Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Jana Nedbalová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně s dobrou vypovídací hodnotou tématu.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dostatečně odpovídá na všechny návodné otázky

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit ve svých odpovědích a hodnoceních využívá doporučené indikátory 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm má zpracovanou Analýzu zdravotního stavu 2020 a Zdravotní plán města. V rámci tvorby Zdravotního plánu byla vytvořena pracovní skupina zdraví.

Obecně lze říci, že zdraví obyvatel není ve městě Rožnov pod Radhoštěm jinými vlivy významně ovlivněno. Životní prostředí je ve městě na velmi vysoké úrovni, což prospívá zdravému životnímu stylu místních obyvatel. Nutné je ovšem zmínit negativní vliv dopravy a průmyslovou zónu, která se nachází na okraji města.

Rožnovem pod Radhoštěm prochází silnice I/35, která představuje hlavní směr Slovenská republika. Díky této skutečnosti, je ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel, které negativně ovlivňují kvalitu ovzduší ve městě. V rámci zlepšování kvality ovzduší město v roce 2021 zakoupilo monitorovací stanici kvality ovzduší, která je instalovaná v blízkosti hlavní křižovatky. V následujících letech bude město dokupovat a instalovat měřící čidla do oblast sídlišť, s cílem zisku co možná nejpřesnějších a nejaktuálnějších dat. Se zvýšeným pohybem motorových vozidel je spojena také vyšší hlučnost v dané oblasti. Zvýšená hlučnost je patrná zejména v oblasti podél silnice 1/35, kde se nachází rodinné domy. 

V neposlední řadě je třeba zmínit vliv turismu na město. Rožnov pod Radhoštěm je jedním s center turistického ruchu v Beskydech. Město ovšem jak v minulých letech, tak v současné době vnímá turismus pozitivně, a lze říci, že zvýšený turistický ruch město obohacuje. 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Část 5.1. zpracována dobře, poskytnuté informace jsou srozumitelné, zpracovatel zbytečně nezabíhá do nepodstatných detailů. Odpovědi na návodné otázky poskytují dostatečnou informaci o způsobu plánování ochrany ochrany a podpory veřejného zdraví v Rožnově i o aktuální situaci. Město má zpracované základní strategické materiály pro oblast podpory a ochrany veřejného zdraví, analýzu zdravotního stavu obyvatel a zdravotní plán. V odpovědi nechybí odkazy na další relevantní strategické materiály města. 


Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov pod Radhoštěm klade velký důraz na osvětu v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Radnice města pořádá ročně několik desítek aktivit týkající se posílení zdraví a propagace zdravého životního stylu. Akce cílí na širokou veřejnost všech věkových kategorií. 

Radnice se velmi aktivně stará o kvalitu dětských hřišť na území města, které jsou v majetku města. Hřiště jsou pravidelně upravována a modernizována. Do obnovy dětských hřišť se velmi proaktivně zapojují také obyvatelé města, kteří mají možnost ovlivnit podobu dětských hřišť ve své blízkosti (například dotazníkové šetření - dětské hřiště Záhumení: https://www.roznov.cz/obcane-roznova-maji-moznost-se-zapojit-do-rozhodovani-o-rekonstrukci-hriste-zahumeni-145-2020/d-28428)

Akce na podporu zdraví obyvatel, prevence nemocí jsou zajišťovány projektem Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm a zaváděním principů MA21 ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Odpovědi na návodné otázky jsou zpracovány přehledně a kvalitně. Podpora zdraví a prevence nemocí prostřednictvím akcí a aktivit, ale i prostřednictvím investičních akcí (hřiště a sportoviště, parky, pěší trasy a cyklotrasy) je v Rožnově na vysoké úrovni. Jako drobnou připomínku lze uvést, že v textu chybí větší důraz na kritické zhodnocení jednotlivých podoblastí, tzn. co město považuje za úspěšné programy a činnosti, které se osvědčily, co se naopak nedařilo nebo nedaří a proč. Audit nemá být jen popisem stavu, ale především analýzou, jak situaci dále zlepšovat.    

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

V roce 2020 byl zpracován Zdravotní plán, který definuje cíle, opatření a aktivity, které chce město naplnit do roku 2030. Hlavní cíle Zdravotního plánu věcně vychází z mezinárodního dokumentu Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 a všechny cíle a opatření jsou také v souladu s navazujícími národními strategiemi, především s aktuálním Strategickým rámcem rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 – Zdraví 2030, který schválila Vláda České republiky v listopadu 2019.  Z možných strategických cílů byly pro Rožnov pod Radhoštěm na návrh pracovní skupiny rozpracovány 4 oblasti ovlivňující zdraví obyvatel města zásadní měrou - Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zdravý životní styl, Dostupná zdravotní péče. Na tyto strategické cíle jsou navázána jednotlivá opatření (celkem 7 opatření) a konkrétní aktivity (celkem 22 aktivit). V roce 2020 byla mimo Zdravotní plán zpracována Analýza zdravotního stavu. Tento dokument tvořil analytický podklad pro tvorbu Zdravotního plánu. Analýza bude určena především představitelům samosprávy pro plánování aktivit a programů v oblasti podpory veřejného zdraví.

V Rožnově pod Radhoštěm je k dispozici Městská poliklinika, ve které působí značný počet praktických i specializovaných lékařů. Z řad praktických lékařů jsou k dispozici specialisté pro děti a dorost, avšak praktické lékaře pro děti a dorost občané města navštěvují také v okolních obcích. Pro děti je na území Rožnova zabezpečena také logopedie a psychiatrie. V Rožnově pod Radhoštěm je k dispozici výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a také lékařská pohotovostní služba, kterou zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Lékařská pohotovostní služba je k dispozici v soboty, v neděle a ve svátky vždy od 8:00 do 18:00 hodin. Lékařská pohotovostní služba ve městě není k dispozici pro děti, nejbližší dětská pohotovost je v Nemocnici ve Valašském Meziříčí.

Zdravotní centrum se nachází také v areálu Brillovka. Pacienti mohou navštívit celkem 15 ordinací odborných lékařů či využít služeb fyzioterapeutů. 

Z analýza zdravotního stavu vyplývá, že u většiny ukazatelů zdraví vykazuje Rožnovsko dobré výsledky a vývoj zdravotního stavu obyvatel je zde příznivý. Město by zejména mělo reflektovat demografický vývoj v regionu a zajistit dostatečnou síť sociálních a dalších podpůrných služeb pro seniory a jejich rodiny, včetně služeb a programů pro podporu zdraví seniorů, a to zejména díky rostoucímu indexu stáří města. Mimo výše zmíněné by se město Rožnov pod Radhoštěm mělo podpořit programy zaměřené na prevenci a zdravý životní styl, prevenci úrazů, a to jak z hlediska úprav zvyšujících bezpečnost při pohybu ve městě a na sportovištích, tak také programy cílené na bezpečné chování občanů v dopravě, při sportu, v domácím prostředí apod. Dále aktivně reflektovat na změny klimatu a přizpůsobit jim opatření při rekonstrukcích veřejných ploch a dalších úpravách prostředí obce.


Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Menší, spíše doplňující připomínky k auditu oblasti 5.3. jsou uvedeny u jednotlivých otázek. U většiny otázek chybí číselné sebehodnocení municipality (2 až -2), to je však obtížné, protože aktuální analýza zdravotního stavu obyvatel, která tvoří základní podklad pro tuto část auditu, nezahrnuje již roky 2020/2021 a vliv covidové pandemie. V době zpracování auditu chyběla čerstvější data a dále lze také předpokládat zkreslení části údajů vlivem pandemické situace (např. u infekcí apod.), proto nepovažuji chybějící sebehodnocení města za chybu.  


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 •     základní ukazatele zdravotního stavu obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm jsou ve srovnání s úrovní kraje i průměru ČR na dobré úrovni (střední délka života, standardizovaná celková úmrtnost a další)
 •     ve městě je politická podpora udržitelného rozvoje a silná občanská společnost
 •     ve školských zařízeních je věnována pozornost aktivitám podporujícím zdraví dětí a mládeže
 •     ve městě se úspěšně rozvíjejí programy aktivního stárnutí  
 •     přírodní podmínky v okolí města jsou příznivé pro péči o zdraví 
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 •    dochází ke stárnutí obyvatel města, zvyšuje se průměrný věk obyvatel
 • ·  klesá celkový počet obyvatel
 • ·  s ohledem na předpokládaný demografický vývoj není zajištěna dostatečná kapacita sociálních a zdravotních služeb pro seniory zejména vyšších věkových kategorií
 • ·   zatížení životního prostředí ve městě dopravním průtahem přes město
 •    zhoršující se dostupnost zdravotní péče: nedostatečné pokrytí potřeb obyvatel v některých oborech specializované ambulantní péče (např. obor psychiatrie), nedostatek stomatologických ordinací
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 •          podpora aktivit pro zdraví ze strany spolupracujících organizací a partnerů
 •          dotační politika EU a dalších zdrojů
 •          existence silných ekonomických partnerů (firem) na území města, ochotných ke spolupráci v programech podpory zdraví
 •          přirozený zájem občanů o zdraví


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 •          demografický vývoj, tj. stárnutí populace se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady;
 •         trvalá možnost mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice města téměř neovlivnitelný (např. povodně, epidemie…)
 •         hospodářská nestabilita a krize, nedostatek financí
 •       předpokládané ukončení praxe většiny pediatrů v horizontu několika let
 •       nárůst byrokracie

 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
K předloženému auditu nemám zásadní připomínky. Dílčí doporučení a návrhy jsou uvedené u jednotlivých otázek v podoblastech 5.1.-5.3.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit Rožnova pod Radhoštěm splňuje požadavky, kladené na audit udržitelného rozvoje v oblasti zdraví obyvatel v kategorii B. Dílčí připomínky jsou uvedené v textu hodnocení. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm má zpracovanou Analýzu zdravotního stavu 2020 a Zdravotní plán města. V rámci tvorby Zdravotního plánu byla vytvořena pracovní skupina zdraví.

Obecně lze říci, že zdraví obyvatel není ve městě Rožnov pod Radhoštěm jinými vlivy významně ovlivněno. Životní prostředí je ve městě na velmi vysoké úrovni, což prospívá zdravému životnímu stylu místních obyvatel. Nutné je ovšem zmínit negativní vliv dopravy a průmyslovou zónu, která se nachází na okraji města.

Rožnovem pod Radhoštěm prochází silnice I/35, která představuje hlavní směr Slovenská republika. Díky této skutečnosti, je ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel, které negativně ovlivňují kvalitu ovzduší ve městě. V rámci zlepšování kvality ovzduší město v roce 2021 zakoupilo monitorovací stanici kvality ovzduší, která je instalovaná v blízkosti hlavní křižovatky. V následujících letech bude město dokupovat a instalovat měřící čidla do oblast sídlišť, s cílem zisku co možná nejpřesnějších a nejaktuálnějších dat. Se zvýšeným pohybem motorových vozidel je spojena také vyšší hlučnost v dané oblasti. Zvýšená hlučnost je patrná zejména v oblasti podél silnice 1/35, kde se nachází rodinné domy. 

V neposlední řadě je třeba zmínit vliv turismu na město. Rožnov pod Radhoštěm je jedním s center turistického ruchu v Beskydech. Město ovšem jak v minulých letech, tak v současné době vnímá turismus pozitivně, a lze říci, že zvýšený turistický ruch město obohacuje. 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Část 5.1. zpracována dobře, poskytnuté informace jsou srozumitelné, zpracovatel zbytečně nezabíhá do nepodstatných detailů. Odpovědi na návodné otázky poskytují dostatečnou informaci o způsobu plánování ochrany ochrany a podpory veřejného zdraví v Rožnově i o aktuální situaci. Město má zpracované základní strategické materiály pro oblast podpory a ochrany veřejného zdraví, analýzu zdravotního stavu obyvatel a zdravotní plán. V odpovědi nechybí odkazy na další relevantní strategické materiály města. 


5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov pod Radhoštěm klade velký důraz na osvětu v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Radnice města pořádá ročně několik desítek aktivit týkající se posílení zdraví a propagace zdravého životního stylu. Akce cílí na širokou veřejnost všech věkových kategorií. 

Radnice se velmi aktivně stará o kvalitu dětských hřišť na území města, které jsou v majetku města. Hřiště jsou pravidelně upravována a modernizována. Do obnovy dětských hřišť se velmi proaktivně zapojují také obyvatelé města, kteří mají možnost ovlivnit podobu dětských hřišť ve své blízkosti (například dotazníkové šetření - dětské hřiště Záhumení: https://www.roznov.cz/obcane-roznova-maji-moznost-se-zapojit-do-rozhodovani-o-rekonstrukci-hriste-zahumeni-145-2020/d-28428)

Akce na podporu zdraví obyvatel, prevence nemocí jsou zajišťovány projektem Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm a zaváděním principů MA21 ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Odpovědi na návodné otázky jsou zpracovány přehledně a kvalitně. Podpora zdraví a prevence nemocí prostřednictvím akcí a aktivit, ale i prostřednictvím investičních akcí (hřiště a sportoviště, parky, pěší trasy a cyklotrasy) je v Rožnově na vysoké úrovni. Jako drobnou připomínku lze uvést, že v textu chybí větší důraz na kritické zhodnocení jednotlivých podoblastí, tzn. co město považuje za úspěšné programy a činnosti, které se osvědčily, co se naopak nedařilo nebo nedaří a proč. Audit nemá být jen popisem stavu, ale především analýzou, jak situaci dále zlepšovat.