Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Jan Příkryl
Viktor Květoň
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Ne, sestavený audit je přehledný a srozumitelný. Předložené informace i statistické podklady jsou postačující pro hodnocení. Dílčí specifika a nejasnosti byla diskutována na osobním jednání garanta téma 6 se zástupci města dne 22. 6. 2022. Dílčí informace byly dále do auditu doplněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, město Chrudim poskytlo po osobním jednání další dodatečné informace, které byly nezbytné pro celkové zhodnocení aktuálního stavu a zejména pokroku (nejen meziroční, ale i dlouhodobější).

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, představitelé města poskytli informace k povinným i doporučeným indikátorům, tj. zejména 6.1.D (oblast podpory zaměstnanosti a podnikání), u čehož město prezentovalo i souvislosti a vyhodnocení tzv. projekt MAP II v ORP Chrudim a spolupráce s firmou Hedvikov - video exkurze. Rovněž je velmi zajímavý i příklad dobré praxe v případě 6.3.D - podpora cestovního ruchu a místní ekonomiky (tj. rekreační lesy Chrudim - Podhůra; Spolupráce v rámci turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko). Údaje, data a informace pro povinné i doporučené indikátory byly poskytnuty v požadované formě.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nezaměstnanost v chrudimském regionu mírně stoupla. Předpokládáme, že navýšení souvisí s pandemií v letech 2020 a 2021.  Zaměstnanost je podporována i finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru.

Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že se  prozatím nezvyšují daně z nemovitosti, byly odpuštěny poplatky za venkovní zahrádky. 
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim disponuje velmi širokým spektrem nástrojů pro ovlivňování úrovně podnikání a v souvislosti s tím i lokální i spádovou zaměstnanost. Lze ocenit, že s jednotlivými nástroji neustále město pracuje, a je evidentní dobrý přehled o celkové situaci ve městě. V hodnoceném období let 2019 až 2021 dosahovaly statistické hodnoty sledovaných ekonomických ukazatelů dobré až velmi dobré výsledky, zvlášť pokud uvážíme, že v daných letech se promítaly intenzivně restriktivní opatření vlády v období pandemie Covid-19. Počet aktivních podnikatelských subjektů se udržuje na stabilní úrovni (v přepočtené hodnotě se mírně zlepšuje), míra nezaměstnanosti významně poklesla na úroveň mírně podprůměrnou vůči hodnotám za celou ČR.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na společná setkání. Město spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou. 

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ze kterého však není zcela zřejmé, jak silná a intenzivní je podpora tématiky podnikání a zaměstnanosti v daném mikroregionu. Evidentně silnější vazba a podpora této tématiky je prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

V roce 2021 byla schválena nová Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2020 - 2028, včetně akčního plánu.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu - cykloturistika, hipoturistika, naučné stezky pro pěší a imobilní občany.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.).

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim stále působí velmi proaktivně v oblasti rozvoje cestovního ruchu a aktivně jej koordinuje na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Prokazatelně k tomu používá vhodné nástroje, zároveň je aktivní v koncepční činnosti. 

Statistiky počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním obvodu města Chrudim vykazují ve sledovaném období zhoršení situace, což je logický důsledek restriktivních vládních opatřeních v rámci pandemie Covid-19. Navíc se do lokální situace města dlouhodobě a negativně propisuje situace kolem kapacitně největšího hotelu Bohemia, který je stále zavřený již od roku 2013, a zatím to vypadá tak, že otevírat ani nebude.

Z hlediska aktivit města týkajících se podpory místních výrobků a pořádání tradičních slavností, tak město i i přes náročné období v minulých letech nijak nezaostávalo, a stále se organizovaly nejen tradiční, ale nové akce podporující rozvoj cestovního ruchu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Dlouhodobá aktivní práce města z hlediska podpory podnikání (např. solidně zaplněné průmyslové zóny, komunikace s podnikateli a evidentní přístup k usnadnění lokalizace nových podnikatelských subjektů)

Aktivní využívání územního plánování ve vazbě i na podporu podnikání (strategické řešení dispozic a dalších rozvojových ploch, např. bývalé vojenské DEPO, Sladovny a plochy určené pro zástavbu)

Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení zejména v regionální rozvojové agentuře a částečně také v MAS.

Dobré zkušenosti s proměnou a následným využitím brownfields na území města.

Stabilizovaný vývoj počtu podnikatelských subjektů a mírně rostoucí míra podnikatelské činnosti

Výrazně zlepšený stav míry nezaměstnanosti (ve srovnání s rokem 2014) na úroveň přirozené míry nezaměstnanosti

Systém komunikace s podnikatelskými subjekty ve městě (Komise pro hospodářský rozvoj, kulaté stoly, nové neformální způsoby komunikace).

Organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu (pestrá nabídka každoročních tematicky zaměřených akcí).

Relativně dobrá geografická poloha města vůči krajskému městu Pardubice i Železným horám.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Slabší míra diverzifikace struktury místní ekonomiky způsobená vyšší mírou zaměření města na strojírenství a textilní průmysl jako oborů, které jsou citlivé na výkyvy ve vývoji hospodářského cyklu na národní a globální úrovni.

Nedostatek potřebné pracovní síly ve vybraných profesích (tj. ve strojírenství, údržbářské provozy, stavebnictví, nemocniční personál - zdravotní sestry, lékaři, řemesla atd.).

Návštěvnost města výrazně ovlivněná sezónností a pořádáním kulturních akcí a festivalů, což se navíc umocnilo i negativními dopady restriktivních vládních opatřeních v období pandemie Covid-19

Stále nedořešená situace u potenciálně největšího poskytovatele ubytovacích služeb ve městě, tj. dlouhodobě uzavřený hotel Bohemia.


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Podpora rozvoje inovačního podnikání, průmysl 4.0 a digitalizace pro strojírenské obory.

Větší propojení turistických aktivit regionů Chrudim, Železné hory, Sečsko, Toulovcovy Maštale, a dále posílení kooperace v rámci MAS.

Finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů v současném programovém období 2021 - 2027 (včetně rozšířeného spektra tzv. finančních nástrojů - zvýhodněného úvěrování, záruky) pro koncepční řešení problémů města s přímým vlivem na posílení podpory podnikání a trhu práce (např. infrastrukturní projekty, revitalizace brownfields, podpora podnikání a nových technologií v rámci konceptu SMART cities)


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Opakující se hospodářské cykly a možný návrat recese ekonomiky ČR v souvislosti s energetickou krizí - negativní vliv na energeticky náročná odvětví

Ztráta lokální a mikroregionální konkurenceschopnosti průmyslových firem v důsledku nevyužití možností podpory digitalizace na území města Chrudim

Odliv vybraných firem v průmyslu a stavebnictví v důsledku nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech a medicíně (tj. ve strojírenství, údržbářské provozy, stavebnictví, nemocniční personál, řemesla)

Dlouhodobý trend poklesu zájmu o krátkodobé (resp. jednodenní aktivity cestovního ruchu ve městě doprovázeny nižší ubytovací kapacitou (zejména v důsledku situace hotelu Bohemia).

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Chrudim je lokalizováno v geografickém zázemí a spádovosti krajské metropole Pardubice a zároveň v blízkosti Železných hor, což umožňuje dlouhodobě dobré podmínky endogenního rozvoje lokality města. Na druhou stranu je však město významné z hlediska ekonomické struktury v oblasti strojírenství i textilním průmyslu, což jsou obory citlivé na výkyvy v hospodářském cyklu nejen národní, ale i globální ekonomiky. 

S ohledem na tento stav je nutné velmi obezřetně sledovat makroekonomický vývoj, který zásadním způsobem ovlivňuje situaci ve městě. V posledních letech (2019 - 2021), na které je toto hodnocení zaměřeno, je evidentní, že i přes negativní důsledky restriktivních opatření Vlády ČR v období pandemie Covid-19 si město udrželo nízkou míru nezaměstnanosti (resp. jen mírně se zvýšila) a zároveň i aktivní podnikatelskou sféru (měřeno skrze míru podnikatelské činnosti ve městě). Na druhou stranu je možné očekávat v následujících letech velmi negativní dopady na citlivé a energeticky náročné obory, které jsou ve městě Chrudim lokalizovány. Z tohoto hlediska je stále aktuální problematika diverzifikace ekonomiky města, posilování energetické soběstačnosti firem, domácností i městských organizací, a dále také posilování a využívání možností digitalizace v tzv. průmyslu 4.0.

Přístup města k rozvoji podnikání a zaměstnanosti lze považovat za velmi proaktivní. Lze velmi ocenit, že vytváření podmínek pro podnikání a zaměstnanost městem Chrudim se opírá o dlouhodobě uplatňované strategické plánování. Systém komunikace se zástupci podnikatelského sektoru prostřednictvím využívá jak již tradičních přístupů, tak i méně formálních přístupů komunikace s podnikateli (např. Klub podnikatelů).

V oblasti rozvoje cestovního ruchu nepatří město Chrudim mezi tradiční turistické destinace, přesto se však zaměřuje na maximální možné využití podmínek rozvoje tohoto segmentu místní ekonomiky. I přes evidentní útlum cestovního ruchu ve městě v období restriktivních opatření z důvodu Covid, tak jsou zřejmé snahy o obnovu tradičních akcí a aktivit. Jako velmi vhodný způsob podpory rozvoje cestovního ruchu, který je využíván primárně tuzemskými a domácími návštěvníky, se jeví právě každoroční tematicky zaměřené akce. Město Chrudim naplňuje úroveň tzv. tranzitu pro blízké Železné hory, a proto se zaměřuje na aktivity krátkodobého charakteru ve vazbě na pořádání tradičních a tematicky zaměřených akcí. Na vícedenní návštěvnosti města se dlouhodobě negativně projevuje nevyjasněná situace u potenciálně největšího poskytovatele v ubytovací kapacitě, tj. Hotel Bohemia, který je už téměř 10 let nevyužíván.


Městu Chrudim lze doporučit následující pro další vývoj:

=============================

- město Chrudim disponuje velmi širokým spektrem nástrojů pro ovlivňování úrovně podnikání a v souvislosti s tím i lokální i spádovou zaměstnanost. Lze ocenit, že s jednotlivými nástroji neustále město pracuje. V budoucím období by bylo vhodné více posílit průběžné hodnocení jednotlivých nástrojů (např. interní evaluace), a tím posílit možnosti pro další zlepšování situace.

- s ohledem na potenciální odliv vybraných firem v průmyslu a dalších oborech v důsledku nedostatku kvalifikované pracovní síly (tj. strojírenství, údržbářské provozy, stavebnictví, nemocniční personál) bude nezbytné zmapovat rozsah tohoto potenciálního problémů v rámci diskusí se zástupci podnikatelské sféry (viz komunikace) a připravit vhodné lokální městské programy či podmínky pro stimulaci zájmu o vybrané profese ve městě (např. zmapování potřeb profesních skupin, koordinace komunikačních aktivit vůči potřebným profesím a větší zajištění veřejných služeb ze strany města v oblasti školství, infrastrukturního zázemí apod.).

- v programovém období 2021 - 2027 jsou ve velkém měřítku v plánu podpory digitalizace nejen v podnikatelské sféře, což může výrazně posílit konkurenceschopnost a stabilitu ekonomiky města. Připravenost lokalit a jejich citlivých oborů na tyto nové trendy bude stěžejní, a bude nutné intenzivně vést diskuse v rámci zavedeních komunikačních platforem ve městě o těchto otázkách a připravit konkrétní aktivity či projekty pro příslušné využití.

- s ohledem na integrované přístupy v území je vhodné, aby město více a aktivněji prosazovalo rozvoj podnikatelských aktivit a zaměstnanosti v rámci spádového okolí v rámci MAS Chrudimsko tak, aby tyto aktivity pozitivně ovlivňovaly i situaci a možnosti ve městě (zejména pak v novém programovém období 2021-2027).

- pokračovat ve vyjednávání a komunikaci s vlastníkem hotelu ohledně využitelnosti (rekonstrukce/znovuotevření) hotelu Bohemia pro potřeby cestovního ruchu ve městě.

- pokračovat v každoročních tematicky zaměřených akcí k rozvoji cestovního ruchu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav tématu 6 Místní ekonomika a podnikání je ve městě Chrudim na velmi solidní úrovni a to i s ohledem na trendy, které negativně ovlivňovaly tuto oblast právě v letech silně restriktivních opatření Vlády ČR v období pandemie Covid-19. V nezaměstnanosti i míře podnikatelské činnosti vykazuje město ve sledovaném období 2019 - 2021 solidních hodnot. V řadě otázek město vykazuje stabilní proaktivní přístup z hlediska spektra používaných nástrojů pro podporu podnikání a zaměstnanosti nebo forem komunikace se zástupci podnikatelské sféry. Existují určitá rizika spojená s budoucím vývojem a aktuálními trendy, která jsou uvedena ve SWOT analýze. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nezaměstnanost v chrudimském regionu mírně stoupla. Předpokládáme, že navýšení souvisí s pandemií v letech 2020 a 2021.  Zaměstnanost je podporována i finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru.

Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že se  prozatím nezvyšují daně z nemovitosti, byly odpuštěny poplatky za venkovní zahrádky. 
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim disponuje velmi širokým spektrem nástrojů pro ovlivňování úrovně podnikání a v souvislosti s tím i lokální i spádovou zaměstnanost. Lze ocenit, že s jednotlivými nástroji neustále město pracuje, a je evidentní dobrý přehled o celkové situaci ve městě. V hodnoceném období let 2019 až 2021 dosahovaly statistické hodnoty sledovaných ekonomických ukazatelů dobré až velmi dobré výsledky, zvlášť pokud uvážíme, že v daných letech se promítaly intenzivně restriktivní opatření vlády v období pandemie Covid-19. Počet aktivních podnikatelských subjektů se udržuje na stabilní úrovni (v přepočtené hodnotě se mírně zlepšuje), míra nezaměstnanosti významně poklesla na úroveň mírně podprůměrnou vůči hodnotám za celou ČR.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na společná setkání. Město spolupracuje s Krajskou hospodářskou komorou. 

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ze kterého však není zcela zřejmé, jak silná a intenzivní je podpora tématiky podnikání a zaměstnanosti v daném mikroregionu. Evidentně silnější vazba a podpora této tématiky je prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

V roce 2021 byla schválena nová Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2020 - 2028, včetně akčního plánu.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu - cykloturistika, hipoturistika, naučné stezky pro pěší a imobilní občany.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.).

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim stále působí velmi proaktivně v oblasti rozvoje cestovního ruchu a aktivně jej koordinuje na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Prokazatelně k tomu používá vhodné nástroje, zároveň je aktivní v koncepční činnosti. 

Statistiky počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním obvodu města Chrudim vykazují ve sledovaném období zhoršení situace, což je logický důsledek restriktivních vládních opatřeních v rámci pandemie Covid-19. Navíc se do lokální situace města dlouhodobě a negativně propisuje situace kolem kapacitně největšího hotelu Bohemia, který je stále zavřený již od roku 2013, a zatím to vypadá tak, že otevírat ani nebude.

Z hlediska aktivit města týkajících se podpory místních výrobků a pořádání tradičních slavností, tak město i i přes náročné období v minulých letech nijak nezaostávalo, a stále se organizovaly nejen tradiční, ale nové akce podporující rozvoj cestovního ruchu.