Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Darina Hanusková
Tereza Kochová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Zpracování jednotlivých otázek i indikátorů je srozumitelné, adekvátně doplněno daty. Ta jsou prezentována ve formě příloh v podobě tabulek apod. Umožňuje to porovnání s minulými audity bez dohledávání dat apod. Audit – převedený do populárně zpracované textové podoby a doplněný např. aktuálními tématy – může dobře sloužit i pro PR aktivity vedení města.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a oproti minulému se zlepšil v podkladech pro jednotlivé otázky a indikátory. Nedostatečně zodpovídá pouze otázku 2.1.3 (Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?). Toto sledování město nepovažuje za relevantní, udává též problém se sehnáním dat. Situace s dostupností vody (a následně cenou ad.) se může rychle a dramaticky změnit a dobré podklady městu mohou pomoci dělat v budoucnu správná rozhodnutí.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano
Audit využívá všechny povinné a doporučené indikátory. Nedostatečně zpracována je otázka 2.1.3 (viz výše), ke které by si město samo mohlo/mělo sehnat potřebná data a zpracovat relevantní indikátor(y). 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Z dlouhodobých sledování spotřeby vody  je zřejmé, že její trend  je stabilní a pod hodnotou průměrné potřeby vody, která činí 95 l/os/den. 

Převážná část města je napojena na centrální  ČOV Májov. Od minulého audiu došlo k pozitivnímu posunu v tom, že byla dokončena projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v místní části Medlešice, stavba je povolena,  bude zahájena 28. 2. 2022 a má být dokončena v roce 2023.  Nadále nejsou na centrální ČOV napojeny místní části Topol a Vestec.  Pro místní část Vestec se řeší projektová příprava, ale věc vázne na složitých majetkoprávních vztazích. Napojení místní části Topol je ve střednědobém plánu. 

Z bilance vypouštěné vody z ČOV je zřejmé, že čištění splaškových vod má vysokou úroveň. 

Téměř na dvou třetinách území města dochází k zasakování dešťových vod, využití dešťové vody v budovách města zatím realizováno nebylo.

Ve všech nově budovaných lokalitách je posuzována možnost zasaku dešťových vod a kde je to možné, je zasak využíván. 
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů - spotřeba vody je dlouhodobě na poměrně nízké úrovni. Nesleduje se, jaký vliv na spotřebu vody mají klimatické a ekonomické faktory. Tyto analýzy opakovaně doporučujeme provést; vyžaduje je Audit a mohou přinést další důležité informace (a souvislosti). Nakládání se zdroji vody pozitivně ovlivňuje městská Adaptační strategie města na klimatickou změnu.  

Město si je vědomo a řeší nedostatky v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec (podmínka auditu 2019). Nejhorší situace z hlediska časového výhledu konečného řešení je v MČ Topol.

U návodné otázky 2.1.7. týkající se množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod (druhá podmínka z r. 2019) audit doplnil údaje o množství odstraněného znečištění z odpadních vod přitékajících na ČOV (t/rok). V hodnocení se ale neodpovídá na otázku, tj. k jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?  Město si dobré samohodnocení dává za plnění norem/limitů na ČOV, to je ale jiný údaj a jiné hodnocení.  Navíc město kategorie A by plnění jakýchkoliv norem mělo považovat za samozřejmost.  V příštím auditu se je tedy nutné se zaměřit na analýzu a hodnocení tak, aby otázka byla zodpovězena správně a dala tak informaci o zátěži ŽP v této oblasti. Při dlouhodobém sledování pak bude možné dělat relevantní analýzy – hodnocení změn v čase, vztáhnout znečištění k počtu obyvatel, porovnat přitékající znečištění na ČOV a znečištění vypouštěné atd.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oproti minulému auditu nedošlo k realizaci dalších ÚSES na území města. Je to dáno tím, že část z nich už realizována byla a další je možné řešit v rámci komplexních pozemkových úprav, protože město nemá pozemky pozemky pro prvky ÚSES.  Na území města jsou dvě zvláště chráněná území - Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Obě mají zpracované plány péče a jejich údržbu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje v úzké spolupráci s městem. K úbytku ploch přírodního charakteru nedochází, nová zástavba je realizována v brownfieldech (např. nová výstavba bytových domů v areálu bývalé dřevovýroby v Koželužské ulici, v bývalém areálu VCES apod.) nebo na plochách orné půdy.  

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Péče o přírodní kapitál ve městě je na stálé úrovni. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES. Velká část ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byla revitalizována, neplatí to však severní části území. Město ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje hledá možnosti  řešení.   

Ve městě je upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, je zpracována a využívána inventarizace brownfields (nejsou informace o nevyužitých a špatně využitých plochách). 

Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Součástí schváleného územního plánu je vyhodnocení záboru zemědělské půdy. Na území města jsou zemědělské půdy vysoké bonity, z důvodu rozvoje města není možné výstavbu na nich zcela vyloučit. Od minulého auditu nebyly v rámci změn  územního  plánu schváleny žádné nové rozvojové plochy na zemědělské půdě.

 Na území města nejsou ekologicky hospodařící subjekty. Většina ploch  lesů s certifikací PEFC je v majetku města.

Zásadní problémy s erozí půdy město nemá, jednotlivé případy (zejména lokalita  Stromovka) jsou řešeny ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP.  V minulém auditu město reportovalo indikátor 2.3.A Zábory ZP v I. a II. třídě ochrany za dané období ve výši 0,01% ; nyní hodnotu o řád vyšší, tj. 0,1 %.  Město si ale tuto nedobrou situaci uvědomuje (je částečně dána specifickými přírodními podmínkami) a reálně se snaží zábory minimalizovat. Je nutno situaci průběžně vyhodnocovat i v období mezi audity.

Prakticky celá výměra lesů v majetku města je certifikována systémem PEFC. Lze doporučit vyšší certifikaci FSC.

Na území města nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by se mělo pokusit o nalezení vhodných způsobů podpory ekologického zemědělství.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Stav ovzduší ve městě Chrudim je dlouhodobě stabilní bez výkyvů v podobě smogových situací. Lokální topeniště na území města problém problém nepředstavují, a to ani v okrajových částech města. 

Žádná opatření ke zlepšení stavu ovzduší město od minulého auditu nepřijalo.

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je doprava. Situaci by mělo zlepšit otevření druhé části obchvatu, kdy část tranzitní dopravy od Pardubic směrem na Žďár nad Sázavou je odkloněna z města. 

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Kvalita ovzduší nepatří mezi zásadní problémy města. Některé sledované polutanty vykázaly snížení, k čemuž pravděpodobně přispělo nejen dokončení obchvatu města, ale také pokles intenzity dopravy v důsledky pandemie COVID-19.  I přes dodržování platných imisních limitů přetrvávají vyšší hodnoty polétavého prachu PM2,5, u dalších polutantů (benzo(a)pyrenu a benzenu) jsou koncentrace již na limitních hodnotách. Je pozitivní, že město plánuje vlastní měření těchto rizikových polutantů.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
  • Ideální velikost města pro realizaci principů udržitelného rozvoje
  • Existence cenných přírodních území v intravilánu města
  • Nízký výskyt invazních druhů rostlin a živočichů
  • Nízká dlouhodobá spotřeba vody v domácnostech
  • Malý výskyt eroze
  • Relativně kvalitní ovzduší
  • Kvalitní zemědělská půda (produkční funkce)
  VNITŘNÍ PODMINKY
  Slabé stránky
  • Nakládání s odpadními vodami v městských částech (zejména stále neřešený Topol)
   • Homogenní zemědělská krajina v okolí města (absence remízků a lesů)
   • Převažující výskyt kvalitních zemědělských půd omezujících rozvojové aktivity města  (výstavbu)
   • Nezájem o další rozvoj ÚSES
   • Existence průmyslové lokality a skládky v severní části významného ZCHÚ Ptačí ostrovy
   • Nezájem města i zemědělců o certifikované zemědělství; nezájem města i lesníků o vyšší certifikaci lesů
  VNĚJŠÍ PODMINKY
  Příležitosti

  • Realizace opatření z Adaptace města na klimatickou změnu (zelené střechy a fasády, drobné vodní prvky v ulicích, zasakování vody z chodníků do trávníku, nikoliv kanálu ad.)
  • Využití městských budov pro demonstraci opatření na úsporu vody a energie
  • Inventarizace nevyužitých a/nebo špatně využitých ploch (tedy nejen brownfields) na území města a jejich přednostní rozvoj (před zemědělskou půdou)
  • Zlepšení kvality ŽP i klimatických podmínek vysazováním liniové izolační zeleně
  • Zlepšení spolupráce s dalšími subjekty v péči o ZCHÚ i přírodně cenná území

  VNĚJŠÍ PODMINKY
  Hrozby

  • Neřešení nakládání s odpadními vodami v městských částech (Vestec, Topol)
  • Dílčí zhoršení kvality ovzduší (polétavý prach, benzo(a)pyren, benzen, přízemní ozon)

  Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
  Závěr pro oblast:

  Řada dílčích doporučení je uvedena ve výše uvedeném hodnocení jednotlivých návodných otázek a indikátorů. Za hlavní lze považovat: 

  Pro všechny indikátory, event. odpovědi na otázky, by měla být přístupná nejen data, ale také uveden/popsán jasný postup hodnocení. Tato výtka se týká v různém rozsahu několika otázek a indikátorů (2.1.2.;2.1.3.; 2.1.7.; 2.2.6.).

  V nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec se situaci částečně zlepšila - projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v místní části Medlešice je hotova a stavba byla zahájena (dokončení plánováno v r. 2023).  Pro místní část Vestec se řeší projektová příprava, problémy jsou v majetkoprávních vztazích. Napojení místní části Topol je zatím jen ve střednědobém plánu.

  V péči o přírodní kapitál přetrvávají dílčí problémy. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES; celá koncepce je nejasná a bez politické i technické podpory. Ve městě je sice upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, ale zábor ZPF se řádově zvýšil a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP. Žádoucí inventarizace nevyužitých a/nebo špatně využitých ploch a jejich důsledné upřednostňování pro další výstavbu může dopady nové výstavby zmenšit.

  Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. Dobré příklady existují.

  Kvalita ovzduší nepatří mezi zásadní problémy města. Některé sledované polutanty vykázaly snížení, k čemuž jistě přispělo dokončení obchvatu města, ale možná také pokles intenzity dopravy v důsledky pandemie COVID-19.  I přes dodržování platných imisních limitů přetrvávají vyšší hodnoty polétavého prachu PM2,5, u dalších polutantů (benzo(a)pyrenu a benzenu) jsou koncentrace již na limitních hodnotách. Je pozitivní, že město plánuje vlastní měření těchto rizikových polutantů.

  3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

  Hodnotící výrok pro oblast:

  Podmínky stanovené v auditu 2019 město řeší, i nadále však platí, že je nutno úplně zpracovat návodnou otázku 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. Audit doplnil údaje o množství odstraněného znečištění z odpadních vod přitékajících na ČOV (t/rok). V hodnocení ale neodpovídá na otázku, tj. k jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období. Město si průměrné samohodnocení (0) dává za plnění norem/limitů na ČOV, to je ale jiný údaj a jiné hodnocení.  Navíc město kategorie A by plnění jakýchkoliv norem mělo považovat za samozřejmost.  V příštím auditu se je tedy nutné se zaměřit na analýzu a hodnocení tak, aby otázka byla zodpovězena správně a úplně a dala tak informaci o zátěži ŽP v této oblasti. Při dlouhodobém sledování pak bude možné dělat relevantní analýzy – hodnocení změn v čase, vztáhnout znečištění k počtu obyvatel, atd.

  Město si je vědomo a řeší nedostatky v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec (podmínka auditu 2019).  Situaci se částečně zlepšila - projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v místní části Medlešice je hotova a stavba zahájena (dokončení v r. 2023).  Pro místní část Vestec se řeší projektová příprava, problémy jsou ale v majetkoprávních vztazích k pozemkům. Napojení místní části Topol je jen ve střednědobém plánu a zatím se neřeší. 

  Posuzovatelé (auditoři) již v minulém auditu vyjádřili ne zcela uspokojivý stav pro město aspirující na kategorii A. Pro největší problémy byly stanoveny podmínky, které město vzalo vážně a začalo se jimi zabývat. Za varovnou považujeme skutečnost, že město si v samohodnocení ve všech oblastech uděluje pouze uspokojivý stupeň, tedy 0. To lze očekávat a akceptovat u hodnocení trendu v případě již dosažených vysokých hodnot, nikoliv však v hodnocení dvojice stav – trend, navíc ve všech oblastech. Zdá se, že město ztratilo o udržitelnost a jeho propagaci u svých občanů zájem a v případě pokračování tohoto stavu v řadě dílčích témat nemůže být pro další města inspirací a vzorem.

  Stav hodnocení:
  Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

  AUDIT

  2 – Životní prostředí

  Hodnocení oblasti

  2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
  Oblast 2.1
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Z dlouhodobých sledování spotřeby vody  je zřejmé, že její trend  je stabilní a pod hodnotou průměrné potřeby vody, která činí 95 l/os/den. 

  Převážná část města je napojena na centrální  ČOV Májov. Od minulého audiu došlo k pozitivnímu posunu v tom, že byla dokončena projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v místní části Medlešice, stavba je povolena,  bude zahájena 28. 2. 2022 a má být dokončena v roce 2023.  Nadále nejsou na centrální ČOV napojeny místní části Topol a Vestec.  Pro místní část Vestec se řeší projektová příprava, ale věc vázne na složitých majetkoprávních vztazích. Napojení místní části Topol je ve střednědobém plánu. 

  Z bilance vypouštěné vody z ČOV je zřejmé, že čištění splaškových vod má vysokou úroveň. 

  Téměř na dvou třetinách území města dochází k zasakování dešťových vod, využití dešťové vody v budovách města zatím realizováno nebylo.

  Ve všech nově budovaných lokalitách je posuzována možnost zasaku dešťových vod a kde je to možné, je zasak využíván. 
  Oblast 2.1
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Město odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů - spotřeba vody je dlouhodobě na poměrně nízké úrovni. Nesleduje se, jaký vliv na spotřebu vody mají klimatické a ekonomické faktory. Tyto analýzy opakovaně doporučujeme provést; vyžaduje je Audit a mohou přinést další důležité informace (a souvislosti). Nakládání se zdroji vody pozitivně ovlivňuje městská Adaptační strategie města na klimatickou změnu.  

  Město si je vědomo a řeší nedostatky v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec (podmínka auditu 2019). Nejhorší situace z hlediska časového výhledu konečného řešení je v MČ Topol.

  U návodné otázky 2.1.7. týkající se množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod (druhá podmínka z r. 2019) audit doplnil údaje o množství odstraněného znečištění z odpadních vod přitékajících na ČOV (t/rok). V hodnocení se ale neodpovídá na otázku, tj. k jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?  Město si dobré samohodnocení dává za plnění norem/limitů na ČOV, to je ale jiný údaj a jiné hodnocení.  Navíc město kategorie A by plnění jakýchkoliv norem mělo považovat za samozřejmost.  V příštím auditu se je tedy nutné se zaměřit na analýzu a hodnocení tak, aby otázka byla zodpovězena správně a dala tak informaci o zátěži ŽP v této oblasti. Při dlouhodobém sledování pak bude možné dělat relevantní analýzy – hodnocení změn v čase, vztáhnout znečištění k počtu obyvatel, porovnat přitékající znečištění na ČOV a znečištění vypouštěné atd.

  2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
  Oblast 2.2
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Oproti minulému auditu nedošlo k realizaci dalších ÚSES na území města. Je to dáno tím, že část z nich už realizována byla a další je možné řešit v rámci komplexních pozemkových úprav, protože město nemá pozemky pozemky pro prvky ÚSES.  Na území města jsou dvě zvláště chráněná území - Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Obě mají zpracované plány péče a jejich údržbu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje v úzké spolupráci s městem. K úbytku ploch přírodního charakteru nedochází, nová zástavba je realizována v brownfieldech (např. nová výstavba bytových domů v areálu bývalé dřevovýroby v Koželužské ulici, v bývalém areálu VCES apod.) nebo na plochách orné půdy.  

  Oblast 2.2
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Péče o přírodní kapitál ve městě je na stálé úrovni. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES. Velká část ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byla revitalizována, neplatí to však severní části území. Město ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje hledá možnosti  řešení.   

  Ve městě je upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, je zpracována a využívána inventarizace brownfields (nejsou informace o nevyužitých a špatně využitých plochách). 

  Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. 

  2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
  Oblast 2.3
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Součástí schváleného územního plánu je vyhodnocení záboru zemědělské půdy. Na území města jsou zemědělské půdy vysoké bonity, z důvodu rozvoje města není možné výstavbu na nich zcela vyloučit. Od minulého auditu nebyly v rámci změn  územního  plánu schváleny žádné nové rozvojové plochy na zemědělské půdě.

   Na území města nejsou ekologicky hospodařící subjekty. Většina ploch  lesů s certifikací PEFC je v majetku města.

  Zásadní problémy s erozí půdy město nemá, jednotlivé případy (zejména lokalita  Stromovka) jsou řešeny ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků.

  Oblast 2.3
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP.  V minulém auditu město reportovalo indikátor 2.3.A Zábory ZP v I. a II. třídě ochrany za dané období ve výši 0,01% ; nyní hodnotu o řád vyšší, tj. 0,1 %.  Město si ale tuto nedobrou situaci uvědomuje (je částečně dána specifickými přírodními podmínkami) a reálně se snaží zábory minimalizovat. Je nutno situaci průběžně vyhodnocovat i v období mezi audity.

  Prakticky celá výměra lesů v majetku města je certifikována systémem PEFC. Lze doporučit vyšší certifikaci FSC.

  Na území města nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by se mělo pokusit o nalezení vhodných způsobů podpory ekologického zemědělství.

  2.4 Kvalita ovzduší

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  2.4 Kvalita ovzduší
  Oblast 2.4
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Stav ovzduší ve městě Chrudim je dlouhodobě stabilní bez výkyvů v podobě smogových situací. Lokální topeniště na území města problém problém nepředstavují, a to ani v okrajových částech města. 

  Žádná opatření ke zlepšení stavu ovzduší město od minulého auditu nepřijalo.

  Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je doprava. Situaci by mělo zlepšit otevření druhé části obchvatu, kdy část tranzitní dopravy od Pardubic směrem na Žďár nad Sázavou je odkloněna z města. 

  Oblast 2.4
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Kvalita ovzduší nepatří mezi zásadní problémy města. Některé sledované polutanty vykázaly snížení, k čemuž pravděpodobně přispělo nejen dokončení obchvatu města, ale také pokles intenzity dopravy v důsledky pandemie COVID-19.  I přes dodržování platných imisních limitů přetrvávají vyšší hodnoty polétavého prachu PM2,5, u dalších polutantů (benzo(a)pyrenu a benzenu) jsou koncentrace již na limitních hodnotách. Je pozitivní, že město plánuje vlastní měření těchto rizikových polutantů.