Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Hana Brůhová-Foltýnová
Konzultant Ivo Dostál
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Město zpracovalo Audit dle metodiky, přehledně a srozumitelně. Na zaslané připomínky a žádost o doplnění město zareagovalo promptně a požadované  body doplnilo. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a odpovídá na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit se vyjadřuje ke všem požadovaným indikátorům. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti dopravy udělalo město Velké Meziříčí za poslední léta velký posun k lepšímu. Za zmínku stojí zavádění prvků ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu (budování okružních křižovatek, osvětlování stávajících přechodů pro chodce a budování nových přechodů a míst pro přecházení, budování nových a opravy stávajících chodníků, úprava autobusových zastávek, zavádění zón "30".

Byla sestavena tzv. „Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“, kde jsou shrnuty hlavní problémy dopravy ve městě včetně návrhů možností jejich řešení a stanovení priorit. Tento dokument navazuje na předchozí dokument „Bílá kniha dopravy Velkého Meziříčí“. Uvedený dokument řeší problémy v dopravě, na nichž Město musí spolupracovat s Krajem Vysočina, dále problémy ve vlastní kompetenci a jako jeden z důležitých bodů i cyklodopravu ve městě – návrh trasy propojení Balinského údolí s Nesměřským údolím, jejíž některé úseky již byly realizovány.

Je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, například vznik CNG stanice. Došlo také k nákupu prvního vozu na elektropohon, který využívají pracovníci MěÚ ke služebním cestám.

Došlo k instalaci zařízení pro monitorování hluku na ulici Novosady.

Větší pozornost si také zaslouží infrastruktura pro cyklisty, a to hlavně v podpoře cyklistů (certifikace Cyklisté vítáni). Kromě výše zmíněného propojení Balinského údolí s Nesměřským údolím byly aktuálně obnoveny práce na cyklostezce D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, kde byla aktualizována trasa cyklostezky s ohledem na reálné možnosti majetkového vypořádání pozemků a návaznost na plánované cyklotrasy ve městě.

V centru města vzniklo 100 parkovacích míst s maximální dobou stání 2 hodiny. Vjezd na náměstí a do přilehlých ulic je z důvodu regulace počtu vozidel zde zpoplatněn.

Pokud se týká MHD ve Velkém Meziříčí, zde průběžně dochází k aktualizaci počtu zastávek a jízdních řádů dle požadavků občanů a v návaznosti na změny ve veřejné autobusové dopravě zajišťované Krajem Vysočina.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situace ve městě v oblasti 4.1 je dobrá. Město Velké Meziříčí stabilně věnuje oblasti dopravy velkou pozornost. Přístup města k řešení dopravních problémů je koncepční, realizace dopravních opatření vychází ze strategických dokumentů, které stanovují priority a cíle v dopravě („Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“, jež navazuje na „Bílou knihu dopravy Velkého Meziříčí“) a na realizaci dopravních opatření; kde je to vhodné, spolupracuje město s Krajem Vysočina. Byla realizovaná řada opatření k podpoře veřejné dopravy, pěší a cyklistické infrastruktury.  

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Problematika MHD je řešena v rámci možností na dobré úrovni. Jsou uspokojovány potřeby obyvatel, co se týče dostupnosti zastávek a počtu spojů, informačních tabulí.


Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží využívat některé nástroje mobility managementu (řízení poptávky po dopravě), jako jsou poplatek za vjezd na náměstí nebo úprava linek MHD podle potřeb jejich uživatelů – cestujících. Také zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility (PUMM), tento plán obvykle slouží jako hlavní dokument pro strategické řízení poptávky po dopravě.

Data o přepravě osob v MHD však naznačují, že se nedaří místní obyvatele motivovat k většímu využívání MHD (resp. počet přepravných osob MHD v čase klesá), velkým problémem je také nárůst počtu parkujících automobilů ve městě. Zde by mohly pomoci právě nástroje mobility managementu: velkou příležitostí může být připravovaný PUMM, který by měl identifikovat hlavní problémy v dopravě, jejich příčiny a navrhnout koncepční řešení pro zlepšení dopravní situace a podporu udržitelné městské mobility.    

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V posledních letech došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti snižováni vlivu dopravy na životní prostředí. Ve městě došlo k zřízení čerpací stanice CNG, město pořídilo elektromobil a vozidlo na CNG pohon pro městkou policii. Tato vozidla se již objevují i mezi občany města.


Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti 4.3 město se město Velké Meziříčí posunulo směrem k větší podpoře elektromobility a CNG. Kromě čerpací stanice na CNG a dobíječky pro elektrovozidla zakoupilo také elektrovozidlo pro městský úřad a automobil na CNG pro městskou policii. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu. Výuka dopravní výchovy probíhá vyškolenými lektory dopravní výchovy a za podpory MP na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. Děti dostávají reflexní prvky. https://dhvm.estranky.cz/

Město monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a kde je to možné, snaží se tato místa eliminovat stavebními úpravami komunikací či místní úpravou dopravního značení. Typicky ve městě vznikají okružní křižovatky na nejvíce vytížených komunikacích, což významně přispívá k bezpečnosti, ale i plynulosti provozu. Velice dobrá je spolupráce v této oblasti s Policií ČR.

Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci obchvatu města - 4. etapa v hodnotě 2,1 mil. Kč a předalo Kraji jako investorovi. Vykoupilo pozemky pod budoucím obchvatem v částce 5,1 mil. Kč.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí přistupuje k problematice bezpečnosti silničního provozu velmi aktivně. Realizuje řadu zklidňujících opatření na dopravní infrastruktuře, věnuje se aktivitám a kampaním v této oblasti, podporuje výuku dopravní výchovy na školách a provozuje dopravní hřiště (od roku 2010). Nebezpečná místa jsou evidována a řešena – město má zpracovanou Koncepci dopravy Velkého Meziříčí, kde jsou identifikována problémová místa na dopravní infrastruktuře a navržena opatření k řešení těchto problémů. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí se v rámci vlastních investic i ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty, trvale snaží o zlepšování současné situace vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město monitoruje především dopady dopravy z hlediska hluku a emisí, které představují na území města závažný problém, a dále statistiku dopravních intenzit. Hluk i emise jsou spojeny především s blízkostí dálnice D1. Město se také snaží o co nejrychlejší výstavbu obchvatu města s cílem snížit objem tranzitní dopravy. Dále aktuálně zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility pro roky 2021-2028. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

-        Koncepční a strategický přístup k řešení dopravních problémů

-        Aktivní zapojení města v různých kampaních a pravidelných akcích k popularizaci problémů dopravy a dopravní bezpečnosti, podpora vzdělávání žáků v této oblasti

-        Dlouhodobá práce na zlepšování dopravních podmínek pro osoby s omezenou mobilitou a obecně uživatele nemotorové dopravy (pěší a cyklisty)

-        Zpracovávání Plánu udržitelné mobility, které v těchto dnech probíhá – je to příležitost pro získání řady důležitých dat, které podpoří další rozhodování, a možnost zapojit veřejnost do diskuse k řešení dopravních problémů a jak podpořit udržitelnou mobilitu 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-        Chybějící obchvat města

-        Chybějící regulace parkování ve městě včetně využívání parkovacích poplatků (chybějící management parkování) 

-        Klesající počet přepravovaných osob MHD 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-        Dobrá spolupráce s krajem a obcemi v okolí

-        Využití finanční podpory z národních zdrojů (SFDI) a ze strukturálních fondů EU v dalším období 

-        Možnost využít zkušenosti s jarními omezeními pohybu v důsledku Covid-19 a podpořit nemotorovou dopravu a e-služby, které povedou ke snížení nutnosti dopravy (jak osob, tak věcí a zboží)  

      Podpora e-governmentu s cílem snížit nutnost cest na úřady (což může být urychleno epidemií Covid-19)  
 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-        Snížení rozpočtu města v důsledku výpadku daňových příjmů

-        Další snížení přepravovaných osob v hromadné dopravě v důsledku omezení, která mají zabránit epidemii, a obecně obav obyvatel z epidemie Covid-19 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Velké Meziříčí již dlouhodobě realizuje řadu kroků na podporu udržitelné mobility – včetně dopravního zklidňování, vytváření bezbariérových komunikací a rozvoje infrastruktury pro cyklisty. Velkým přínosem v dalším směřování města k udržitelné mobilitě může být Plán udržitelné městské mobility (právě zpracovávaný v rámci přípravy Integrovaného plánu rozvoje města). Během zpracovávání PUMM je žádoucí zapojit veřejnost, otevřít diskusi o dopravních problémech, které je možné do budoucna očekávat, a možných opatřeních, jak tyto problémy řešit. Dobře vedený dialog může pomoci naklonit veřejnost i na stranu regulačních (omezujících) opatření, která však bývají v delším čase pro kvalitu života ve městě přínosná.  

Podle mého názoru by město mělo zvážit zavedení parkovacích poplatků, omezení počtu parkovacích stání v centru města a další regulační opatření v oblasti parkování. To může přispět k řešení situace s narůstající dopravou, hlavně s dopravou v klidu. Dále hledat cesty, jak posílit intermodalitu (např. aby cestující lehce přecházeli z auta na VHD nebo jízdní kolo). Při zpracovávání návrhové části PUMM bude město pravděpodobně s těmito opatřeními pracovat, může jejich konkrétní parametry v rámci tohoto dokumentu naplánovat a doporučit k realizaci. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav tématu Doprava je ve Velkém Meziříčí uspokojivý, město je aktivitní v řadě oblastí udržitelné mobility. Vyvíjí řadu aktivit ať již zaměřených na úpravu dopravní infrastruktury a dopravních služeb, tak i na kampaně a vzdělávání obyvatel. Město se snaží dopravní problémy řešit koncepčně (vycházet ze studií a analýz). Do budoucna je pro město určitě výzvou, jak zamezit odlivu cestujících z hromadné dopravy (který může být akcelerovaný současnou epidemií Covid-19) a zamezit dalšímu narůstání dopravy a potřeby parkovacích míst (zvl. v centru města). Stávající epidemie však může být i příležitostí pro podporu e-služeb a aktivit „na dálku“, které omezí nutnost fyzické dopravy osob a zboží na území města. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti dopravy udělalo město Velké Meziříčí za poslední léta velký posun k lepšímu. Za zmínku stojí zavádění prvků ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu (budování okružních křižovatek, osvětlování stávajících přechodů pro chodce a budování nových přechodů a míst pro přecházení, budování nových a opravy stávajících chodníků, úprava autobusových zastávek, zavádění zón "30".

Byla sestavena tzv. „Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“, kde jsou shrnuty hlavní problémy dopravy ve městě včetně návrhů možností jejich řešení a stanovení priorit. Tento dokument navazuje na předchozí dokument „Bílá kniha dopravy Velkého Meziříčí“. Uvedený dokument řeší problémy v dopravě, na nichž Město musí spolupracovat s Krajem Vysočina, dále problémy ve vlastní kompetenci a jako jeden z důležitých bodů i cyklodopravu ve městě – návrh trasy propojení Balinského údolí s Nesměřským údolím, jejíž některé úseky již byly realizovány.

Je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, například vznik CNG stanice. Došlo také k nákupu prvního vozu na elektropohon, který využívají pracovníci MěÚ ke služebním cestám.

Došlo k instalaci zařízení pro monitorování hluku na ulici Novosady.

Větší pozornost si také zaslouží infrastruktura pro cyklisty, a to hlavně v podpoře cyklistů (certifikace Cyklisté vítáni). Kromě výše zmíněného propojení Balinského údolí s Nesměřským údolím byly aktuálně obnoveny práce na cyklostezce D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, kde byla aktualizována trasa cyklostezky s ohledem na reálné možnosti majetkového vypořádání pozemků a návaznost na plánované cyklotrasy ve městě.

V centru města vzniklo 100 parkovacích míst s maximální dobou stání 2 hodiny. Vjezd na náměstí a do přilehlých ulic je z důvodu regulace počtu vozidel zde zpoplatněn.

Pokud se týká MHD ve Velkém Meziříčí, zde průběžně dochází k aktualizaci počtu zastávek a jízdních řádů dle požadavků občanů a v návaznosti na změny ve veřejné autobusové dopravě zajišťované Krajem Vysočina.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situace ve městě v oblasti 4.1 je dobrá. Město Velké Meziříčí stabilně věnuje oblasti dopravy velkou pozornost. Přístup města k řešení dopravních problémů je koncepční, realizace dopravních opatření vychází ze strategických dokumentů, které stanovují priority a cíle v dopravě („Koncepce dopravy Velkého Meziříčí“, jež navazuje na „Bílou knihu dopravy Velkého Meziříčí“) a na realizaci dopravních opatření; kde je to vhodné, spolupracuje město s Krajem Vysočina. Byla realizovaná řada opatření k podpoře veřejné dopravy, pěší a cyklistické infrastruktury.  

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Problematika MHD je řešena v rámci možností na dobré úrovni. Jsou uspokojovány potřeby obyvatel, co se týče dostupnosti zastávek a počtu spojů, informačních tabulí.


Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží využívat některé nástroje mobility managementu (řízení poptávky po dopravě), jako jsou poplatek za vjezd na náměstí nebo úprava linek MHD podle potřeb jejich uživatelů – cestujících. Také zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility (PUMM), tento plán obvykle slouží jako hlavní dokument pro strategické řízení poptávky po dopravě.

Data o přepravě osob v MHD však naznačují, že se nedaří místní obyvatele motivovat k většímu využívání MHD (resp. počet přepravných osob MHD v čase klesá), velkým problémem je také nárůst počtu parkujících automobilů ve městě. Zde by mohly pomoci právě nástroje mobility managementu: velkou příležitostí může být připravovaný PUMM, který by měl identifikovat hlavní problémy v dopravě, jejich příčiny a navrhnout koncepční řešení pro zlepšení dopravní situace a podporu udržitelné městské mobility.    

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V posledních letech došlo k pozitivnímu vývoji v oblasti snižováni vlivu dopravy na životní prostředí. Ve městě došlo k zřízení čerpací stanice CNG, město pořídilo elektromobil a vozidlo na CNG pohon pro městkou policii. Tato vozidla se již objevují i mezi občany města.


Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti 4.3 město se město Velké Meziříčí posunulo směrem k větší podpoře elektromobility a CNG. Kromě čerpací stanice na CNG a dobíječky pro elektrovozidla zakoupilo také elektrovozidlo pro městský úřad a automobil na CNG pro městskou policii. 

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu. Výuka dopravní výchovy probíhá vyškolenými lektory dopravní výchovy a za podpory MP na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. Děti dostávají reflexní prvky. https://dhvm.estranky.cz/

Město monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a kde je to možné, snaží se tato místa eliminovat stavebními úpravami komunikací či místní úpravou dopravního značení. Typicky ve městě vznikají okružní křižovatky na nejvíce vytížených komunikacích, což významně přispívá k bezpečnosti, ale i plynulosti provozu. Velice dobrá je spolupráce v této oblasti s Policií ČR.

Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci obchvatu města - 4. etapa v hodnotě 2,1 mil. Kč a předalo Kraji jako investorovi. Vykoupilo pozemky pod budoucím obchvatem v částce 5,1 mil. Kč.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí přistupuje k problematice bezpečnosti silničního provozu velmi aktivně. Realizuje řadu zklidňujících opatření na dopravní infrastruktuře, věnuje se aktivitám a kampaním v této oblasti, podporuje výuku dopravní výchovy na školách a provozuje dopravní hřiště (od roku 2010). Nebezpečná místa jsou evidována a řešena – město má zpracovanou Koncepci dopravy Velkého Meziříčí, kde jsou identifikována problémová místa na dopravní infrastruktuře a navržena opatření k řešení těchto problémů. 

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí se v rámci vlastních investic i ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty, trvale snaží o zlepšování současné situace vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město monitoruje především dopady dopravy z hlediska hluku a emisí, které představují na území města závažný problém, a dále statistiku dopravních intenzit. Hluk i emise jsou spojeny především s blízkostí dálnice D1. Město se také snaží o co nejrychlejší výstavbu obchvatu města s cílem snížit objem tranzitní dopravy. Dále aktuálně zpracovává svůj první Plán udržitelné městské mobility pro roky 2021-2028.