Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Uchytilová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Od roku 2018 jsou zpracovány 3 strategické dokumenty, které byly tvořeny ve stejný čas ve vzájemné provázanosti a v souladu s územním plánem. Strategický plán rozvoje města, Filozoficko-architektonická koncepce, Plán prevence kriminality města.

Se strategickými dokumenty byly také schváleny metodické postupy implementace strategického řízení v rámci městského úřadu. Od roku 2019 je detailněji nastaveno procesní řízení ve spolupráci s NSZM, které je striktně navázáno na strategie, jejich plnění, vyhodnocování a aktualizace. Rozpočet města je připraven na akce, které jsou obsaženy ve schválených strategických dokumentech a akčních plánech. Organizační a personální zázemí je zajištěno odborem projektového řízení, komisí pro rozvoj města a komisí pro zdravé město a místní Agendu 21.


Od roku 2019 vzniklo další 5 strategických dokumentů, kterými jsou:

-       Strategie pro kulturu a volný čas (strategický dokument slouží pro koordinaci činností kulturních subjektů a organizací realizujících volnočasové aktivity a pro kontrolu efektivnosti prostředků vynakládaných z rozpočtu města na tyto aktivity)

-       Koncepce rozvoje sportu (koncepce slouží pro koordinaci činností sportovních subjektů a pro kontrolu efektivnosti prostředků vynakládaných z rozpočtu města na tyto aktivity)

-       Pasport zeleně (pasport má dvě části, první část se věnuje analýze zeleně ve vlastnictví města a druhá část je zaměřena na návrh revitalizace vybraných veřejných prostranství)

-       Zdravotní plán města (strategický dokument je tvořen analýzou zdravotního stavu obyvatel a konkrétními cíli, opatřeními a aktivitami dle jednotlivých oblastí)

-       Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu (strategický dokument obsahuje opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé dopady klimatické změny. Jedná se o přírodní a technické prvky sloužící k zadržování vody a podpoře infiltrace v krajině i v intravilánu. Většina vhodně navržených opatření bude navržena tak, aby sloužila zároveň více účelům.)

Dále v roce 2020 proběhla aktualizace Plánu prevence kriminality a vznikla Bezpečnostní analýza za rok 2019.

V roce 2021 vznikl nový strategický dokument Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou, která obsahuje opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé dopady klimatické změny. Jedná se o přírodní a technické prvky sloužící k zadržování vody a podpoře infiltrace v krajině i v intravilánu. Většina vhodně navržených opatření bude navržena tak, aby sloužila zároveň více účelům. 

Strategické dokumenty vznikají vždy za účasti veřejnosti.


Každoročně aktualizujeme Akční plán Strategického plánu rozvoje města. Projekty, které město realizuje, jsou v tomto Akčním plánu uvedeny a jsou provázány s výše uvedenými strategiemi. 


Probíhá spolupráce s Národní sítí zdravých měst (NSZM), se Sdružením energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), s místní akční skupinou Posázaví o.p.s.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkové řízení při správě a rozvoji města je nastaveno účelně a efektivně. Dokladem toho je strategické plánování a řízení prostřednictvím odboru projektového řízení. Finanční řízení a řídící procesu úřadu jsou také vhodně nastaveny a fungují. Komunikace města a úřadu navenek je otevřená a plně transparentní. V rámci rozvoje metody kvality MA21 je samozřejmě nutné všechny procesy zautomatizovat a postupně rozvíjet a upravovat dle aktuální situace. Je zavedený energetický management, který plnohodnotně pokrývá požadavky na zacházení se zdroji směrem k udržitelné spotřebě. Kapacitně jsme připraveni reagovat na změny, využíváme různé nástroje (např. síťová spolupráce v rámci regionu i republiky - Národní síť zdravých měst) a zdroje (např. dotace) a jsme si vědomi toho, že každý proces je třeba neustále sledovat, vylepšovat a zdokonalovat.


Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast komunikace a partnerství je v místních podmínkách úřadu i města na dobré úrovni. Snažíme se využívat veškeré dostupné nástroje komunikace a získávat vhodná partnerství. Klademe důraz na veřejná projednávání a zapojování veřejnosti. Spolupráce a komunikace probíhá také na úrovni regionu.

Město je členem NSZM (Národní síť zdravých měst), pravidelně se účastní školení pořádané NSZM, kde jsou pravidelně realizovány bloky zaměřené na komunikaci, tak zároveň dochází ke sdílení praxe mezi jednotlivými městy, které jsou také členy. 

Město je členem SEMMO (Sdružení energetických manažerů měst a obcí), kde sdílíme dobrou praxi v oblasti hospodaření s energiemi.

Město se pravidelně schází nad aktuálními tématy se sousedními obcemi, kde se sdílí řešení společné problematiky - hasiči, odpady, oprava komunikací, školství, sociální služby, energetika, úklid města, údržba zeleně, kulturní akce, ...

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nevyužíváme žádnou metodiku šetření spokojenosti obyvatel. Při pořizování a aktualizaci strategických dokumentů se šetří spokojenost obyvatel v rámci témat řešených ve strategickém dokumentu.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Od roku 2018 jsou zpracovány 3 strategické dokumenty, které byly tvořeny ve stejný čas ve vzájemné provázanosti a v souladu s územním plánem. Strategický plán rozvoje města, Filozoficko-architektonická koncepce, Plán prevence kriminality města.

Se strategickými dokumenty byly také schváleny metodické postupy implementace strategického řízení v rámci městského úřadu. Od roku 2019 je detailněji nastaveno procesní řízení ve spolupráci s NSZM, které je striktně navázáno na strategie, jejich plnění, vyhodnocování a aktualizace. Rozpočet města je připraven na akce, které jsou obsaženy ve schválených strategických dokumentech a akčních plánech. Organizační a personální zázemí je zajištěno odborem projektového řízení, komisí pro rozvoj města a komisí pro zdravé město a místní Agendu 21.


Od roku 2019 vzniklo další 5 strategických dokumentů, kterými jsou:

-       Strategie pro kulturu a volný čas (strategický dokument slouží pro koordinaci činností kulturních subjektů a organizací realizujících volnočasové aktivity a pro kontrolu efektivnosti prostředků vynakládaných z rozpočtu města na tyto aktivity)

-       Koncepce rozvoje sportu (koncepce slouží pro koordinaci činností sportovních subjektů a pro kontrolu efektivnosti prostředků vynakládaných z rozpočtu města na tyto aktivity)

-       Pasport zeleně (pasport má dvě části, první část se věnuje analýze zeleně ve vlastnictví města a druhá část je zaměřena na návrh revitalizace vybraných veřejných prostranství)

-       Zdravotní plán města (strategický dokument je tvořen analýzou zdravotního stavu obyvatel a konkrétními cíli, opatřeními a aktivitami dle jednotlivých oblastí)

-       Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu (strategický dokument obsahuje opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé dopady klimatické změny. Jedná se o přírodní a technické prvky sloužící k zadržování vody a podpoře infiltrace v krajině i v intravilánu. Většina vhodně navržených opatření bude navržena tak, aby sloužila zároveň více účelům.)

Dále v roce 2020 proběhla aktualizace Plánu prevence kriminality a vznikla Bezpečnostní analýza za rok 2019.

V roce 2021 vznikl nový strategický dokument Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou, která obsahuje opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé dopady klimatické změny. Jedná se o přírodní a technické prvky sloužící k zadržování vody a podpoře infiltrace v krajině i v intravilánu. Většina vhodně navržených opatření bude navržena tak, aby sloužila zároveň více účelům. 

Strategické dokumenty vznikají vždy za účasti veřejnosti.


Každoročně aktualizujeme Akční plán Strategického plánu rozvoje města. Projekty, které město realizuje, jsou v tomto Akčním plánu uvedeny a jsou provázány s výše uvedenými strategiemi. 


Probíhá spolupráce s Národní sítí zdravých měst (NSZM), se Sdružením energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), s místní akční skupinou Posázaví o.p.s.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkové řízení při správě a rozvoji města je nastaveno účelně a efektivně. Dokladem toho je strategické plánování a řízení prostřednictvím odboru projektového řízení. Finanční řízení a řídící procesu úřadu jsou také vhodně nastaveny a fungují. Komunikace města a úřadu navenek je otevřená a plně transparentní. V rámci rozvoje metody kvality MA21 je samozřejmě nutné všechny procesy zautomatizovat a postupně rozvíjet a upravovat dle aktuální situace. Je zavedený energetický management, který plnohodnotně pokrývá požadavky na zacházení se zdroji směrem k udržitelné spotřebě. Kapacitně jsme připraveni reagovat na změny, využíváme různé nástroje (např. síťová spolupráce v rámci regionu i republiky - Národní síť zdravých měst) a zdroje (např. dotace) a jsme si vědomi toho, že každý proces je třeba neustále sledovat, vylepšovat a zdokonalovat.


Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Oblast komunikace a partnerství je v místních podmínkách úřadu i města na dobré úrovni. Snažíme se využívat veškeré dostupné nástroje komunikace a získávat vhodná partnerství. Klademe důraz na veřejná projednávání a zapojování veřejnosti. Spolupráce a komunikace probíhá také na úrovni regionu.

Město je členem NSZM (Národní síť zdravých měst), pravidelně se účastní školení pořádané NSZM, kde jsou pravidelně realizovány bloky zaměřené na komunikaci, tak zároveň dochází ke sdílení praxe mezi jednotlivými městy, které jsou také členy. 

Město je členem SEMMO (Sdružení energetických manažerů měst a obcí), kde sdílíme dobrou praxi v oblasti hospodaření s energiemi.

Město se pravidelně schází nad aktuálními tématy se sousedními obcemi, kde se sdílí řešení společné problematiky - hasiči, odpady, oprava komunikací, školství, sociální služby, energetika, úklid města, údržba zeleně, kulturní akce, ...

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nevyužíváme žádnou metodiku šetření spokojenosti obyvatel. Při pořizování a aktualizaci strategických dokumentů se šetří spokojenost obyvatel v rámci témat řešených ve strategickém dokumentu.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno