Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Jiří Jedlička
Vojtěch Máca
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava
Jarmila Jakoubková Jihlava

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Připomínky nejsou, resp- během procesu auditu byly všechny doplněny, příp. vysvětleny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Vše potřebné bylo doplněno.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá indikátory všude, kde je to možné.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na snižování nutnosti používat IAD a podporuje všechny módy udržitelné mobility. Postupně jsou odstraňovány bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích pro pěší a zastávkách MHD. Rozšiřuje se sít cyklistických komunikací. Dosud chybí další prvky cyklistické infrastruktury (více stojanů). Celý vozový park MHD je nízkopodlažní.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocené město vykazuje pozitivní přístup k řešené problematice. Rezervy vidím zatím v doplňování městského mobiliáře ve veřejných prostorech a vůbec celkově bych doporučil více "odvahy" při jejich řešení a posílení důrazu na městotvorné prvky veřejných prostranství. Jako inspirace může sloužit např. nový web https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Počet cestujících v MHD neustále mírně narůstá, cena jízdného se také neměnila. Síť MHD obsluhuje rovnoměrně celé městské území po všechny dny v  týdnu. Nyní se projektuje rozšíření trolejového vedení na Bedřichov. Zde je počítáno s nasazením tzv. parciálních trolejbusů, které budou obsluhovat místní část Pávov.

Město má zavedený fungující systém rezidentského parkovacího stání a nyní pracuje na jeho rozšíření. V červnu loňského roku byl dokončen SUMP.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Systém MHD ve městě je kvalitní, v rámci možností probíhá zlepšování podmínek i pro ostatní druhy dopravy. Dlouhodobou bolestí je chybějící prostorová a tarifní integrace systémů veřejné dopravy, což je však primárně odpovědnost kraje, nikoliv města. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vozový park MHD je na výborné úrovni, připravuje se jeho další obnova. K dispozici je i základní infrastruktura pro alternativní pohony.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava v minulých letech odstranilo většinu nehodových míst a nasvětlilo velké množství přechodů pro chodce. Městská policie zajišťuje preventivní programy, do nichž jsou zapojeni žáci ZŠ.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město již odstranilo kritická místa, v minulých letech bylo dobře hodnoceno z pohledu bezpečnosti i v rámci republiky.  Spolupráce s MP na prevenci funguje dobře.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava se zabývá problematikou vlivu dopravy na životní prostředí a podporuje myšlenky udržitelných forem dopravy, což je deklarováno ve strategických dokumentech města.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má platný PUMM, který byl schválen v polovině roku 2019. Návrhová část však postrádá měřitelné cíle, ke kterým by měl PUMM  směřovat.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- kvalitní systém MHD

- dokončený obchvat silnice I/38 vymístil tranzitní dopravu

- odstranění kritických míst z pohledu nehodovosti

- zpracovaný a schválený plán udržitelné mobility

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- členitý terén odděluje některé části města, je náročnější pro pěší a cyklisty

- doposud nefunkční integrovaný dopravní systém a prostorová segregace jednotlivých druhů veřejné dopravy

- místy nedostatečný inventář ve veřejných prostorech

- málo záchytných parkovišť

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- využití parciálních trolejbusů na obsluhu autobusových linek

- vyšší kreativita a odvaha při práci s veřejným prostorem, zavádění sdílených prostorů, zrovnoprávnění všech druhů dopravy

- výstavba centrálního terminálu VHDm

- integrace dlouhodobých jízdenek MHD s prvky individuální mobility na principech MaaS

- zřízení "fondu mobility" (plněného financemi vybranými na parkovném a z pokut udělených MP) ze kterého budou financovány vybrané akce pro zlepšení stávajícího stavu dopravního systému nebo úpravy veřejných prostor

- řešit dopravní obslužnost rozvojových oblastí v předstihu během výstavby a nikoliv až se zpožděním

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- pomalý a nekoncepční postup kraje ve věci integrovaného dopravního systému. 

- nedostatek financí na obnovu a rozvoj vozového parku MHD

- omezování dopravní obslužnosti

- systémový odklon cestujících od VHD v souvislosti s riziky a omezeními zapříčiněných koronavirovou krizí

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Jihlava v mnoha dílčích oblastech dopravy a mobility patří k příkladným městům ČR. Dlouhodobě se pohybuje na špičce z pohlednu nejnižší nehodovosti nebo historicky jako první  v zemi měla plně nízkopodlažní vozový park trolejbusů. Počet cestujících MHD každoročně pomalu narůstá. V některých oblastech však ještě vidím rezervy, ty jsou jednotlivě zmíněny u položky "příležitosti" v rámci SWOT analýzy.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav tématu můžeme celkově hodnotit jako dobrý, jsou však dílčí oblasti ve kterých lze spatřovat rezervy. Zejména jde o oblast integrace systémů veřejné dopravy, kde však hlavní roli musí sehrát kraj a město má jen velmi omezené možnosti, jak stávající stav zlepšit. Druhou takovou oblastí je absence měřitelných cílů jichž chce dosáhnout nedávno schválený Plán udržitelné mobility - ten sice stanovuje nějaké indikátory na základě kterých má být monitorován, avšak neuvádí cílové hodnoty - a právě jejich stanovení je podmínkou pro příští úspěšný audit za tři roky.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na snižování nutnosti používat IAD a podporuje všechny módy udržitelné mobility. Postupně jsou odstraňovány bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích pro pěší a zastávkách MHD. Rozšiřuje se sít cyklistických komunikací. Dosud chybí další prvky cyklistické infrastruktury (více stojanů). Celý vozový park MHD je nízkopodlažní.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocené město vykazuje pozitivní přístup k řešené problematice. Rezervy vidím zatím v doplňování městského mobiliáře ve veřejných prostorech a vůbec celkově bych doporučil více "odvahy" při jejich řešení a posílení důrazu na městotvorné prvky veřejných prostranství. Jako inspirace může sloužit např. nový web https://uliceiprochodce.cdvinfo.cz/.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Počet cestujících v MHD neustále mírně narůstá, cena jízdného se také neměnila. Síť MHD obsluhuje rovnoměrně celé městské území po všechny dny v  týdnu. Nyní se projektuje rozšíření trolejového vedení na Bedřichov. Zde je počítáno s nasazením tzv. parciálních trolejbusů, které budou obsluhovat místní část Pávov.

Město má zavedený fungující systém rezidentského parkovacího stání a nyní pracuje na jeho rozšíření. V červnu loňského roku byl dokončen SUMP.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Systém MHD ve městě je kvalitní, v rámci možností probíhá zlepšování podmínek i pro ostatní druhy dopravy. Dlouhodobou bolestí je chybějící prostorová a tarifní integrace systémů veřejné dopravy, což je však primárně odpovědnost kraje, nikoliv města. 

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vozový park MHD je na výborné úrovni, připravuje se jeho další obnova. K dispozici je i základní infrastruktura pro alternativní pohony.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava v minulých letech odstranilo většinu nehodových míst a nasvětlilo velké množství přechodů pro chodce. Městská policie zajišťuje preventivní programy, do nichž jsou zapojeni žáci ZŠ.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město již odstranilo kritická místa, v minulých letech bylo dobře hodnoceno z pohledu bezpečnosti i v rámci republiky.  Spolupráce s MP na prevenci funguje dobře.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Statutární město Jihlava se zabývá problematikou vlivu dopravy na životní prostředí a podporuje myšlenky udržitelných forem dopravy, což je deklarováno ve strategických dokumentech města.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má platný PUMM, který byl schválen v polovině roku 2019. Návrhová část však postrádá měřitelné cíle, ke kterým by měl PUMM  směřovat.