Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Dobříš - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Šárka Krůtová Dobříš
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dobříš zadalo v roce 2019 aktualizaci dosavadního strategického plánu udržitelného rozvoje města Dobříše (2008-2028), a to v rámci projektu "Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše" reg. č.: CZ:03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379, který navázal na úspěšný projekt  „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“ reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924, který město dokončilo k 31.12. 2018. Územně plánovací dokumentace je zpracována, a vznikly a vznikají koncepce, které vycházejí ze strategického plánu. Na rok 2018 - 2020 je zpracován Akční plán města.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýMěsto Dobříš má zpracovány strategické dokumenty v čele se Strategickým plánem udržitelného rozvoje města Dobříše (2008-2028) na dobré úrovni, na jejich zpracování využívá nejrůznějších dotačních zdrojů. Tyto dokumenty jsou pravidelně vyhodnocovány, revidovány a aktualizovány.


Při realizaci nejdůležitějších investic, aktivit a veřejných služeb vychází ze zásobníku projektů, který byl sestaven na základě strategických dokumentů, avšak není veřejný. Naopak zveřejněna a pravidelně aktualizována je například tabulka s aktuálním stavem rozpracovaných projektů, kterou lze doporučit i jako příklad dobré praxe pro další municipality.


Organizace nemá nastaven systém vazeb mezi strategickým plánem udržitelného rozvoje města Dobříše a územně plánovací dokumentací, byť nemusí být vzájemně v rozporu (návodná otázka 1.1.3).


Obdobně by bylo vhodné v auditu popsat, případně doplnit webové odkazy či přílohy, jak jsou vzájemně provázány koncepční dokumenty, např. Akční plán rozvoje města Plán akcí, Plán zlepšování ZM a MA21, mezi sebou a ve vztahu k rozpočtu města (návodná otázka 1.1.4).


Město realizuje zajímavý projekt Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše (2018-2020), navazující na předchozí projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše (2017-2018), v oblasti UR mj. zaměřený na aktivity v MA21, efektivní zadávání veřejných zakázek a první kroky při plánování adaptačních opatření (akční plán zlepšování ovzduší).1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží co nejvíce zefektivňovat komunikaci jak s občany, tak s podřízeními organizacemi. Vnímá občana jako klienta a chce v rámci možností (umístění a uspořádání budov) dopřát klientovi příjemné prostředí a kvalitní služby. Úřad se snaží chovat ekologicky a v rámci osvěty také takto působit ve městě na občany různými akcemi (společný úklid - Den Země, Ukliďme Česko).

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Organizace průběžně optimalizuje a zvyšuje kvalitu procesů při poskytování veřejných služeb – interně, ale zejména ve vztahu k občanům a dalším klientům, v přístupu k nim a nabídce srozumitelného postupu při vyřizování jednotlivých služeb/potřeb cílových skupin. Z nástrojů řízení a zvyšování kvality dlouhodobě využívá benchmarkingu.

Má zavedeno finanční řízení dle platných předpisů, nemá nastavena pravidla pro (ne)zadlužování města ani interní limitní hodnotu zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby), uvažuje však o zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu města s analýzou financí a ratingem, který stanoví finanční možnosti města min. na 5 let, včetně stropu bezpečného zadlužení.

V roce 2018 zavedlo systém zpětné vazby k činnosti úřadu – dotazníkovou anketu Spokojený občan úřadu, z níž byla návratnost cca 30 dotazníků. V současné době není anketa realizována.  

Z hlediska nastavení systémů interní komunikace využívá standardní způsoby, které mají potenciál dostatečného přenosu informací, ukládání a kontroly úkolů. Ve vztahu k zřízeným/založeným organizacím má město rezervy v osobní komunikaci s nimi.

V oblasti úspor energií, ekologizace, předcházení vzniku odpadům či společenské odpovědnosti má zavedeny základní opatření, bez sjednocení do celkové koncepce.

Není vyplněn indikátor 1.2.C Výkonnost a kvalita, tento indikátor není pro města v kategorii C povinný, nicméně organizace naplňuje obsahový požadavek tohoto indikátoru a neměl by být problém pro příští hodnocení jej splnit.  


1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dobříš je již od roku 2008 členem NSZM ČR a realizuje principy MA21. V roce 2018 se městu podařilo nastavit "kulaté stoly" či veřejná projednávání s občany a znovu od roku 2012 se dostat do kategorie C v MA21. V rámci pořádání akcí pro veřejnost se utváření partnerství se spolky a neziskovými organizacemi, které zde ve městě působí. Komunikace je dle trendu dnešní doby - elektronická, ale také přizpůsobena i občanům, kteří nemají k elektronické komunikaci přístup nebo kladný vztah.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Organizace provádí dílčí plánování s veřejností, byť v roce 2019 žádné nedoložila. Pro informování veřejnosti zveřejňuje výroční zprávy v dílčích oblastech, nad rámec zákonných povinností např. hodnotící zprávy ZM a MA21, nicméně souhrnnější report pro občany není k dispozici.

Stížnosti, petice a podněty o občanů jsou projednávány v souladu s platnou legislativou, byla přijata komplexnější vnitřní směrnice pro jejich vyřizování, nicméně není prováděna systémovější analýza k jejich vyhodnocování jako celku.

Pro informovanost o aktivitách města i zřízených/založených organizacích by bylo vhodné na webu města vytvořit samostatnou podstránku, která by mohla sloužit jako rozcestník na jejich jednotlivé weby.

Z hlediska komunikace s veřejností jsou definovány jednotlivé typy komunit (skupin obyvatelstva) a k nim přiřazeny optimální způsoby a kanály komunikace.

Není popsán důvod a způsob výběru pro uzavřená partnerství města s dalšími subjekty, jejich segmentace dle typu nebo oboru spolupráce a přínosy těchto partnerství, jejich vyhodnocování a nastavení případných změn.


1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město zavedlo v roce 2018 vlastní anketu "Spokojený občan úřadu" zjišťující spokojenost "odbavení" na úřadu. Nemá zaveden a uplatňován systém pravidelného zjišťování spokojenosti obyvatel města a další veřejnosti, ani jiný systém místních nebo standardizovaných indikátorů. Není proto relevantní ani vyhodnocování výstupů spokojenosti, potřeb a zavádění zlepšovacích opatření.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město zavedlo v roce 2018 vlastní anketu „Spokojený občan úřadu“, zjišťující spokojenost „odbavení“ na úřadu. V roce 2018 rovněž realizovalo Pocitovou mapu města, z níž lze odvodit určitou dílčí zpětnou vazbu od občanů v dílčích otázkách. Nemá zaveden a uplatňován systém pravidelného zjišťování spokojenosti obyvatel města a další veřejnosti, ani jiný systém místních nebo standardizovaných indikátorů. Z uvedených dílčích šetření nebyla provedena analýza potřeb, neproběhlo projednání výstupů orgány samosprávy ani nebyla doložena žádná opatření, vzešlá z těchto šetření.

V důsledku toho nebylo možné naplnit indikátor 1.4.A Šetření spokojenosti občanů.

Dílčí zjišťování může sloužit pro naplňování dílčích záměrů města, ale nedá relevantní obraz vnímání všech skupin obyvatel, příp. dalších osob průřezově všemi tématy činnosti města (a oblastí UR).

Podmínkou pro příští období v této oblasti auditu UR je tedy připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě. Nemusí se nutně jednat o mezinárodně standardizované indikátory, i když jejich využití umožňuje porovnání stavu vnímání města očima obyvatel se srovnatelnými městy v ČR i v evropském kontextu.


Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Město Dobříš pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny v průběhu hodnocení a oponentury, odpovědi zaneseny do auditu.


Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.


Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 a 1.2 bez připomínek. Nejsou vyplněny indikátory 1.2.C a 1.4.A. K absenci těchto indikátorů viz hodnocení oponenta v jednotlivých podoblastech a v závěru a doporučení pro organizaci.


2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dobříš zadalo v roce 2019 aktualizaci dosavadního strategického plánu udržitelného rozvoje města Dobříše (2008-2028), a to v rámci projektu "Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše" reg. č.: CZ:03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379, který navázal na úspěšný projekt  „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“ reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924, který město dokončilo k 31.12. 2018. Územně plánovací dokumentace je zpracována, a vznikly a vznikají koncepce, které vycházejí ze strategického plánu. Na rok 2018 - 2020 je zpracován Akční plán města.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýMěsto Dobříš má zpracovány strategické dokumenty v čele se Strategickým plánem udržitelného rozvoje města Dobříše (2008-2028) na dobré úrovni, na jejich zpracování využívá nejrůznějších dotačních zdrojů. Tyto dokumenty jsou pravidelně vyhodnocovány, revidovány a aktualizovány.


Při realizaci nejdůležitějších investic, aktivit a veřejných služeb vychází ze zásobníku projektů, který byl sestaven na základě strategických dokumentů, avšak není veřejný. Naopak zveřejněna a pravidelně aktualizována je například tabulka s aktuálním stavem rozpracovaných projektů, kterou lze doporučit i jako příklad dobré praxe pro další municipality.


Organizace nemá nastaven systém vazeb mezi strategickým plánem udržitelného rozvoje města Dobříše a územně plánovací dokumentací, byť nemusí být vzájemně v rozporu (návodná otázka 1.1.3).


Obdobně by bylo vhodné v auditu popsat, případně doplnit webové odkazy či přílohy, jak jsou vzájemně provázány koncepční dokumenty, např. Akční plán rozvoje města Plán akcí, Plán zlepšování ZM a MA21, mezi sebou a ve vztahu k rozpočtu města (návodná otázka 1.1.4).


Město realizuje zajímavý projekt Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše (2018-2020), navazující na předchozí projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše (2017-2018), v oblasti UR mj. zaměřený na aktivity v MA21, efektivní zadávání veřejných zakázek a první kroky při plánování adaptačních opatření (akční plán zlepšování ovzduší).Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží co nejvíce zefektivňovat komunikaci jak s občany, tak s podřízeními organizacemi. Vnímá občana jako klienta a chce v rámci možností (umístění a uspořádání budov) dopřát klientovi příjemné prostředí a kvalitní služby. Úřad se snaží chovat ekologicky a v rámci osvěty také takto působit ve městě na občany různými akcemi (společný úklid - Den Země, Ukliďme Česko).

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Organizace průběžně optimalizuje a zvyšuje kvalitu procesů při poskytování veřejných služeb – interně, ale zejména ve vztahu k občanům a dalším klientům, v přístupu k nim a nabídce srozumitelného postupu při vyřizování jednotlivých služeb/potřeb cílových skupin. Z nástrojů řízení a zvyšování kvality dlouhodobě využívá benchmarkingu.

Má zavedeno finanční řízení dle platných předpisů, nemá nastavena pravidla pro (ne)zadlužování města ani interní limitní hodnotu zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby), uvažuje však o zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu města s analýzou financí a ratingem, který stanoví finanční možnosti města min. na 5 let, včetně stropu bezpečného zadlužení.

V roce 2018 zavedlo systém zpětné vazby k činnosti úřadu – dotazníkovou anketu Spokojený občan úřadu, z níž byla návratnost cca 30 dotazníků. V současné době není anketa realizována.  

Z hlediska nastavení systémů interní komunikace využívá standardní způsoby, které mají potenciál dostatečného přenosu informací, ukládání a kontroly úkolů. Ve vztahu k zřízeným/založeným organizacím má město rezervy v osobní komunikaci s nimi.

V oblasti úspor energií, ekologizace, předcházení vzniku odpadům či společenské odpovědnosti má zavedeny základní opatření, bez sjednocení do celkové koncepce.

Není vyplněn indikátor 1.2.C Výkonnost a kvalita, tento indikátor není pro města v kategorii C povinný, nicméně organizace naplňuje obsahový požadavek tohoto indikátoru a neměl by být problém pro příští hodnocení jej splnit.  


Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Dobříš je již od roku 2008 členem NSZM ČR a realizuje principy MA21. V roce 2018 se městu podařilo nastavit "kulaté stoly" či veřejná projednávání s občany a znovu od roku 2012 se dostat do kategorie C v MA21. V rámci pořádání akcí pro veřejnost se utváření partnerství se spolky a neziskovými organizacemi, které zde ve městě působí. Komunikace je dle trendu dnešní doby - elektronická, ale také přizpůsobena i občanům, kteří nemají k elektronické komunikaci přístup nebo kladný vztah.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Organizace provádí dílčí plánování s veřejností, byť v roce 2019 žádné nedoložila. Pro informování veřejnosti zveřejňuje výroční zprávy v dílčích oblastech, nad rámec zákonných povinností např. hodnotící zprávy ZM a MA21, nicméně souhrnnější report pro občany není k dispozici.

Stížnosti, petice a podněty o občanů jsou projednávány v souladu s platnou legislativou, byla přijata komplexnější vnitřní směrnice pro jejich vyřizování, nicméně není prováděna systémovější analýza k jejich vyhodnocování jako celku.

Pro informovanost o aktivitách města i zřízených/založených organizacích by bylo vhodné na webu města vytvořit samostatnou podstránku, která by mohla sloužit jako rozcestník na jejich jednotlivé weby.

Z hlediska komunikace s veřejností jsou definovány jednotlivé typy komunit (skupin obyvatelstva) a k nim přiřazeny optimální způsoby a kanály komunikace.

Není popsán důvod a způsob výběru pro uzavřená partnerství města s dalšími subjekty, jejich segmentace dle typu nebo oboru spolupráce a přínosy těchto partnerství, jejich vyhodnocování a nastavení případných změn.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město zavedlo v roce 2018 vlastní anketu "Spokojený občan úřadu" zjišťující spokojenost "odbavení" na úřadu. Nemá zaveden a uplatňován systém pravidelného zjišťování spokojenosti obyvatel města a další veřejnosti, ani jiný systém místních nebo standardizovaných indikátorů. Není proto relevantní ani vyhodnocování výstupů spokojenosti, potřeb a zavádění zlepšovacích opatření.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město zavedlo v roce 2018 vlastní anketu „Spokojený občan úřadu“, zjišťující spokojenost „odbavení“ na úřadu. V roce 2018 rovněž realizovalo Pocitovou mapu města, z níž lze odvodit určitou dílčí zpětnou vazbu od občanů v dílčích otázkách. Nemá zaveden a uplatňován systém pravidelného zjišťování spokojenosti obyvatel města a další veřejnosti, ani jiný systém místních nebo standardizovaných indikátorů. Z uvedených dílčích šetření nebyla provedena analýza potřeb, neproběhlo projednání výstupů orgány samosprávy ani nebyla doložena žádná opatření, vzešlá z těchto šetření.

V důsledku toho nebylo možné naplnit indikátor 1.4.A Šetření spokojenosti občanů.

Dílčí zjišťování může sloužit pro naplňování dílčích záměrů města, ale nedá relevantní obraz vnímání všech skupin obyvatel, příp. dalších osob průřezově všemi tématy činnosti města (a oblastí UR).

Podmínkou pro příští období v této oblasti auditu UR je tedy připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě. Nemusí se nutně jednat o mezinárodně standardizované indikátory, i když jejich využití umožňuje porovnání stavu vnímání města očima obyvatel se srovnatelnými městy v ČR i v evropském kontextu.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

 • Dlouhodobá aktivita a pozitivní výsledky v oblasti MA21 a naplňování principů UR

 • Zpracování kvalitních strategických a koncepčních dokumentů a jejich implementace v činnosti města

 • Schopnost města získávat finanční podporu na rozvojové aktivity – strategické a koncepční dokumenty


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • Potřeba získání podpory pro obnovení systematického zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města, případně i dalších cílových skupin a realizace systémového a komplexního šetření spokojenosti obyvatel města.

 • Podporovat zvyšování výkonnosti a kvality u města i u klíčových zřizovaných/zakládaných organizací


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • Další využívání prostředků z fondů EU a státního rozpočtu pro rozvojové projekty a zejména realizaci přijatých opatření v oblasti UR

 • Zlepšená spolupráce s krajem a obcemi v okolí při „sebepropagaci“ města i regionu a jejich atraktivit

 • Zvýšený zájem celé podnikatelské sféry o zlepšování podmínek života ve městě, kde působí

 • Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • Další využívání prostředků z fondů EU a státního rozpočtu pro rozvojové projekty a zejména realizaci přijatých opatření v oblasti UR

 • Zlepšená spolupráce s krajem a obcemi v okolí při „sebepropagaci“ města i regionu a jejich atraktivit

 • Zvýšený zájem celé podnikatelské sféry o zlepšování podmínek života ve městě, kde působí

 • Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit UR je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i podrobným textem.

Organizace má vyplněna i všechny povinné kritéria v oficiální databázi MA21 (CENIA), kromě kritéria 9.1. plánování s veřejností k tématům UR.

Nejsou vyplněny indikátory 1.2.C a 1.4.A.


Doporučení pro příští hodnocení:

 • Pro větší přehlednost doporučuji vytvořit na webových stránkách místo, kde nebo ze kterého budou přístupny všechny rozvojové dokumenty, jednotlivé dokumenty jsou umístěné v různých částech webu, aktivit a odborů městského úřadu. Není nutno tyto dokumenty přemisťovat, jen provést aktivní odkazy (linky) v samostatné podstránce, např. „Rozvoj města“.

 • V auditu popisovat, případně doplnit webové odkazy či přílohy, jak jsou vzájemně provázány koncepční dokumenty (např. Akční plán rozvoje města Plán akcí, Plán zlepšování ZM a MA21…), mezi sebou, ke strategickým dokumentům i ve vztahu k rozpočtu města (návodná otázky 1.1.4 až 1.1.7).

 • Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z jednotlivých hodnotících dokumentů – závěrečný účet města, zpráva k MA21, hlavní výstupy z výročních zpráv zřízených/založených organizací, zprávy z naplňování koncepcí a plánů (SPURM) apod.

 • Zvážit vytvoření samostatné kapitoly/oddílu webu města k udržitelnému rozvoji, zahrnující činnosti a výsledky, spojené s naplňováním UR včetně např. zapracovávání zásadních výstupů/výsledků z realizace benchmarkingu a dalších systémových aktivit.

 • Za velmi vhodné považuji v budoucnu přijmout pravidla pro (ne)zadlužování města, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

 • Pro optimalizaci veřejných služeb zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV.

 • Rovněž doporučuji zavést systémový přístup k environmentální odpovědnosti města, v němž by se soustředily stávající široké dílčí ekologické aktivity (např. ekologická opatření, opatření k úsporám energií budov, veřejného osvětlení apod., separace odpadů, ekologizace škol…) vč. energetické politiky města a nastavily cíle další ekologizace města, jeho úřadu a zřízených/založených organizací.

 • Doplnit indikátor 1.2.C Výkonnost a kvalita, tento indikátor není pro města v kategorii C povinný, nicméně organizace již nyní naplňuje obsahový požadavek tohoto indikátoru.

 • Doplnit indikátor 1.4.A Šetření spokojenosti občanů, viz podmínka oponentního hodnocení auditu v následujícím období připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Během auditu nebyly identifikovány problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny, s výjimkou výše popsaného a podmínky, uvedené níže), které by bránily schválení Auditu UR, oblasti 1.A v kategorii C.


Podmínka: Do příštího Auditu UR zavést šetření spokojenosti obyvatel dle standardizovaných indikátorů (například provést šetření minimálně pro indikátor ECI A.1 Spokojenost s místním společenstvím nebo obdobné indikátory vlastní, národní nebo mezinárodní) nebo vlastních indikátorů. 


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami