Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalitu vod a životního prostředí řešil projekt Čistá řeka Bečva II. Ten navazoval na projekt Čistá řeka Bečva I. Část C projektu Čistá řeka Bečva II. byla zahájena v Rožnově pod Radhoštěm a řešila výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Základním ekologickým cílem projektu bylo zlepšení jakosti vody ve vodotečích, a tím zlepšení životního prostředí v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy s příznivým dopadem na jakost vody ve středním a dolním toku řeky Bečvy a Moravy. V rámci projektu Čistá řeka Bečva II byly intenzifikovány dvě mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a bylo vybudováno celkem 176,83 km nové kanalizace. Součástí staveb náležících do části C byla výstavba stokových sítí pro splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 29,2 km, včetně objektů (např. čerpací stanice, křížení s vodními toky, komunikacemi, apod.), dále pak nutných přeložek ostatních inženýrských sítí (např. stávající kanalizace, vodovody, plynovody, kabely, atd.) a posléze veškerých ostatních souvisejících objektů (např. úpravy povrchů komunikací, úpravy koryt a břehů vodních toků, úpravy místních komunikací, chodníků, plotů, atd. V Rožnově p. R. se jednalo o téměř 17 km kanalizačních stok včetně odbočení, na které se dle projektu mělo napojit celkem 324 domácností 1625 obyvatel) . 

Z pohledu životního prostředí lze konstatovat, že projekt Čistá Bečva je rozsáhlá akce vedoucí k zajišťování zlepšení kvality vody a k intenzifikaci čističek odpadních vod na Vsetínské a Rožnovské Bečvě.

http://www.roznov.cz/cista-reka-becva-ii/ds-1027


Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Průběžně dochází k zlepšování kvality ploch stávající zeleně. Město má zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování. Dále město zavádí nové typy zeleně, které zvyšují biodiverzitu ve městě, např. porosty letniček i trvalek z přímých výsevů, které jsou biotopem pro řadu bezobratlých i na ně vázaných obratlovců. Případný úbytek zeleně, který je způsobený výstavbou a budováním chodníků a parkovacích ploch je vždy kompenzován realizací nových zelených ploch. Zlepšuje se také kvalita zeleně.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm za účelem obhospodařování lesního majetku o výměře 935 ha lesních pozemků určených k plnění funkce lesa založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. Majetek společnosti se rozprostírá na sedmi katastrálních územích a to: k. ú. Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice. Město Rožnov pod Radhoštěm  je zakladatelem a 100% vlastníkem a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada. Městu Rožnov pod Radhoštěm byly v roce 1991 vráceny jeho historické lesní pozemky – tedy půda a lesní porosty, na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku.

Dále se na území města nachází LHC (lesní hospodářský celek) ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., který je certifikován PEFC.

https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2018/10/095-1019-lhc-roznov-2018.pdf


Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území města se v současné době nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Orgán kraje v přenesené působnosti provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti, dále pak rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatku za znečišťování ovzduší zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů, kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší, ukládá plnění plánu snížení emisí nebo zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje, schvaluje návrhy opatření pro případy havárií u zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů a návrhy na jejich změny, schvaluje plány snížení emisí u stacionárního zdroje, stanovuje pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny, pro které budou uplatněny obecné emisní limity, vede evidenci oznámení pro zvláště velké a velké stacionární zdroje. Krajský úřad vydává povolení dle § 17 zákona o ochraně ovzduší (umístění stavby stacionárního zdroje, stavba stacionárního zdroje, zkušební a trvalý provoz stacionárního zdroje, provozní řády.

Orgán obce s rozšířenou působnosti rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatků za znečišťování ovzduší středních stacionárních zdrojů, ukládá pokuty a vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu. Orgán obce s rozšířenou působnosti je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ovzduší. Zpřístupňuje informace dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění a jeho dalších navazujících právních předpisů. Rozhoduje o vyměření poplatků znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů, nařizuje odstranění závad u těchto zdrojů, ukládá opatření k nápravě těchto závad a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti. Vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, které se nacházejí v její územní působnosti. Vydává nařízení, jimž může na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování. Dále vydává nařízení, jimž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů. Vede evidenci malých stacionárních zdrojů a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu. Obec vydává povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise VOC, a které odpovídají kategorii malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Dále obec kontroluje dodržování povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů. Kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla provozovatelů malých stacionárních zdrojů. Dále kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů. Při nedodržení této povinnosti ukládá pokuty.


Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalitu vod a životního prostředí řešil projekt Čistá řeka Bečva II. Ten navazoval na projekt Čistá řeka Bečva I. Část C projektu Čistá řeka Bečva II. byla zahájena v Rožnově pod Radhoštěm a řešila výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Základním ekologickým cílem projektu bylo zlepšení jakosti vody ve vodotečích, a tím zlepšení životního prostředí v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy s příznivým dopadem na jakost vody ve středním a dolním toku řeky Bečvy a Moravy. V rámci projektu Čistá řeka Bečva II byly intenzifikovány dvě mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a bylo vybudováno celkem 176,83 km nové kanalizace. Součástí staveb náležících do části C byla výstavba stokových sítí pro splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 29,2 km, včetně objektů (např. čerpací stanice, křížení s vodními toky, komunikacemi, apod.), dále pak nutných přeložek ostatních inženýrských sítí (např. stávající kanalizace, vodovody, plynovody, kabely, atd.) a posléze veškerých ostatních souvisejících objektů (např. úpravy povrchů komunikací, úpravy koryt a břehů vodních toků, úpravy místních komunikací, chodníků, plotů, atd. V Rožnově p. R. se jednalo o téměř 17 km kanalizačních stok včetně odbočení, na které se dle projektu mělo napojit celkem 324 domácností 1625 obyvatel) . 

Z pohledu životního prostředí lze konstatovat, že projekt Čistá Bečva je rozsáhlá akce vedoucí k zajišťování zlepšení kvality vody a k intenzifikaci čističek odpadních vod na Vsetínské a Rožnovské Bečvě.

http://www.roznov.cz/cista-reka-becva-ii/ds-1027


Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Průběžně dochází k zlepšování kvality ploch stávající zeleně. Město má zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování. Dále město zavádí nové typy zeleně, které zvyšují biodiverzitu ve městě, např. porosty letniček i trvalek z přímých výsevů, které jsou biotopem pro řadu bezobratlých i na ně vázaných obratlovců. Případný úbytek zeleně, který je způsobený výstavbou a budováním chodníků a parkovacích ploch je vždy kompenzován realizací nových zelených ploch. Zlepšuje se také kvalita zeleně.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm za účelem obhospodařování lesního majetku o výměře 935 ha lesních pozemků určených k plnění funkce lesa založilo společnost Městské lesy Rožnov, s.r.o. Majetek společnosti se rozprostírá na sedmi katastrálních územích a to: k. ú. Rožnov p. R., Dolní Bečva, Tylovice, Hážovice, Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice. Město Rožnov pod Radhoštěm  je zakladatelem a 100% vlastníkem a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli, kterého zastupuje rada města v působnosti valné hromady. Společnost dozoruje řádně zvolená tříčlenná dozorčí rada. Městu Rožnov pod Radhoštěm byly v roce 1991 vráceny jeho historické lesní pozemky – tedy půda a lesní porosty, na základě zákona č. 172/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. Tímto zákonným postupem se město stalo znovu hospodářem na svém historickém majetku.

Dále se na území města nachází LHC (lesní hospodářský celek) ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., který je certifikován PEFC.

https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2018/10/095-1019-lhc-roznov-2018.pdf


Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území města se v současné době nenachází žádná stanice imisního monitoringu. Orgán kraje v přenesené působnosti provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti, dále pak rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatku za znečišťování ovzduší zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů, kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší, ukládá plnění plánu snížení emisí nebo zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje, schvaluje návrhy opatření pro případy havárií u zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů a návrhy na jejich změny, schvaluje plány snížení emisí u stacionárního zdroje, stanovuje pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny, pro které budou uplatněny obecné emisní limity, vede evidenci oznámení pro zvláště velké a velké stacionární zdroje. Krajský úřad vydává povolení dle § 17 zákona o ochraně ovzduší (umístění stavby stacionárního zdroje, stavba stacionárního zdroje, zkušební a trvalý provoz stacionárního zdroje, provozní řády.

Orgán obce s rozšířenou působnosti rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatků za znečišťování ovzduší středních stacionárních zdrojů, ukládá pokuty a vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu. Orgán obce s rozšířenou působnosti je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ovzduší. Zpřístupňuje informace dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění a jeho dalších navazujících právních předpisů. Rozhoduje o vyměření poplatků znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů, nařizuje odstranění závad u těchto zdrojů, ukládá opatření k nápravě těchto závad a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti. Vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou, které se nacházejí v její územní působnosti. Vydává nařízení, jimž může na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování. Dále vydává nařízení, jimž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů. Vede evidenci malých stacionárních zdrojů a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu. Obec vydává povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise VOC, a které odpovídají kategorii malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Dále obec kontroluje dodržování povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů. Kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla provozovatelů malých stacionárních zdrojů. Dále kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů. Při nedodržení této povinnosti ukládá pokuty.


Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno