Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Růžička
Konzultant Jiří Valta
Tereza Votočková
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nastaven energetický management a zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 55 objektů). Od roku 2009 máme na MěÚ zaveden a certifikován systém EMAS. V roce 2022 předpokládáme certifikaci ISO 50001.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti udržitelné spotřeby došlo od minulého hodnocení k mírnému zlepšení, nicméně stále existuje významný prostor k dalšímu rozvoji – např. zohledňování i jiných kritérií udržitelnosti než jsou ekoznačka a recyklovaný papír (např. FSC a obdobné certifikace), rozšíření spektra takto nakupovaného zboží (nejen běžné kancelářské zboží a čisticí prostředky), případně využívání exitujících metodik pro šetrné nakupování (např. od MŽP či MPSV).

Město se aktivně zapojilo do kampaně #dostbyloplastu (nákup opakovaně použitelných kelímků na veřejné akce, zapojení kaváren) a ve školách probíhá ekovýchovný program k udržitelné spotřebě. Zároveň je Chrudim zapojena do inciativy Fairtradová města (vazba na oblast globální odpovědnosti).

Oblast udržitelné spotřeby je vhodným způsobem propojena se zavedeným systémem EMAS a energetickým managementem.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Podíl vytříděných složek odpadu roste, třídění je ve městě na vysoké úrovni. V posledních letech se město zaměřuje také na předcházení vzniku odpadů (ekovýchovné programy na školách, nákup kompostérů).  V uplynulém období byl v rámci pilotního projektu zahájen svoz bioodpadu od rodinných domů. V roce 2021 bylo občanům města rozdáno 1 500 popelnic na bioodpad. 
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Nakládání s (komunálními) odpady je ve městě na velmi dobré úrovni. Město postupně zahušťuje sběrnou síť pro tříděný sběr a rozšiřuje množství komodit, které mohou občané třídit. Zlepšuje se nakládání s BRKO, a to jak z hlediska jeho svozu (zejména od rodinných domů), tak z hlediska předcházení jeho vzniku (distribuce kompostérů). Dále bylo v oblasti prevence zprovozněno re-use centrum, je podporována iniciativa nevyhazujto.cz. Na druhé straně se zatím nepodařilo dotáhnout plánovaný projekt druhého sběrného dvora s kompostárnou.

Město nemá strategii nakládání s odpady (po skončení platnosti POH nebyl vypracován nový). Byla však vytvořena nová pracovní pozice pro pracovníka zabývajícího se výhradně odpadovým hospodářstvím a ustavena pracovní skupina pro OH, která řeší jeho rozvoj ve městě. Dále byla vydána nová obecně závazná vyhláška.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci MěÚ Chrudim je od roku 2015 zřízena  pozice energetického manažera a aplikován systém energetického managementu a provozován systém EPC. V roce 2022 předpokládáme certifikaci ISO 50001. 

Pravidelně sledujeme spotřeby jednotlivých médií, máme zaveden systém online sledování. Instalujeme fotovoltaiky na budovách v majetku města . 

Od roku 2016 jsme zapojeni v Paktu starostů a primátorů, V roce 2021 byla provedena aktualizace a vyhodnocení Plánu udržitelné energetiky pro město Chrudim. Tento plán je propojen s Adaptační strategií na ochranu klimatu pro město Chrudim. 

V roce 2022 přijalo město Chrudim následný závazek v rámci Paktu starostů a primátorů do roku 2050. 

V roce 2020 předpokládáme certifikaci systému ISO 50001. 

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má velmi kvalitně zavedený systém energetického managementu (míří k certifikaci ISO 50001), který je částečně propojen se systémem EMAS. Má zřízenou pozici energetického manažera s plným pracovním úvazkem. Dále je město zapojeno v Paktu starostů a primátorů, v rámci kterého má zpracovaný SECAP, a má zpracovánu Adaptační strategii (vazba na ochranu klimatu – globální odpovědnost).

Průběžně jsou realizována energeticky úsporná opatření (včetně projektů EPC a financování prostřednictvím Fondu obnovy majetku), která přináší konkrétní úspory. Klesá spotřeba elektrické energie, zemního plynu i tepla, zároveň dochází k navyšování energie z obnovitelných zdrojů. Klesá i spotřeba pohonných hmot.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví se rozvíjí jen pozvolna. Město zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován (viz otázka 3.3.3). V menším rozsahu jsou zvažovány i další, ‚neeneregtické‘ aspekty. Město začalo řešit otázku využívání dešťových vod, při rekonstrukcích silnic jsou zaváděny cyklopruhy, existuje pilotní projekt zelené střechy. Také je zřízena plocha pro starý stavební a demoliční odpad, který je následně v případě potřeby městem využíván.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

registrace systému EMAS a jeho praktické využívání

zkvalitňování systému nakládání s odpady

rozvoj systému energetického managementu

snižování celkové spotřeby energie

Fond obnovy majetku – příklad dobré praxe

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

rezervy v praktických výsledcích v oblasti udržitelné spotřeby

neexistence jasných (formálně daných) požadavků/principů pro přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a udržitelné výstavby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

existující metodiky a kampaně na podporu udržitelného veřejného zadávání

působení na občany a externí subjekty směrem k udržitelnému chování

rozvoj ve využívání obnovitelných zdrojů energie

zahrnutí „ne-energetických“ aspektů do výstavby a rekonstrukcí

možnost využívání finančních mechanismů (národní programy, operační programy, evropské programy)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

nezájem části obyvatel o téma USV (zejm. odpovědné spotřeby)

rostoucí ceny a dostupnost energie

energetická náročnost města tažená spotřebou energie v soukromých budovách

odlišné záměry vedení města v jednotlivých volebních obdobích

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav tématu ‚Udržitelná spotřeba a výroba‘ v Chrudimi lze celkově hodnotit jako velmi dobrý. V některých oblastech si město vede nadprůměrně, v některých oblastech naopak existují rezervy.

Město je velmi aktivní v oblasti hospodaření s energií, kdy postupně realizuje energeticky úsporná opatření a kromě tradičních dotačních mechanismů využívá k jejich financování i další způsoby (EPC, Fond obnovy majetku). K dosahovaným pozitivním výsledkům významně napomáhá zavedený systém energetického managementu a průběžné sledování vyhodnocování spotřeb.

Také oblast nakládání s odpady je řešena velmi kvalitně. Město průběžně zlepšuje podmínky pro třídění odpadů (zahušťování sběrné sítě, počet komodit, svozy) a realizuje aktivity i v oblasti prevence (kompostéry, re-use centrum). Praktické výsledky však byly v posledních letech negativně ovlivněny situací okolo pandemie covid-19.

Ve zbývajících dvou oblastech – udržitelná spotřeba a udržitelná výstavba – dochází k postupnému mírnému zlepšování. Možné směry dalšího vývoje jsou naznačené v textu hodnocení u příslušných otázek.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nastaven energetický management a zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 55 objektů). Od roku 2009 máme na MěÚ zaveden a certifikován systém EMAS. V roce 2022 předpokládáme certifikaci ISO 50001.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti udržitelné spotřeby došlo od minulého hodnocení k mírnému zlepšení, nicméně stále existuje významný prostor k dalšímu rozvoji – např. zohledňování i jiných kritérií udržitelnosti než jsou ekoznačka a recyklovaný papír (např. FSC a obdobné certifikace), rozšíření spektra takto nakupovaného zboží (nejen běžné kancelářské zboží a čisticí prostředky), případně využívání exitujících metodik pro šetrné nakupování (např. od MŽP či MPSV).

Město se aktivně zapojilo do kampaně #dostbyloplastu (nákup opakovaně použitelných kelímků na veřejné akce, zapojení kaváren) a ve školách probíhá ekovýchovný program k udržitelné spotřebě. Zároveň je Chrudim zapojena do inciativy Fairtradová města (vazba na oblast globální odpovědnosti).

Oblast udržitelné spotřeby je vhodným způsobem propojena se zavedeným systémem EMAS a energetickým managementem.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Podíl vytříděných složek odpadu roste, třídění je ve městě na vysoké úrovni. V posledních letech se město zaměřuje také na předcházení vzniku odpadů (ekovýchovné programy na školách, nákup kompostérů).  V uplynulém období byl v rámci pilotního projektu zahájen svoz bioodpadu od rodinných domů. V roce 2021 bylo občanům města rozdáno 1 500 popelnic na bioodpad. 
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Nakládání s (komunálními) odpady je ve městě na velmi dobré úrovni. Město postupně zahušťuje sběrnou síť pro tříděný sběr a rozšiřuje množství komodit, které mohou občané třídit. Zlepšuje se nakládání s BRKO, a to jak z hlediska jeho svozu (zejména od rodinných domů), tak z hlediska předcházení jeho vzniku (distribuce kompostérů). Dále bylo v oblasti prevence zprovozněno re-use centrum, je podporována iniciativa nevyhazujto.cz. Na druhé straně se zatím nepodařilo dotáhnout plánovaný projekt druhého sběrného dvora s kompostárnou.

Město nemá strategii nakládání s odpady (po skončení platnosti POH nebyl vypracován nový). Byla však vytvořena nová pracovní pozice pro pracovníka zabývajícího se výhradně odpadovým hospodářstvím a ustavena pracovní skupina pro OH, která řeší jeho rozvoj ve městě. Dále byla vydána nová obecně závazná vyhláška.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci MěÚ Chrudim je od roku 2015 zřízena  pozice energetického manažera a aplikován systém energetického managementu a provozován systém EPC. V roce 2022 předpokládáme certifikaci ISO 50001. 

Pravidelně sledujeme spotřeby jednotlivých médií, máme zaveden systém online sledování. Instalujeme fotovoltaiky na budovách v majetku města . 

Od roku 2016 jsme zapojeni v Paktu starostů a primátorů, V roce 2021 byla provedena aktualizace a vyhodnocení Plánu udržitelné energetiky pro město Chrudim. Tento plán je propojen s Adaptační strategií na ochranu klimatu pro město Chrudim. 

V roce 2022 přijalo město Chrudim následný závazek v rámci Paktu starostů a primátorů do roku 2050. 

V roce 2020 předpokládáme certifikaci systému ISO 50001. 

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má velmi kvalitně zavedený systém energetického managementu (míří k certifikaci ISO 50001), který je částečně propojen se systémem EMAS. Má zřízenou pozici energetického manažera s plným pracovním úvazkem. Dále je město zapojeno v Paktu starostů a primátorů, v rámci kterého má zpracovaný SECAP, a má zpracovánu Adaptační strategii (vazba na ochranu klimatu – globální odpovědnost).

Průběžně jsou realizována energeticky úsporná opatření (včetně projektů EPC a financování prostřednictvím Fondu obnovy majetku), která přináší konkrétní úspory. Klesá spotřeba elektrické energie, zemního plynu i tepla, zároveň dochází k navyšování energie z obnovitelných zdrojů. Klesá i spotřeba pohonných hmot.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví se rozvíjí jen pozvolna. Město zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován (viz otázka 3.3.3). V menším rozsahu jsou zvažovány i další, ‚neeneregtické‘ aspekty. Město začalo řešit otázku využívání dešťových vod, při rekonstrukcích silnic jsou zaváděny cyklopruhy, existuje pilotní projekt zelené střechy. Také je zřízena plocha pro starý stavební a demoliční odpad, který je následně v případě potřeby městem využíván.