Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Pavla Lukešová
Simona Škarabelová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá požadované indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, dílničky a kurzy malby apod., letní festivaly (Yanderov - kvůli covidu se 2021 nekonal, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka), zájezdy.

Důležitá je činnost Chrudimské besedy (dále CHB), která je zřízena právě za účelem realizace kulturních aktivit. Tato organizace také pružně reagovala na covidovou situaci a nabízela občanům i on-line aktivity na svých webových stránkách (kvízy, on-line přenosy), v závěru roku také zprovoznila webový kalendář kulturních akcí, který je přístupný pro všechny zájemce, kteří zde mohou nabízet své akce.

Další aktivity nabízí městská knihovna, a to jak pro děti, tak zejména pro seniory. V neposlední řadě zde působí NNO, které doplňují škálu pestré nabídky. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení.

Dále pravidelně dotačně podporuje činnost NNO a úzce s nimi spolupracuje. Spolupráce funguje také s organizacemi zřízenými krajem, Ministerstvem kultury a soukromými subjekty (Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur, firma Vodní zdroje...).

Jako velmi pozitivní je spolupráce CHB a podnikatelů (zejména v pohostinství), a to v rámci akce "Chrudim (o)žije" - kdy podnikatelé "vyšli" se svými obchody do ulic a propojili se s hudebními aj. produkcemi .

Aktivní jsou také Kulturní komise, Komise historická a letopisecká a Komise cestovního ruchu.

Jako další krok k posílení zapojení občanů do rozhodování o vzhledu a života města je spuštění projektu participativního rozpočtu Tvořím Chrudim, ve kterém občané předkládají své projekty a zároveň o nich hlasováním rozhodují, pro rok 2022 se rozdělí 1.500.000,- Kč.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má velmi dobře rozvinutou kulturu, mírně nadprůměrné výdaje na kulturu, skvělou dostupnost kulturních služeb pro všechny cílové skupiny. Kultura je zahrnuta ve strategickém plánu města a nyní město zpracovává samostatnou koncepci kultury. Díky přítomnosti organizací zřizovaných městem, krajem i státem, a řadě nezávislých organizací je kultura velmi rozmanitá, subjekty navíc spolu velmi dobře spolupracují. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky pracuje na obnově kulturních movitých a nemovitých památek. Město každoročně připravuje projekty oprav a čerpá prostředky z Programu regenerace (dotace MK ČR). Finančně podporuje také opravy objektů, které nejsou v jeho vlastnictví + nejsou to památkově chráněné objekty, ale jsou v MPZ. Za tuto činnost město získalo ocenění Historické město roku 2013. V této práci dále pokračuje. Systémovým řešením této oblasti je nový dotační titul, který mimo podpory kvalitního reklamního označení podporuje opravy a rekonstrukce nepamátek v MPZ.


Město má propracovaný systém strategických dokumentů, které se týkají i oblasti ochrany ne/hmotného kulturního dědictví.


Město prostřednictvím komisí a Odboru školství a kultury zajišťuje menší projekty, které pomáhají podporovat povědomí občanů o historickém významu Chrudimi - chrudimský Pantheon s bustami významných osobností; systematická péče o hroby významných osobností, péče o drobné sakrální stavby v plenéru.

Rozvíjí se projekt kladení Stolpersteinů. Na všech hřbitovech byly instalovány informační tabule s popisem jejich historie a s vyznačením umístění hrobů a hrobek význačných osobností města.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Chrudim je významné historické město s vysokou úrovní péče o své kulturní dědictví – hmotné i nehmotné. Má péči o kulturní dědictví zapracovanou do strategických dokumentů, nadstandardně se věnuje péči a osvětě o rodácích, historii a pamětihodnostech města. Kromě běžných prostředků na opravy památek poskytuje další granty, nadstandardní je nový program pro nepamátkové objekty v památkové zóně, který má za cíl dále zlepšovat vzhled města (v minulém auditu bylo doporučeno). Do dalšího auditu doporučujeme dokončit aktualizaci regulačního plánu MPZ.


Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží pro občany nabídnout co nejpestřejší škálu kulturního vyžití. Reaguje na návrhy z Desatera problémů. K tomu slouží především organizace Chrudimská Beseda (CHB) a Knihovna.

CHB v závěru roku 2021 zprovoznila veřejností dlouho požadovaný kalendář kulturních akcí. Mimo zmíněných organizací město podporuje aktivitu mnoha NNO i jednotlivců. Spolupráce funguje také se školami, Státním okresním archivem - projekt Stolpersteinů a mezinárodní spolupráce se zástupci Izraele, Regionálním muzeem, Muzeem loutkářkách kultur i soukromou firmou Vodní zdroje.

Město udržuje tradiční akce a snaží se zapojit i novinky - festival Zlatá Pecka, festival hip-hopu Chrufest, aktivní spolupráce se Znojmem (zájezdy), výstava interiérového chrudimského betlému v Infocentru a zhotovení nového venkovního betlému. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má nastaveno několik nástrojů pro podporu kultury ve městě, samo přispívá velkou měrou k rozvoji kultury díky svým příspěvkovým organizacím. Podporuje také muzea zřizovaná krajem a státem a spolupráci aktérů navzájem. Díky velkému množství kulturních organizací a akcí je mobilita umělců na vysoké úrovni. Město neustále iniciuje nové projekty zejména díky svým p.o., stejně tak podporuje nové nezávislé inovativní projekty.
Je třeba vyzdvihnout celkovou úroveň kultury a její rozmanitost - pro město této velikosti, navíc poblíž velkého krajského města není tak vysoká úroveň samozřejmostí. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu, a to nejen historického centra. Pečuje o opuštěné hroby, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky). Problematiku reklamy řešíme motivačně za pomoci nového dotačního titulu, kterým nabízíme finanční podporu podnikatelům, kteří chtějí vkusně řešit reklamu a vývěsní štíty svých provozoven v centru města. Tento dotační titul také podporuje majitele objektů, které nemají přímo statut nemovité kulturní památky, ale jsou v památkové zóně a dosud tak nedosáhli na žádnou dotaci z MK ČR - město jim nabízí finanční pomoc při rekonstrukcích a opravách takovýchto domů v centru města.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim má velmi dobře nastavenou práci se vzhledem města, tato oblast je zahrnuta do strategického plánu, je na ni vyčleněna položka v rozpočtu, nově město zavedlo motivační grantový program pro zlepšení vzhledu nepamátek v památkové zóně. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

velké množství významných kulturních organizací (zřizovaných městem, krajem, státem)

dobrá kulturní infrastruktura vyhledávaná pořadateli i účastníky z širokého okolí (beseda, divadlo, Muzeum barokních soch, veřejná prostranství...)

strategické dokumenty pro kulturu - strategický plán města, koncepce Chrudimské besedy, nově vznikající koncepce kultury 

aktivní zřizovaná i nezávislá scéna, letopisecká komise a další aktéři

dobře fungující spolupráce mezi všemi aktéry napříč obory i sektory

od minulého auditu stabilizace Chrudimské besedy (nový ředitel), zlepšení systému propagace a kalendáře akcí

nový grantový program pro zlepšení vzhledu města

chuť neustále se zlepšovat

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

vzhledem ke COVIDu město polevilo v pořádání participativních akcí (desatero problémů ap.)

velké množství nástrojů podpory kultury má pozitivní dopad na rozvoj kultury, na druhou stranu může paradoxně vést k obcházení transparentního grantového systému


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

další rozvoj v propojení kultury a cestovního ruchu

další rozvoj v propojení kultury a místních škol

nové dotační období EU, Národní plán obnovy - lze využít na "tvrdé" i "měkké" projekty z oblasti kultury a kulturního dědictví (doporučujeme případné projekty mít nachystané a čekat na vhodné výzvy)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

další vlna pandemie

snižování veřejných rozpočtů a zvyšování nákladů (inflace, ceny energií)

po volbách riziko vlivu politiků na kulturu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Chrudim se velmi dobře stará o oblast kultury, úroveň kulturních organizací a akcí je na vysoké úrovni a je dostupná pro nejrůznější cílové skupiny. Město neustále pracuje na dalším rozvoji a zlepšování kultury ve městě, od posledního auditu stabilizovalo situaci v Chrudimské besedě, zavedlo nový grantový systém pro zlepšení vzhledu města, zlepšilo systém propagace kulturních akcí a nyní pracuje na samostatné koncepci pro kulturu. Pro město této velikosti, navíc poblíž velkého krajského města není tak vysoká úroveň samozřejmostí. 

Do dalšího období doporučujeme obnovit participativní akce a projednávání s veřejností v původní míře jako před pandemií, pokračovat v průzkumech spokojenosti tak, aby byla vytvořena časová řada, stejně tak v průzkumech publika (kdo na kulturu chodí, jaká je poptávka). Dále doporučujeme pokračovat ve spolupráci mezi aktéry i mezi obory kultura - cestovní ruch - školství. Vzhledem k zvyšujícím se nákladům a nejistému období držíme palce, aby kultura v Chrudimi zůstala nadále na tak vysoké úrovni a byla nadále hojně navštěvovaná.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Kultura v Chrudimi je dlouhodobě na velmi dobré úrovni, držím palce do dalších let. 
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, dílničky a kurzy malby apod., letní festivaly (Yanderov - kvůli covidu se 2021 nekonal, Loutkářská Chrudim, Zlatá Pecka), zájezdy.

Důležitá je činnost Chrudimské besedy (dále CHB), která je zřízena právě za účelem realizace kulturních aktivit. Tato organizace také pružně reagovala na covidovou situaci a nabízela občanům i on-line aktivity na svých webových stránkách (kvízy, on-line přenosy), v závěru roku také zprovoznila webový kalendář kulturních akcí, který je přístupný pro všechny zájemce, kteří zde mohou nabízet své akce.

Další aktivity nabízí městská knihovna, a to jak pro děti, tak zejména pro seniory. V neposlední řadě zde působí NNO, které doplňují škálu pestré nabídky. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení.

Dále pravidelně dotačně podporuje činnost NNO a úzce s nimi spolupracuje. Spolupráce funguje také s organizacemi zřízenými krajem, Ministerstvem kultury a soukromými subjekty (Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur, firma Vodní zdroje...).

Jako velmi pozitivní je spolupráce CHB a podnikatelů (zejména v pohostinství), a to v rámci akce "Chrudim (o)žije" - kdy podnikatelé "vyšli" se svými obchody do ulic a propojili se s hudebními aj. produkcemi .

Aktivní jsou také Kulturní komise, Komise historická a letopisecká a Komise cestovního ruchu.

Jako další krok k posílení zapojení občanů do rozhodování o vzhledu a života města je spuštění projektu participativního rozpočtu Tvořím Chrudim, ve kterém občané předkládají své projekty a zároveň o nich hlasováním rozhodují, pro rok 2022 se rozdělí 1.500.000,- Kč.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má velmi dobře rozvinutou kulturu, mírně nadprůměrné výdaje na kulturu, skvělou dostupnost kulturních služeb pro všechny cílové skupiny. Kultura je zahrnuta ve strategickém plánu města a nyní město zpracovává samostatnou koncepci kultury. Díky přítomnosti organizací zřizovaných městem, krajem i státem, a řadě nezávislých organizací je kultura velmi rozmanitá, subjekty navíc spolu velmi dobře spolupracují. 

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město systematicky pracuje na obnově kulturních movitých a nemovitých památek. Město každoročně připravuje projekty oprav a čerpá prostředky z Programu regenerace (dotace MK ČR). Finančně podporuje také opravy objektů, které nejsou v jeho vlastnictví + nejsou to památkově chráněné objekty, ale jsou v MPZ. Za tuto činnost město získalo ocenění Historické město roku 2013. V této práci dále pokračuje. Systémovým řešením této oblasti je nový dotační titul, který mimo podpory kvalitního reklamního označení podporuje opravy a rekonstrukce nepamátek v MPZ.


Město má propracovaný systém strategických dokumentů, které se týkají i oblasti ochrany ne/hmotného kulturního dědictví.


Město prostřednictvím komisí a Odboru školství a kultury zajišťuje menší projekty, které pomáhají podporovat povědomí občanů o historickém významu Chrudimi - chrudimský Pantheon s bustami významných osobností; systematická péče o hroby významných osobností, péče o drobné sakrální stavby v plenéru.

Rozvíjí se projekt kladení Stolpersteinů. Na všech hřbitovech byly instalovány informační tabule s popisem jejich historie a s vyznačením umístění hrobů a hrobek význačných osobností města.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Chrudim je významné historické město s vysokou úrovní péče o své kulturní dědictví – hmotné i nehmotné. Má péči o kulturní dědictví zapracovanou do strategických dokumentů, nadstandardně se věnuje péči a osvětě o rodácích, historii a pamětihodnostech města. Kromě běžných prostředků na opravy památek poskytuje další granty, nadstandardní je nový program pro nepamátkové objekty v památkové zóně, který má za cíl dále zlepšovat vzhled města (v minulém auditu bylo doporučeno). Do dalšího auditu doporučujeme dokončit aktualizaci regulačního plánu MPZ.


8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží pro občany nabídnout co nejpestřejší škálu kulturního vyžití. Reaguje na návrhy z Desatera problémů. K tomu slouží především organizace Chrudimská Beseda (CHB) a Knihovna.

CHB v závěru roku 2021 zprovoznila veřejností dlouho požadovaný kalendář kulturních akcí. Mimo zmíněných organizací město podporuje aktivitu mnoha NNO i jednotlivců. Spolupráce funguje také se školami, Státním okresním archivem - projekt Stolpersteinů a mezinárodní spolupráce se zástupci Izraele, Regionálním muzeem, Muzeem loutkářkách kultur i soukromou firmou Vodní zdroje.

Město udržuje tradiční akce a snaží se zapojit i novinky - festival Zlatá Pecka, festival hip-hopu Chrufest, aktivní spolupráce se Znojmem (zájezdy), výstava interiérového chrudimského betlému v Infocentru a zhotovení nového venkovního betlému. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město má nastaveno několik nástrojů pro podporu kultury ve městě, samo přispívá velkou měrou k rozvoji kultury díky svým příspěvkovým organizacím. Podporuje také muzea zřizovaná krajem a státem a spolupráci aktérů navzájem. Díky velkému množství kulturních organizací a akcí je mobilita umělců na vysoké úrovni. Město neustále iniciuje nové projekty zejména díky svým p.o., stejně tak podporuje nové nezávislé inovativní projekty.
Je třeba vyzdvihnout celkovou úroveň kultury a její rozmanitost - pro město této velikosti, navíc poblíž velkého krajského města není tak vysoká úroveň samozřejmostí. 

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu, a to nejen historického centra. Pečuje o opuštěné hroby, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky). Problematiku reklamy řešíme motivačně za pomoci nového dotačního titulu, kterým nabízíme finanční podporu podnikatelům, kteří chtějí vkusně řešit reklamu a vývěsní štíty svých provozoven v centru města. Tento dotační titul také podporuje majitele objektů, které nemají přímo statut nemovité kulturní památky, ale jsou v památkové zóně a dosud tak nedosáhli na žádnou dotaci z MK ČR - město jim nabízí finanční pomoc při rekonstrukcích a opravách takovýchto domů v centru města.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Chrudim má velmi dobře nastavenou práci se vzhledem města, tato oblast je zahrnuta do strategického plánu, je na ni vyčleněna položka v rozpočtu, nově město zavedlo motivační grantový program pro zlepšení vzhledu nepamátek v památkové zóně.