Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Ivo Dostál
Jiří Jedlička
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Město vypracovalo audit přehledně a srozumitelně, v souladu s metodikou. Drobné nejasnosti/nepřesnosti byly vyjasněny při návštěvě v místě a následně doplněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a poskytuje odpovědi na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit v předmětné oblasti využívá povinné i doporučené indikátory

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl, připravují se do budoucna i další oblasti. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniklo 44 míst pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích. Připravujeme zpracování Plánu mobility v návaznosti na dokončení 2. etapy obchvatu. 

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Podpora veřejné a dalších druhů alternativní dopravy je na uspokojující úrovni. Město objednává vlastní MHD, která je provozována nízkopodlažními vozidly (i když již poněkud stárnoucími), postupně se zvyšuje bezbariérovost infrastruktury pro pěší, byl dokončen nový dopravní terminál. Přetrvávajícím problémem je nedostatečná/nedořešená infrastruktura pro parkování, jak v centru města, tak na sídlištích.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město za účelem snižování potřeby používání IAD financuje místní MHD, která je integrována do krajského systému. V hodnoceném období byl dokončen dopravní terminál zlepšující návaznost vlak-bus, vlak-auto i vlak-kolo. Město stojí před úkolem zajistit pokračování MHD po skončení smlouvy s nynějším provozovatelem, optimálně s nasazením elektrobusů. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě MAD zajišťuje 8 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V rámci budování dopravního terminálu byly vybudovány 4 nabíjecí stanice pro elektromobily. V rámci MěÚ byly zřízeny 2 dobíjecí stanice pro vozidla MěÚ. Pro potřeby MP bylo zakoupeno auto s hybridním pohonem a pro MěÚ 2 elektromobily. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V hodnoceném období byla situace ve vozovém parku MHD stabilní, provozovaná vozidla patří mezi nízkoemisní. Došlo k pořízení elektromobilů pro potřeby MěÚ a vybudování několika dobíjecích bodů.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Prováděná rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích i na základě podnětů veřejnosti. Spolupráce v oblasti preventivních aktivit s Městskou policií je stabilní a vykazuje pozitivní trend. V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy pro různé cílové skupiny.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se snaží bezepčnost silničního provozu zvyšovat celkem systematicky, a to nejen dopravně-inženýrskými a organizačními opatření, ale i prevencí a osvětou.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě Chrudim je sledováno zatížení dopravní sítě vozidly. Je vyhodnocován hluk z dopravy a dlouhodobě sledujeme kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek.

Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací).

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město sleduje dopravní zátěž (hluk, emise), má stategické cíle k jejímu řešení, nicméně řada opatření nespadá do jeho působnosti (mj. severní přeložka I/17, elektrifikace a odstranění úvrati na železničním spojení s Pardubicemi).  

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • poměrně vyrovnaná dojížďka a vyjížďka do/z města za prací
 • MHD integrovaná v regionálním IDS
 • vymístění značné části tranzitní dopravy mimo město díky dokončení severojižního obchvatu
 • nový dopravní terminál s P+R, K+R, dobíjecími body a stojany na kola
 • dobré strategické plánování a schopnost plány uskutečnit
 • (spolu)práce s veřejností, podpora aktivit MA21 a Zdravého města, ETM a dalších osvětových činností
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • obtížně řešitelné požadavky na parkování na sídlištích a v jádrové zóně města
 • relativně pomalé spojení VHD do Pardubic a do Prahy
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • zklidnit dopravu po dokončení severojižního obchvatu
 • podporovat nemotorovou dopravu pro pravidelnou dojížďku
 • podporovat rozvoj elektromobility (ve vozovém parku města, MěÚ, zřizovaných organizací, v požadavcích pro novou smlouvu na provozovatele MHD, posilování dobíjecí infrastruktury)
 • dále rozvíjet spolupráci s krajem a okolními obecmi a zlepšovat dopravní dostupnost
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • opětovný nárůst dopravy ve městě navzdory otevření obchvatu (dopravní indukce)
 • neřešení parkování v centru (otázka výstavby parkovacího/ch domu/ů a způsoby financování)
 • pomalý návrat cestujících po pandemii do MHD a výhledově rostoucí nároky na financování z rozpočtu města
 • odkládání investičně náročných akcí (jako přeložka silnice I/17 či přeložka a elektrifikace železničního spojení do Pardubic)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

V oblasti dopravy je město aktivní, podařilo se realizovat několik významných infrastrukturních opatření (mj. severojižní obchovat a dopravní terminál), jsou realizována i četná měkká opatření, ať už v oblasti bezpečnosti či zdravného města. Pro další stragické uvažování v oblasti dopravy se jeví jako velmi vhodné zpracovat SUMP/SUMF a získat jak aktuální data o dopravním chování obyvatel, tak i komplexní pohled na možnosti dalšího zlepšování dopravy a dopravní dostupnosti se zapojením široké veřejnosti. Bude důležité usilovat o zlepšování/zkvalitňování veřejné hromadné dopravy, aby nabízela pokud možno plnohodnotnou alternativu k IAD.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Město Chrudim zpracovalo audit pro oblast doprava s dostatečně sebekritickým pohledem a s vědomím, s jakými úspěchy a neúspěchy se potýká. Město se hlásí k aktivitám MA21 a Zdravého města, podporuje bezbariérovost, nemotorové druhy dopravy a usiluje o zvyšování bezpečnosti na silnicích.

V hodnoceném období se podařilo dokončit dvě významné infrastrukturní stavby (obchvat a dopravní terminál), které jednoznačně přispívají k udržitelnější městské mobilitě. Přetrvává však problém s parkováním, jehož řešení je netriviální a finančně náročné. Velkou výzvou je dále zlepšovat a zkvalitňovat veřejnou dopravu, aby byla atraktivní alternativou k IAD.

I když má město zpracován obecnější starategický plán a některé dílčí plány, bylo by záhodno vypracovat ucelenou dopravní strategií/plán, optimálně v podobě SUMP či SUMF. Právě proto je zpracování SUMP či SUMF během následujícího období stanoveno jako podmínka pro příští úspěšný audit v nejvyšší kategorii A.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl, připravují se do budoucna i další oblasti. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniklo 44 míst pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích. Připravujeme zpracování Plánu mobility v návaznosti na dokončení 2. etapy obchvatu. 

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Podpora veřejné a dalších druhů alternativní dopravy je na uspokojující úrovni. Město objednává vlastní MHD, která je provozována nízkopodlažními vozidly (i když již poněkud stárnoucími), postupně se zvyšuje bezbariérovost infrastruktury pro pěší, byl dokončen nový dopravní terminál. Přetrvávajícím problémem je nedostatečná/nedořešená infrastruktura pro parkování, jak v centru města, tak na sídlištích.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město za účelem snižování potřeby používání IAD financuje místní MHD, která je integrována do krajského systému. V hodnoceném období byl dokončen dopravní terminál zlepšující návaznost vlak-bus, vlak-auto i vlak-kolo. Město stojí před úkolem zajistit pokračování MHD po skončení smlouvy s nynějším provozovatelem, optimálně s nasazením elektrobusů. 

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě MAD zajišťuje 8 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 7 let. V rámci budování dopravního terminálu byly vybudovány 4 nabíjecí stanice pro elektromobily. V rámci MěÚ byly zřízeny 2 dobíjecí stanice pro vozidla MěÚ. Pro potřeby MP bylo zakoupeno auto s hybridním pohonem a pro MěÚ 2 elektromobily. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V hodnoceném období byla situace ve vozovém parku MHD stabilní, provozovaná vozidla patří mezi nízkoemisní. Došlo k pořízení elektromobilů pro potřeby MěÚ a vybudování několika dobíjecích bodů.