Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Jana Böhmová
Stanislav Wasserbauer
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit oblasti 5, zdraví obyvatel, je zpracován přehledně a srozumitelně. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit poskytuje dostatečné komentáře na všechny návodné otázky v částech 5.1 až 5.3,

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit při zpracování odpovědí využívá povinné indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Podkladem pro to je nám Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim a Zdravotní plán města Chrudim. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. 

Město se snaží komunikovat s Chrudimskou nemocnicí a Pardubickým krajem, coby zřizovatelem, o zachování stávající péče v zařízení. 

Problematikou zdraví se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města Chrudim. Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření. Zdravotní plán města na roky 2022 - 2025 bude schvalován v následujícím období (pandemie).

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Kvalitně zpracovaná část auditu, vysoká vypovídací hodnota. Je zřejmé, že město Chrudim má dlouholeté zkušenosti se strategickým plánováním udržitelného rozvoje v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví a zdravotní péče (s omezeními danými realitou a legislativou) a uvědomuje si také provázanost jednotlivých témat UR ve vztahu k ovlivnění zdraví a životní pohody obyvatel. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

Dětských i sportovních hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport. 

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

Prostřednictvím dotací a grantů jsou podporovány aktivity pro seniory. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů, jsou stabilní. Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim a ČČK. Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Část 5.2 představuje kvalitně zpracovaný audit s množstvím informací, které potvrzují stabilní trend kvalitního sytému podpory zdraví a prevence nemocí všech věkových skupin obyvatelstva Chrudimi, a to i přesto, že v letech 2020 a 2021 byla možnost vyvíjet aktivity pro veřejnost v této oblasti silně omezena pandemickou situací.

Drobné Připomínky jsou uvedené v textu u jednotlivých otázek.  

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné zajistit novější data pro aktualizaci analýzy zdravotního stavu obyvatel. 

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR, v některých případech i pod úroveň Pardubického kraje nebo okresu Chrudim (např. předčasná úmrtnost). Za úspěch lze považovat zejména ukazatel střední délky života, který se zlepšuje tak, že v posledním sledovaném roce (2017) již překročil hodnoty za ČR. Lze tedy říci, že obyvatelé ORP Chrudim mají šanci dožít se mírně vyššího věku než většina obyvatel v ČR.

Dalším pozitivním ukazatelem je pokles incidence zhoubnými nádory, přestože v ČR incidence dlouhodobě roste. V ORP Chrudim jsou hodnoty nově hlášených případů onemocnění zhoubnými nádory významně pod průměrem ČR.

Došlo k poklesu celkové úmrtnosti a také úmrtnosti před 65. rokem věku. Naproti tomu však mírně roste počet hospitalizací pro úrazy u žen ve věkové kategoriii 25-44 let. Poranění a úrazy jsou v ORP Chrudim dlouhodobým problémem, jejich výskyt je nad celorepublikovými hodnotami.

V porovnání s předchozím obdobím bohužel pozorujeme i nadále zvýšený výskyt alimentárních infekcí.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na základě připomínek v průběhu zpracování auditu město přepracovalo tuto část auditu a při vypracování odpovědí na návodné otázky využilo všech v současné době veřejně dostupných dat. Ačkoliv i nadále ze strany ÚZIS coby poskytovatele podkladových dat chybí některé potřebné údaje a také vlivem pandemické situace jsou některá výsledky (např. údaje o výskytu infekčních chorob) zatíženy větší mírou nepřesností, než tomu bylo v předchozích letech, lze tuto část auditu považovat za dostatečně vypovídající o vývoji základních ukazatelů veřejného zdraví v Chrudimi. Oceňuji kvalitní komentáře a vyhodnocení u většiny návodných otázek. Do dalšího auditu bych doporučila zdravotní data zpracovat nejen tabulkově, ale také přehledně graficky v časové řadě cca 10 let, což poskytuje lepší obrázek o trendu vývoje jednotlivých zdravotních ukazatelů.   

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • většina základních ukazatelů zdraví obyvatel má uspokojivý vývoj (střední délka života, celková a předčasná úmrtnost, incidence nádorů a další)
 • ve městě existuje dlouhodobá kontinuální strategie udržitelného rozvoje v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví
 • oblasti podpory zdraví se věnují zkušení pracovníci, město má odborné zázemí pro tuto oblast
 • přírodní podmínky v okolí města jsou příznivé pro péči o zdraví  
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • s ohledem na demografický vývoj není zajištěna kapacita sociálních a některých zdravotních služeb a nelze očekávat výrazné zlepšení situace v této oblasti
 • přetrvává zvýšený výskyt střevních infekcí
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • podpora ze strany spolupracujících partnerů a organizací
 • dotační tituly se vztahem ke zdraví obyvatel
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • nepříznivý demografický vývoj - stárnutí populace, úbytek populace 
 • hospodářská nestabilita
 • mimořádné situace (pandemie, klimatické a další přírodní události a jevy)
 • nárůst byrokracie
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit UR města Chrudimi pro oblast zdraví obyvatel je zpracován kvalitně a přehledně. Je vidět dlouhodobá kontinuita strategického plánování a zkušenosti pracovníků města s praktickou aplikací aktivit podpory zdraví ve městě. Oceňuji skutečnost, že ve městě vnímají provázanost jednotlivých témat udržitelného rozvoje a jejich vliv na úroveň veřejného zdraví a životní pohodu obyvatel. 

Dílčí návrhy a případná doporučení jsou uvedena u komentářů k jednotlivým otázkám auditu.    

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit oblasti zdraví obyvatel města Chrudimi je zpracován podle požadavků na audity udržitelného rozvoje pro města a obce kategorie A. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Podkladem pro to je nám Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim a Zdravotní plán města Chrudim. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. 

Město se snaží komunikovat s Chrudimskou nemocnicí a Pardubickým krajem, coby zřizovatelem, o zachování stávající péče v zařízení. 

Problematikou zdraví se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města Chrudim. Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření. Zdravotní plán města na roky 2022 - 2025 bude schvalován v následujícím období (pandemie).

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Kvalitně zpracovaná část auditu, vysoká vypovídací hodnota. Je zřejmé, že město Chrudim má dlouholeté zkušenosti se strategickým plánováním udržitelného rozvoje v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví a zdravotní péče (s omezeními danými realitou a legislativou) a uvědomuje si také provázanost jednotlivých témat UR ve vztahu k ovlivnění zdraví a životní pohody obyvatel. 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

Dětských i sportovních hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport. 

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

Prostřednictvím dotací a grantů jsou podporovány aktivity pro seniory. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů, jsou stabilní. Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim a ČČK. Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Část 5.2 představuje kvalitně zpracovaný audit s množstvím informací, které potvrzují stabilní trend kvalitního sytému podpory zdraví a prevence nemocí všech věkových skupin obyvatelstva Chrudimi, a to i přesto, že v letech 2020 a 2021 byla možnost vyvíjet aktivity pro veřejnost v této oblasti silně omezena pandemickou situací.

Drobné Připomínky jsou uvedené v textu u jednotlivých otázek.  

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné zajistit novější data pro aktualizaci analýzy zdravotního stavu obyvatel. 

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR, v některých případech i pod úroveň Pardubického kraje nebo okresu Chrudim (např. předčasná úmrtnost). Za úspěch lze považovat zejména ukazatel střední délky života, který se zlepšuje tak, že v posledním sledovaném roce (2017) již překročil hodnoty za ČR. Lze tedy říci, že obyvatelé ORP Chrudim mají šanci dožít se mírně vyššího věku než většina obyvatel v ČR.

Dalším pozitivním ukazatelem je pokles incidence zhoubnými nádory, přestože v ČR incidence dlouhodobě roste. V ORP Chrudim jsou hodnoty nově hlášených případů onemocnění zhoubnými nádory významně pod průměrem ČR.

Došlo k poklesu celkové úmrtnosti a také úmrtnosti před 65. rokem věku. Naproti tomu však mírně roste počet hospitalizací pro úrazy u žen ve věkové kategoriii 25-44 let. Poranění a úrazy jsou v ORP Chrudim dlouhodobým problémem, jejich výskyt je nad celorepublikovými hodnotami.

V porovnání s předchozím obdobím bohužel pozorujeme i nadále zvýšený výskyt alimentárních infekcí.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na základě připomínek v průběhu zpracování auditu město přepracovalo tuto část auditu a při vypracování odpovědí na návodné otázky využilo všech v současné době veřejně dostupných dat. Ačkoliv i nadále ze strany ÚZIS coby poskytovatele podkladových dat chybí některé potřebné údaje a také vlivem pandemické situace jsou některá výsledky (např. údaje o výskytu infekčních chorob) zatíženy větší mírou nepřesností, než tomu bylo v předchozích letech, lze tuto část auditu považovat za dostatečně vypovídající o vývoji základních ukazatelů veřejného zdraví v Chrudimi. Oceňuji kvalitní komentáře a vyhodnocení u většiny návodných otázek. Do dalšího auditu bych doporučila zdravotní data zpracovat nejen tabulkově, ale také přehledně graficky v časové řadě cca 10 let, což poskytuje lepší obrázek o trendu vývoje jednotlivých zdravotních ukazatelů.