Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Roman Haken
Zuzana Drhová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Město Chrudim pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny při elektronické komunikaci, dále při hodnocení na místě a následně po něm.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost použití odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím, případně vložením do přílohy k auditu. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD, koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Snažíme se reagovat na aktuální situaci vzhledem ke klimatickým změnám - Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu, Pakt starostů a primátorů - závazek do roku 2050. 

 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vyšší hodnocení v porovnání se sebehodnocením města.


Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR – sleduje a prokazuje meziroční trendy v hodnotách (výstupech) stanovených indikátorů Strategického plnu udržitelného rozvoje města Chrudim (SPURCH), jeho akčních plánů a dalších koncepčních dokumentů.

Město v oblasti strategického plánování a řízení aktivně reaguje na aktuální problematické, až krizové situace, např. klimatická změna, dopady pandemie apod.

Dosažené cíle a opatření jsou ve vztahu k udržitelnému rozvoji hodnoceny ve vztahu k jednotlivým cílům  SDGs, což prokazuje odpovědný přístup k naplňování udržitelného rozvoje.

Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů.

Excelentní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní.
Ve sledovaném období došlo k posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu. Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ.
Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město má zavedeno zdravé finanční řízení, dále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování i aktivním přístupem ke klimatickým změnám, vše včetně jejich průběžného vyhodnocování a zlepšování. Organizace využívá postupy a výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V roce 2001 jsme se stali členem NSZM ČR a začali jsme postupnou cestu směřující k naplňování principů UR. Do projektů, akcí apod. se snažíme aplikovat činnosti směřující k naplňování adekvátních cílů SDGs. K tomu se snažíme využívat všechny komunikační nástroje pro zapojení všech cílových skupin do rozvoje města. Tyto činnosti se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ, jsou zakomponovány do organizačního řádu.  Nadále se snažíme zachovat trend zapojování veřejnosti a posilování občanské participace a rozvoj místní komunity.

Pro zapojování obyvatel do rozvoje města se snažíme hledat různé formy a metody komunikace, připravujeme vzdělávací moduly pro MěÚ „šité“ přímo na míru potřeb úřadu. Do rozvoje města zapojujeme i mladou generaci -  studenty SŠ a nově i žáky ZŠ, projednáváme menší i větší investiční záměry či projekty. Držíme trend transparentního města s dostupnými informacemi. V organizačním řádu je zakotvena pozice samostatného pracovníka pro veřejné zakázky.

Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů. Nově jsme od roku 2019 zavedli systém Mobilní rozhlas. 

V rámci participace partnerů dochází ke kvalitativnímu posunu. Vznikají nová partnerství a jsou patrné synergické efekty. 

Z důvodu pandemie jsme přenesli některá projednávání a schůzky do online formy. 


Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Město má dlouhodobě zavedeny propracované způsoby interaktivní komunikace a spolupráce s cílovými skupinami – občany, podnikatelským a neziskovým sektorem i s dalšími partnery, osvědčené způsoby komunikace dále úspěšně rozvíjí.

Organizace zpracovává vzornou výroční zprávu včetně integrované zprávy Zdravého města a MA21 a poskytuje velké množství informací pro všechny cílové skupiny i další veřejnost. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spokojenost obyvatel nebyla ve sledovaném období zjišťována prostřednictvím ECI. Naposledy v roce 2015.

Spokojenost ale hodnotíme i prostřednictvím evaluačních dotazníků při pořádání akcí i veřejných projednání. Výsledky pak bývají zapracovány do akčních plánů zlepšování a provazovány s dalšími metodami kvality aplikovaných na MěÚ.

Určitou formou využíváme i pocitové mapy.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Nižší hodnocení výsledků a naopak vyšší hodnocení trendů v porovnání se sebehodnocením města.


Město v minulosti pravidelně a systémově zjišťovalo spokojenost obyvatel s kvalitou života (pomocí indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím), na základě výsledků šetření přijímalo opatření pro zlepšování výsledků, zejména těch negativních. Šetření probíhalo ve dvouletých cyklech (2007 – 2011), naposledy pak proběhlo v roce 2015.

V hodnoceném období neproběhlo žádné systémové šetření, které by zjišťovalo vícekriteriální zpětnou vazbu a spokojenost obyvatel, příp. dalších cílových skupin. Pro hodnocení bylo proto využito šetření, které se uskutečnilo v únoru 2022 v systému Mobilní rozhlas. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

· Dlouhodobá aktivita a pozitivní výsledky v oblasti MA21 a naplňování principů UR

· Dosažené cíle a opatření strategických dokumentů jsou hodnoceny ve vztahu k jednotlivým cílům  SDGs, což prokazuje odpovědný přístup k naplňování udržitelného rozvoje.

· Masivní a stabilizovaný systém řízení města a jeho úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu

· Zástupci samosprávy i zaměstnanci města berou udržitelné chování jako běžný standard (přijali je za své)

· Odborně zdatný a silný aparát strategického i územního plánování

· Obsazení funkce koordinátorky MA 21 + další referentky

· Transparentní zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování

· Prověřený silný systém pro komunikace a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s ní

· Certifikace dle EMAS, závazek Paktu starostů a primátorů do roku 2050, implementace Adaptační strategie města

· Schopnost města získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační i finanční

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

· Kompetenční závislost na vyšších článcích veřejné správy (ústředních správních orgánech, kraji) i v záležitostech, které by při respektování principu subsidiarity s větší znalostí potřeb, podmínek a možností financování řešilo pravděpodobně účinněji město samo

· Potřeba získání podpory pro obnovení systematického zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města, případně i dalších cílových skupin

· Ne zcela jednotný přístup všech členů zastupitelstva města k udržitelnému rozvoji a MA21, který se dostatečnou osvětou a vzděláváním samosprávy může postupně změnit a využít tak pozitivně potenciál nových iniciativ a myšlenek v této oblasti

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

· Podpora zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací města

· Další využívání prostředků z fondů EU a státního rozpočtu pro rozvojové projekty v oblasti UR, např. realizace adaptačních, příp. mitigačních opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn a zlepšení kvality život

· Zvýšený zájem celé podnikatelské sféry o zlepšování podmínek života ve městě, kde působí, nejen formou příspěvků na investice a sponzoringu akcí, pořádaných městem

· Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

· Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu.

· Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR

· Neočekávané události, mimořádné situace a krizové aspekty s dopadem na ekonomiku i další prvky rozvoje města – např. sociální problémy spojené např. s výraznější změnou zaměstnanosti, okamžité živelní pohromy a kalamity (povodně, sucho, kůrovcová kalamita apod.), energetická krize, inflační spirála, aktuální pandemie koronaviru, zhoršená bezpečnostní situace v mezinárodním kontaxtu či uprchlické vlny z Ukrajiny a jiných třetích zemí.

· Nepochopení některých aktérů veřejné správy, že dlouhodobou udržitelnost města je třeba chápat v širším časovém i územním kontextu, ve vytváření předpokladů pro harmonický vývoj, že nestojí na zdůrazňování prioritní důležitosti jednoho z pilířů udržitelnosti, ale na rovnováze všech tří – environmentálního, ekonomického i sociálního.

· Vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek

· Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení problémů města mimo jeho kompetence 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Během auditu nebyly identifikovány problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování v kategorii A.

 

Doporučení pro příští hodnocení:

· Při práci a revizi SPURCH a akčních plánů prokázat hodnocení socioekonomického dopadu projektů dle schválených metodik a na jejich základě přijatá opatření.

· Transparentně zveřejnit / zpřístupnit vazby strategickými dokumenty stanovených a dosažených cílů a opatření k jednotlivým cílům  SDGs (aktuálně jsou zpracovány v externí SW aplikaci, ve které nejsou veřejně přístupné).  

· Pro optimalizaci veřejných služeb zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle platných předpisů a metodik MMR, MPSV a MŽP – doporučení přetrvává z oponentury auditu UR v roce 2019.

· Zvážit systémovější přístup k reakci na neočekávané události, např. sociální problémy spojené např. s výraznější změnou zaměstnanosti, okamžité živelní pohromy a kalamity (kůrovec, krátkodobé sucho či povodně mimo systém adaptace na klimatické změny), energetická krize, inflační spirála nebo aktuální pandemie koronaviru či uprchlické vlny z Ukrajiny - jejich prevenci a dopadům ve vztahu k území města, obyvatelům, majetku či hospodaření.

· Doporučení zvážit a připravit krizový scénář, systém úsporných a jiných opatření pro případy nižší schopnosti splácet úvěry, další spolufinancování nových projektů v rámci dotačních výzev či očekávaného snížení příjmů v důsledku aktuální pandemie koronaviru, energetické krize, uprchlické krize, příp. dalších krizových situací.

· V rámci snižování rizik korupce rozšířit propracovaný systém (katalog rizik) na celé město jako právnickou osobu (veřejnoprávní korporaci) včetně zřizovaných organizací – doporučení přetrvává z oponentur auditu UR v roce 2016 a v roce 2019.

· Zapracovávat do výroční zprávy města zásadní (zveřejnitelné) výstupy/výsledky z realizace benchmarkingu, CAF, EMAS a dalších systémových aktivit a dále zvážit založení samostatné kapitoly/oddílu k udržitelnému rozvoji, zahrnující činnosti a výsledky, spojené s naplňováním UR – doporučení přetrvává z oponentury auditu UR v roce 2019.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily obhájení kategorie A místní agendy 21 ve městě Chrudim.

Audit UR prokázal v oblasti strategického plánování a řízení, komunikace i participace dlouhodobý systémový přístup města Chrudim k rozvoji i řízení města k udržitelnému rozvoji včetně všech veřejných služeb, a kvalitní realizaci stanovených cílů a opatření.

V porovnání s Auditem UR z roku 2019 v Chrudimi dochází ke změnám spíše evolučního rozsahu s pozitivními trendy výstupů a výsledků, bez převratných změn, s výjimkou několika výjimečně slibně rozvíjejících se oblastí (propojení nástrojů řízení a zvyšování kvality, závazek v rámci Paktu starostů a primátorů do roku 2050, šetření spokojenosti obyvatel elektronickou formou/smart phony). Pro další směřování jsou současně definovány drobné rezervy jako příležitosti k neustálému zlepšování.

Tento postup hodnotím velmi kladně a měl by být zárukou trvalého a stabilního udržitelného rozvoje. Chrudim tak potvrzuje roli lídra v místní Agendě 21, minimálně z pohledu oblasti 1.1 až 1.3 Správa věcí veřejných, kde vykazující výrazné prvky excelence.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Chrudim má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD, koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Snažíme se reagovat na aktuální situaci vzhledem ke klimatickým změnám - Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu, Pakt starostů a primátorů - závazek do roku 2050. 

 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vyšší hodnocení v porovnání se sebehodnocením města.


Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR – sleduje a prokazuje meziroční trendy v hodnotách (výstupech) stanovených indikátorů Strategického plnu udržitelného rozvoje města Chrudim (SPURCH), jeho akčních plánů a dalších koncepčních dokumentů.

Město v oblasti strategického plánování a řízení aktivně reaguje na aktuální problematické, až krizové situace, např. klimatická změna, dopady pandemie apod.

Dosažené cíle a opatření jsou ve vztahu k udržitelnému rozvoji hodnoceny ve vztahu k jednotlivým cílům  SDGs, což prokazuje odpovědný přístup k naplňování udržitelného rozvoje.

Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů.

Excelentní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní.
Ve sledovaném období došlo k posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu. Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ.
Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město má zavedeno zdravé finanční řízení, dále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování i aktivním přístupem ke klimatickým změnám, vše včetně jejich průběžného vyhodnocování a zlepšování. Organizace využívá postupy a výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V roce 2001 jsme se stali členem NSZM ČR a začali jsme postupnou cestu směřující k naplňování principů UR. Do projektů, akcí apod. se snažíme aplikovat činnosti směřující k naplňování adekvátních cílů SDGs. K tomu se snažíme využívat všechny komunikační nástroje pro zapojení všech cílových skupin do rozvoje města. Tyto činnosti se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ, jsou zakomponovány do organizačního řádu.  Nadále se snažíme zachovat trend zapojování veřejnosti a posilování občanské participace a rozvoj místní komunity.

Pro zapojování obyvatel do rozvoje města se snažíme hledat různé formy a metody komunikace, připravujeme vzdělávací moduly pro MěÚ „šité“ přímo na míru potřeb úřadu. Do rozvoje města zapojujeme i mladou generaci -  studenty SŠ a nově i žáky ZŠ, projednáváme menší i větší investiční záměry či projekty. Držíme trend transparentního města s dostupnými informacemi. V organizačním řádu je zakotvena pozice samostatného pracovníka pro veřejné zakázky.

Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů. Nově jsme od roku 2019 zavedli systém Mobilní rozhlas. 

V rámci participace partnerů dochází ke kvalitativnímu posunu. Vznikají nová partnerství a jsou patrné synergické efekty. 

Z důvodu pandemie jsme přenesli některá projednávání a schůzky do online formy. 


Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Město má dlouhodobě zavedeny propracované způsoby interaktivní komunikace a spolupráce s cílovými skupinami – občany, podnikatelským a neziskovým sektorem i s dalšími partnery, osvědčené způsoby komunikace dále úspěšně rozvíjí.

Organizace zpracovává vzornou výroční zprávu včetně integrované zprávy Zdravého města a MA21 a poskytuje velké množství informací pro všechny cílové skupiny i další veřejnost.