Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jan Příkryl
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží udržovat dobré vztahy s hlavním zaměstnavatelem (Mondi Štětí). Místním podnikatelům vychází vstříc s nabídkou umístění provozoven v nebytových prostorách města za výhodnou cenu. Nezaměstnanost se snaží korigovat poskytnutím pracovních míst pro oblížně zaměstnatelné.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Štětí dlouhodobě využívá standardní nástroje podpory podnikání a místní zaměstnanosti, jako jsou zvýhodněné nájmy a využití veřejně prospěšných prací, resp. účast v komplexnějších programech, jako je krajský "Společně to dokážeme. Bohužel nejsou tyto (ani jiné) nástroje ukotveny ve strategickém plánu. V sebehodnocení jsou přehledně tyto nástroje kvantifikovány, chybí ale hodnocení efektivity užití těchto podpor, čili jak sami podnikatele účinnost pomoci hodnotí a zda by neuvítali i jiné (sofistikovanější) nástroje podpory a spolupráce. Tato slabina ovšem zřetelně souvisí se strukturou podnikatelského sektoru ve městě, kde dominantní úlohu hraje jediný podnik (Mundi). V každém případě počet podnikatelských subjektů ve městě v posledním období vzrostl - bylo by ale příště dobré rozlišit zda se tento růst týká podniků se zaměstnanci, resp. živností jako hlavních činností. .

Míra nezaměstnanosti ve Štětí v posledním období dynamicky klesala, je ale těžké určit, do jaké míry se na tomto pozitivním výsledku podílely podpůrné opatření města, a do jaké míry obecná konjunktura. Ani tento úspěšný vývoj neznamená, že by se nezaměstnanosti neměla věnovat pozornost i do budoucna - už vzhledem ke struktuře místní pracovní síly (např. kvalifikační, vzdělanostní aj.)    

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má velké rezervy v kontaktu a komunikaci s podnikatelskými subjekty. S největším zaměstnavatelem v regionu Štětska navázalo město pravidelnou spolupráci, při které se hodnotí vlivy společnosti a hledají se vhodná řešení negativních vlivů (hluk, emise, dopravní obsluha).

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Míru spolupráce s podnikateli hodnotí samo město jako nedostatečnou. Třebaže v tomto bodě skutečně existují značné rezervy (které bude třeba v budoucnu odstranit), je třeba vzít v potaz jak podnikatelskou strukturu (jeden dominantní podnik, s nímž kooperace probíhá na vcelku uspokojivé úrovni)), tak velikost města, která obecně nepřeje nadměrné formalizaci vztahů.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží o zachování tradic s podporou místních aktérů.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Štětí jako tradičně průmyslové město neaspiruje na funkci centra cestovního ruchu, přesto tento fenomén přiměřeně podporuje (Informační centrum, certifikát Cyklisté vítání, naučné stesky), což stačí na slušné využití vcelku nevelkého potenciálu rozvoje turistiky. Město také organizuje četné společenské, kulturní a sportovní akce (tradiční i nové). To také zvyšuje návštěvnost města. V této souvislosti je jistou slabinou sebehodnocení kvantifikace ubytovaných v místních ubytovacích zařízeních.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Sebehodnocení je v rámci tématu 6 zpracováno přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Sebehodnocení města je kompletní a umožňuje po stránce formální i obsahové oponenturu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží udržovat dobré vztahy s hlavním zaměstnavatelem (Mondi Štětí). Místním podnikatelům vychází vstříc s nabídkou umístění provozoven v nebytových prostorách města za výhodnou cenu. Nezaměstnanost se snaží korigovat poskytnutím pracovních míst pro oblížně zaměstnatelné.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Štětí dlouhodobě využívá standardní nástroje podpory podnikání a místní zaměstnanosti, jako jsou zvýhodněné nájmy a využití veřejně prospěšných prací, resp. účast v komplexnějších programech, jako je krajský "Společně to dokážeme. Bohužel nejsou tyto (ani jiné) nástroje ukotveny ve strategickém plánu. V sebehodnocení jsou přehledně tyto nástroje kvantifikovány, chybí ale hodnocení efektivity užití těchto podpor, čili jak sami podnikatele účinnost pomoci hodnotí a zda by neuvítali i jiné (sofistikovanější) nástroje podpory a spolupráce. Tato slabina ovšem zřetelně souvisí se strukturou podnikatelského sektoru ve městě, kde dominantní úlohu hraje jediný podnik (Mundi). V každém případě počet podnikatelských subjektů ve městě v posledním období vzrostl - bylo by ale příště dobré rozlišit zda se tento růst týká podniků se zaměstnanci, resp. živností jako hlavních činností. .

Míra nezaměstnanosti ve Štětí v posledním období dynamicky klesala, je ale těžké určit, do jaké míry se na tomto pozitivním výsledku podílely podpůrné opatření města, a do jaké míry obecná konjunktura. Ani tento úspěšný vývoj neznamená, že by se nezaměstnanosti neměla věnovat pozornost i do budoucna - už vzhledem ke struktuře místní pracovní síly (např. kvalifikační, vzdělanostní aj.)    

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má velké rezervy v kontaktu a komunikaci s podnikatelskými subjekty. S největším zaměstnavatelem v regionu Štětska navázalo město pravidelnou spolupráci, při které se hodnotí vlivy společnosti a hledají se vhodná řešení negativních vlivů (hluk, emise, dopravní obsluha).

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Míru spolupráce s podnikateli hodnotí samo město jako nedostatečnou. Třebaže v tomto bodě skutečně existují značné rezervy (které bude třeba v budoucnu odstranit), je třeba vzít v potaz jak podnikatelskou strukturu (jeden dominantní podnik, s nímž kooperace probíhá na vcelku uspokojivé úrovni)), tak velikost města, která obecně nepřeje nadměrné formalizaci vztahů.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží o zachování tradic s podporou místních aktérů.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Štětí jako tradičně průmyslové město neaspiruje na funkci centra cestovního ruchu, přesto tento fenomén přiměřeně podporuje (Informační centrum, certifikát Cyklisté vítání, naučné stesky), což stačí na slušné využití vcelku nevelkého potenciálu rozvoje turistiky. Město také organizuje četné společenské, kulturní a sportovní akce (tradiční i nové). To také zvyšuje návštěvnost města. V této souvislosti je jistou slabinou sebehodnocení kvantifikace ubytovaných v místních ubytovacích zařízeních.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Dobrá dopravní dostupnost

Poloha poblíž silných ekonomických center

Významný a stabilní zaměstnavatel (Mundi)

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Zhoršená kvalita životního prostředí

Vzdělanostní a kvalifikační struktura pracovních sil

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Využití prostředků se strukturálních fondů EU

Rozšíření potenciálu cestovního ruchu: město papíru

Dopravní a rekreační využití Labe

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Emigrace obyvatel do blízkých rozvojových center

Technologické zaostávání místního průmyslu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město se snaží úměrně svým možnostem podporovat podnikání a zaměstnanost na svém území, z kvantitativního hlediska úspěšně. Zaměstnanost nicméně zůstává do budoucna rizikovou oblastí. Velké rezervy existují v prohloubení spolupráce (formální i neformální) města a místních podnikatelů. Pokud jde o (nevelký) potenciál cestovního ruchu využívá ho město vcelku dobře a do budoucna jistě bude možné význam tohoto oboru pro udržitelný rozvoj města ještě zvýšit.    

Pokud jde o sebehodnocení bylo by ho příště vhodné doplnit podrobnější statistikou - viz doporučení v textu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce měly dobrou tendenci - i ve vztahu k udržitelnému rozvoji města. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek