Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Linda Krajčovič
Konzultant Tereza Raabová
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vztah města ke kultuře  obecně se jeví jako velmi dobrý. Město má pro poskytování kulturních služeb včetně služeb knihovny a poskytování služeb informačního centra zřízenou příspěvkovou organizaci. Současně je město spoluzakladatelem obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. V rámci této společnosti se podílí na provozu čtyř muzejních expozic, přičemž městské muzejní expozice každoročně významně dotuje z městského rozpočtu. Ve městě vznikly v posledních letech nové kulturní prostory. Další kulturní prostory jsou v realizaci – v Kopřivnici se staví nové muzeum automobilů značky Tatra. Jedná se o významný projekt Moravskoslezského kraje a Tatry Trucks, a. s. , jehož je město významným partnerem.

Ve městě není identifikována absence kulturní služby pro žádnou z cílových skupin.

Výdaje města do oblasti kultury se meziročně zvyšují. Město realizuje, spolupracuje na realizaci, nebo se chystá realizovat zásadní investiční akce (rekonstrukce centra města Kopřivnice). Nárůst evidujeme také v objemu finanční podpory kulturních projektů v rámci dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti. 

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kultura je vnímána jako klíčová součást rozvoje města. Město příkladně pracuje se strategickým plánem, který je opravdovým nástrojem pro rozvoj (participace napříč procesem, pravidelná aktualizace), nejen pro forma dokument k žádostem o dotace. Město dlouhodobě pečuje a rozvíjí kulturní prostory (nově velkoryse zrekonstruována Ringhofferova vila). Dosluhující kulturní dům stále na rekonstrukci čeká. Výdaje na kulturu jsou stabilní. Město pravidelně šetří spokojenost svých obyvatel formou podrobného sociologického šetření (profesionálně zpracované a interpretované výstupy šetření). K dalšímu rozvoji kultury ve městě by mohla pomoci více koncepční práce na straně příspěvkových organizací (kulturního domu, knihovny...) - stávající plány činnosti nejsou strategickými ani koncepčními dokumenty - či samostatným koncepčním dokumentem pro celou kulturní obec. K rozvoji organizací je potřeba přistupovat stejně jako k rozvoji města - na základě analýzy situace a problémových okruhů definovat cíle a k nim pak hledat nástroje řešení problémů/naplňování cílů (ne naopak).

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město nemá mnoho historických památek, přístup města je adekvátní počtu těchto památek a jejich charakteru. Město má nadstandardní nástroje na zpřístupňování kulturního dědictví, tradic a odkazu slavných rodáků viz níže. město se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů na zpřístupňování kulturního dědictví.


Město má sice málo nemovitých historických památek, o to více však pečuje o zachování nehmotného kulturního dědictví. Město Kopřivnice si váží slavných rodáků Emila Zátopka, Zdeňka Buriana, Adolfa Rašky, Ignáce Rašky a dalších. Odkaz rodáků je zpřístupňován v expozicích městských muzeí – v Lašském muzeu a expozicí manželů Dany a Emila Zátopkových. Na počest olympijského vítěze Emila Zátopka město již od roku 2001 v regionu spolupořádá Běh rodným krajem Emila Zátopka. Jedná se o běh z rodného města Emila Zátopka do místa jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. V současné době je v Kopřivnici realizován projekt výstavby nového technického muzea, ve kterém budou prezentovány nákladní automobily značky Tatra. V souvislosti se změnami ve stávající expozici technického muzea chystá město přestěhování expozice Dany a Emila Zátopkových do Lašského muzea a revitalizaci expozic Lašského muzea na muzeum kopřivnických rodáků. Muzeum Fojtství je zaměřené na historii obce, národopis a zdejší výrobu kočárů. 

Město společně s kurátory městských muzejních expozic připravují programy pro místní školy. Jedná se např. o soubory velice úspěšných besed o historii města. V roce 2018, kdy Kopřivnice oslavila 70. výročí svého povýšení na město, se všichni kopřivničtí školáci zúčastnili programů vztahujících se k tomuto výročí. 

Společně s dalšími třinácti partnery z Evropy jsme zpracovali projekt na vytvoření evropské řemeslné stezky pro podporu nehmotného kulturního dědictví a tradic. Podali jsme žádost o dotaci Evropské komisi z programu Interreg Danube. 
Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město příkladně pracuje se svým nehmotným historickým dědictvím. Podporuje svými projekty identitu a sebeidentifikaci občanů s místem a pečuje o komunitu. Rozumí svému historickému dědictví a nebojí se ho udržovat, posilovat a prezentovat navenek.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Prostřednictví dotačních programů je zajištěno dofinancování široké škály kulturních aktivit a akcí. Meziročně objem finančních výdajů města na dotační programy roste. Město reaguje na potřeby občanů při realizaci akcí a reflektuje kulturní dědictví a historické události při plánování strategie v oblasti podpory a realizace kulturních akcí.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stabilní financování. Transparentní posuzování kulturních projektů žádajících o příspěvek ze strany města. Každoročně vyhlašováno téma kulturního dění daného kalendářního roku, které se promítá do programu. Město využívá spektrum komunikačních kanálů, které umí používat (pro tento účel má zpracován Komunikační/Marketingový plán města). Otázka nabídka-poptávka není zcela jasná - podrobné šetření nerealizováno. Jeho realizace by mohla lépe zacílit grantový systém i koordinaci kulturní obce navzájem.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice aplikuje městský marketing, reaguje na potřeby občanů. Ve městě vznikají nové produkty. Rada města přijala v roce 2018 Komunikační/marketingový plán. Město stojí před nejvýznamnější investicí v jeho novodobé historii. V letošním roce začne realizace rekonstrukce centra města.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení
Téma kvality veřejných prostranství rozpoznáno jako důležité. Nově zřízena pozice městského architekta. Za klíčové považujeme vhodné nastavení procesů a projektů úřadu tak, aby byla jeho (jejich) práce dobře využita. V práci s veřejným prostorem využívá město paletu komunikačních nástrojů směrem k veřejnosti (až po facilitovaná veřejná projednání). Nově zřízen participativní rozpočet. Kvalitní a systematická péče o mobiliář a umělecká díla ve veřejném prostoru. Město umí využívat budovy, které ztratily svůj původní účel, a vytvářet do nich novou nabídku/vkládat jim novou funkci. Ve spektru strategií, studií a šetření na webu města je výrazný nepoměr strategických plánů na úkor územních plánů a studií (oponent se ale nestihl doptat na důvody, tak zde pouze nechává viset tuto poznámku).
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- dlouhodobá dobrá práce v oblasti plánování rozvoje

- schopnost využívat spektrum komunikačních nástrojů

- zájem o to se neustále zlepšovat (participativní rozpočet, pozice městského architekta, pravidelná šetření spokojenosti obyvatel...)

- schopnost spolupracovat s podnikatelským sektorem

- stabilní systém podpory kultury (nejen finanční)

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- hlavní kulturní stánek (kulturní dům) ve špatném fyzickém stavu

- absence koncepce rozvoje příspěvkových organizací či/a strategie rozvoje kultury (strategický plán města se kulturou zabývá okrajově a primárně investičními projekty)


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- využívání formátů architektonických soutěží a rozvoj územně-plánovací práce (práce architektů a urbanistů)

- více koncepční práce jednotlivých kulturních organizací

- rozvoj spolupráce a koordinace kulturní nabídky (např. skrze participativní plán rozvoje kultury)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- vyhoření či finanční propad kulturních organizátorů vyplývající z rušení či regulace kulturních akcí v důsledku pandemie

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Velmi dobrá a stabilní koncepční práce. Systematická práce s veřejností (komunikace, podpora komunity a lokální identity, šetření spokojenosti). 

Doporučujeme se zaměřit rozvoj koncepční práce v jednotlivých kulturních organizacích (roční plány činnosti kulturních organizací neodpovídají úrovni a kvalitě ostatní strategické práce města) a/nebo komunitně zpracovanou strategii rozvoje kultury (se zapojením kulturních aktérů a organizátorů, příspěvkových organizací a dalších klíčových aktérů z kultury). Pro rekonstrukci kulturního domu navrhujeme využít formátu architektonické soutěže (ať už vyzvané či otevřené).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Oblast kultury je hodnocena jako stabilní. Konkrétní doporučení výše.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vztah města ke kultuře  obecně se jeví jako velmi dobrý. Město má pro poskytování kulturních služeb včetně služeb knihovny a poskytování služeb informačního centra zřízenou příspěvkovou organizaci. Současně je město spoluzakladatelem obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. V rámci této společnosti se podílí na provozu čtyř muzejních expozic, přičemž městské muzejní expozice každoročně významně dotuje z městského rozpočtu. Ve městě vznikly v posledních letech nové kulturní prostory. Další kulturní prostory jsou v realizaci – v Kopřivnici se staví nové muzeum automobilů značky Tatra. Jedná se o významný projekt Moravskoslezského kraje a Tatry Trucks, a. s. , jehož je město významným partnerem.

Ve městě není identifikována absence kulturní služby pro žádnou z cílových skupin.

Výdaje města do oblasti kultury se meziročně zvyšují. Město realizuje, spolupracuje na realizaci, nebo se chystá realizovat zásadní investiční akce (rekonstrukce centra města Kopřivnice). Nárůst evidujeme také v objemu finanční podpory kulturních projektů v rámci dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti. 

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kultura je vnímána jako klíčová součást rozvoje města. Město příkladně pracuje se strategickým plánem, který je opravdovým nástrojem pro rozvoj (participace napříč procesem, pravidelná aktualizace), nejen pro forma dokument k žádostem o dotace. Město dlouhodobě pečuje a rozvíjí kulturní prostory (nově velkoryse zrekonstruována Ringhofferova vila). Dosluhující kulturní dům stále na rekonstrukci čeká. Výdaje na kulturu jsou stabilní. Město pravidelně šetří spokojenost svých obyvatel formou podrobného sociologického šetření (profesionálně zpracované a interpretované výstupy šetření). K dalšímu rozvoji kultury ve městě by mohla pomoci více koncepční práce na straně příspěvkových organizací (kulturního domu, knihovny...) - stávající plány činnosti nejsou strategickými ani koncepčními dokumenty - či samostatným koncepčním dokumentem pro celou kulturní obec. K rozvoji organizací je potřeba přistupovat stejně jako k rozvoji města - na základě analýzy situace a problémových okruhů definovat cíle a k nim pak hledat nástroje řešení problémů/naplňování cílů (ne naopak).

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město nemá mnoho historických památek, přístup města je adekvátní počtu těchto památek a jejich charakteru. Město má nadstandardní nástroje na zpřístupňování kulturního dědictví, tradic a odkazu slavných rodáků viz níže. město se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů na zpřístupňování kulturního dědictví.


Město má sice málo nemovitých historických památek, o to více však pečuje o zachování nehmotného kulturního dědictví. Město Kopřivnice si váží slavných rodáků Emila Zátopka, Zdeňka Buriana, Adolfa Rašky, Ignáce Rašky a dalších. Odkaz rodáků je zpřístupňován v expozicích městských muzeí – v Lašském muzeu a expozicí manželů Dany a Emila Zátopkových. Na počest olympijského vítěze Emila Zátopka město již od roku 2001 v regionu spolupořádá Běh rodným krajem Emila Zátopka. Jedná se o běh z rodného města Emila Zátopka do místa jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. V současné době je v Kopřivnici realizován projekt výstavby nového technického muzea, ve kterém budou prezentovány nákladní automobily značky Tatra. V souvislosti se změnami ve stávající expozici technického muzea chystá město přestěhování expozice Dany a Emila Zátopkových do Lašského muzea a revitalizaci expozic Lašského muzea na muzeum kopřivnických rodáků. Muzeum Fojtství je zaměřené na historii obce, národopis a zdejší výrobu kočárů. 

Město společně s kurátory městských muzejních expozic připravují programy pro místní školy. Jedná se např. o soubory velice úspěšných besed o historii města. V roce 2018, kdy Kopřivnice oslavila 70. výročí svého povýšení na město, se všichni kopřivničtí školáci zúčastnili programů vztahujících se k tomuto výročí. 

Společně s dalšími třinácti partnery z Evropy jsme zpracovali projekt na vytvoření evropské řemeslné stezky pro podporu nehmotného kulturního dědictví a tradic. Podali jsme žádost o dotaci Evropské komisi z programu Interreg Danube. 
Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město příkladně pracuje se svým nehmotným historickým dědictvím. Podporuje svými projekty identitu a sebeidentifikaci občanů s místem a pečuje o komunitu. Rozumí svému historickému dědictví a nebojí se ho udržovat, posilovat a prezentovat navenek.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Prostřednictví dotačních programů je zajištěno dofinancování široké škály kulturních aktivit a akcí. Meziročně objem finančních výdajů města na dotační programy roste. Město reaguje na potřeby občanů při realizaci akcí a reflektuje kulturní dědictví a historické události při plánování strategie v oblasti podpory a realizace kulturních akcí.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stabilní financování. Transparentní posuzování kulturních projektů žádajících o příspěvek ze strany města. Každoročně vyhlašováno téma kulturního dění daného kalendářního roku, které se promítá do programu. Město využívá spektrum komunikačních kanálů, které umí používat (pro tento účel má zpracován Komunikační/Marketingový plán města). Otázka nabídka-poptávka není zcela jasná - podrobné šetření nerealizováno. Jeho realizace by mohla lépe zacílit grantový systém i koordinaci kulturní obce navzájem.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice aplikuje městský marketing, reaguje na potřeby občanů. Ve městě vznikají nové produkty. Rada města přijala v roce 2018 Komunikační/marketingový plán. Město stojí před nejvýznamnější investicí v jeho novodobé historii. V letošním roce začne realizace rekonstrukce centra města.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení
Téma kvality veřejných prostranství rozpoznáno jako důležité. Nově zřízena pozice městského architekta. Za klíčové považujeme vhodné nastavení procesů a projektů úřadu tak, aby byla jeho (jejich) práce dobře využita. V práci s veřejným prostorem využívá město paletu komunikačních nástrojů směrem k veřejnosti (až po facilitovaná veřejná projednání). Nově zřízen participativní rozpočet. Kvalitní a systematická péče o mobiliář a umělecká díla ve veřejném prostoru. Město umí využívat budovy, které ztratily svůj původní účel, a vytvářet do nich novou nabídku/vkládat jim novou funkci. Ve spektru strategií, studií a šetření na webu města je výrazný nepoměr strategických plánů na úkor územních plánů a studií (oponent se ale nestihl doptat na důvody, tak zde pouze nechává viset tuto poznámku).