Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Eliška Zímová
Lucie Holan
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Bez připomínek. Audit je srozumitelný a přehledný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní a dává odpovědi na návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Dle možností využity všechny indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds). Město se rozpíná v souladu s územním plánem. 

Město se snaží rovnoměrně rozložit diferenciaci využití území. Jediná výchylka je u ploch dopravní infrastruktury, která činí 13,2%. Toto je způsobeno připravovanými rozsáhlými strategickými stavbami jako je západní propojení města, východní propojení města a dopravní koridor ČD Chrudim - Pardubice.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

 Jakým způsobem město získává data o území a spravuje? Má vlastní oddělení územní správy nebo zaměstnance, spravuje „chytřeji“ územní analytické podklady? Jaká data dále pro sebe sleduje? (Není záměrně přiřazeno ke konkrétní otázce – je možné případně zahrnout do celkového hodnocení oddílu).

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město již běžně projednává investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech. V budoucnu se chceme zaměřit na projednání velkých inv. záměrů s veřejností, a to i takových, kde není investorem město.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce a zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě. Územní plán vyčleňuje plochy přestavby.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty). Máme vypracovaný digitální povodňový plán města a v současné době je v realizaci projekt zaměřený na modernizaci stávajícího varovného systému, uvedení do provozu protipovodňového varovného a informačního systému pro město Chrudim a doplnění digitálního povodňového plánu.a schválený plán Adaptace města Chrudim na klimatické změny.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z předloženého auditu je zřejmé, že Město přistupuje k územnímu rozvoji v souladu s principy udržitelného rozvoje. Dostatečné je institucionální zajištění územního rozvoje města. Pozitivní je snaha o kvalitní architektonická řešení projektů města a využití architektonických soutěží.  

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Z předloženého auditu ve sledovaných oblastech územního rozvoje nelze označit vyloženě slabé stránky.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dostatek témat a projektů, u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného rozvoje. Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelené infrastruktury. Využití technologií a dalších aplikací v rámci přístupu smart city. Doporučuje se systémově řešit problém suburbanizace. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna přístupu vedení města, orientace na jiné, než udržitelné aspekty rozvoje. Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v důsledku řešení naléhavějších problémů. Nedotažení existujících projektů. Náhlé klimatické změny, přírodní katastrofy. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nevhodně urbanisticky řešené rozvojové lokality.   

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Města k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje. Pro menší projekty města lze také využít uzavřené vyzvané soutěže o návrh pro architekty (do IN 30mil.Kč, s plněním hodnoty projekčních prací do výše 2mil.Kč). Tímto lze mimo jiné zaručit odbornou způsobilost zpracovatelů následných stupňů projektové dokumentace a autorských dozorů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Města k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. 

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds). Město se rozpíná v souladu s územním plánem. 

Město se snaží rovnoměrně rozložit diferenciaci využití území. Jediná výchylka je u ploch dopravní infrastruktury, která činí 13,2%. Toto je způsobeno připravovanými rozsáhlými strategickými stavbami jako je západní propojení města, východní propojení města a dopravní koridor ČD Chrudim - Pardubice.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

 Jakým způsobem město získává data o území a spravuje? Má vlastní oddělení územní správy nebo zaměstnance, spravuje „chytřeji“ územní analytické podklady? Jaká data dále pro sebe sleduje? (Není záměrně přiřazeno ke konkrétní otázce – je možné případně zahrnout do celkového hodnocení oddílu).

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město již běžně projednává investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech. V budoucnu se chceme zaměřit na projednání velkých inv. záměrů s veřejností, a to i takových, kde není investorem město.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce a zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě. Územní plán vyčleňuje plochy přestavby.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty). Máme vypracovaný digitální povodňový plán města a v současné době je v realizaci projekt zaměřený na modernizaci stávajícího varovného systému, uvedení do provozu protipovodňového varovného a informačního systému pro město Chrudim a doplnění digitálního povodňového plánu.a schválený plán Adaptace města Chrudim na klimatické změny.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní