Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Valta
Konzultant Pavel Růžička
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano
Audit je zpracován přehledně a srozumitelně. Nemám k němu připomínky.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, Audit UR považuji za kompletní. Návodné otázky jsou zodpovězeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, některé doporučené indikátory nelze z důvodu nedostatku dat hodnotit.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast stavu sledovaných oblastí UR hodnotím kladně. Město jednotlivé oblasti nadále rozvíjí a zlepšuje včetně rozvoje monitoringu, který přispívá zvyšování efektivity a poskytuje data pro hodnocení. Např. RFID čipy na separačních nádobách.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží neustále zlepšovat odpadové hopodářství. V roce 2016 vybudovalo nový sběrný dvůr, kromě dříve občanům poskytnutých kompostérů rozšířilo možnosti likvidace bioodpadu o svoz bioodpadu z rodinné zástavby (biopopelnice) i bytové zástavby (biokontejnery).

Pravidelně pořádá osvětové akce věnující se této tématice - Den Země, Ukliďmě česko apod.

V roce 2021 začalo čipování nádob RFID cody. Označeny jsou zatím nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu. To nám umožňuje zajistit optimalizaci ve svozech a počtech nádob ve městě.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém nakládání s komunálními odpady města je nastaven a postupně rozvíjen. Celkově ale naráží na skutečnost, že koncovky, na které jsou odpady předávány jsou ve vlastnictví jiných právních subjektů. Z hlediska dodržování hierarchie nakládání s odpady dochází k maximu možného a město zaměřuje své úsilí na naplnění cílů OH stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dochází k průběžného vyhodnocování schváleného Plánu odpadového hospodářství města a vyhledávání a přijímání opatření u cílů, které se v současné době nedaří naplnit. Sleduji pozitivní trend vývoje celé oblasti OH.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se oblasti hospodaření energií dlouhodobě věnuje. Má zateplenou většinu budov ve svém majetku, zřídilo pozici energetika města jenž zavádí energetický management, průběžně realizuje a plánuje další energetická opatření - ve veřejném osvětlení, regulace vytápění, atd.

Město v roce 2022 zahájí realizaci dvou novostaveb v pasivním standardu. Jedná se o budovu kulturního centra, které vznikne v místě stávajícího kina (jedná se o dřevostavbu) a o přístavbu městské knihovny.

Dále jsou v přípravě komplexní projekty na snížení energetické náročnosti posledních dvou nezateplených budov MŠ a ZŠ.

Město se zajímá o problematiku energetických kommunit, připravuje projekt výstavby fotovoltaických elektráren.

Město Rožnov p. R. se aktivně zapojuje do mezinárorních projektů v oblasti úspor energií a ochrany klimatu - projekt BEACON ( https://www.euki.de/en/euki-projects/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/ ), projekt POWER-UP ( https://energy-cities.eu/project/power-up/ ), projekt PED-ID ( https://jpi-urbaneurope.eu/project/ped-id/ ), projekt Klima v obcích ( https://klimavobcich.cz/ ).

Město je členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).

V roce 2020 byla zpracována Segmentová koncepce energetiky města Rožnov pod Radhoštěm, jako součást Strategického plánu rozvoje města (viz příloha).

Oblast 3.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Přístup k hospodaření s energiemi hodnotím kladně. Z předložených informací vyplývá, že došlo k zateplení většiny budou v majetku města, je zřízena funkce energetika města a postupně je zaváděn energetický management a jsou realizována další energetická opatření.  Město se účastní mezinárodních projektů v oblasti municipální energetiky. Doporučuji se zaměřit na oblast energetické soběstačnosti výstavbou vlastních energetických zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla, zapojení do projektů energetického využití odpadů)


Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V rámci kapitoly udržitelné výstavby se doporučuji zaměřit na oblast prevence vzniku odpadů a celkově nakládání se stavebními a demoličními odpady ve smyslu úpravy přímo in situ, případně soustřeďovat SDO na vhodné ploše v lokalitě města a zajistit při dosažení ekonomické a technologické kapacity úpravu (např. mobilním drtičem, apod.) Problematiku předcházení vzniku SDO a jejich nakládání aktivně řešit již v rámci projektové dokumentace.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
Zpracované strategické dokumenty a měřitelné cíle.
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Jak v oblasti energetiky, tak odpadového hospodářství, omezené možnosti pro realizaci změn s ohledem na externí vlastníky koncových zařízení.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Změna ekonomických parametrů vstupů přinášejí nové příležitosti a ekonomickou efektivitu nových technologií.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Požadavky legislativy, cenová nestabilita a hrozby enormního navýšení cen vstupů.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji se zaměřit na maximální osamostatnění. Je-i to možné investovat do vlastních technologií pro výrobu energií (solární panely, tepelná čerpadla, bioplynová stanice), případně investičně vstupovat do projektů energetického využití odpadů, či dalších nakládání s odpady. Tuto strategii lze zajistit v rámci sdružení měst a obcí případně nových společností, ve kterých lze propojit majetkový podíl municipalit a odpadových společností.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Oceňuji proaktivní přístup města k problematice udržitelného rozvoje. Následující období bude plné hrozeb, ale také příležitostí a přeji, aby se veškeré hrozby podařilo přetavit ve využité příležitosti dávající městu možnost více oblastí řídit.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast stavu sledovaných oblastí UR hodnotím kladně. Město jednotlivé oblasti nadále rozvíjí a zlepšuje včetně rozvoje monitoringu, který přispívá zvyšování efektivity a poskytuje data pro hodnocení. Např. RFID čipy na separačních nádobách.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží neustále zlepšovat odpadové hopodářství. V roce 2016 vybudovalo nový sběrný dvůr, kromě dříve občanům poskytnutých kompostérů rozšířilo možnosti likvidace bioodpadu o svoz bioodpadu z rodinné zástavby (biopopelnice) i bytové zástavby (biokontejnery).

Pravidelně pořádá osvětové akce věnující se této tématice - Den Země, Ukliďmě česko apod.

V roce 2021 začalo čipování nádob RFID cody. Označeny jsou zatím nádoby na vytříděné složky komunálního odpadu. To nám umožňuje zajistit optimalizaci ve svozech a počtech nádob ve městě.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém nakládání s komunálními odpady města je nastaven a postupně rozvíjen. Celkově ale naráží na skutečnost, že koncovky, na které jsou odpady předávány jsou ve vlastnictví jiných právních subjektů. Z hlediska dodržování hierarchie nakládání s odpady dochází k maximu možného a město zaměřuje své úsilí na naplnění cílů OH stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dochází k průběžného vyhodnocování schváleného Plánu odpadového hospodářství města a vyhledávání a přijímání opatření u cílů, které se v současné době nedaří naplnit. Sleduji pozitivní trend vývoje celé oblasti OH.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se oblasti hospodaření energií dlouhodobě věnuje. Má zateplenou většinu budov ve svém majetku, zřídilo pozici energetika města jenž zavádí energetický management, průběžně realizuje a plánuje další energetická opatření - ve veřejném osvětlení, regulace vytápění, atd.

Město v roce 2022 zahájí realizaci dvou novostaveb v pasivním standardu. Jedná se o budovu kulturního centra, které vznikne v místě stávajícího kina (jedná se o dřevostavbu) a o přístavbu městské knihovny.

Dále jsou v přípravě komplexní projekty na snížení energetické náročnosti posledních dvou nezateplených budov MŠ a ZŠ.

Město se zajímá o problematiku energetických kommunit, připravuje projekt výstavby fotovoltaických elektráren.

Město Rožnov p. R. se aktivně zapojuje do mezinárorních projektů v oblasti úspor energií a ochrany klimatu - projekt BEACON ( https://www.euki.de/en/euki-projects/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/ ), projekt POWER-UP ( https://energy-cities.eu/project/power-up/ ), projekt PED-ID ( https://jpi-urbaneurope.eu/project/ped-id/ ), projekt Klima v obcích ( https://klimavobcich.cz/ ).

Město je členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).

V roce 2020 byla zpracována Segmentová koncepce energetiky města Rožnov pod Radhoštěm, jako součást Strategického plánu rozvoje města (viz příloha).

Oblast 3.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Přístup k hospodaření s energiemi hodnotím kladně. Z předložených informací vyplývá, že došlo k zateplení většiny budou v majetku města, je zřízena funkce energetika města a postupně je zaváděn energetický management a jsou realizována další energetická opatření.  Město se účastní mezinárodních projektů v oblasti municipální energetiky. Doporučuji se zaměřit na oblast energetické soběstačnosti výstavbou vlastních energetických zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla, zapojení do projektů energetického využití odpadů)