Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Svatava Janoušková
Konzultant Dana Kapitulčinová
Jitka Burianová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim jako zřizovatel škol a školských zařízení poskytuje stabilní příspěvek na provoz, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Od roku 2017 je prováděno hodnocení výchovy k UR prostřednictvím metodiky a vyhodnocení indikátorů. Sebehodnotící zpráva je pak součástí výroční zprávy školy. Po jejím vyhodnocení získávají školy s nejlepším hodnocením finanční odměnu, kterou mohou využít na nákup pomůcek pro VUR. Ve sledované období došlo k významnému zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, separace odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje a to díky činnosti energetického manažera a nastavení vzájemné spolupráce. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující spotřebu energií.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Systém VUR je v oblasti formálního vzdělávání ve městě stabilně na dobré úrovni. Pozitivně hodnotíme portfolio aktivit souvisejících s UR, které jsou realizovány na školách nebo ve spolupráci města se školami, inspirativní je aktivita realizovaná od roku 2017 Chrudim za udržitelný svět. Sdílení zkušeností a dobré praxe probíhá mj. při síťování škol v rámci projektu MAPII.

Obec stabilně využívá hodnocení VUR na školách podle vlastního systému indikátorů, přičemž Metodiku systematicky reviduje podle aktuálních potřeb. Hodnocení je
realizováno každoročně a ukazuje tak postup škol v jednotlivých kategoriích UR, které jsou hodnoceny. Umožňuje tak jak městu, tak školám samotným, sledovat svůj postup v této oblasti.

Za pozitivní považujeme systémovou práci energetického managera, jeho podíl na přípravě projektů energetických úspor u škol a pravidelný monitoring spotřeby energií na školách. Za výborné považujeme propojení systému spotřeb ve školách s městem, takže se brání zbytečnému plýtvání (např. při úniku vody).

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti - NNO, příspěvkové organizace města či kraje. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR. V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město disponuje dostatečnou kapacitou organizací realizujících VUR v neformálním vzdělávání. Město jim poskytuje finanční podporu v podobě grantů, objem prostředků se však s ohledem na úspory města snížil. Granty se zaměřují na potřeby, které vycházejí z komunitního plánování. Dále město poskytuje pronájmy v objektech v majetku města za zvýhodněných podmínek. Na území obce probíhá síťování různých stakeholderů v oblasi VUR (KoNeP, MAP II apod.).

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město společně s NNO organizují osvětové akce na školách, ale i pro širokou veřejnost. Odborná pomoc pro veřejnost je k dispozici webových stránkách pomocí speciálních odkazů, formou dotazů a odpovědí nebo mohou oslovit přímo osobu, která za danou oblast zodpovídá. Město ve spolupráci s NNO připravuje osvětové akce či projekty, vzdělávací moduly a poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Z větších akcí se snažíme získávat zpětnou vazbu. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město realizuje mnoho aktivit prezentujících témata UR, přičemž řada akcí je již tradiční součástí dění ve městě. Město se zaměřuje na všechny cílové skupiny obyvatel. Schopnost města vyhodnocovat tyto akce a uplatňovat poznatky při jejich dalším pořádání jsou jistě pozitivní. Omezení tohoto hodnocení i aktivit v rámci pandemie Covid 19 není překážkou pro obnovení této praxe, což je patrné z činnosti města v roce 2022.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je ve městě široká. Je připravena pro různé cílové skupiny a odpovídá absorpční schopnosti potřeb.

Trend návštěvnosti komunitních center se jeví jako stabilní, i když vzhledem k pandemii byl provoz omezen, s uvolněním se lidé do komunitních center pomalu vrací zpět. 

Snažíme se prostřednictvím dotačních titulů města podporovat i nové "trendy" aktivity.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město prokazuje, že disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci, obecně komunitní plánování v obci je na velmi vysoké úrovni. Obyvatelé města mají příležitost využívat sportoviště pro organizované i neorganizované aktivity, počet hřišť neustále zvyšuje. Pozitivně hodnotíme, že město využívá pro realizaci svých záměrů v této oblasti výstupy z participativního rozpočtu a provádí šetření spokojenosti obyvatel v tomto směru.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Formální vzdělávání

Na základě výstupů prezentovaných v Auditu města Chrudim lze konstatovat, že VUR se stalo tradiční součástí formálního vzdělávání (preprimárního, primárního i nižšího sekundárního vzdělávání) na školách zřizovaných městem, přičemž škála programů je široká a prostředí pro realizaci výuky se neomezuje jen na interiéry, ale také exteriér škol (školní zahrady, přírodní učebny, apod.). Jako podstatnou vnímáme spolupráci škol s městem v rámci řady aktivit i vazbu škol na některé podnikatelské subjekty (Kovolis Hedvikov). Kvalitu postupu k VUR město může hodnotit na základě systému indikátorů metodiky hodnocení VUR na školách, kterou město vytvořilo a pravidelně ji reviduje. Díky tomuto systému lze sledovat postup škol vůči různým parametrům UR a školy jsou si vědomy potřebnosti UR ve vztahu k chodu školy. Na základě toho může město směřovat školám svá doporučení a pomoc.

Z hlediska síťování škol je podstatné zapojení do MAP II, kde může dojít ke sdílení dobré praxe mezi školami. Za zajímavé lze považovat např. Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény.

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor, separace odpadů, včetně zavedení kompostérů u některých zařízení a nakládání s dešťovou vodou.

Neformálního vzdělávání
Z hlediska neformálního vzdělávání disponuje obec dlouhodobě dostatečným počtem
subjektů, které se věnují VUR ve všech cílových skupinách obyvatel, přičemž jejich počet se stále rozrůstá. Obec provádí hodnocení stakeholderů v oblasti neformálního vzdělávání v ní působících. Obec zařazuje VUR do svého strategického plánování. Pořádá řadu tradičních akcí (Den
země, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility, apod.) podporující VUR, pořádá akce zaměřené na aktuální problematiku koncepce UR (Chrudim za udržitelný svět). Pozitivně lze hodnotit pravidelné vyhodnocování akcí (omezené pouze v době pandemie).

Volnočasové aktivity
Obec reflektuje potřeby občanů a umožňuje jim realizaci volnočasových aktivit tak, aby jejich realizace byla umožněna všem cílovým skupinám v obci a jejich dopad na ŽP se minimalizoval, nově zavedením vratných kelímků, s jejichž využíváním se začíná. Zvyšuje také počet hřišť v obci. Pozitivně lze hodnotit vyhodnocování spokojenosti obyvatel s těmito zařízeními.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Formální vzdělávání

V rámci šetření spokojenosti se školami došlo k poklesu v hodnocení. Hodnocení prezentované v aktuálním Auditu probíhalo jiným způsobem, než předchozí šetření. Vzhledem k této skutečnosti z metodologického hlediska nemohou být data přesně porovnána. Pokles v hodnotách spokojenosti se školami může být zapříčiněn několika důvody, jednak právě způsobem měření, kdy dotazníky nevyplňují respondenti náhodně vybraného vzorku, ale Ti, kteří se aktivně přihlásí. Dále do hodnocení mohla negativně zasáhnout pandemie Covid 19, která byla jak z pohledu škol, tak z pohledu rodin složitá. Přesto doporučujeme věnovat dané skutečnosti pozornost. 

Neformální vzdělávání

Finanční částka v grantovém systému byla s ohledem na celkové úspory snížena o 50.000,- Kč. S ohledem na současnou ekonomickou situaci lze zvážit pomoc organizacím, když ne finančně, tak poradenstvím v oblasti možností pro získávání finančních prostředků mimo rozpočet města.

V rámci šetření spokojenosti se sice hodnotí společenské a kulturní akce (jarmarky, plesy, apod.), ale nehodnotí se specificky akce spojené s UR. Do budoucna by proto bylo možné zvážit zahrnutí této otázky do dotazníku.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Připravovaná revize Rámcového vzdělávacího programu znovu otevře příležitost k revizi vzdělávacího obsahu. Předpokládá se opět kompetenční pojetí vzdělávání, přičemž akcent na kompetence a gramotnosti by měl být větší než doposud. V kombinaci se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ se snad otevře prostor pro realizaci kvalitního vzdělávání pro všechny a prostor pro vzdělávání k UR.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Současná situace, která představuje nejasnou ekonomickou budoucnost země, může vytvářet tlaky na snížení prostředků plynoucích do vzdělávání obecně a VUR specificky (přičemž ani v současnosti není podpora VUR nijak mimořádná a nacházíme oporu spíše v open science či citizen science přístupu). Bude tak třeba hledat způsoby, jak pokračovat v zaběhlém i rozvíjejícím se systému VUR, který by posouval společnost ve smyslu Cílů UR.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě Auditu i kontroly lze konstatovat, že město Chrudim přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci města zodpovědně a snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v obci, které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále rozvíjet a formovat. V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu města k VUR i potenciál k dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim jako zřizovatel škol a školských zařízení poskytuje stabilní příspěvek na provoz, který slouží i pro financování VUR nad rámec ŠVP, a to dle individuálního zapojení školy. Od roku 2017 je prováděno hodnocení výchovy k UR prostřednictvím metodiky a vyhodnocení indikátorů. Sebehodnotící zpráva je pak součástí výroční zprávy školy. Po jejím vyhodnocení získávají školy s nejlepším hodnocením finanční odměnu, kterou mohou využít na nákup pomůcek pro VUR. Ve sledované období došlo k významnému zlepšení situace v rámci zefektivnění provozu škol (úspor energií, vody, separace odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje a to díky činnosti energetického manažera a nastavení vzájemné spolupráce. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření  snižující spotřebu energií.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Systém VUR je v oblasti formálního vzdělávání ve městě stabilně na dobré úrovni. Pozitivně hodnotíme portfolio aktivit souvisejících s UR, které jsou realizovány na školách nebo ve spolupráci města se školami, inspirativní je aktivita realizovaná od roku 2017 Chrudim za udržitelný svět. Sdílení zkušeností a dobré praxe probíhá mj. při síťování škol v rámci projektu MAPII.

Obec stabilně využívá hodnocení VUR na školách podle vlastního systému indikátorů, přičemž Metodiku systematicky reviduje podle aktuálních potřeb. Hodnocení je
realizováno každoročně a ukazuje tak postup škol v jednotlivých kategoriích UR, které jsou hodnoceny. Umožňuje tak jak městu, tak školám samotným, sledovat svůj postup v této oblasti.

Za pozitivní považujeme systémovou práci energetického managera, jeho podíl na přípravě projektů energetických úspor u škol a pravidelný monitoring spotřeby energií na školách. Za výborné považujeme propojení systému spotřeb ve školách s městem, takže se brání zbytečnému plýtvání (např. při úniku vody).

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání UR a jsou přístupné široké veřejnosti - NNO, příspěvkové organizace města či kraje. Město podporuje NNO jak grantovými prostředky, tak i formou zajištění zázemí pro realizaci vzdělávání UR. V rámci aktivit Zdravého města dochází k vytváření partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní