Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Valta
Konzultant Karel Merhaut
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován kompletně a doplněn podklady a výsledky měření a evidencí.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Využití indikátorů je částečné. Pro některé indikátory bude nutné zajistit data.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město i jeho příspěvkové organizace při nákupu a obnově elektrospotřebičů pořizuje takové, které mají nízkou spotřebu. Povinnost nákupu energeticky úsporných spotřebičů je stanovena ve vnitřních předpisech a je sledována a vyhodnocována.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Je zaveden proces, který vede k pořizování energeticky úsporných spotřebičů, je vedena evidence spotřebičů, jak v rámci úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací města a postupně dochází k obměně starých, energeticky méně efektivních spotřebičů s ohledem na ukončování jejich životnosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém v oblasti nakládání s odpady na území města je na dobré úrovni, celkové množství odpadů produkovaných na území města se pohybuje na přibližně stejné hodnotě. Daří se zvyšovat množství tříděných odpadů a  naopak snižovat množství směsných odpadů, které jsou ukládány na skládku.

V oblasti předcházení vzniku odpadů již ve městě funguje od r. 2018 bezobalový obchod, dále jsou organizovány různé bazary -Bleší trh (jaro, podzim), Hudební bazárek apod.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém odpadového hospodářství města je funkčně nastaven. Z informací od města v rámci sebehodnocení vyplývá, že je průběžně vylepšován a zároveň dochází k montoringu a vyhodnocování jeho efektivity. V rámci tohoto sledování došlo ke zrušení ambulantního svozu nebezpečných odpadů bez významného dopadu na statistiky sběru nebezpečných odpadů. Naopak došlo k navýšení počtu sběrných míst odpadů.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město realizuje svou energetickou politiku v souladu se schválenými koncepčními dokumenty. V roce 2018 dokončilo za účasti významných podnikatelských subjektů Územní energetickou koncepci města Kopřivnice vč. místních částí 2017 - 2042.

Na svých objektech realizuje energetická opatření, především komplexní zateplení obvodových plášťů a výměny výplní oken a dveří. Dílčí opatření ke snižování energetické náročnosti jsou rovněž realizovány prostřednictvím modelu EPC. 

Energetik města průběžně sleduje a vyhodnocuje data o spotřebě energií (od roku 2017 v novém SW nástroji), u příspěvkových organizací provádí školení pro zaměstnance k tématu úsporného hospodaření s energiemi. Dodržování zásad energetického managementu je jedním z kritérií, které jsou posuzovány při stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.

Město si uvědomuje svůj nedostatek v nerealizaci technologie OZE. Při přípravě rekonstrukcí některých objektů si nechalo zpracovat posouzení možné instalace fotovoltaických článků na střechách, toto však nebylo statiky doporučeno. Teplárna zásobující město využívá jako jedno z paliv dřevní biomasu.


Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Ve sledovaném období realizovalo město několik opatření dle principů udržitelného rozvoje, zejména při znovu využívání odtěženého materiálu při rekonstrukci staveb. Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch probíhá v souladu s vnitřním předpisem, který je zaměřen na zadržování dešťové vody. Realizovalo stavby, v rámci kterých byly použity technologie jako jsou zasakovací boxy, akumulační a retenční nádrže, propustné a polopropustné zpevněné plochy. Pokračuje v postupném snižování energetické náročnosti budov a to jak formou zateplování, tak opatřeními řešící provozní náklady - jako je regulace otopných soustav, výměna osvětlení za úsporná, instalace perlátorů do vodovodních kohoutků apod. Část těchto opatření je realizováno metodou EPC.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Postupně jsou aplikovány principy udržitelného stavebnictví.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Nastavený systém řízení města v oblasti udržitelného rozvoje, proaktivita přístupu.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Chybějící předpisy a postupy, zejména v oblasti udržitelného stavebnictví.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dotační programy pro posílení principů udržitelného rozvoje a přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hrozbou jsou aktuálně připravované právní předpisy v oblasti nakládání s odpady přinášející nové povinnosti a zejména recyklační cíle, pro jejichž splnění bude nutné změnit systém nakládání s odpady a vyšší zapojení města, případně svazku měst a obcí, v provozu zařízení po nakládání s odpady.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji se zaměřit na sledování efektivity městského systému nakládání s odpady, větší zapojení firem do systému. Systém plánovat tak, aby mohlo být dosaženo recyklačních cílů stanovených v připravovaných právních předpisech.

Doporučuji se také zaměřit na zpracování předpisů a následnou realizaci postupů udržitelného stavebnictví a nakládání se stavebními odpady.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Z hlediska tématu udržitelného rozvoje lze konstatovat uspokojivý stav s potenciálem postupného zlepšování, viz doporučení uvedené výše.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město i jeho příspěvkové organizace při nákupu a obnově elektrospotřebičů pořizuje takové, které mají nízkou spotřebu. Povinnost nákupu energeticky úsporných spotřebičů je stanovena ve vnitřních předpisech a je sledována a vyhodnocována.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Je zaveden proces, který vede k pořizování energeticky úsporných spotřebičů, je vedena evidence spotřebičů, jak v rámci úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací města a postupně dochází k obměně starých, energeticky méně efektivních spotřebičů s ohledem na ukončování jejich životnosti.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém v oblasti nakládání s odpady na území města je na dobré úrovni, celkové množství odpadů produkovaných na území města se pohybuje na přibližně stejné hodnotě. Daří se zvyšovat množství tříděných odpadů a  naopak snižovat množství směsných odpadů, které jsou ukládány na skládku.

V oblasti předcházení vzniku odpadů již ve městě funguje od r. 2018 bezobalový obchod, dále jsou organizovány různé bazary -Bleší trh (jaro, podzim), Hudební bazárek apod.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém odpadového hospodářství města je funkčně nastaven. Z informací od města v rámci sebehodnocení vyplývá, že je průběžně vylepšován a zároveň dochází k montoringu a vyhodnocování jeho efektivity. V rámci tohoto sledování došlo ke zrušení ambulantního svozu nebezpečných odpadů bez významného dopadu na statistiky sběru nebezpečných odpadů. Naopak došlo k navýšení počtu sběrných míst odpadů.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město realizuje svou energetickou politiku v souladu se schválenými koncepčními dokumenty. V roce 2018 dokončilo za účasti významných podnikatelských subjektů Územní energetickou koncepci města Kopřivnice vč. místních částí 2017 - 2042.

Na svých objektech realizuje energetická opatření, především komplexní zateplení obvodových plášťů a výměny výplní oken a dveří. Dílčí opatření ke snižování energetické náročnosti jsou rovněž realizovány prostřednictvím modelu EPC. 

Energetik města průběžně sleduje a vyhodnocuje data o spotřebě energií (od roku 2017 v novém SW nástroji), u příspěvkových organizací provádí školení pro zaměstnance k tématu úsporného hospodaření s energiemi. Dodržování zásad energetického managementu je jedním z kritérií, které jsou posuzovány při stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací.

Město si uvědomuje svůj nedostatek v nerealizaci technologie OZE. Při přípravě rekonstrukcí některých objektů si nechalo zpracovat posouzení možné instalace fotovoltaických článků na střechách, toto však nebylo statiky doporučeno. Teplárna zásobující město využívá jako jedno z paliv dřevní biomasu.


Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Ve sledovaném období realizovalo město několik opatření dle principů udržitelného rozvoje, zejména při znovu využívání odtěženého materiálu při rekonstrukci staveb. Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch probíhá v souladu s vnitřním předpisem, který je zaměřen na zadržování dešťové vody. Realizovalo stavby, v rámci kterých byly použity technologie jako jsou zasakovací boxy, akumulační a retenční nádrže, propustné a polopropustné zpevněné plochy. Pokračuje v postupném snižování energetické náročnosti budov a to jak formou zateplování, tak opatřeními řešící provozní náklady - jako je regulace otopných soustav, výměna osvětlení za úsporná, instalace perlátorů do vodovodních kohoutků apod. Část těchto opatření je realizováno metodou EPC.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Postupně jsou aplikovány principy udržitelného stavebnictví.