Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zdeněk Frélich
Konzultant Eva Jonešová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je podrobný, srozumitelný a velmi kvalitně zpracovaný. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky. Audit byl na základě připomínek doplněn a je v pořádku.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá jak povinné, tak i doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má zpracovanou Segmentovou koncepci životního prostředí, kde je mj. řešena problematika vodního hospodářství.


Na území města jsou dva vodní zdroje. Jímací území Rožnov s povolenou vydatností jímacího území 35 l.s-1, druhým zdrojem je jímací území Dolní Paseky - Krystanka, jehož vydatnost je 1,2 l.s-1. Třetím zdrojem pitné vody jimž je město zásobováno je vodovod Stanovnice. Celková délka vodovodního řádu je cca 100 km.


V roce 2022 bude provedena stavba vodovodu do části Horní Paseky, kde jsou obyvatelé doposud zásobováni vodou ze studní.


Vodovodní síť zásobující město pitnou vodou spravuje společnost Vodovody a Kanalizace (VaK) Vsetín, a s., tato společnost je většinovým vlastníkem vodovodů, menší část, která je ve vlastnictví města je rovněž spravována společností VaK Vsetín. 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Hospodaření s vodou na území města Rožnov pod Radhoštěm hodnotíme kladně. Postupně je dokončována infrastruktura pro zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Současně je řešena spotřeba pitné vody, která je na úrovni průměru ČR. Město se aktivně zabývá snižováním spotřeby pitné vody, bylo realizováno několik opatření typu instalace perlátorů, akumulační nádrže u vybraných objektů a osvětové kampaně.

Nastupujícím trendem začíná být efektivnější nakládání s dešťovými vodami, zejména podpora jejich vsaku a nebo akumulace a následného využití. Bylo realizováno několik akumulačních nádrží, začínají být využívány propustné povrchy v některých lokalitách.

Doporučujeme udělat si přehled a kalkulaci procentuálního podílu ploch, ze kterých je voda odváděna do kanalizace a ploch, kde je voda řešena jinak (vsakem, akumulací aj.).

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Průběžně dochází ke zlepšování kvality ploch stávající zeleně. Město má zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování. Dále město zavádí nové typy zeleně, které zvyšují biodiverzitu ve městě, např. porosty letniček i trvalek z přímých výsevů, které jsou biotopem pro řadu bezobratlých i na ně vázaných obratlovců. Případný úbytek zeleně, který je způsobený výstavbou a budováním chodníků a parkovacích ploch je vždy kompenzován realizací nových zelených ploch. Zlepšuje se také kvalita zeleně.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rožnov patří díky své poloze mezi nejvíce "zelená" města v ČR. Nachází se v CHKO Beskydy, je zde několik zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000. Znakem je vysoká ekologická stabilita území, mnoho přírodně hodnotných lokalit a dobrá dlouhodobá spolupráce s AOPK ČR - Správou CHKO Beskydy. 

Na území intravilánu města je velké množství zeleně, jejíž údržba je náročná. Město se na tuto oblast zaměřuje, probíhaly projekty revitalizace zeleně na sídlištích, parcích a veřejných prostorech. 

Tématem do budoucna bude rozvoj modrozelené infrastruktury. 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov pod Radhoštěm za účelem obhospodařování lesního majetku o výměře 935 ha lesních pozemků určených k plnění funkce lesa založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. Majetek společnosti se rozprostírá na sedmi katastrálních územích a to: k. ú. Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice. Město Rožnov pod Radhoštěm  je zakladatelem a 100% vlastníkem a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada. Městu Rožnov pod Radhoštěm byly v roce 1991 vráceny jeho historické lesní pozemky – tedy půda a lesní porosty, na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku.

Dále se na území města nachází LHC (lesní hospodářský celek) ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., který je certifikován PEFC.

https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2018/10/095-1019-lhc-roznov-2018.pdf


Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vzhledem ke své poloze v Beskydech je zde pouze menší množství zemědělské půdy - převažují lesy a travní porosty. Zemědělská půda proto není ohrožena erozí a nejsou zde ani půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF, takže nedochází k záborům cenné zemědělské půdy. Pozitivem je několik zde hospodařících ekologických zemědělců.

Město vlastní relativně velké množství lesních pozemků, které jsou ve správě městské organizace Městské lesy. Lesy jsou obhospodařované podle standardů PEFC. V posledních letech zde byly realizovány projekty pro lepší zadržení dešťových vod v lesích.

Rizikem může být uschnutí smrkových lesních porostů vlivem zvyšujících se teplot a kůrovce.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

V Rožnově byla na konci roku 2021, pro lepší vyhodnocování kvality ovzduší a následnou tvorbu opatření pro zlepšení kvality ovzduší, instalována Monitorovací stanice kvality ovzduší. Během ledna 2022 byla uvedena do ostrého provozu a naměřená data jsou přenášena do systému ISKO fungujícího v rámci Českého hydrometeorologického ústavu.

V říjnu 2021 byl na městský úřad přijat nový pracovník Manažer akčního plánu kvality ovzduší, jehož úkolem je především tvorba Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší a realizace opatření navržených v tomto plánu.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast kvality ovzduší je stabilní. Dílčím problémem jsou pouze imisní koncentrace benzo(a)pyrenu, které se občas pohybují nad limitem. Zdrojem znečištění je vytápění rodinných domů a doprava, která na území města představuje díky své stoupající intenzitě problém. Množství aut se zvyšuje, hlavní dopravní tahy procházejí v blízkosti zástavby a kromě emisí jsou zdrojem hluku. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- Dobrý a zlepšující se stav vodohospodářské infrastruktury

- Realizovány akce směřující k úspoře pitné vody

- Rožnovská Bečva jako páteřní osa ekologické stability města

- Mnoho přírodních hodnot v území

- Zemědělská půda není ohrožována erozí a zábory ve vyšších třídách ochrany

- Městské lesy obhospodařovávány v režimu PEFC

- Vysoké množství veřejné zeleně

- Přítomnost Valašského muzea v přírodě

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Překračovány imisní koncentrace benzo(a)pyrenu

- Vysoká intenzita automobilové dopravy v blízkosti zástavby - doprava jako významný zdroj emisí a hluku

- Náročnost péče o veřejnou zeleň, nižší kvalita zeleně na sídlištích


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Rozvoj modrozelené infrastruktury

- Podpora udržitelných forem dopravy namísto IAD

- Dotace EU v oblasti ŽP

- Efektivnější nakládání s dešťovými vodami

- Snižování spotřeby energie a vyšší využívání OZE - snížení emisního zatížení


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Usychání smrkových porostů vlivem nárůstu teplot a kůrovce

- Zábory půdního fondu

. Nárůst intenzity dopravy

- Nárůst cen energií

- Střety mezi potřebou rozvoje města a limity ochrany přírody

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Rožnov pod Radhoštěm patří mezi města s nadprůměrným stavem životního prostředí, zejména co se týče přírodních hodnot v území. Pro zachování této hodnoty a další zlepšování doporučujeme následující:


- další efektivnější nakládání s dešťovými vodami s cílem jejich využití nebo vsaku namísto odvodu kanalizací na ČOV

- rozvoj prvků modrozelené infrastruktury - především vytváření vodních prvků

- snižování spotřeby energie využitím moderních technologií, využití OZE

- podpora udržitelných forem dopravy - cyklodoprava, veřejná doprava aj. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit pro oblast životního prostředí byl zpracován ve vysoké kvalitě. Oblast životního prostředí lze hodnotit jako dobrou, v rámci ČR nadprůměrnou a v mnoha ohledem se zlepšující.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má zpracovanou Segmentovou koncepci životního prostředí, kde je mj. řešena problematika vodního hospodářství.


Na území města jsou dva vodní zdroje. Jímací území Rožnov s povolenou vydatností jímacího území 35 l.s-1, druhým zdrojem je jímací území Dolní Paseky - Krystanka, jehož vydatnost je 1,2 l.s-1. Třetím zdrojem pitné vody jimž je město zásobováno je vodovod Stanovnice. Celková délka vodovodního řádu je cca 100 km.


V roce 2022 bude provedena stavba vodovodu do části Horní Paseky, kde jsou obyvatelé doposud zásobováni vodou ze studní.


Vodovodní síť zásobující město pitnou vodou spravuje společnost Vodovody a Kanalizace (VaK) Vsetín, a s., tato společnost je většinovým vlastníkem vodovodů, menší část, která je ve vlastnictví města je rovněž spravována společností VaK Vsetín. 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Hospodaření s vodou na území města Rožnov pod Radhoštěm hodnotíme kladně. Postupně je dokončována infrastruktura pro zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Současně je řešena spotřeba pitné vody, která je na úrovni průměru ČR. Město se aktivně zabývá snižováním spotřeby pitné vody, bylo realizováno několik opatření typu instalace perlátorů, akumulační nádrže u vybraných objektů a osvětové kampaně.

Nastupujícím trendem začíná být efektivnější nakládání s dešťovými vodami, zejména podpora jejich vsaku a nebo akumulace a následného využití. Bylo realizováno několik akumulačních nádrží, začínají být využívány propustné povrchy v některých lokalitách.

Doporučujeme udělat si přehled a kalkulaci procentuálního podílu ploch, ze kterých je voda odváděna do kanalizace a ploch, kde je voda řešena jinak (vsakem, akumulací aj.).

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Průběžně dochází ke zlepšování kvality ploch stávající zeleně. Město má zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování. Dále město zavádí nové typy zeleně, které zvyšují biodiverzitu ve městě, např. porosty letniček i trvalek z přímých výsevů, které jsou biotopem pro řadu bezobratlých i na ně vázaných obratlovců. Případný úbytek zeleně, který je způsobený výstavbou a budováním chodníků a parkovacích ploch je vždy kompenzován realizací nových zelených ploch. Zlepšuje se také kvalita zeleně.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rožnov patří díky své poloze mezi nejvíce "zelená" města v ČR. Nachází se v CHKO Beskydy, je zde několik zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000. Znakem je vysoká ekologická stabilita území, mnoho přírodně hodnotných lokalit a dobrá dlouhodobá spolupráce s AOPK ČR - Správou CHKO Beskydy. 

Na území intravilánu města je velké množství zeleně, jejíž údržba je náročná. Město se na tuto oblast zaměřuje, probíhaly projekty revitalizace zeleně na sídlištích, parcích a veřejných prostorech. 

Tématem do budoucna bude rozvoj modrozelené infrastruktury.