Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Hodonín dlouhodobě udržuje počet podnikatelských subjektů na stejné úrovni. Disponuje však, v rámci Strategického plánu a nově vytvořené Strategie podpory podnikání, určitými nástroji, které hodlá využívat k dlouhodobému a postupnému zlepšování situace v oblasti podnikání a zaměstnanosti ve městě.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Hodonín disponuje standardními nástroji pro podporu podnikání a zaměstnanosti ve městě. Za pozitivní lze označit aktuální Strategický plán na období let 2017 - 2022.  Doporučuji věnovat v následujících letech zvýšenou pozornost adekvátnímu hodnocení tématiky jako celku, vč. plnění konkrétních aktivit. Dále bude nezbytné provést "inventuru" potřeb podnikatelské sféry a aktuálních podmínek na lokálním trhu práce s ohledem na negativní dopady restriktivních opatření spojených s pandemií Covid-19. Situaci v počtu podnikatelských subjektů lze považovat za stabilizovanou s mírným pozitivním trendem. Podmínky na trhu práce ve městě Hodonín jsou uspokojivé. V posledních letech se míra nezaměstnanosti významně snižovala, v roce 2020 došlo k jejímu mírnému navýšení, což je logické v kontextu celkového ekonomického vývoje v ČR.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město využívá ke komunikaci s podnikatelskými subjekty především standardní nástroje jako jsou veřejná jednání, komunikace prostřednictvím ŽÚ, nebo pomocí médií.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Míra komunikace města se zástupci podnikatelské sféry je realizována uspokojivou formou pro potřeby hodnocení kategorie C. V dalších letech však doporučuji, aby byla věnována pozornost průběžnému hodnocení a reflexe podnětů zástupců podnikatelské sféry systematickým způsobem tak, aby bylo zřejmé, jak konkrétně se projevuje komunikace v dění města, v konkrétních aktivitách či akcích, jak jsou podnikatelé spokojeni s danou formou komunikace apod. Toto bude nezbytné posílit pro postoupení do vyšších úrovní hodnocení v MA21. Nejde však jen o sestavování zápisů z jednotlivých jednání, ale také systematičtější evidenci podnětů a jejich finální realizaci. Zvlášť s ohledem na dopady současných celorepublikových restriktivních podmínek to bude důležité, příp. rovněž s ohledem na důsledky tornáda v červnu 2021, protože největší problémy pak vznikají právě na lokální úrovni.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch ve městě Hodoníně je koordinován i s přihlédnutím na místně specifické kulturní prostředí související s folklórem a vinařstvím. Město podporuje kulturu ve městě, čímž také podporuje turismus, kdy do města míří nejen lidé s blízkého okolí ale návštěvníci z různých koutů České republiky i zahraničí. Město má v současné době vytvořeny plány aktivit spojených s cestovním ruchem ve Strategickém plánu a Strategii cestovního ruchu. Vytvořeny byly i další rozvojové dokumenty jako například Cyklogenerel a Koncepce rozvoje sportu, ve kterých je naplánována realizace projektů, které již přímo nebo nepřímo souvisí s cestovním ruchem. 

Pro zvýšení udržitelnosti místního cestovního ruchu je město Hodonín zřizovatelem Turistického informačního centra (TIC), které přiblíží návštěvníkovi, turistům možnosti vyžití volného času ve městě a okolí. Současně TIC disponuje pestrou nabídkou propagačních materiálů, dárkových předmětů a suvenýrů.

Město podporuje oblast cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Cestovní ruch je koordinován v samostatné působnosti obce se zaměřením na zajištění potřeb návštěvníků a turistů ve městě a současně tak město pomáhá rozvoji území, tzn. rozvoj cestovního ruchu napomáhá i jiným drobným podnikatelům (nepřímá podpora zaměstnanosti), následně je nese spokojenost samotným občanům města.

 


Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Hodonín přistupuje systematicky k podpoře rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím své aktuální Strategie cestovního ruchu pro období 2020 - 2025. Velmi oceňuji zpracovaný přehled plánovaných i realizovaných aktivit/akcí. V dalších letech doporučuji věnovat pozornost v hodnocení podpory a rozvoje cestovního ruchu také tématice míry dopadu a vlivu podporovaných aktivit z hlediska únosnosti území a možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Počet hostů v ubytovacích zařízeních ve městě Hodonín se v posledních letech udržuje na stabilní úrovni s mírně rostoucí tendencí. Rok 2020 však bude zlomem v tomto pozitivním trendu s ohledem na negativní dopady restriktivních opatření týkajících se pandemie Covid-19. Město Hodonín pořádá celou řadu tradičních akcí, jejichž prostřednictvím podporuje mj. také místní výrobky a rozvoj místní turistiky. Popis jednotlivých tradičních akcí je velmi detailní a adekvátní pro potřeby hodnocení kategorie C. Pro další fáze hodnocení v MA21 doporučuji věnovat pozornost bližšímu popisu vlivu daných akcí na rozvoj podnikání a místní turistiky (např. počet zapojených firem či odhad počtu návštěvníků, příp. zpětná reflexe s realizace daných akcí).

Považuji za velmi důležité i nadále spolupracovat s "Turistickou asociací Slovácko". Jejím prostřednictvím bude možné odborným a profesionální způsobem realizovat reflexi potřeb místních subjektů (obyvatel i podnikatelů) ve vazbě na možnosti rozvoje cestovního ruchu, příp. i reflexi míry spokojenosti návštěvníků ve výběrových empirických šetřeních.