Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Helešicová Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pracujeme na vybudování alternativních možností, především vybudování cyklotras.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městem navrhovaná známka "0" mi přijde neodpovídající. Břeclav se snaží využívat svých ideálních předpokladů pro rozvoj cyklistické dopravy, která je ve městě opravdu rozšířená. V minulém roce byl výrazně modernizován vozový park MHD, který je v současnosti 100% nízkopodlažní. V minulých letech se povedlo v etapách vybudovat nový multimodální terminál VHD, vč. rekonstrukce nádraží. Na něm byla zřízena cyklověž pro bezpečné uložení kol, která je jako jedna z mála (v naší zemi jich existuje celkem 11) opravdu prakticky využívána.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hledáme vhodnou koncepci.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží o kvalitativní zlepšení služeb MHD, mírný pokles počtu přepravených osob je dokonce menší než ve většině obdobně velkých měst v JmK. Parkovací politika je zjevně funkční.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Břeclav obměnilo téměř kompletně vozový park. Využívá vozidla s normou euro 6

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
I díly procesu ekologizace MHD v minulém roce lze považovat situaci v oblasti CNG za velmi dobrou, avšak v oblasti e-mobility se doposud vytváří vhodné podmínky. Samo město ve svém majetku žádná vozidla na alternativní pohony nemá, využívá však moderní konvenční vozidla s normou EURO 6.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě pocitových map vyhodnocujeme názory veřejnosti a snažíme se je zakomponovat do připravovaných projektů.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží dílčí kroky v rámci bezpečnosti realizovat, avšak vychází jen z pocitových map a znalosti místních podmínek. Chybí větší množství exaktních dat.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Chybí rámcová koncepce dopravy.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doposud chybí ucelená koncepce rozvoje mobility ve městě, nějaké dokumenty existují, avšak jsou pouze složkové a starší, nutně vyžadující aktualizaci. Plán rozvoje infrastruktury lze vysledovat v rámci nového územního plánu.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Drobné připomínky k první verzi auditu byly městem doplněny. Audit splňuje požadované náležitosti.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pracujeme na vybudování alternativních možností, především vybudování cyklotras.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městem navrhovaná známka "0" mi přijde neodpovídající. Břeclav se snaží využívat svých ideálních předpokladů pro rozvoj cyklistické dopravy, která je ve městě opravdu rozšířená. V minulém roce byl výrazně modernizován vozový park MHD, který je v současnosti 100% nízkopodlažní. V minulých letech se povedlo v etapách vybudovat nový multimodální terminál VHD, vč. rekonstrukce nádraží. Na něm byla zřízena cyklověž pro bezpečné uložení kol, která je jako jedna z mála (v naší zemi jich existuje celkem 11) opravdu prakticky využívána.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hledáme vhodnou koncepci.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží o kvalitativní zlepšení služeb MHD, mírný pokles počtu přepravených osob je dokonce menší než ve většině obdobně velkých měst v JmK. Parkovací politika je zjevně funkční.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Břeclav obměnilo téměř kompletně vozový park. Využívá vozidla s normou euro 6

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
I díly procesu ekologizace MHD v minulém roce lze považovat situaci v oblasti CNG za velmi dobrou, avšak v oblasti e-mobility se doposud vytváří vhodné podmínky. Samo město ve svém majetku žádná vozidla na alternativní pohony nemá, využívá však moderní konvenční vozidla s normou EURO 6.
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě pocitových map vyhodnocujeme názory veřejnosti a snažíme se je zakomponovat do připravovaných projektů.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží dílčí kroky v rámci bezpečnosti realizovat, avšak vychází jen z pocitových map a znalosti místních podmínek. Chybí větší množství exaktních dat.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Chybí rámcová koncepce dopravy.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doposud chybí ucelená koncepce rozvoje mobility ve městě, nějaké dokumenty existují, avšak jsou pouze složkové a starší, nutně vyžadující aktualizaci. Plán rozvoje infrastruktury lze vysledovat v rámci nového územního plánu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

+ středem města vede vytížená silnice I/55,40 směr Mikulov a Rakousko

+ město má příhodné terénní podmínky pro rozvoj cyklistiky, která je také dlouhodobě obyvateli využívána i v běžné pravidelné dopravě, nejen jako forma rekreačního využití

+ v  oblasti veřejné dopravy (ať už autobusové nebo vlakové) je město regionálním uzlem, který má výbornou dostupnost jak v rámci republiky, tak i ze zahraniční (Wien, Bratislava)

+ moderní park autobusů MHD

+ veřejná doprava je zapojena do systému IDS JmK

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- město nemá obchvat silnice I. třídy

- městu chybí koncepční dokument, který by obsáhl ucelené plánování v oblasti udržitelné mobility

- omezené možnosti přeshraničních regionálních vazeb v rámci linek veřejné dopravy, tam kde spoje existují je jejich využití limitováno tarifními podmínkami

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

+ zpracování plánu mobility nebo obdobného dokumentu a jeho postupné naplňování

+ urychlená výstavba obchvatu

+ jednat o rozšíření přeshraničních zón v rámci IDS JmK a integrace regionálních vlakových spojů do Kútů a Rakouska 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- oddalování výstavby obchvatu města

- omezování spojů autobusové linkové dopravy, regionálních vlaků a MHD

- nekoncepční rozhodování ve věcech rozvoje dopravní soustavy na území města

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Břeclav využívá výhodných podmínek k rozvoji cyklistické dopravy, má i moderní vozový park MHD. Rezervy jsou ve využití alternativních pohonů ve vozovém parku města a jím zřízených organizací (technické služby, MP apod). Nedostatek spatřuji v absenci uceleného dokumentu, který by umožnil komplexnější plánování v oblasti udržitelné mobility.

Další nevýhodou města je průtah zatížené silnice I. třídy středem města, výstavba obchvatu se připravuje, avšak kvůli složitým územním poměrům (zásah do oblasti Natura2000) se jeho realizace stále oddaluje a nebude uveden do provozu dříve než okolo roku 2025. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Rozvoj města v oblasti udržitelné dopravy je dobrý. V tříletém období do dalšího auditu doporučuji vypracovat strategický dokument pro udržitelnou mobilitu (pro město velikosti Břeclavi nemusí jít zrovna o plnohodnotný SUMP).

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami