Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Olga Starostová
Konzultant Hana Geissler
Linda Sokáčová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

udit je celkově zpracován velmi pečlivě, s velkým smyslem pro detail a evidenci sepsaných faktů, včetně odkazů. Ukazuje velmi dobře a názorně, jak je sociální oblast rozvíjena v Chridimi a v celém SO ORP Chrudim, což je velmi příkladné. reflektuje také dobu covidu i její důsledky a aktuální návrat do běžného stavu.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Všechny doplňující otázky byly zodpovězeny. SOučasně byly probrány v rámci společného setkání.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Všechny indikátory byly splněny, v řadě oblastí se město vidí s menším hodnocením než jaké jsme navrhli. Rozvoj sociální oblasti a inovace města v sociálních službách, sociálním byldení, podpoře, komunitním plánování je příkladná.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby. Má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení. V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Vedle již zavedených bytových možností pro klienty  – Azylový dům, ubytovna, Komunitní dům -  bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. Dále 2 vybavené ubytovací  jednotky nábytkem na městské ubytovně, která  slouží pro krizové umístění klientů na omezenou dobu. Nejedná se o krizovou službu v režimu zákona. Ty jsou rozdělené na pro dospělé (jednotlivce) a pro rodiny s dětmi. V covidové době jsme další uvolněné ubytovací jednotky neobsazovali, tím jsme zíkali větší počet pro karanténní důvody.

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností. V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy.  Město Chrudim spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování, aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy. Byl vypracován Tematický výzkum o bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a zároveň s tím byla vypracovávána Koncepce sociálního bydlení, pro kterou  byly využity výstupy z pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin. Realizován byl také Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim (9.2.4) Jsme zapojeni v Platformě pro sociální bydlení a v Síti partnerství pro ukončování bezdomovectví.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město velmi komplexně pracuje s oblastí chudoby a její prevencí. Systém podpory v případě nepříznivých situací je dobře propracován. V systému je zapracováno odstupňování podpory a péče dle potřebnosti (prostupnost bydlení) a také s ohledem na rozdílnost skupin, které podporu potřebují. Současně je zapracován mechanismus ochraňující před zneužíváním podpory a pomoci, zohledňuje také opakovanou potřebnost. Je reflektována sporná otázka některých ubytoven v systému ubytování osob v obtížné bytové a sociální situaci. Podpora v oblasti ubytování je pestrá, v případě AD je zajímavý unikátní způsob sociální práce s rodinami. Covid přerušil práci pracovní skupiny. Oblasti a jejich rozvoj jsou pro strategické plánování zmapovány výzkumy. 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci dotací podporuje neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují. K "tísňovému  tlačítku", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Nově vnikla možnost zapůjčení Signalizačního zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu. Na podzim roku 2018 došlo k oficiálnímu spuštění  služby Tichá linka pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Vydáváme v pořadí pátý katalog, který je rozšířený o další služby -  Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Od roku  2017 zavádíme tzv.  Cochemský systém - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí.

Realizuzovali jsme  Projekt I2 – Sociální práce v ORP Chrudim, jedná se o systémový projekt, který slouží k pilotnímu ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt je zaměřen na profesionalizaci sociální práce na obci a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociální práce.

realizovali jsme  Projekt E2 – Efektivní SPOD, který je zaměřen na získání dovedností a nástrojů k řízení sítě služeb pro ohrožené děti, podpora plnění standardů SPOD, ale nově vzniká Databáze  - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim.

Byli jsme  zapojeni do projektů Lokální síťař pro ORP Chrudim a Hlinsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života, Krajský úřad Pardubického kraje v rámci dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2018, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v aktivitě Rozvoj náhradní rodinné péče.

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Věnujeme se i problematice bezbariérovosti ve městě.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.


Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Velmi koncepčně rozsáhlé a systematické nastavení sítě služeb včetně inovací, využití ICT a hledání propojení s obcemi SO ORP.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel  v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech. Vznikají nové postupy k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami.


Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků se zvyšuje kvalita života dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti vyloučených lokalit má obec přesně zmapované podmínky a snaží je kontrolovat,  a to i u komerčních objektů. Snaží se propojovat různé skupiny obyvatelstva. Má nastavený a efektivně zmapovaný systém dobrovolnictví.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni.  Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality. Osvědčila se prevetnivní práce Asistenta prevence kriminality.

Město má oddělení krizového řízení, které má k dispozici plán řešení krizových situací a potřebným vybavením v případě výskytu živelních pohrom nebo průmyslových havárií.

Trend společných  konrdinačních schůzek všech zúčastněných organizací přináší jednotnou cestu a přehlednost pro klienta DN.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim má zlepšující se ukazatele v oblasti trestné činnosti a domácího násilí. V obci byla zavedena pozice asistenta prevence kriminality. V oblasti prevence je nabídka podpor a vzdělávání, která pokrývá cílové skupiny. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Stabilní a dlouhodobá systematická práce pracovníků odboru sociálních věcí, v rámci plánování služeb spolupráce s obcemi I. a II. typu )včetně průzkumu), práce s analytickými dokumenty a zadávání nových výzkumů a šetření, opora v analýzách, rozvojové projekty - udržitelné v rámci činnosti města, rozvoj bytové politiky - prostupné bydlení, Spona - přístup NO - spolupráce s poskytovateli služeb, městská ubytovna v režii samopsrávy, využití specifické verze case mamagementu a přípradových konferencí, multidisciplinarita

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Personální změny  - někteří pracovníci odcházejí a nejsou snadno nahraditelní, COVIC pozastavil či zpomalil realizaci některých projektů, pracovníci přetížení

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Vzdělávání pracovíků, rozvojové projekty a zájem o nové možnosti rozvoje v oblasti sociálních služeb, ohled na potřeby cílových skupin a znalost potřeb cílových skupin (analýzy, výzkumu potřerbnosti, modelové situace, odhady - strategie rozvoje služeb v delší perspektivě), podpora přípravy pracovníků v síti - vzdělání, zvýšení motivace zájmu o studium, dobrovolnictví a nové příležitosti. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Může dojít k nedostatku pracovníků ve službách - kritická situace pro klienty závislé na péči a podpoře. Důležitá je podpora rodinných pečujících - klíčové pro udržitelnost sociálních služeb. Časová nenávaznost projektů ESF ze strany vyhlašovatele - ohrožuje kontinuitu započaté práce. Nastavení spolupráce v rámci kraje - blízká ORP. 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Sociální oblast představuje příkladnou sociální práci a podporu v rámci celé SO ORP. Všechny klíčové oblasti jsou inovativně rozvíjeny, a to na základě dat získaných přímo v terénu, což má pozitivní efekt na kvalitu rozvoje poskytovaných služeb a možnosti podpory např. v azylových domech či v rámci konceptu prostupného bydlení nebo nastavení služeb  v ORP. Řešeno je téma bezdomovectví, prevence patologických jevů. Byla vytvořena Spona, která je přístupná všem poskytovatelům, tedy i NO. 

Ačkoliv uplynulé dva roky byly významně ovlivněny pandemii, která se projevila dočasnou proměnou priorit v sociální a zdravotní oblasti, pracovníci plynule navázali a pokračují v přerušených záměrech  či aktivitách. Jejich pojítkem je zájem o profesionalitu, odborný růst spojený s rozvojem sociálních služeb s možností mezioborové spolupráce. Projekty, které realizovaly, jsou udržitelné a mají dopad na sociální práci v ORP a také na poskytovatele a uživatele  služeb. Svoje postupy umí obhájit, vysvětlit a podat dostatek podkladů k jejich podpoře. Sociální oblast je v Chrudimi systematicky realizovaná, současný stav dokládá kontinuitu mnohaletého úsilí, které ve funkčním systému stále rozvíjeném a zlepšovaném, odráží vysokou kvalitu sociální práce.

Doporučuji pokračovat v aktivitách v oblastech prostupného byldení a transformace ubytoven. Dále v posilování spolupráce s obcemi I. a II. typu v rámci komunitního plánování a síťování služeb, nastavení potřebnosti. Důležité je téma neformální - rodinné péče, která je pro systém služeb velmi významná. Spona a její využití, kterému se všichni učí, je skvělým záměrem, který je třeba udržet v živé formě, tak aby byl stále aktuální. Dále dporučuji využít case management i jako formu individuální a multidisciplinární dlouhodobé sociální práce, zejména u terénních pracovníků, koordinátorů a v poradenství.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkové zpracování a skuteční činnost pracovníků města v sociální oblasti je velmi příkladná, prot navrhuji excelentní hodnocení. Zdůrazňuji řadu inovativních projektů jako je Spona, funkční systém prostupného bydlení a reflexi města ve vztahu k ubytovnám, rozvoj sociálních služeb a řešení problematiky bezdomovectví. Současně je příkladné plánování služeb a nastavení v rámci celého SO OPR Chrudim včetně aktivního dotazování obcí I. a II. typu. 

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby. Má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí nebo ve chvíli, kdy jim nedostačují finance v pobytovém zařízení. V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb. Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

Vedle již zavedených bytových možností pro klienty  – Azylový dům, ubytovna, Komunitní dům -  bydlení pro jednotlivce, partnery a manželé středního nebo seniorského věku, tzn. osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb, vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace. Dále 2 vybavené ubytovací  jednotky nábytkem na městské ubytovně, která  slouží pro krizové umístění klientů na omezenou dobu. Nejedná se o krizovou službu v režimu zákona. Ty jsou rozdělené na pro dospělé (jednotlivce) a pro rodiny s dětmi. V covidové době jsme další uvolněné ubytovací jednotky neobsazovali, tím jsme zíkali větší počet pro karanténní důvody.

Ve městě dochází k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností. V podstatě u všech cílových skupin existuje propojený problém práce-bydlení-dluhy.  Město Chrudim spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování, aby bylo možné nastavit udržitelné funkční mechanismy. Byl vypracován Tematický výzkum o bydlení v Chrudimi ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a zároveň s tím byla vypracovávána Koncepce sociálního bydlení, pro kterou  byly využity výstupy z pracovní skupiny Koncepce propustného bydlení, ve které  byli  průřezem zástupci neziskových organizací, které se zabývají bydlením a  problémy s bydlením všech dotčených cílových skupin. Realizován byl také Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim (9.2.4) Jsme zapojeni v Platformě pro sociální bydlení a v Síti partnerství pro ukončování bezdomovectví.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město velmi komplexně pracuje s oblastí chudoby a její prevencí. Systém podpory v případě nepříznivých situací je dobře propracován. V systému je zapracováno odstupňování podpory a péče dle potřebnosti (prostupnost bydlení) a také s ohledem na rozdílnost skupin, které podporu potřebují. Současně je zapracován mechanismus ochraňující před zneužíváním podpory a pomoci, zohledňuje také opakovanou potřebnost. Je reflektována sporná otázka některých ubytoven v systému ubytování osob v obtížné bytové a sociální situaci. Podpora v oblasti ubytování je pestrá, v případě AD je zajímavý unikátní způsob sociální práce s rodinami. Covid přerušil práci pracovní skupiny. Oblasti a jejich rozvoj jsou pro strategické plánování zmapovány výzkumy. 

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim v rámci své působnosti zajišťuje podporu specifickým skupinám. Podporuje pobytová zařízení, ve kterých jsou občané s trvalým pobytem v Chrudimi. V rámci dotací podporuje neziskové organizace, které nemají sídlo v Chrudimi, ale službu ve městě poskytují. K "tísňovému  tlačítku", které je poskytováno v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek při zachování stejné kvality a komfortu pro klienty. Nově vnikla možnost zapůjčení Signalizačního zařízení - moderní asistivní technologie, která pomůže snížit riziko nehody seniora až o 70%, prodloužit nezávislost a samostatnost seniora o více jak 10 let, snížit riziko hospitalizace až o 50%, zkrátit dobu případné hospitalizace téměř o polovinu. Na podzim roku 2018 došlo k oficiálnímu spuštění  služby Tichá linka pro občany. Ta umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Vydáváme v pořadí pátý katalog, který je rozšířený o další služby -  Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě  Chrudim a v ORP. Od roku  2017 zavádíme tzv.  Cochemský systém - model interdisciplinární spolupráce v opatrovnických řízeních ve věcech úpravy poměrů nezletilých dětí.

Realizuzovali jsme  Projekt I2 – Sociální práce v ORP Chrudim, jedná se o systémový projekt, který slouží k pilotnímu ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí. Projekt je zaměřen na profesionalizaci sociální práce na obci a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociální práce.

realizovali jsme  Projekt E2 – Efektivní SPOD, který je zaměřen na získání dovedností a nástrojů k řízení sítě služeb pro ohrožené děti, podpora plnění standardů SPOD, ale nově vzniká Databáze  - webová aplikace - služeb pro ohrožené děti a rodiny v ORP Chrudim.

Byli jsme  zapojeni do projektů Lokální síťař pro ORP Chrudim a Hlinsko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Resocializační program pro děti ohrožené rizikovým způsobem života, Krajský úřad Pardubického kraje v rámci dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2018, Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, v aktivitě Rozvoj náhradní rodinné péče.

Z hlediska rovného přístupu k veřejným službám tuto oblast pokrýváme množstvím akcí a aktivní spoluprací s různými typy organizací.

Podporujeme činnost mateřského centra, které usnadňuje matkám návrat do pracovního procesu. Město zřizuje školy a školská zařízení, která integrují děti s různými formami postižení. CSSP Chrudim (příspěvková organizace) provozuje denní stacionář Jitřenka.

Věnujeme se i problematice bezbariérovosti ve městě.

Věnujeme se specifickým skupinám obyvatel, které se nacházejí v obtížných životních situacích. Poskytujeme jim poradenství a účinnou pomoc Tímto má město Chrudim všechny potřebné služby zabezpečeny.


Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Velmi koncepčně rozsáhlé a systematické nastavení sítě služeb včetně inovací, využití ICT a hledání propojení s obcemi SO ORP.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zapojujeme všechny cílové skupiny i specifické skupiny obyvatel  v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi působící v různých oblastech. Vznikají nové postupy k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami.


Poslední roky jsme se zaměřili na fungování týmů, kde zdůrazňujeme spolupráci, jednotné vystupování, dodržování pravidel týmu, jasně vymezené kompetence subordinace, kvalitní komunikaci a informovanosti ostatních o všem, co je důležité. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků se zvyšuje kvalita života dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti vyloučených lokalit má obec přesně zmapované podmínky a snaží je kontrolovat,  a to i u komerčních objektů. Snaží se propojovat různé skupiny obyvatelstva. Má nastavený a efektivně zmapovaný systém dobrovolnictví.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni.  Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality. Osvědčila se prevetnivní práce Asistenta prevence kriminality.

Město má oddělení krizového řízení, které má k dispozici plán řešení krizových situací a potřebným vybavením v případě výskytu živelních pohrom nebo průmyslových havárií.

Trend společných  konrdinačních schůzek všech zúčastněných organizací přináší jednotnou cestu a přehlednost pro klienta DN.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim má zlepšující se ukazatele v oblasti trestné činnosti a domácího násilí. V obci byla zavedena pozice asistenta prevence kriminality. V oblasti prevence je nabídka podpor a vzdělávání, která pokrývá cílové skupiny.