Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Olga Starostová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit obsahuje srozumitelné informace, které jsou přehledně zpracované. Poskytnutné informace podávají jasný obraz fungování sociální politiky a bezpečnostní politiky na území obce i stavu v této oblasti.

     Za efektivní řešení lze považovat znalost a existující spolupráci s dalšími subjekty (ORP, Policie ČR, sociální služby apod.), na které se může obrátit či své občany odkázat.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kvalitně zpracovaný, přináší celou řadu informací o stavu v sociální oblasti. Otázky jsou zodpovězeny kompletně, a je zřejmé, na jaké oblasti se sociální politika zaměřuje i na jaké cílové skupiny. Audit obsahuje i všechny indikátory.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano
V oblasti indikátorů je audit zpracován velmi kvalitně.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Služby v oblasti bydlení jsou jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028" naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle - dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. 

Město má zavedený systém přidělování bytů využívající hodnocení žádostí o městský byt pomocí bodových kritérií. Při přidělování městských bytů je kladen hlavní důraz na míru potřebnosti, zohledňuje se hledisko sociální, zdravotní a ekonomické. Zvýhodňováni jsou žadatelé společensky odpovědni, prorodinní, s vazbou na město. Bytová politika města je určena potřebným cílovým skupinám. Město disponuje dostatečným bytovým fondem pro uspokojení těchto cílových skupin. K jednotlivým cílovým skupinám je přistupováno pomocí odlišných režimů. Každý režim má nastaveny své specifické podmínky, pravidla, stanovenou délku a cenu nájmu ve vazbě na definovaný režim a vstupní výši nájmu. Do jednotlivých režimů jsou žadatelé a nájemci zařazování po doložení dokladů prokazujících příslušnost do daného režimu. Při každém prodloužení nájemní smlouvy se přezkoumává příslušnost do jednotlivých režimů. Koncepce rozvoje bydlení města definuje 1. sociální režim = cílová skupina osoby sociálně znevýhodněné, 2. pečovatelský režim = osoby se sníženou soběstačností způsobenou zdravotním stavem nebo věkem, 3. startovací režim = osoby mladé, 4. tržní režim = osoby z řad zájemců, 5. firemní a profesní režim = osoby zaměstnané v Rožnově pod Radhoštěm.

Každý člověk má stejnou odpovědnost sám k sobě nebo ke svým blízkým, k rodině, ať už se ocitne v krizové životní nebo v nepříznivé bytové situaci. Sociální práce u klientů podporuje odpovědnost obecně, nejen v krizových situací. Umožňuje klientům vidět řešení, které mohou použít. Tedy vede je tak, aby svou nepříznivou situaci zvládali vyřešit vlastními silami. V ojedinělých případech, kdy je klientova situace natolik komplikovaná a složitá, že není v jeho silách ji vyřešit, motivují sociální pracovníci klienty k využití odborné pomoci např. lékaře, poskytovatele sociálních služeb, Úřadu práce, Policie ČR apod. Sociální práce nerozlišuje, zda se jedná o jednotlivce, rodiny s dětmi nebo mladé lidi. Ve všech případech vede klienty k zodpovědnému chování.Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velmi poztivně hodnotím, že Rožnov pod Radhoštěm prioritizuje oblast bydlení a specificky se zaměřuje na různé typy lidí, kteří potřebují podporu ve formě bydlení. Je velmi přínosné, že existuje hodnotící bodový systém, který se zaměřuje v první řadě na potřebnost. Je ale důležité pracovat a vhodně hodnotit i kategorii odpovědnost - lidé, kteří jsou v krizové životní a bytové situaci mají jiné možnosti pro svou odpovědnost a aktivní řešení situace. Často potřebují, aby např. sociální práce a sociální služby pomáhaly zvyšovat jejich motivovanost a svým způsobem pracovat i se zlepšováním a rozvoje jejich "odpovědnosti", zvlášť pokud se jedná o rodiny s dětmi a mladými lidmi.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je vytvořena široká síť sociálních služeb. V komunitním plánu jsou uvedeny služby pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o sociální služby, které na území města Rožnova pod Radhoštěm působí nebo jsou občanům města poskytovány.

Komunitní plánování sociálních služeb: http://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/?p1=4669

Od roku 2016 probíhá v ORP Rožnov pod Radhoštěm společné financování sociálních služeb prostřednictvím Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. V roce 2016 bylo do společného financování sociálních služeb zapojeno 7 z 9 obcí Mikroregionu Rožnovsko. Od roku 2019 je do společného financování sociálních služeb zapojeno 8 z 9 obcí Mikroregionu Rožnovsko.

V rámci společného financování sociálních služeb prostřednictvím sdružení Mikroregionu Rožnovsko rozděleno:

2019    5 331 000 Kč

2020    6 193 300 Kč

2021    6 424 500 Kč


Město Rožnov pod Radhoštěm pořádá každoročně Dny sociálních služeb, v rámci kterých probíhají dny otevřených dveří v sociálních službách. Součástí těchto dnů je také Setkání poskytovatelů sociálních služeb, kde si navzájem vyměňují své zkušenosti a poznatky jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, i Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti, kde se občané mohou seznámit s nabídkou sociálních služeb pro různé cílové skupiny, které mohou v případě potřeby využít. V roce 2021 proběhl Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti již po sedmé.


Od dubna roku 2021 jsou v každém čísle zpravodaje města Rožnova pod Radhoštěm Spektrum Rožnovsko pravidelně představovány sociální služby pro jednotlivé cílové skupiny, které mohou občané města využít. Jednotlivé cílové skupiny jsou barevně odlišeny. Postupně budou představeny všechny služby, které jsou zařazeny v komunitním plánu a budou mít zájem svou službu představit. Informace o sociálních službách budou umístěny také na informační tabuli, která bude umístěna ve vchodu do místní polikliniky.


Informace o sociálních službách jsou také umístěny na webových stránkách města, kde jsou součástí portálu životních situací. 


http://roznov.attis.cz/html/P____Komunitni_plan_941897c2-9b25-4f87-836a-27c706f58ef5.html


Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež. V rámci podpory komunitního života město podporuje mateřská centra i projekty mezigenerační spolupráce, které probíhají jako součást projektů Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. 


Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na území obce jsou v koncepční i realizační rovině podporovány sociální služby a sociální práce. Obec se zapojuje i do rozvojových programů s dalšími institucemi či na úrovni mikroregionu, což přispívá k dalšímu rozvoji sociální oblasti a zavádění nových nástrojů do praxe. Potřeby v oblasti sociálních služeb jsou zjišťovány i v procesu komunitního plánování, právě i v oblasti mikroregionu, nejen samotné obce, což přispívá k lepšímu síťování v daném mikroregionu.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města je bydlení obyvatel. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. Výše uvedené má zásadní vliv na prostředí, kde obyvatelé žijí (prevence) i na zmírňování chudoby. Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 je uvedena jako příloha bodu 9.1.2.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec má zpracovanou  Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028, čímž nedisponuje každá obec. V této oblasti je vždy vhodné se zaměřovat prioritně na oblast prevence a řešení momentální sociální situace.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na stav kriminality ve městě má vliv celková situace ve společnosti. Programy prevence realizuje především Městská policie v Rožnově pod Radhoštěm. Finanční prostředky vynaložené na prevenci kriminality bývají zpravidla nižší než prostředky vynaložené na nápravu škod způsobených trestnou činností.

K dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou ve městě přispívá 20 strážníků městské policie, kteří slouží v nepřetržitém provozu. Městská policie má k dispozici 2 osobní auta a radiostanice. Kamerový systém tvoří 18 kamer. Strážníci využívají digitální alkoholtestery a laserový rychloměr. Na území města byly na rizikových místech instalovány 3 radary pro měření rychlosti. K ostraze objektů města má městská policie k dispozici pult centralizované ochrany. Pro zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti občanů města jsou městskou policií realizovány preventivní programy a besedy. V roce 2020 a 2021 byla realizace preventivních akcí, které jsou zpravidla realizovány prezenčním způsobem, ovlivněna situací spojenou s Covid-19 . 

Preventivní přednášky a programy pro děti a mládež:
2019: přednáška na téma Mládí a paragrafy 3x
          návštěva služebny pro žáky 1. stupně základních škol 1x
          závod všestrannosti pro žáky 2. stupně základních škol 1x
          preventivní požární poplach ve škole 3x
2020: v souvislosti se situací spojenou s Covid-19 se neuskutečnily žádné preventivní programy
2021: preventivní požární poplach na škole 1x
          preventivní působení v rámci akce Rozhýbejme Rožnov s SVČ
Preventivního programu Nejezdi s opicí, který je založený na nahodilém zájmu klientů se ročně zúčastní 10 – 30 klientů.

Telefon s tlačítkem SOS je určen osaměle žijícím seniorům se zhoršenou pohyblivostí nebo zdravotními obtížemi. Prostřednictvím tlačítka SOS senior v případě potřeby jako je zhoršení zdravotního stavu, upadnutí na zem, ohrožení nebo havárie rychle kontaktuje Městskou polici Rožnov pod Radhoštěm. Do telefonu se vkládá vlastní SIM karta. Využívá se jako klasický telefon s doplňkovou funkcí tlačítka SOS. Telefony jsou seniorům zapůjčovány městskou policií bezplatně.

2019 – byl telefon vydán 11 seniorům

2020 – byl telefon vydán 16 seniorům

2021 – byl telefon vydán 15 seniorům


Pro seniory jsou městskou policií pořádány preventivní přednášky zaměřené zejména na využívání telefonů s tlačítkem SOS a na ochranu před působením podomních prodejců.   

2019: přednáška k telefonům s SOS tlačítkem

2020: přednáška na téma podomního prodeje 

2021: průběžné probíhá informační kampaň v souvislosti s působením podomních prodejců, pro seniory byly vytvořeny preventivně informační
          samolepky na dveře, na stránkách města byly publikovány případy jednání podomních prodejců

Město Rožnov pod Radhoštěm pravidelně finančně podporuje preventivní program pro mládež Právo pro každý den. Preventivního programu se v případě potřeby účastní mladiství z Rožnova pod Radhoštěm.
2019: 25 000 Kč
2020: 25 000 Kč
2021: 25 000 Kč

Oblast 9.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní
Obec se ve svých politikách zaměřuje na oblast bezpečnosti a bezpeční občanů a občanek obce. Podporuje i programy prevence, především pro mládež (na ZŠ) a pro seniory, těm poskytuje i bezpečnostní linku, kterou mohou využívat a posilovat tak svůj pocit bezpečí.
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Rožnov pod Radhoštěm je obcí, která si uvědomuje, že kvalita sociální oblasti závisí na kvalitě realizované sociální politiky, politiky v oblasti bydlení a na dalších podpůrných programech. Rožnov má zpracovanou koncepci bytové politiky, které zasahuje i do sféry sociální podpory a sociálního začleňování. V obci funguje sociální odbor, byť není jasné, jak silný a aktivní tento odbor je (bylo by vhodné doplnit k této oblasti informace). V obci a okolí působí široké spektrum neziskových organizací (mateřská centra, dluhové poradny atd.) a sociálních služeb. Obec se síťuje i  rámci mikroregionu. Velmi dobře jsou rozpracované programy pro seniory a mezigenerační spolupráci, které jsou zaměřeny na sociální práci, poskytování sociálních služeb v jejich základní i rozvojové rovině. Pozitivní je i fungující proces plánování sociálních služeb, rovnováha poptávky a nabídky míst v MŠ a ZŠ. Obec má pro občany různá otevřená fóra, na kterých je možné poskytovat zpětnou vazbu, realizuje průzkumy či pocitové mapy, byly přerušeny v době covidu.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Obec má velmi dobře rozpracované programy pro seniory, ale již se tolik nezaměřuje na další cílové skupiny. V oblasti slaďování rodinného a pracovního života se zdá, že se příliš nezaměřuje na programy pro rodiče, pečující atd. a prioritou nejsou ani služby pro rodiče dětí mladších tří let. Obec často pracuje s pojmy sociálně nepřizpůsobiví, motivovanost či odpovědnost, v moderní sociální práci se však tyto pojmy již nepoužívají, nebo jsou problematizovány a specifikovány, protože zvláště ohrožené či problamatické skupiny a jedince potřebují specifickou podporu, která je zaměřena i na práci s motivací či zvyšování jejich odpovědnosti. Obec by se mohla také více zaměřit na oběti domácího násilí.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
Situace v obci je velmi uspokojivá, co se týče sociální a ekonomické situace (alespoň v roce 21) a stavu zaměstnanosti. Rovněž kriminalita není vysoká, byť v roce 2019 došlo ke skokovému nárůstu kriminality - nejsou však známy bližší příčiny. V obci není ani větší sociálně vyloučená lokalita, byť podle informací z textu je zjevně, že v Rožnově existují izolované oblasti, kde dochází ke koncentraci negativních sociálních dopadů.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Poměrně příznivá situace v obci může být ohrožena ekonomickým a sociálním vývoje v zemi - především pak kvůli inflaci, či růstu cen energií. Rovněž může dojít k ohrožení z důvodu snižujících se financí na sociální služby.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

V rámci realizace sociálních politik obecně je vhodné se více zaměřovat na prevenci a poskytování prevence i sociálních služeb pro ohrožené cílové skupiny. Je vhodné více se zaměřovat na sociální práci, která podpoří lidi překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, spíše než na hledání viny a odpovědnosti. Je velmi pozitivní, že se obec zapojuje do rozvojových programů a projektů spolupráce.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Služby v oblasti bydlení jsou jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem "Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028" naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle - dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. 

Město má zavedený systém přidělování bytů využívající hodnocení žádostí o městský byt pomocí bodových kritérií. Při přidělování městských bytů je kladen hlavní důraz na míru potřebnosti, zohledňuje se hledisko sociální, zdravotní a ekonomické. Zvýhodňováni jsou žadatelé společensky odpovědni, prorodinní, s vazbou na město. Bytová politika města je určena potřebným cílovým skupinám. Město disponuje dostatečným bytovým fondem pro uspokojení těchto cílových skupin. K jednotlivým cílovým skupinám je přistupováno pomocí odlišných režimů. Každý režim má nastaveny své specifické podmínky, pravidla, stanovenou délku a cenu nájmu ve vazbě na definovaný režim a vstupní výši nájmu. Do jednotlivých režimů jsou žadatelé a nájemci zařazování po doložení dokladů prokazujících příslušnost do daného režimu. Při každém prodloužení nájemní smlouvy se přezkoumává příslušnost do jednotlivých režimů. Koncepce rozvoje bydlení města definuje 1. sociální režim = cílová skupina osoby sociálně znevýhodněné, 2. pečovatelský režim = osoby se sníženou soběstačností způsobenou zdravotním stavem nebo věkem, 3. startovací režim = osoby mladé, 4. tržní režim = osoby z řad zájemců, 5. firemní a profesní režim = osoby zaměstnané v Rožnově pod Radhoštěm.

Každý člověk má stejnou odpovědnost sám k sobě nebo ke svým blízkým, k rodině, ať už se ocitne v krizové životní nebo v nepříznivé bytové situaci. Sociální práce u klientů podporuje odpovědnost obecně, nejen v krizových situací. Umožňuje klientům vidět řešení, které mohou použít. Tedy vede je tak, aby svou nepříznivou situaci zvládali vyřešit vlastními silami. V ojedinělých případech, kdy je klientova situace natolik komplikovaná a složitá, že není v jeho silách ji vyřešit, motivují sociální pracovníci klienty k využití odborné pomoci např. lékaře, poskytovatele sociálních služeb, Úřadu práce, Policie ČR apod. Sociální práce nerozlišuje, zda se jedná o jednotlivce, rodiny s dětmi nebo mladé lidi. Ve všech případech vede klienty k zodpovědnému chování.Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velmi poztivně hodnotím, že Rožnov pod Radhoštěm prioritizuje oblast bydlení a specificky se zaměřuje na různé typy lidí, kteří potřebují podporu ve formě bydlení. Je velmi přínosné, že existuje hodnotící bodový systém, který se zaměřuje v první řadě na potřebnost. Je ale důležité pracovat a vhodně hodnotit i kategorii odpovědnost - lidé, kteří jsou v krizové životní a bytové situaci mají jiné možnosti pro svou odpovědnost a aktivní řešení situace. Často potřebují, aby např. sociální práce a sociální služby pomáhaly zvyšovat jejich motivovanost a svým způsobem pracovat i se zlepšováním a rozvoje jejich "odpovědnosti", zvlášť pokud se jedná o rodiny s dětmi a mladými lidmi.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je vytvořena široká síť sociálních služeb. V komunitním plánu jsou uvedeny služby pro cílovou skupinu rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o sociální služby, které na území města Rožnova pod Radhoštěm působí nebo jsou občanům města poskytovány.

Komunitní plánování sociálních služeb: http://www.roznov.cz/html/soubory/kpss/?p1=4669

Od roku 2016 probíhá v ORP Rožnov pod Radhoštěm společné financování sociálních služeb prostřednictvím Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. V roce 2016 bylo do společného financování sociálních služeb zapojeno 7 z 9 obcí Mikroregionu Rožnovsko. Od roku 2019 je do společného financování sociálních služeb zapojeno 8 z 9 obcí Mikroregionu Rožnovsko.

V rámci společného financování sociálních služeb prostřednictvím sdružení Mikroregionu Rožnovsko rozděleno:

2019    5 331 000 Kč

2020    6 193 300 Kč

2021    6 424 500 Kč


Město Rožnov pod Radhoštěm pořádá každoročně Dny sociálních služeb, v rámci kterých probíhají dny otevřených dveří v sociálních službách. Součástí těchto dnů je také Setkání poskytovatelů sociálních služeb, kde si navzájem vyměňují své zkušenosti a poznatky jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, i Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti, kde se občané mohou seznámit s nabídkou sociálních služeb pro různé cílové skupiny, které mohou v případě potřeby využít. V roce 2021 proběhl Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti již po sedmé.


Od dubna roku 2021 jsou v každém čísle zpravodaje města Rožnova pod Radhoštěm Spektrum Rožnovsko pravidelně představovány sociální služby pro jednotlivé cílové skupiny, které mohou občané města využít. Jednotlivé cílové skupiny jsou barevně odlišeny. Postupně budou představeny všechny služby, které jsou zařazeny v komunitním plánu a budou mít zájem svou službu představit. Informace o sociálních službách budou umístěny také na informační tabuli, která bude umístěna ve vchodu do místní polikliniky.


Informace o sociálních službách jsou také umístěny na webových stránkách města, kde jsou součástí portálu životních situací. 


http://roznov.attis.cz/html/P____Komunitni_plan_941897c2-9b25-4f87-836a-27c706f58ef5.html


Město podporuje slaďování rodinného a pracovního života podporou mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež. V rámci podpory komunitního života město podporuje mateřská centra i projekty mezigenerační spolupráce, které probíhají jako součást projektů Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. 


Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na území obce jsou v koncepční i realizační rovině podporovány sociální služby a sociální práce. Obec se zapojuje i do rozvojových programů s dalšími institucemi či na úrovni mikroregionu, což přispívá k dalšímu rozvoji sociální oblasti a zavádění nových nástrojů do praxe. Potřeby v oblasti sociálních služeb jsou zjišťovány i v procesu komunitního plánování, právě i v oblasti mikroregionu, nejen samotné obce, což přispívá k lepšímu síťování v daném mikroregionu.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Jedním ze základních podmiňujících faktorů existence a dalšího rozvoje města je bydlení obyvatel. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení je významným aspektem, který může napomoci ke změně současné nepříznivé demografické struktury města. Město svým strategickým dokumentem Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 naplňuje v rámci své samostatné působnosti § 35, odst. č. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zároveň navazuje na bytovou koncepci státu, která klade za hlavní cíle dostupnost přiměřeného bydlení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. Výše uvedené má zásadní vliv na prostředí, kde obyvatelé žijí (prevence) i na zmírňování chudoby. Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 je uvedena jako příloha bodu 9.1.2.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec má zpracovanou  Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028, čímž nedisponuje každá obec. V této oblasti je vždy vhodné se zaměřovat prioritně na oblast prevence a řešení momentální sociální situace.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na stav kriminality ve městě má vliv celková situace ve společnosti. Programy prevence realizuje především Městská policie v Rožnově pod Radhoštěm. Finanční prostředky vynaložené na prevenci kriminality bývají zpravidla nižší než prostředky vynaložené na nápravu škod způsobených trestnou činností.

K dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou ve městě přispívá 20 strážníků městské policie, kteří slouží v nepřetržitém provozu. Městská policie má k dispozici 2 osobní auta a radiostanice. Kamerový systém tvoří 18 kamer. Strážníci využívají digitální alkoholtestery a laserový rychloměr. Na území města byly na rizikových místech instalovány 3 radary pro měření rychlosti. K ostraze objektů města má městská policie k dispozici pult centralizované ochrany. Pro zvýšení pocitu bezpečí a spokojenosti občanů města jsou městskou policií realizovány preventivní programy a besedy. V roce 2020 a 2021 byla realizace preventivních akcí, které jsou zpravidla realizovány prezenčním způsobem, ovlivněna situací spojenou s Covid-19 . 

Preventivní přednášky a programy pro děti a mládež:
2019: přednáška na téma Mládí a paragrafy 3x
          návštěva služebny pro žáky 1. stupně základních škol 1x
          závod všestrannosti pro žáky 2. stupně základních škol 1x
          preventivní požární poplach ve škole 3x
2020: v souvislosti se situací spojenou s Covid-19 se neuskutečnily žádné preventivní programy
2021: preventivní požární poplach na škole 1x
          preventivní působení v rámci akce Rozhýbejme Rožnov s SVČ
Preventivního programu Nejezdi s opicí, který je založený na nahodilém zájmu klientů se ročně zúčastní 10 – 30 klientů.

Telefon s tlačítkem SOS je určen osaměle žijícím seniorům se zhoršenou pohyblivostí nebo zdravotními obtížemi. Prostřednictvím tlačítka SOS senior v případě potřeby jako je zhoršení zdravotního stavu, upadnutí na zem, ohrožení nebo havárie rychle kontaktuje Městskou polici Rožnov pod Radhoštěm. Do telefonu se vkládá vlastní SIM karta. Využívá se jako klasický telefon s doplňkovou funkcí tlačítka SOS. Telefony jsou seniorům zapůjčovány městskou policií bezplatně.

2019 – byl telefon vydán 11 seniorům

2020 – byl telefon vydán 16 seniorům

2021 – byl telefon vydán 15 seniorům


Pro seniory jsou městskou policií pořádány preventivní přednášky zaměřené zejména na využívání telefonů s tlačítkem SOS a na ochranu před působením podomních prodejců.   

2019: přednáška k telefonům s SOS tlačítkem

2020: přednáška na téma podomního prodeje 

2021: průběžné probíhá informační kampaň v souvislosti s působením podomních prodejců, pro seniory byly vytvořeny preventivně informační
          samolepky na dveře, na stránkách města byly publikovány případy jednání podomních prodejců

Město Rožnov pod Radhoštěm pravidelně finančně podporuje preventivní program pro mládež Právo pro každý den. Preventivního programu se v případě potřeby účastní mladiství z Rožnova pod Radhoštěm.
2019: 25 000 Kč
2020: 25 000 Kč
2021: 25 000 Kč

Oblast 9.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní
Obec se ve svých politikách zaměřuje na oblast bezpečnosti a bezpeční občanů a občanek obce. Podporuje i programy prevence, především pro mládež (na ZŠ) a pro seniory, těm poskytuje i bezpečnostní linku, kterou mohou využívat a posilovat tak svůj pocit bezpečí.