Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Hana Brůhová-Foltýnová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Připomínky nejsou s výjimkou problematiky indikátorů - komentář viz níže.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Město poskytlo dle mého názoru realistický popis situace a svých aktivit.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory jsou stanoveny pouze částečně. Město nedostatek datové základny nahrazuje verbálním popisem. Situace s využitím číselných indikátorů by se mohl zlepšit s realizací nového GIS datového serveru. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vzhledem k tomu, že město nevlastní, tudíž neprovozuje MHD, tuto problematiku řeší s koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. KOVED. Od 1. ledna 2021 došlo ke změně autobusových přepravců pro Zlínský kraj, čímž také došlo k obnovení vozového parku v regionu, který je v dané chvíli kvalitní, prakticky všechny vozy jsou nízkopodlažní, co se týká kvality přepravy osob došlo ke skokovému zlepšení stavu. Oblast Rožnovska obsluhují tito autobusoví dopravci: ARRIVA Morava a.s., ARRIVA autobusy a.s., TQM – holding s.r.o., Transdev Morava s.r.o., ČSAD Frýdek – Místek, a. s., Z-Group bus, a. s. a ČSAD Havířov, a. s. a dále tito vlakoví dopravci České dráhy, a. s, a Arriva vlaky, s. r. o. Všechny autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní, pouze tři z nich jezdí na alternativní pohon, zbývající jezdí na naftu, nicméně jsou nízkoemisní s průměrným stářím kolem 4 let.

Významnou službou v rámci městské dopravy je tzv. „Senior taxi“, služba, která je k dispozici občanům, držitelům „Rožnovské seniorské karty“, starším 65 let již od roku 2018. Smlouva na tuto službu je uzavřena do 30. června 2023.

 

Co se týká bezbariérovosti, tak město má od roku 2010 zpracován Generel bezbariérových tras, který slouží jako koncepční materiál pro další rozhodování v oblasti realizace bezbariérových tras na území města Rožnova pod Radhoštěm. Město při rekonstrukcích a výstavbě nových chodníků a přechodů pro chodce dbá na to, aby tyto byly tvořeny bezbariérově s ochrannými bezpečnostními prvky. Město dále postupně upravuje veřejný prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Bezbariérový přístup ke službám: Sociální služby KP: Rožnov pod Radhoštěm (roznov.cz) . Na všech veřejných parkovištích jsou zřizována vyhrazená parkovací místa pro osoby s postižením, držitele průkazu ZTP/P, tito dále mají možnost požádat o zřízení vyhrazeného stání pro svá motorová vozidla.  

 

V okolí Rožnova pod Radhoštěm je hustá síť cyklotras, na které navazují cyklotrasy a cyklostezky v intravilánu města. Městem vede „Cyklostezka Bečva“, která umožňuje dobrou prostupnost města pro cyklisty ve směru východ-západ, pouze na ulici Tyršovo nábřeží je v blízkosti pozemní komunikace, jinak vede mimo pozemní komunikace. Cyklotrasy vedou po komunikacích v ulicích Radhošťská, Dolní Paseky, Hradišťko, 5. května, Nádražní, Videčská, Bayerova, Tylovice, Kramolišov, Na Končinách, Uhliska. Na ulici Palackého ve směru na Masarykovo náměstí je cyklopruh, využívané jsou podjezdy pro cyklisty pod u horního mostu na ulici Palackého. Na komunikacích ve městě jsou dále namalovány piktogramové koridory pro cyklisty, které zpřehledňují a usnadňují pohyb cyklistů po městě. V rámci rozšíření cyklotras ve městě se připravuje projekt tzv. „Rožnovská cyklošvestka“, která bude spojovat pravý a levý břeh řeky. Bečvy. Oblast Rožnovska je jedna z nejrozvinutějších cykloturistických tras v rámci Zlínského kraje.

 

Město Rožnov má zpracován Plán udržitelné mobility města (2021)“, Strategický plán rozvoje města (2021–2030), Územní plán Rožnova pod Radhoštěm ve znění změny č. 2 s účinností od 11. 3. 2017 (v přípravě je nový územní plán), Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm (2015), Generel bezbariérových tras města Rožnov pod Radhoštěm (2010). Chystá se zpracování Strategie bezpečnosti silničního provozu města“, která navazuje na „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“ a „Krajskou strategii bezpečnosti silničního provozu – Zlínský kraj“.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město neprovozuje vlastní MHD, což není u municipality této velikosti nutně potřebné. Vyžaduje to však větší úsilí při jednání s krajem při zajištění obslužnosti z hlediska plošného (docházková vzdálenost na zastávky) i časového (dostupnost VHD po celý den a ve všechny dny v týdnu). Jedna z linek  má vnitroměstský charakter a zajišťuje obslužnost čistě v rámci města. Pokud nedojde v dohledné době k zavedení vlastní MHD,  bylo by vhodné vytvořit alespoň "souborný JŘ" a přes něj komunikovat občanům veřejnou dopravu, zejména pro spojení z centra do místních částí. Nevýhodou je totiž, že spoje shodného směru (po území města) jsou běžně roztříštěny do dvou nebo tří linek.

Zlepšení je možné dosáhnout také v oblasti realizace P+R služeb v oblasti vlakového a autobusového nádraží. Možnost pohodlně zaparkovat by umožnila při cestách do vzdálenějších cílů využít přestupu na VHD.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm v současné době neprovozuje vlastní městskou dopravu. Po městě se lze přepravovat pouze meziměstskými spoji, které nejsou primárně určeny pro pohyb po městě a jejich vedení a časovou polohu stanovuje Zlínský kraj jako objednatel, i když město na pravidelných schůzkách svoje požadavky s ním řeší.  Plošná obsluha území města, a zejména významných oblastí, není adekvátně zajištěna. Hlavním cílem by mělo být snížení podílu individuální motorové dopravy ve prospěch dopravy veřejné nebo nemotorové (cyklistické, pěší). Vedení linek MHD má být v rámci možností přímé bez zbytečných zajížděk. Plán udržitelné mobility v akčním plánu stanovil priority týkající se zavedení MHD. V první fázi zavedení MHD se dvěma linkami, s tím, že tyto linky pravidelně pojednou do důležitých cílů a určit časové polohy jízdních řádů s ohledem na návaznou dopravu. Vzhledem k velikosti města je nutno zvolit takový interval, který bude finančně udržitelný a zároveň nabídne cestujícím dostatečně časté spojení, aby se jim vyplatilo na spoj městské dopravy počkat.

Další možností snížení individuální automobilové dopravy je regulace parkování motorových vozidel v nejvíce exponovaných částech města, což je centrum. Parkování v centru města je sice zpoplatněné, ale není natolik „drahé“, že by obyvatelé nejeli do centra autem.

Město má za cíl snižovat podíl IAD ve prospěch používání alternativních druhů dopravy, jako je používání jízdních kol, koloběžek, chůze. Město se již od roku 2017 zapojuje do kampaně „Do práce na kole“. Cílem osvětové aktivity/soutěže je vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo, chůzi nebo běh, a prospět tak životnímu prostředí i vlastnímu tělu a dalším cílem je, aby lidé změnili své dopravní jednání dlouhodobě, nikoliv aby během pár týdnů podávali extrémní sportovní výkony. Město dále uspořádalo akci „Pocitová mapa k cyklodopravě“ s cílem zjištění situace v cyklodopravě z pohledu cyklistů, chtělo znát názor občanů, co je v cyklodopravě trápí a co naopak hodnotí pozitivně. Nově zpracovaný Plán udržitelné mobility mimo jiné obsahuje návrhy, jakým způsobem snížit nutnost používat IAD a podpořit občany v užívání alternativních druhů dopravy.  

 

Významnou službou v rámci městské dopravy je již zmíněné „Senior taxi“, služba, která je k dispozici občanům, držitelům „Rožnovské seniorské karty“. Z osobní praxe vím, že senioři místo toho, aby jeli svým vlastním vozidlem k lékaři či na úřad, tak tuto službu využívají.

 

Od 1. května 2021 jezdí cyklobusy na Pustevny, Bílou a Bumbálku. Pravidelná sezónní linka nazvaná „Cyklobus Beskydy“ jede z Nového Jičína přes několik měst a obcí včetně Rožnova pod Radhoštěm a veze cyklisty pohodlně i s kolem do hor. Tato byla občany města hojně využívána. Správně byla zvolena i výchozí rožnovská zastávka na autobusovém nádraží. V této podobě jezdit až do roku 2023. Na úspěšný letní cyklobus navázal zkušební provoz zimního skibusu (únor, březen, duben 2022) do Beskyd (Bumbálka, Bílá), opět s odjezdem z Nového Jičína přes Rožnov. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město neprovozuje vlastní MHD, v rámci vlastní objednávky realizuje pouze provoz SeniorTaxi. Veřejná doprava je objednávána pouze krajem, do budoucna se však připravuje vlastní provoz MHD. Pro Rožnov a jeho nejbližší okolí je specifickou výzvou zajištění vhodné dopravní obslužnosti nejen pro místní obyvatele, ale také pro návštěvníky, kteří do regionu přijíždějí za rekreací.

Město má nově zpracovaný Plán udržitelné mobility, což není ve městech této velikosti úplně běžné. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov neprovozuje MHD a nemá tudíž vliv na podíl vozidel EEV ve veřejné dopravě ve městě. Nicméně, se změnou dopravců provozujících od 1. ledna 2021 autobusovou dopravu pro rožnovskou oblast došlo k výraznému zkvalitnění dané oblasti.  Všechny autobusy jsou, dle sdělení, koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. KOVED nízkopodlažní s průměrným stářím kolem 4 let, alternativní pohon (CNG) je pouze u tří autobusů.  

Město již v roce 2019 zakoupilo 2 vozidla na alternativní pohon, v posledních dvou letech žádné motorové vozidlo zakoupeno nebylo, vozový park města byl dostačující. V roce 2022 se počítá s nákupem motorového vozidla pro městskou policii, bude brán zřetel na to, aby toto vozidlo splňovalo nejvyšší emisní normu.

Na území města se nachází 3 tradiční čerpací stanice s výběrem všech druhů pohonných, ve městě je možno natankovat jak LPG, tak CNG. Připravuje se instalace dobíjecích stanic na elektromobily, jedna elektrodobíječka funguje v rámci města již několik let u soukromé osoby. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Vozový park města je početně malý, v uplynulém období tak nebyla nutná jeho obnova. Infrastruktura pro alternativní pohony se ve městě postupně rozšířila, všechny významné vč. CNG a elektro jsou již ve městě přítomny. Environmentální charakteristika vozidel nehraje žádnou roli při zajišťování služeb pro město, pouze při přímém nákupu vozidel úřadem.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm se aktivně zabývá bezpečností silničního provozu (BESIP). V rámci dopravní výchovy pro žáky 4. tříd probíhá teoretická část výuky ve třídách a praktická část na mobilním dopravním hřišti, které je vždy přechodně umístěno na zimním stadionu. Tato výuka je zajišťována externím instruktorem s dlouholetými zkušenostmi ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP. Pro děti a mládež jsou zajišťovány akce pro děti „Dětská policie, „Vidíme se“, „Pěšky do školy“, „Výtvarná soutěž s dopravní tematikou“. Dětem jsou rozdávány reflexní prvky s vysvětlením, proč tyto prvky je nutno používat.

Město monitoruje místa, kde dochází k dopravním nehodám, místa, která jsou pro účastníky silničního provozu nebezpečná a má zájem na tom, aby vytvořilo bezpečné prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky města. Tato nebezpečná místa vyhodnocuje v rámci koordinační skupiny, která je zřízena při městském úřadu, kdy členy jsou pracovníci příslušných odborů městského úřadu společně s vedením města, v případě potřeby jsou k jednání přizváni odborníci z oboru doprava (PČR, MP, dopravní inženýr, dopravní experti.

Nelze však říct, že všechny dopravní nehody vznikají z důvodu závad na komunikacích nebo z důvodu chybějící dopravní infrastruktury, ale také nedodržováním pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ze strany jak řidičů, cyklistů, tak také chodců.

Informace o dopravních nehodách, které byly nahlášené Policii České republiky lze dohledat v aplikaci Nehody v ČR | Statistiky (cdv.cz).

Město má vypracovány strategické dokumenty města – aktualizovaný „Strategický plán města“, nově vzniklý „Plán udržitelné mobily“, připravuje se nový „Územní plán“. Dále se chystá další strategický dokument „Strategie bezpečnosti silničního provozu města“, který navazuje na „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“ a „Krajskou strategii bezpečnosti silničního provozu – Zlínský kraj“. 
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město realizuje aktivity na poli bezpečnosti, přičemž uplatňuje především místní znalosti lokalit. Výuka BESIP na základních školách probíhá, avšak ve městě není stálé dopravní hřiště, je však nahrazováno instalací mobilního. Do budoucna se připravuje strategie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy a jak životní prostředí, tak oblast dopravy byla a je jednou z priorit, které město má. Jsou vypracované strategické dokumenty (Plán udržitelné mobility města, Strategický plán, v přípravě je nový územní plán města), ve kterých jsou stanoveny cíle, priority a opatření, které mají vliv, jak na oblast životního prostředí, tak na oblast dopravy. Jedná se o realizace opatření, která snižují poptávku po individuální automobilové dopravě, jako je třeba zavedení MHD s pravidelnými, víceobrátkovými spoji, doplnění infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklostezky, cyklopruhy, bezbariérové komunikace), tak aby občané neměli potřebu kvůli krátkým tratím používat motorová vozidla. Taktéž byla instalována monitorovací stanice kvality ovzduší, která byla v lednu 2022 puštěna do ostrého provozu. Dále byla zřízena pracovní pozice manažera akčního plánu zlepšování kvality ovzduší se počítá s tím, že budou naměřené hodnoty ze stanice pravidelně vyhodnocovány a následně navrženy koncepční řešení dané situace.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má v nedávném období zpracovány potřebné strategické dokumenty, ze kterých vychází ve svém dalším rozvoji. Zároveň začalo kontinuálně sledovat znečištění ovzduší ve vztahu k dopravně exponované lokalitě U Janíka. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

+ dobrá dostupnost města zejména na silniční síti

+ město má zpracovaný PUMM

+ řešení rozvoje města je založeno na koncepčních dokumentech

+ historicky existuje autobusové a vlakové nádraží ve společné lokalitě

+ od roku 2021 došlo ke skokovému zlepšení vozidel v autobusové dopravě

+ infrastruktura pro alternativní pohony

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- obtížná orografie a charakter osídlení v okrajových částech města pro uplatňování aktivních druhů mobility

- průtah silnice I/35 městem

- páteřní síť komunikací je v majetku jiných správců než města

- nedostatečné parkovací kapacity v oblasti vlakového nádraží

- velké množství turistů jejichž mobilitní potřeby jsou odlišné od lokálních obyvatel

- ve městě není provozována MHD, obslužnost je zajišťována pouze krajskou objednávkou

- koncepce linek autobusové dopravy reflektuje historický stav, nikoliv aktuální potřeby

- špatná obsluha sídlišť

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

o realizace vlastního provozu MHD a jeho provázání s nabídkou spojů objednávaných krajem

o zlepšení podmínek pro cyklisty a pěší

o zavedení sdílených dopravních prostorů v okolí Masarykova náměstí a Valašského muzea v přírodě

o rozšiřování parkovacích kapacit v oblastech hustého osídlení

o vybudování P+R v oblasti vlakového a autobusového nádraží

o podpora mobility pro udržitelné formy cestovního ruchu

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

x omezování spojů veřejné dopravy

x zdražování jízdného veřejné dopravy

x zvyšování intenzit tranzitní dopravy na I/35 a I/58

x nedostatečná údržba a opravy komunikací ze strany vlastníků (stát, kraj)

x nerealizace dálnice D49

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město poskytlo dle mého názoru realistický popis situace a svých aktivit. Kladně hodnotím snahu o koncepční přístup k rozvoji města. vznikají mnohé koncepční dokumenty, zdůraznit musím zpracování Plánu udržitelné mobility, což pro město této velikosti rozhodně není úplně běžné. Velkou výzvou do dalších let bude realizace aktivit PUMM doporučených, zejména v oblasti rozvoje veřejné dopravy.

Jako největší problém samotného auditu vidím v malém využití číselných indikátorů. Věřím, že se situace zlepší s realizací nového GIS datového serveru. Zároveň doufám, že data pořízená pro tento systém budou všechna zveřejněna také ve strojově čitelné podobě jako "open data".

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Pozitivně musím hodnotit snahu o koncepční přístup k rozvoji tématu, avšak audit je zatím nedostatečně podpořen kvantifikovatelnými hodnotami indikátorů. 

Podmínka do příštího auditu - rozpracování vhodné datové základny pro sledování udržitelného rozvoje v oblasti dopravy a mobility - včetně konkrétních hodnot a meziročních porovnání

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vzhledem k tomu, že město nevlastní, tudíž neprovozuje MHD, tuto problematiku řeší s koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. KOVED. Od 1. ledna 2021 došlo ke změně autobusových přepravců pro Zlínský kraj, čímž také došlo k obnovení vozového parku v regionu, který je v dané chvíli kvalitní, prakticky všechny vozy jsou nízkopodlažní, co se týká kvality přepravy osob došlo ke skokovému zlepšení stavu. Oblast Rožnovska obsluhují tito autobusoví dopravci: ARRIVA Morava a.s., ARRIVA autobusy a.s., TQM – holding s.r.o., Transdev Morava s.r.o., ČSAD Frýdek – Místek, a. s., Z-Group bus, a. s. a ČSAD Havířov, a. s. a dále tito vlakoví dopravci České dráhy, a. s, a Arriva vlaky, s. r. o. Všechny autobusy obsluhující město jsou nízkopodlažní, pouze tři z nich jezdí na alternativní pohon, zbývající jezdí na naftu, nicméně jsou nízkoemisní s průměrným stářím kolem 4 let.

Významnou službou v rámci městské dopravy je tzv. „Senior taxi“, služba, která je k dispozici občanům, držitelům „Rožnovské seniorské karty“, starším 65 let již od roku 2018. Smlouva na tuto službu je uzavřena do 30. června 2023.

 

Co se týká bezbariérovosti, tak město má od roku 2010 zpracován Generel bezbariérových tras, který slouží jako koncepční materiál pro další rozhodování v oblasti realizace bezbariérových tras na území města Rožnova pod Radhoštěm. Město při rekonstrukcích a výstavbě nových chodníků a přechodů pro chodce dbá na to, aby tyto byly tvořeny bezbariérově s ochrannými bezpečnostními prvky. Město dále postupně upravuje veřejný prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Bezbariérový přístup ke službám: Sociální služby KP: Rožnov pod Radhoštěm (roznov.cz) . Na všech veřejných parkovištích jsou zřizována vyhrazená parkovací místa pro osoby s postižením, držitele průkazu ZTP/P, tito dále mají možnost požádat o zřízení vyhrazeného stání pro svá motorová vozidla.  

 

V okolí Rožnova pod Radhoštěm je hustá síť cyklotras, na které navazují cyklotrasy a cyklostezky v intravilánu města. Městem vede „Cyklostezka Bečva“, která umožňuje dobrou prostupnost města pro cyklisty ve směru východ-západ, pouze na ulici Tyršovo nábřeží je v blízkosti pozemní komunikace, jinak vede mimo pozemní komunikace. Cyklotrasy vedou po komunikacích v ulicích Radhošťská, Dolní Paseky, Hradišťko, 5. května, Nádražní, Videčská, Bayerova, Tylovice, Kramolišov, Na Končinách, Uhliska. Na ulici Palackého ve směru na Masarykovo náměstí je cyklopruh, využívané jsou podjezdy pro cyklisty pod u horního mostu na ulici Palackého. Na komunikacích ve městě jsou dále namalovány piktogramové koridory pro cyklisty, které zpřehledňují a usnadňují pohyb cyklistů po městě. V rámci rozšíření cyklotras ve městě se připravuje projekt tzv. „Rožnovská cyklošvestka“, která bude spojovat pravý a levý břeh řeky. Bečvy. Oblast Rožnovska je jedna z nejrozvinutějších cykloturistických tras v rámci Zlínského kraje.

 

Město Rožnov má zpracován Plán udržitelné mobility města (2021)“, Strategický plán rozvoje města (2021–2030), Územní plán Rožnova pod Radhoštěm ve znění změny č. 2 s účinností od 11. 3. 2017 (v přípravě je nový územní plán), Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm (2015), Generel bezbariérových tras města Rožnov pod Radhoštěm (2010). Chystá se zpracování Strategie bezpečnosti silničního provozu města“, která navazuje na „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“ a „Krajskou strategii bezpečnosti silničního provozu – Zlínský kraj“.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město neprovozuje vlastní MHD, což není u municipality této velikosti nutně potřebné. Vyžaduje to však větší úsilí při jednání s krajem při zajištění obslužnosti z hlediska plošného (docházková vzdálenost na zastávky) i časového (dostupnost VHD po celý den a ve všechny dny v týdnu). Jedna z linek  má vnitroměstský charakter a zajišťuje obslužnost čistě v rámci města. Pokud nedojde v dohledné době k zavedení vlastní MHD,  bylo by vhodné vytvořit alespoň "souborný JŘ" a přes něj komunikovat občanům veřejnou dopravu, zejména pro spojení z centra do místních částí. Nevýhodou je totiž, že spoje shodného směru (po území města) jsou běžně roztříštěny do dvou nebo tří linek.

Zlepšení je možné dosáhnout také v oblasti realizace P+R služeb v oblasti vlakového a autobusového nádraží. Možnost pohodlně zaparkovat by umožnila při cestách do vzdálenějších cílů využít přestupu na VHD.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm v současné době neprovozuje vlastní městskou dopravu. Po městě se lze přepravovat pouze meziměstskými spoji, které nejsou primárně určeny pro pohyb po městě a jejich vedení a časovou polohu stanovuje Zlínský kraj jako objednatel, i když město na pravidelných schůzkách svoje požadavky s ním řeší.  Plošná obsluha území města, a zejména významných oblastí, není adekvátně zajištěna. Hlavním cílem by mělo být snížení podílu individuální motorové dopravy ve prospěch dopravy veřejné nebo nemotorové (cyklistické, pěší). Vedení linek MHD má být v rámci možností přímé bez zbytečných zajížděk. Plán udržitelné mobility v akčním plánu stanovil priority týkající se zavedení MHD. V první fázi zavedení MHD se dvěma linkami, s tím, že tyto linky pravidelně pojednou do důležitých cílů a určit časové polohy jízdních řádů s ohledem na návaznou dopravu. Vzhledem k velikosti města je nutno zvolit takový interval, který bude finančně udržitelný a zároveň nabídne cestujícím dostatečně časté spojení, aby se jim vyplatilo na spoj městské dopravy počkat.

Další možností snížení individuální automobilové dopravy je regulace parkování motorových vozidel v nejvíce exponovaných částech města, což je centrum. Parkování v centru města je sice zpoplatněné, ale není natolik „drahé“, že by obyvatelé nejeli do centra autem.

Město má za cíl snižovat podíl IAD ve prospěch používání alternativních druhů dopravy, jako je používání jízdních kol, koloběžek, chůze. Město se již od roku 2017 zapojuje do kampaně „Do práce na kole“. Cílem osvětové aktivity/soutěže je vyměnit alespoň na měsíc auto za kolo, chůzi nebo běh, a prospět tak životnímu prostředí i vlastnímu tělu a dalším cílem je, aby lidé změnili své dopravní jednání dlouhodobě, nikoliv aby během pár týdnů podávali extrémní sportovní výkony. Město dále uspořádalo akci „Pocitová mapa k cyklodopravě“ s cílem zjištění situace v cyklodopravě z pohledu cyklistů, chtělo znát názor občanů, co je v cyklodopravě trápí a co naopak hodnotí pozitivně. Nově zpracovaný Plán udržitelné mobility mimo jiné obsahuje návrhy, jakým způsobem snížit nutnost používat IAD a podpořit občany v užívání alternativních druhů dopravy.  

 

Významnou službou v rámci městské dopravy je již zmíněné „Senior taxi“, služba, která je k dispozici občanům, držitelům „Rožnovské seniorské karty“. Z osobní praxe vím, že senioři místo toho, aby jeli svým vlastním vozidlem k lékaři či na úřad, tak tuto službu využívají.

 

Od 1. května 2021 jezdí cyklobusy na Pustevny, Bílou a Bumbálku. Pravidelná sezónní linka nazvaná „Cyklobus Beskydy“ jede z Nového Jičína přes několik měst a obcí včetně Rožnova pod Radhoštěm a veze cyklisty pohodlně i s kolem do hor. Tato byla občany města hojně využívána. Správně byla zvolena i výchozí rožnovská zastávka na autobusovém nádraží. V této podobě jezdit až do roku 2023. Na úspěšný letní cyklobus navázal zkušební provoz zimního skibusu (únor, březen, duben 2022) do Beskyd (Bumbálka, Bílá), opět s odjezdem z Nového Jičína přes Rožnov. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město neprovozuje vlastní MHD, v rámci vlastní objednávky realizuje pouze provoz SeniorTaxi. Veřejná doprava je objednávána pouze krajem, do budoucna se však připravuje vlastní provoz MHD. Pro Rožnov a jeho nejbližší okolí je specifickou výzvou zajištění vhodné dopravní obslužnosti nejen pro místní obyvatele, ale také pro návštěvníky, kteří do regionu přijíždějí za rekreací.

Město má nově zpracovaný Plán udržitelné mobility, což není ve městech této velikosti úplně běžné. 

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov neprovozuje MHD a nemá tudíž vliv na podíl vozidel EEV ve veřejné dopravě ve městě. Nicméně, se změnou dopravců provozujících od 1. ledna 2021 autobusovou dopravu pro rožnovskou oblast došlo k výraznému zkvalitnění dané oblasti.  Všechny autobusy jsou, dle sdělení, koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. KOVED nízkopodlažní s průměrným stářím kolem 4 let, alternativní pohon (CNG) je pouze u tří autobusů.  

Město již v roce 2019 zakoupilo 2 vozidla na alternativní pohon, v posledních dvou letech žádné motorové vozidlo zakoupeno nebylo, vozový park města byl dostačující. V roce 2022 se počítá s nákupem motorového vozidla pro městskou policii, bude brán zřetel na to, aby toto vozidlo splňovalo nejvyšší emisní normu.

Na území města se nachází 3 tradiční čerpací stanice s výběrem všech druhů pohonných, ve městě je možno natankovat jak LPG, tak CNG. Připravuje se instalace dobíjecích stanic na elektromobily, jedna elektrodobíječka funguje v rámci města již několik let u soukromé osoby. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Vozový park města je početně malý, v uplynulém období tak nebyla nutná jeho obnova. Infrastruktura pro alternativní pohony se ve městě postupně rozšířila, všechny významné vč. CNG a elektro jsou již ve městě přítomny. Environmentální charakteristika vozidel nehraje žádnou roli při zajišťování služeb pro město, pouze při přímém nákupu vozidel úřadem.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm se aktivně zabývá bezpečností silničního provozu (BESIP). V rámci dopravní výchovy pro žáky 4. tříd probíhá teoretická část výuky ve třídách a praktická část na mobilním dopravním hřišti, které je vždy přechodně umístěno na zimním stadionu. Tato výuka je zajišťována externím instruktorem s dlouholetými zkušenostmi ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP. Pro děti a mládež jsou zajišťovány akce pro děti „Dětská policie, „Vidíme se“, „Pěšky do školy“, „Výtvarná soutěž s dopravní tematikou“. Dětem jsou rozdávány reflexní prvky s vysvětlením, proč tyto prvky je nutno používat.

Město monitoruje místa, kde dochází k dopravním nehodám, místa, která jsou pro účastníky silničního provozu nebezpečná a má zájem na tom, aby vytvořilo bezpečné prostředí pro všechny obyvatele i návštěvníky města. Tato nebezpečná místa vyhodnocuje v rámci koordinační skupiny, která je zřízena při městském úřadu, kdy členy jsou pracovníci příslušných odborů městského úřadu společně s vedením města, v případě potřeby jsou k jednání přizváni odborníci z oboru doprava (PČR, MP, dopravní inženýr, dopravní experti.

Nelze však říct, že všechny dopravní nehody vznikají z důvodu závad na komunikacích nebo z důvodu chybějící dopravní infrastruktury, ale také nedodržováním pravidel silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ze strany jak řidičů, cyklistů, tak také chodců.

Informace o dopravních nehodách, které byly nahlášené Policii České republiky lze dohledat v aplikaci Nehody v ČR | Statistiky (cdv.cz).

Město má vypracovány strategické dokumenty města – aktualizovaný „Strategický plán města“, nově vzniklý „Plán udržitelné mobily“, připravuje se nový „Územní plán“. Dále se chystá další strategický dokument „Strategie bezpečnosti silničního provozu města“, který navazuje na „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“ a „Krajskou strategii bezpečnosti silničního provozu – Zlínský kraj“. 
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město realizuje aktivity na poli bezpečnosti, přičemž uplatňuje především místní znalosti lokalit. Výuka BESIP na základních školách probíhá, avšak ve městě není stálé dopravní hřiště, je však nahrazováno instalací mobilního. Do budoucna se připravuje strategie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy a jak životní prostředí, tak oblast dopravy byla a je jednou z priorit, které město má. Jsou vypracované strategické dokumenty (Plán udržitelné mobility města, Strategický plán, v přípravě je nový územní plán města), ve kterých jsou stanoveny cíle, priority a opatření, které mají vliv, jak na oblast životního prostředí, tak na oblast dopravy. Jedná se o realizace opatření, která snižují poptávku po individuální automobilové dopravě, jako je třeba zavedení MHD s pravidelnými, víceobrátkovými spoji, doplnění infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklostezky, cyklopruhy, bezbariérové komunikace), tak aby občané neměli potřebu kvůli krátkým tratím používat motorová vozidla. Taktéž byla instalována monitorovací stanice kvality ovzduší, která byla v lednu 2022 puštěna do ostrého provozu. Dále byla zřízena pracovní pozice manažera akčního plánu zlepšování kvality ovzduší se počítá s tím, že budou naměřené hodnoty ze stanice pravidelně vyhodnocovány a následně navrženy koncepční řešení dané situace.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má v nedávném období zpracovány potřebné strategické dokumenty, ze kterých vychází ve svém dalším rozvoji. Zároveň začalo kontinuálně sledovat znečištění ovzduší ve vztahu k dopravně exponované lokalitě U Janíka.