Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Prachatice - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Marie Peřinková Prachatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží udržovat dobrá vztahy se všemi zaměstnavateli na území města. Největší zaměstnavatelé mají provozovny na průmyslové zóně, město přispívá k zachování dobrého přístupu pro zaměstnance (nové chodníky, autobusová zastávka, parkoviště). Město spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou, podporuje i menší podnikatele, nabízí prostory k pronájmu a umožňuje využívat služby poskytované městem (např. odpadové hospodářství).

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice je jednak samo významným zaměstnavatelem, jednak využívá k podpoře zaměstnanosti nástroje APZ ve spolupráci z ÚP. Prostor pro kvantitativní naplnění obojí funkce je však omezen - díky extrémně nízké míře nezaměstnanosti. Ta je způsobena příhraniční polohou města, kdy nemalá část místních pracovních sil hledá své uplatnění v zahraničí - s dopady nejen kvantitativními ale i kvalitativními. Klíčovým problémem místního trhu práce se tak stává strukturální nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou kvalifikované pracovní síly. K řešení tohoto specifického problému nemá město mnoho nástrojů - za zmínku i tak stojí spolupráce s OHK při organizování školení.   

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou a na pravidelných setkání dochází k předávání informací a možné spolupráci a výměně zkušeností s podnikatlskou sférou.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vytváření dobrých podnikatelských podmínek a spolupráce s místními podnikateli je zakotvena v aktuálním Strategickém plánu města. Klíčovým partnerem při organizaci spolupráce a místního podnikatelského sektoru je přitom OHK. Formy této spolupráce jsou efektivní. To umožňuje včas předcházet i konfliktům ve vztahu k udržitelnému rozvoji města.  

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice se významnou měrou podílí na rozvoji cestovního ruchu ve městě i v širším regionu a snaží se o udržování a podporu přeshraničních aktivit.Partnerská města: Seznam partnerských měst: Prachatice

Město Prachatice má aktuální Strategický plán cestovního ruchu Strategické dokumenty: Město: Prachatice

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice disponuje značným potenciálem pro rozvoj CR, cílevědomě však tento rozvoj limituje tento rozvoj v souladu s principy udržitelného rozvoje. Což se týká jak rozsahu ubytovacích kapacit, tak kapacit pro trávení volného času ve městě i v jeho okolí. V rámci této tendence se ve městě pořádají četné společenské a kulturní akce, zaměřené i na udržení místních tradic a zvyklostí.   

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je po formální i obsahové stránce zpracován kvalitně a komplexně

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné i doporučené indikátory všude tam, kde jsou pro jejich konstrukci k dispozici informační zdroje. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží udržovat dobrá vztahy se všemi zaměstnavateli na území města. Největší zaměstnavatelé mají provozovny na průmyslové zóně, město přispívá k zachování dobrého přístupu pro zaměstnance (nové chodníky, autobusová zastávka, parkoviště). Město spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou, podporuje i menší podnikatele, nabízí prostory k pronájmu a umožňuje využívat služby poskytované městem (např. odpadové hospodářství).

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice je jednak samo významným zaměstnavatelem, jednak využívá k podpoře zaměstnanosti nástroje APZ ve spolupráci z ÚP. Prostor pro kvantitativní naplnění obojí funkce je však omezen - díky extrémně nízké míře nezaměstnanosti. Ta je způsobena příhraniční polohou města, kdy nemalá část místních pracovních sil hledá své uplatnění v zahraničí - s dopady nejen kvantitativními ale i kvalitativními. Klíčovým problémem místního trhu práce se tak stává strukturální nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou kvalifikované pracovní síly. K řešení tohoto specifického problému nemá město mnoho nástrojů - za zmínku i tak stojí spolupráce s OHK při organizování školení.   

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice spolupracuje s Jihočeskou hospodářskou komorou a na pravidelných setkání dochází k předávání informací a možné spolupráci a výměně zkušeností s podnikatlskou sférou.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vytváření dobrých podnikatelských podmínek a spolupráce s místními podnikateli je zakotvena v aktuálním Strategickém plánu města. Klíčovým partnerem při organizaci spolupráce a místního podnikatelského sektoru je přitom OHK. Formy této spolupráce jsou efektivní. To umožňuje včas předcházet i konfliktům ve vztahu k udržitelnému rozvoji města.  

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice se významnou měrou podílí na rozvoji cestovního ruchu ve městě i v širším regionu a snaží se o udržování a podporu přeshraničních aktivit.Partnerská města: Seznam partnerských měst: Prachatice

Město Prachatice má aktuální Strategický plán cestovního ruchu Strategické dokumenty: Město: Prachatice

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Prachatice disponuje značným potenciálem pro rozvoj CR, cílevědomě však tento rozvoj limituje tento rozvoj v souladu s principy udržitelného rozvoje. Což se týká jak rozsahu ubytovacích kapacit, tak kapacit pro trávení volného času ve městě i v jeho okolí. V rámci této tendence se ve městě pořádají četné společenské a kulturní akce, zaměřené i na udržení místních tradic a zvyklostí.   

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Průmyslové zóny

Železnice

Památky a další atraktivity pro CR

Sídlo okresních institucí (ÚP, OHK) 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nerovnováha na trhu práce (extrémně nízká nezaměstnanost, kvalifikační disproporce)

 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Zlepšení silničního napojení města

Cílená podpora malého a středního podnikání

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Ztráta zájmu investorů o město v důsledku jeho periferní polohy

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit je zpracován odpovědně, informace v něm uvedené lze považovat za objektivní (nestranné) a závěry z něj vycházející ukazují na vcelku nekonfliktní vztah rozvoje podnikání vůči principům UR. Drobnou faktografickou korekturu by si zasloužila jen otázka 6.3.2., v níž se konstatuje neznámý počet přenocování v CR ve městě: ke kvantifikaci (třebaže ne úplně přesné) by mohl a měl sloužit poplatek z ubytování. 

Pokud jde o dílčí oblasti hodnocení, hodnocení v bode 6.1., 6.2. i 6.3. j shodné, a o na stupni "dobrý". 

 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit dobře vystihuje stav tématu 6 ve vztahu k principům UR a současně ukazuje na vcelku nekonfliktní stav tohoto vztahu. Stav hodnocení tedy definuji jako uspokojivý, a to bez podmínek.   

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek