Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Jihlava - 2020

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Eliška Zímová
Lenka Burgerová
Koordinátor Anika Chalupská Jihlava
Jarmila Jakoubková Jihlava

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný. Dle komentářů auditu je zřejmé, že město se problematikou udržitelného rozvoje zabývá.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

V rámci možností byly zodpovězeny všechny otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Prakticky všechny indikátory byly využity.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vlivem kompaktního rozvoje města došlo ke stabilizaci obvodu zastavěného území na při nárůstu současném nárůstu obvodu domů o cca 5%, k nárůstu došlo bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou, dostavbou průmyslové zóny, obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé). Město se rozrůstá v souladu s územním plánem. Nový územní plán využívá rozvojových ploch uvnitř zastavěného území města (zástavby proluk, brownfields) a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny. Omezuje také rozvoj příměstských částí ve prospěch městské zástavby.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.5. Bez připomínek. Z popisu je zřejmý přístup města.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město dbá na kvalitu projektů a podporuje vznik vysoce kvalitní architektury zejména u velkých veřejných zakázek. Město pečlivě tvoří zadání investičních projektů v mezioborové spoluráci a zpracování projektové dokumentace exponovaných projektů zadává autorizovaným architektům, na obzvlášť významné stavby a veřejná prostrantsví město vyhlašuje architektonické soutěže o návrh. 

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6. Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prostřednictvím příslušných odborů magistrátu město spolupracuje na projektech regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb, vzhledem k současné ekonomické konjunktuře přichází zájem o přestavbu zejména od investorů a město je tak v posledních letech zejména subjektem spolupracujícím na vysoké kvalitě připravovaných projektů. Město zároveň regeneruje vlastní brownfiledy (2 objekty v ul. u Mincovny, areál Modety a městského nádraží).

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7. Bez dalších připomínek.  

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Jihlava průběžně provádí regenereaci domů a bytů ve svém vlastnictví, městské občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Tato opatření jsou mj. zahrnuta ve Strategickém plánu rozvoje města a jsou konkretizována v zásobníku projektů (akce naplánované do roku 2020) Od roku 2021 bude platit nový Strategický plán rozvoje města. Zpráva o plnění strategického plánu za rok 2018: https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=534826

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz. níže

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9. Vhodným indikátorem by bylo vyjádření nezastavěných ploch ve vztahu k zastavěným za rok, kdy zastavěné plochy výrazně snižují potenciál zasakování vody, snížení aktivního povrhu pro biotu aj. Trend zastavění volných ploch nepřispívá k zlepšení klimatu, ale naopak výrazně zhoršuje.

Je možné uvést kolik je za rok zastavěno zemědělské půdy, případně ostatní (zeleň)? 
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z předloženého auditu je zřejmé, že Město přistupuje k udržitelnému rozvoji odpovědně. Vhodné je institucionální zajištění územního rozvoje města s podporou ÚMA. Pozitivní je snaha o kvalitní architektonická řešení projektů města a využití architektonických soutěží. Výsledky těchto soutěží, zejména na HMA, jsou příslibem pro kvalitní realizace.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Z předloženého auditu ve sledovaných oblastech nelze označit vyloženě slabé stránky. Obecně bývá na úrovni municipalit slabou stránkou ne zcela optimální projednávání s veřejností u nových projektů zejména v oblasti dopravní infrastruktury, to ale v případě Jihlavy na základě předloženého auditu nelze konstatovat.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dostatek projektů veřejné infrastruktury ve městě, u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného rozvoje. Existenci MPR je vhodnější vnímat jako příležitost než slabou stránku, nebo hrozbu (např.ztížené využití OZE na objektech, apod.). Může to být příležitostí pro využití nových přístupů v souladu se zásadami památkové ochrany (např.využít nástroje projektu BhENEFIT, aj.). Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelené infrastruktury. Využití technologií a aplikací v rámci přístupu smart city.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna přístupu vedení města, orientace na jiné, než udržitelné aspekty rozvoje. Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v důsledku řešení naléhavějších problémů (odstraňování následků pandemie, apod.). Nedotažení existujících projektů. Náhlé klimatické změny. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nedostatečně urbanisticky a udržitelně řešené rozvojové lokality mimo současně zastavěné území města.  

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Města k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Rozvoj města dle předloženého auditu probíhá v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vlivem kompaktního rozvoje města došlo ke stabilizaci obvodu zastavěného území na při nárůstu současném nárůstu obvodu domů o cca 5%, k nárůstu došlo bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou, dostavbou průmyslové zóny, obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé). Město se rozrůstá v souladu s územním plánem. Nový územní plán využívá rozvojových ploch uvnitř zastavěného území města (zástavby proluk, brownfields) a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny. Omezuje také rozvoj příměstských částí ve prospěch městské zástavby.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.5. Bez připomínek. Z popisu je zřejmý přístup města.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město dbá na kvalitu projektů a podporuje vznik vysoce kvalitní architektury zejména u velkých veřejných zakázek. Město pečlivě tvoří zadání investičních projektů v mezioborové spoluráci a zpracování projektové dokumentace exponovaných projektů zadává autorizovaným architektům, na obzvlášť významné stavby a veřejná prostrantsví město vyhlašuje architektonické soutěže o návrh. 

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6. Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prostřednictvím příslušných odborů magistrátu město spolupracuje na projektech regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb, vzhledem k současné ekonomické konjunktuře přichází zájem o přestavbu zejména od investorů a město je tak v posledních letech zejména subjektem spolupracujícím na vysoké kvalitě připravovaných projektů. Město zároveň regeneruje vlastní brownfiledy (2 objekty v ul. u Mincovny, areál Modety a městského nádraží).

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7. Bez dalších připomínek.  

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Jihlava průběžně provádí regenereaci domů a bytů ve svém vlastnictví, městské občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Tato opatření jsou mj. zahrnuta ve Strategickém plánu rozvoje města a jsou konkretizována v zásobníku projektů (akce naplánované do roku 2020) Od roku 2021 bude platit nový Strategický plán rozvoje města. Zpráva o plnění strategického plánu za rok 2018: https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=534826

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz. níže

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9. Vhodným indikátorem by bylo vyjádření nezastavěných ploch ve vztahu k zastavěným za rok, kdy zastavěné plochy výrazně snižují potenciál zasakování vody, snížení aktivního povrhu pro biotu aj. Trend zastavění volných ploch nepřispívá k zlepšení klimatu, ale naopak výrazně zhoršuje.

Je možné uvést kolik je za rok zastavěno zemědělské půdy, případně ostatní (zeleň)?