Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Olga Starostová
Konzultant Linda Sokáčová
Michal Němec
Koordinátor Jarmila Jakoubková Jihlava

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Celkově audit hodnotím jako výborně zpracovaný, zejména pokud se jedná o první účast. V některých odpovědích navrhujeme s kolegy zestručnění odpovědí či zpřehlednení. U jednotlivých kapitol doporučujeme doplnit úvodní popis.

Všechny námitky ohledně zpracování byly vzaty v potaz a audit byl doplněn podle doporučení. V rámci místního šetření byla prodiskutována jednotlivá témata a návrhy.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je možné označit za kompletní.

Poznámky k funkčnosti dotaníku - formuláře a jeho možným úpravám: v rámci návštěvy jsme debatovali o možných ukazatelích - indikátorech k jednotlivým bodům (např. předdefinované, s nabídkou výběru) a také k možnosti úpravy a sjednocení písma při kopírování textu z různých souborů, což se nedaří vždy. Konečně v úvodu každého tématu není ve formuláři dost místa pro důležité informace a v dané kolonce působí stísněně.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit u každé otázky má uvedené indikátory, které jsou obvykle sledovatelné a měřitelné. V jednom případě jsme požádali s kolegy o doplnění, týká se MŠ a ZŠ, počtu přijatých a odmítnutých dětí.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období se podařilo zvýšit a po té udržet objem alokovaných finančních prostředků:

2012 – 350.000,- Kč

2013 – 500.000,- Kč

2014 – 500.000,- Kč

2015 – 500.000,- Kč

2016 – 500.000,- Kč

2017 – 500.000,- Kč

2018 – 500.000,- Kč

2019 – 500.000,- Kč

 

Město spravuje bytový fond obce s počtem 740 bytů v souladu Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. V posledních dvou letech se podařilo udržet bytový fond na stejné úrovni. Město má k dispozici 303 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou, 16 bytů zvláštního určení - bezbariérových bytů a 19 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Tento počet by se měl v průběhu roku doplnit o 1 byt, abychom se dostali na předchozí počet  20 bytů.

 

Statutární město Jihlava realizuje od října 2019 projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“, pro který bylo vyčleněno 12 bytů. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=537268

 

 

Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441, který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů. V roce 2020 byl zpracován hodnotící dokument Akční plán sociálního začleňování pro rok 2020 v Jihlavě.

 

V roce 2019 byly podány, v návaznosti na Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, žádosti o podporu projektů: Jednotné místo pro bydlení Jihlava a Zavedení asistentů prevence kriminality, a jejich realizace byla zahájena v roce 2020.

 

Město Jihlava má pro sociální oblast vytvořen dokument Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513397. V roce 2020 byla zahájena tvorba projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava“, který v roce 2022 nahradí stávající komunitní plán.

 

Na území města působí 47 nestátních neziskových organizací v sociální oblasti, které město pravidelně finančně podporuje. Za tímto účelem je vytvořen Dotační program statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti, který byl schválen ZmJ dne 5. 2. 2018. Objem rozdělovaných finančních prostředků se každoročně zvyšuje:

2017 – 4.000.000,- Kč

2018 – 5.000.000,- Kč

2019 – 5.900.000,- Kč

2020 – 9.000.000,- Kč

 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o vyplnění popisné části, pokud možno konkrétně s odkazem na vývoj dané problematiky a její plánovaný vývoj. Pokud se město opírá o nějaou koncepci, uvést ji a zmínit způsob její geneze a aktuální vztah k realizaci či naplnění. Zajímavá je i spolupráci s jinými obcemi, aktéry veřejného života a samozřejmě neziskovým sektorem či poskytovateli sociálních služeb.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky dbá na  zajišťování rovného přístupu k veřejným službám pro všechny skupiny obyvatel a aktivně spolupracuje v této oblasti s pestrou škálou organizací.


Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441 který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů.

Ze Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 vychází konkrétní aktivity, které mají za cíl snižování sociálních nerovností a zajištění rovného přístupu:

Zavedení asistentů prevence kriminality - vznikem pozic asistentů prevence kriminality budou v od roku 2020 zajištěna čtyři pracovní místa pro osoby z řad osob ohrožených sociálním vyloučením, které jsou znevýhodněnou skupinou na trhu práce a jejichž zaměstnáním dojde k jejich finanční stabilizaci.

Jednotné místo pro bydlení Jihlava – zavedení systému ukončování bytové nouze na území statutárního města Jihlava. Projekt je založen na aplikaci principu rovného přístupu k bydlení a snaze po odstranění znevýhodnění domácností nacházejících se ve stavu bytové nouze a zajištění jejich rovného přístupu k důstojnému bydlení.

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. Město podporuje inkluzivní vzdělávání

 

V roce 2019 byl vytvořen Místní plán inkluze Jihlava 2019 – 2022, který je podkladem pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Byla podána žádost o podporu na projekt: Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání, jehož cílem je maximální možná podpora pro všechny aktéry ve vzdělávání, zajištění podpůrné sítě zájmového a neformálního vzdělávání a odstranění překážek ve vzdělávání pro všechny. V rámci projektu dojde k nastavení a fungování jednotného metodického vedení a dále k vytvoření podpůrných sítí na území statutárního města Jihlava v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání a začleňování dětí (žáků) ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do prostředí běžného.

V rámci naplňování Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 jsou realizovány projekty nestátních neziskových organizací:

 

Občanská poradna Jihlava, z.s. – rozšíření dluhového poradenství, osvětová činnost pro zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny

 

Středisko křesťanské pomoci Jihlava – zavedení terénní práce s lidmi bez domova, podpora provozu noclehárny

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, rozšíření terénního programu Sovy

 

Zvýšil se počet bezbariérových budov, komunikací a přechodů. Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížných životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností.

 

 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového popisu oblasti založeného opět na popisu aktuálních strategií, jejíich východisek a trendů, včetně spolupráce a participace města.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V obci existují osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu předluženosti, ohrožení ztrátou bydlení, nedostatečných příjmů zdravotního stavu nebo věku. V Jihlavě bylo v roce 2018 vyplaceno 3 081 příspěvků na živobytí a 1 336 doplatků na bydlení. V prosinci 2018 bylo vyplaceno 238 příspěvků na živobytí a 115 doplatků na bydlení. Město Jihlava v současné době nepovažuje žádnou lokalitu na svém území za vyloučenou.

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536443

 

Město se snaží koncepčně odstraňovat sociální bariéry ve městě, proto přistoupilo k realizaci projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“.

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=537268

Město navázalo v roce 2019 spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441

Spokojenost obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost občanů s místem, kde žijí. S místním společenstvím jsou spokojeny téměř čtyři pětiny respondentů.

 

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 jsou uplatňovány různé metody zapojování veřejnosti do veřejného dění. https://www.jihlava.cz/planovani-s-nbsp-verejnosti/ms-104045/p1=104045 Od roku 2015 město využívá na Fóru ZM a MA21 a Fóru mladých pocitovou mapu, v roce 2017 i elektronickou pocitovou mapu - http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7755f4cf342548999ed8a58ce31dd3c1

 

Město Jihlava je zapojeno do projektu Komunální plánování sociálních služeb, který vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů a podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816

 

Město Jihlava dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů. Jedná se interdisciplinární spolupráci mezi sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a dalšími útvary magistrátu a města s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi zabývajícími se touto problematikou.

 

 

Město Jihlava finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny bez ohledu na barvu pleti, etnický i národnostní původ, víru, sexuální orientaci, politické názory a další odlišnosti.

 

Problém bezdomovectví a sociálního vyloučení je řešen sociálními pracovníky města a nestátních neziskových organizací V období 2017 – 2019 nezaznamenala obec žádnou stížnost obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.).

 

Město Jihlava dlouhodobě finančně podporuje dobrovolnické aktivity na svém území. Ve městě funguje celá řada dobrovolnických aktivit zejména pod záštitou Dobrovolnického centra  Oblastní charity Jihlava, které je součástí sítě dobrovolnických center pod záštitou Diecézní charity Brno a je mu udělena akreditace Ministerstva vnitra ČR. 

 

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opět doporučuji celkové hodnocení oblasti doplnit. Brát jako úvod čtení jednotlivých okruhů, které následují v dané kapitole.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni.

 

Město Jihlava považuje zajištění bezpečnosti svých obyvatel za jednu ze svých priorit. Z tohoto důvodu Rada města Jihlavy usnesením č. 1/18-RM ze dne 8. 11. 2018 schválila zřízení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Jihlavy v rámci působnosti statutárního města Jihlavy.

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality, kdy se snaží působit především na mladou generaci.

 

Ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality byl vytvořen Plán prevence kriminality na roky 2020 – 2021. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536439

V návaznosti na plán prevence kriminality byl vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2020, v rámci kterého si mohou aktéři v oblasti prevence kriminality požádat a finanční dotaci.

Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byla nejdříve vytvořena Vstupní analýza města Jihlavy https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536443 ,na jejímž základě byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441 který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů. V roce 2020 byl zpracován hodnotící dokument Akční plán sociálního začleňování pro rok 2020 v Jihlavě.

Ze Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 vychází konkrétní aktivity. V oblasti bezpečnosti a prevence kriminality je to zavedení asistentů prevence kriminality a široká osvěta městské policie, jak pracovat se specifickými cílovými skupinami.

Pro zmamování míst na území města, která obyvatelé vnímají jako rizikové z pohledu vlastní bezpečnosti, byla v roce 2019 vytvořena výzkumná zpráva: Percepce rizikových lokalit a faktorů snižujících pocit bezpečí v Jihlavě.

 

 

Město zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů pomoc občanům, kteří se stali obětmi domácího násilí.

 

Město Jihlava je připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. K plnění úkolů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva je zpracována a průběžně aktualizována předepsaná dokumentace. 

 

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění úvodního, opět konkrétněji, s ohledem na vývoj dané situace, ukazatele a na plánovaná opatření či rozvojové strategie.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Jihlava je příkladem města, kde je nastaven systém služeb a podpory, který dosti komplexní ve všech sledovaných oblastech. Velmi rozpracovaná je oblast dobrovolnictví. Za svoji silnou stránku i s ohledem na sebehodnocení považují oblast sociálního bydlení, kde je celá řada inovativních projektů a koncepcí reflektující aktuální trendy.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
V rámci jednotlivých bodů je upostraněna často další koncepce a strategie. Pokud je uvedena, je bonusem pro další hodnocení města Jihlavy v příštím období .
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Z hlediska vnějších podmínek a příležitostí je spolupráce s ostatními městy v rámci kraje, která nebyla příliš zmíněna, ale jistě reálně existuje. Zdravé město je takové, které kvalitně spolupracuje i v sociální oblasti s ostatními obcemi a městy, není třeba vždy vše realizovat samostatně, spolupráce může být velmi přínosná.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Není zcela patrné, kolik projektů a realizací je závislých na jiném financování než je podpora města, tedy podpora kraje, evropské fondy, jiné formy dotace či podpory. Koncepce v této oblasti by jistě byla přínosem k udržitelnosti záměrů a jejich rozvoji.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Všechy požqadované údaje byly doplněné a dopracované. Materiál jako celek považuji za velice kvalitní odrážející profesionální práci mající přívlastky komplexní, erudovaná, integrovaná  v sociální oblasti v Jihlavě, sledující trendy zejména v oblasti sociálního bydlení, bezdomovectví a dobrovolnictví.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkově je zpráva velmi pečlivě a zodpovědně zpracována, ukazuje na komplexní přístup města k sociální oblasti. Jednotlivé námitky či doporučení byly namířeny k vypilování opravdu kvallitního materiálu odrážejícího práci města ve zmíněných oblastech s důrazem na řešení nových jevů a situací. Z hlediska udržitelnosti je možné posílit spolupráci s ostatními ORP v kraji a s krajskými insitutcemi.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí. Ve sledovaném období se podařilo zvýšit a po té udržet objem alokovaných finančních prostředků:

2012 – 350.000,- Kč

2013 – 500.000,- Kč

2014 – 500.000,- Kč

2015 – 500.000,- Kč

2016 – 500.000,- Kč

2017 – 500.000,- Kč

2018 – 500.000,- Kč

2019 – 500.000,- Kč

 

Město spravuje bytový fond obce s počtem 740 bytů v souladu Mechanismem hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. V posledních dvou letech se podařilo udržet bytový fond na stejné úrovni. Město má k dispozici 303 bytů zvláštního určení v domech s pečovatelkou službou, 16 bytů zvláštního určení - bezbariérových bytů a 19 bytů pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo nevyhovujícím bydlením. Tento počet by se měl v průběhu roku doplnit o 1 byt, abychom se dostali na předchozí počet  20 bytů.

 

Statutární město Jihlava realizuje od října 2019 projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“, pro který bylo vyčleněno 12 bytů. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=537268

 

 

Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441, který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů. V roce 2020 byl zpracován hodnotící dokument Akční plán sociálního začleňování pro rok 2020 v Jihlavě.

 

V roce 2019 byly podány, v návaznosti na Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, žádosti o podporu projektů: Jednotné místo pro bydlení Jihlava a Zavedení asistentů prevence kriminality, a jejich realizace byla zahájena v roce 2020.

 

Město Jihlava má pro sociální oblast vytvořen dokument Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513397. V roce 2020 byla zahájena tvorba projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava“, který v roce 2022 nahradí stávající komunitní plán.

 

Na území města působí 47 nestátních neziskových organizací v sociální oblasti, které město pravidelně finančně podporuje. Za tímto účelem je vytvořen Dotační program statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti, který byl schválen ZmJ dne 5. 2. 2018. Objem rozdělovaných finančních prostředků se každoročně zvyšuje:

2017 – 4.000.000,- Kč

2018 – 5.000.000,- Kč

2019 – 5.900.000,- Kč

2020 – 9.000.000,- Kč

 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o vyplnění popisné části, pokud možno konkrétně s odkazem na vývoj dané problematiky a její plánovaný vývoj. Pokud se město opírá o nějaou koncepci, uvést ji a zmínit způsob její geneze a aktuální vztah k realizaci či naplnění. Zajímavá je i spolupráci s jinými obcemi, aktéry veřejného života a samozřejmě neziskovým sektorem či poskytovateli sociálních služeb.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky dbá na  zajišťování rovného přístupu k veřejným službám pro všechny skupiny obyvatel a aktivně spolupracuje v této oblasti s pestrou škálou organizací.


Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441 který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů.

Ze Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 vychází konkrétní aktivity, které mají za cíl snižování sociálních nerovností a zajištění rovného přístupu:

Zavedení asistentů prevence kriminality - vznikem pozic asistentů prevence kriminality budou v od roku 2020 zajištěna čtyři pracovní místa pro osoby z řad osob ohrožených sociálním vyloučením, které jsou znevýhodněnou skupinou na trhu práce a jejichž zaměstnáním dojde k jejich finanční stabilizaci.

Jednotné místo pro bydlení Jihlava – zavedení systému ukončování bytové nouze na území statutárního města Jihlava. Projekt je založen na aplikaci principu rovného přístupu k bydlení a snaze po odstranění znevýhodnění domácností nacházejících se ve stavu bytové nouze a zajištění jejich rovného přístupu k důstojnému bydlení.

Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. Město podporuje inkluzivní vzdělávání

 

V roce 2019 byl vytvořen Místní plán inkluze Jihlava 2019 – 2022, který je podkladem pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Byla podána žádost o podporu na projekt: Podpůrné sítě inkluzivního vzdělávání, jehož cílem je maximální možná podpora pro všechny aktéry ve vzdělávání, zajištění podpůrné sítě zájmového a neformálního vzdělávání a odstranění překážek ve vzdělávání pro všechny. V rámci projektu dojde k nastavení a fungování jednotného metodického vedení a dále k vytvoření podpůrných sítí na území statutárního města Jihlava v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání a začleňování dětí (žáků) ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do prostředí běžného.

V rámci naplňování Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 jsou realizovány projekty nestátních neziskových organizací:

 

Občanská poradna Jihlava, z.s. – rozšíření dluhového poradenství, osvětová činnost pro zvýšení dostupnosti služeb občanské poradny

 

Středisko křesťanské pomoci Jihlava – zavedení terénní práce s lidmi bez domova, podpora provozu noclehárny

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, rozšíření terénního programu Sovy

 

Zvýšil se počet bezbariérových budov, komunikací a přechodů. Město věnuje pozornost specifickým skupinám obyvatel, které se nachází v obtížných životních situacích a poskytuje jim účinnou pomoc vedoucí ke snižování sociálních nerovností.

 

 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového popisu oblasti založeného opět na popisu aktuálních strategií, jejíich východisek a trendů, včetně spolupráce a participace města.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V obci existují osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu předluženosti, ohrožení ztrátou bydlení, nedostatečných příjmů zdravotního stavu nebo věku. V Jihlavě bylo v roce 2018 vyplaceno 3 081 příspěvků na živobytí a 1 336 doplatků na bydlení. V prosinci 2018 bylo vyplaceno 238 příspěvků na živobytí a 115 doplatků na bydlení. Město Jihlava v současné době nepovažuje žádnou lokalitu na svém území za vyloučenou.

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536443

 

Město se snaží koncepčně odstraňovat sociální bariéry ve městě, proto přistoupilo k realizaci projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“.

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=537268

Město navázalo v roce 2019 spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Platformou pro sociální bydlení. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441

Spokojenost obyvatel je pravidelně zjišťována a z provedených průzkumů vyplývá spokojenost občanů s místem, kde žijí. S místním společenstvím jsou spokojeny téměř čtyři pětiny respondentů.

 

Obyvatelé mají zájem podílet se na rozvoji města. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 jsou uplatňovány různé metody zapojování veřejnosti do veřejného dění. https://www.jihlava.cz/planovani-s-nbsp-verejnosti/ms-104045/p1=104045 Od roku 2015 město využívá na Fóru ZM a MA21 a Fóru mladých pocitovou mapu, v roce 2017 i elektronickou pocitovou mapu - http://jihlava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7755f4cf342548999ed8a58ce31dd3c1

 

Město Jihlava je zapojeno do projektu Komunální plánování sociálních služeb, který vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů a podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816

 

Město Jihlava dlouhodobě koncepčně podporuje odstraňování bariér mezi specifickými skupinami obyvatel cílenou sociální prací s jednotlivými komunitami v rámci multidisciplinárních týmů. Jedná se interdisciplinární spolupráci mezi sociálními pracovníky odboru sociálních věcí a dalšími útvary magistrátu a města s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími institucemi zabývajícími se touto problematikou.

 

 

Město Jihlava finančně podporuje aktivity zaměřené do různých oblastí, kdy jsou finančně podporovány různé organizace a skupiny bez ohledu na barvu pleti, etnický i národnostní původ, víru, sexuální orientaci, politické názory a další odlišnosti.

 

Problém bezdomovectví a sociálního vyloučení je řešen sociálními pracovníky města a nestátních neziskových organizací V období 2017 – 2019 nezaznamenala obec žádnou stížnost obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.).

 

Město Jihlava dlouhodobě finančně podporuje dobrovolnické aktivity na svém území. Ve městě funguje celá řada dobrovolnických aktivit zejména pod záštitou Dobrovolnického centra  Oblastní charity Jihlava, které je součástí sítě dobrovolnických center pod záštitou Diecézní charity Brno a je mu udělena akreditace Ministerstva vnitra ČR. 

 

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opět doporučuji celkové hodnocení oblasti doplnit. Brát jako úvod čtení jednotlivých okruhů, které následují v dané kapitole.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vývoj páchané trestné činnosti v oblasti násilné i majetkové kriminality se daří dlouhodobě udržovat na poměrně nízké úrovni.

 

Město Jihlava považuje zajištění bezpečnosti svých obyvatel za jednu ze svých priorit. Z tohoto důvodu Rada města Jihlavy usnesením č. 1/18-RM ze dne 8. 11. 2018 schválila zřízení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Jihlavy v rámci působnosti statutárního města Jihlavy.

Město aktivně působí v oblasti prevence kriminality, kdy se snaží působit především na mladou generaci.

 

Ve spolupráci s Komisí pro bezpečnost a prevenci kriminality byl vytvořen Plán prevence kriminality na roky 2020 – 2021. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536439

V návaznosti na plán prevence kriminality byl vyhlášen Program prevence kriminality na rok 2020, v rámci kterého si mohou aktéři v oblasti prevence kriminality požádat a finanční dotaci.

Město v roce 2019 navázalo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci této spolupráce byla nejdříve vytvořena Vstupní analýza města Jihlavy https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536443 ,na jejímž základě byl vytvořen Strategický plán pro sociální začleňování 2019 – 2022, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441 který řeší oblasti bydlení, bezpečnosti a občanského soužití, zdraví, zaměstnanosti a oblast dluhů. V roce 2020 byl zpracován hodnotící dokument Akční plán sociálního začleňování pro rok 2020 v Jihlavě.

Ze Strategického plánu pro sociální začleňování 2019 - 2022 vychází konkrétní aktivity. V oblasti bezpečnosti a prevence kriminality je to zavedení asistentů prevence kriminality a široká osvěta městské policie, jak pracovat se specifickými cílovými skupinami.

Pro zmamování míst na území města, která obyvatelé vnímají jako rizikové z pohledu vlastní bezpečnosti, byla v roce 2019 vytvořena výzkumná zpráva: Percepce rizikových lokalit a faktorů snižujících pocit bezpečí v Jihlavě.

 

 

Město zajišťuje prostřednictvím sociálních pracovníků, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů pomoc občanům, kteří se stali obětmi domácího násilí.

 

Město Jihlava je připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. K plnění úkolů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva je zpracována a průběžně aktualizována předepsaná dokumentace. 

 

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění úvodního, opět konkrétněji, s ohledem na vývoj dané situace, ukazatele a na plánovaná opatření či rozvojové strategie.