Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Darina Hanusková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Hodonín, společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. Společnost je pod kontrolou měst a obcí Hodonínského okresu. Dominantní a majoritní postavení ve společnosti mají společně města Hodonín, Bzenec, Veselí nad Moravou, Kyjov a Dubňany.


Jako zdroj pitné vody v  regionu slouží podzemní vody těžené v oblastech Bzence a Moravské Nové Vsi. Menší množství tvoří povrchová voda z přehradní nádrže Koryčany, tyto tzv. skupinové vodovody jsou vzájemně propojeny.


Vyrobená pitná voda je přiváděná pomocí rozsáhlého distribučního systému, zahrnujícího vodovodní řady, vodojemy a čerpací stanice, do místa spotřeby. V rámci tohoto systému VaK Hodonín, a.s. provozuje 1000 km vodovodních sítí, 33 000 vodovodních přípojek o celkové délce 266 km, 43 vodojemů, 30 čerpacích stanic a 11 ATS (zabezpečují čerpání výtlačním řadem do bytových jednotek ve Veselí, Hodoníně a Kyjově).

Na kvalitu pitné vody vyráběné a dodávané trvale dohlíží chemická služba. O kvalitě vody jsou občané informování na stránkách společnosti.


Mimo podzemních vodovodních sítí obhospodařuje společnost také pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. To jsou přesně vymezená území v terénu, kde platí zvláštní režim z důvodu zabezpečení ochrany kvality těžené podzemní nebo povrchové vody, využívané pro veřejné zásobování vodou.


 Město Hodonín má ve společnosti VaK Hodonín, a.s. podíl 29,29%. A starosta města je v představenstvu společnosti.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zvyšování ekologické stability krajiny je obtížně řešitelným problémem. Soukromé vlastnictví u dvou ploch biocenter, na nichž je územním plánem navržen ÚSES a neochota jejich vlastníků ke zřízení tohoto systému je neřešitelným problémem.

Pravděpodobně jediným řešením je převod těchto pozemků do vlastnictví státu nebo města, což se však neobejde bez značných finančních prostředků.

Město zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování.

Za poslední období nedochází k výraznějšímu úbytku ploch přírodního a přírodě blízkého charakteru.Také fakt, že velké procento území města Hodonín je součástí Evropsky významné lokality Hodonínská doubrava a Evropsky významné lokality Očov svědčí o vysokých přírodních hodnotách území města HodonínOblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodonínsko se vyznačuje značnou rozmanitosti krajiny. Z jihu město Hodonín obtéká a krajině dominuje řeka Morava, která je technicky upraveným tokem, od kterého byly odřezaný bývalé meandry a ramena, v současné době v různém stupni zazemňovani. Fenomény těchto ramen (Skařiny, ramena v Očovskem lese, ve spojeni s lesním porostem Očov a lesními

porosty severně od Skařin) jako zástupci lužních lesů v nivě Mora vy, představuji velmi cenný krajinný segment. Charakter přírodě blízkého toku má zbytek Staré Moravy, zvaný Salajka, protékající jihozápadní části řešeného území. Protipólem je technicky upraveny úsek Moravy kolem přístavu a jezu Hodonín. Na severu se rozkládají rozsáhle, místy až subxerofilni lesní doubravy

panonského typu, včetně cenných euro sibiřských doubrav, které v Hodonínské doubravě mají téměř endemické zastoupeni v rámci ČR. Představuji největší lesní komplex řešeného území. Tradičním a charakteristickým odvětím Hodonínska je zemědělství. Má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, obnovu vesnic a jejich budoucí ekonomický rozvoj. Klimatické podmínky a půda na Hodonínsku jsou vhodné zejména pro pěstování teplomilných plodin, okolí města je typicky vinařskou oblastí, která zde má dlouholetou tradici. Situace v zemědělství kopíruje celorepublikový trend s úbytkem živočišné produkce a snižování konkurenceschopnosti zemědělské produkce.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený