Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Pavla Lukešová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je srozumitelný a přehledný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit obsahuje potřebné indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadelní představení, kino, koncerty vážné, populární hudby i alternativní hudby, přednášky, workshopy, letní festivaly (hudební) apod. V letošním roce  se nově koncipuje U:Fest Rožnov, festival, který by měl využít revitalizovanou infrastrukturu v centru města a otevřít přilehlé výrobní provozy, s tématem: střety umění a kultury a digitální doby a jejich technologií.  Od roku 2019 se obce v mikroregionu Rožnovsko podílejí na projekcích letního kina, které promítá v Rožnově po celý červenec a srpen. Důležitá je činnost městských kulturních příspěvkových organizací, které jsou zřízeny právě za účelem realizace kulturních aktivit.  Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise paměti města. V neposlední řadě zde sídlí Valašské muzeum v přírodě (součást Národního muzea v přírodě) se svými areály, přičemž právě v této době VMP připravuje/realizuje další provozní areál: Kolibiska, zaměřené na horské pastevectví a osidlování. 

Město aktivně přistupuje a řeší nedostatek / stáří kulturní infrastruktury formou nových projektů s plánovaným začátkem fyzické realizace v roce 2022: rekonstrukce a přístavba ke stávající budově městské knihovny a realizace nového Kulturního centra. Jedná se o mimořádně náročné / nákladné projekty. Od roku 2021 město provozuje také Společenský dům (po leta nevyužívaný) v městském parku. V něm najde zázemí městská knihovna (po dobu rekonstrukce) a také v něm vznikl nový multifunkční sál pro volnočasové aktivity (provozně svěřen Středisku volného času). 

Město koncipuje své záměry v souladu se zpracovaným  dokumentem Kulturní strategie města pro období 2021-2030, zejména s jeho klíčovými partiemi: rozšiřování dramaturgie/programů, péče o identitu/brand města a využití potenciálu infrastruktury.

V roce 2021 získalo město novou vizuální identitu, v letošním roce implementuje nový vizuální styl do městského prostředí

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Za poslední roky se v Rožnově výrazně zlepšila úroveň strategického plánování v kultuře. Město má samostatnou koncepci kultury provázanou se strategickým plánem města a dalšími oblastmi a činnostmi města (např. nová vizuální identita). Město disponuje jak zřizovanými kulturními organizacemi (kromě městských je významné především Valašské muzeum v přírodě), tak nezávislými aktéry a snaží se nastavovat podmínky pro jejich rozvoj a spolupráci.

Město si uvědomuje význam kulturní infrastruktury a přes komplikace a omezený rozpočet se snaží doplnit chybějící zázemí pro spolky a kulturní akce (kulturní dům) a smysluplně využívat stávající prostory (společenský dům, Tesla apod.).

Velký potenciál má v rozvoji kreativních průmyslů mj. díky několika firmám i přítomnosti tradičních řemesel.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město bere na zřetel velmi důsledně historické dědictví i s ohledem na současnou památkovou péči. Sice nemá zpracované metodické materiály v oblasti péče o historické a kulturní dědictví, nicméně v této oblasti má jmenovaného vlastního odborného referenta. Navíc velmi úzce spolupracuje s celostátní památkovou správou NPÚ - územní pracoviště Kroměříž, jelikož ve městě má tato instituce detašované pracoviště. Na území města je v současnosti registrováno 11  (na NPÚ je jich 11, na wiki 10 a na webu města 9// pokud se k tomu počítají i okolní obce v OPR - na NPÚ 28) památek (viz. ústřední seznam kulturních památek NPÚ https://bit.ly/3FPQwiU). Vzhledem k tomu, že ve městě se nachází Národní kulturní památka - Valašské muzeum v přírodě, konzultujeme všechny akce, které se konají v zóně NKP s pracovníky NPÚ a jejich specialisty. Ostatní akce, které se konají v zónách kulturních památek konzultujeme s referentem - památkářem. 

Město si uvědomuje (a je i definováno Kulturní strategií města) významnost nehmotného kulturního dědictví. Proto také je vydavatelem edice Rožnovských malých tisků,  mapujících lokální historii i kulturní fenomény. Stejně tak si je vědomo významu lokálních národopisných tradic a proto podporuje lokální folklórní soubory (http://www.javorina-roznov.cz/http://www.radhost.cz/) ať už formou dotačního programu VI. - kultura pro jednotlivé akce i celoroční provoz, tak i poskytnutím zázemí pro depozit souborů. 

Lokální kulturní historie je zpravována i tvůrčím týmem při městské knihovně, projekt Město v mé paměti či edicí Milé tisky.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oblasti kulturního dědictví není věnována velká pozornost ve strategických dokumentech, přestože image města je díky skanzenu dlouhodobě postavena zejména na prezentaci kulturního dědictví celého regionu. Nejvýznamnějším subjektem je Valašské muzeum v přírodě, se kterým město spolupracuje, ostatních památek mimo areál VMP není mnoho. Město velmi dobře rozvíjí péči o své nehmotné dědictví a historii města, prezentuje a zpřístupňuje jej různými formami místním obyvatelům i návštěvníkům města. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město každý rok vynakládá prostředky na podporu kulturních či uměleckých akcí a to formou Programové podpory pro oblast kultury nebo formou individuální dotace (4x ročně). Zvlášť náročné projekty (festivaly), na kterých má město zájem participovat jsou zařazeny přímo do rozpočtu na daný rok. Oddělení kultury a cestovního ruchu spolu s kulturní komisí a komisí paměti města připomíná důležitá jubilea v historii města, spolu s městskými kulturními příspěvkovými organizacemi podporuje nezávislé či veřejné iniciativy (např. happeningy u příležitosti připomínky 17. listopadu,  28. října, okupace 21. 8. atd.) a to formou participace např. ve formě technické podpory či formou podpory propagace. V roce 2022 se připravujeme na 100 výročí od narození básníka L. Nezdařila, 100 let od narození manželů Zátopkových, 80 let od mučednické smrti dr. Vladimíra Petřeka.

Komunikace podpory občanských aktivit (iniciativ, spolků) jsou v gesci Odboru školství a kultury.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rožnov pod Radhoštěm má dobře nastavený transparentní grantový program na podporu kulturních projektů a podporuje celou škálu různých projektů pro různé cílové skupiny. Kromě toho město iniciuje řadu dalších projektů a na některých spolupracuje s dalšími subjekty. Mobilita umělců je na vysoké úrovni. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má statut turistické destinace, kterou formují tyto faktory: blízkost přírody, absence velkých průmyslových firem, historie (lázeňství) a existence Národního muzea v přírodě. Město je atraktivní a aktivní v oblasti turistického ruchu, čemuž odpovídá i péče o veřejné prostranství, parky, cyklostezky, pěšiny, městské lesy apod. Město je chápáno jako "město lidského měřítka", všechny podniky a instituce jsou pohodlně dosažitelné pěší chůzí. Město aktivně rozšiřuje síť komunikací určenou pro cyklisty, fenoménem města jsou koloběžky. 

V poslední době ve městě přibývají prvky soudobé, kvalitní architektury, z významnějších realizací např, přístavba knihovny nebo stavba bytového centra na místě bývalého Paláčkova mlýna.

Město v roce 2022 rozpracovalo dva ideové záměry: a)   na revitalizaci přístupu na kopec Hradisko, bývalého hradu včetně návazných tras a včetně nového mobiliáře (viewpointy) a b) nové turistické okruhy tvz. Rožnov ring (menší = městký a vetší,  v těsném okolí města). 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Ačkoli vzhled města není přímo zpracován ve strategických dokumentech města, je mu věnována poměrně velká pozornost. V dalším období je potřeba zapracovat na územním plánu, výstavbě kulturního centra, přístavbě knihovny a dalších významných projektů. Poměrně dobře si město stojí v péči o mobiliář, infotabule, umění ve veřejném prostoru, eliminaci vizuálního smogu. Městu by služelo ještě více umění ve veřejném prostoru, ideálně prezentujícího propojení folklorních prvků a moderního umění včetně technologií (např. světelný design, muraly ap.).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

dobrá image města po celé ČR i v zahraničí díky Valašskému muzeu v přírodě

silná přítomnost kulturního dědictví (kromě VMP řada folklorních spolků)

rozvinutý cestovní ruch díky lokalitě uprostřed Beskyd a přítomnosti VMP

rozvinutá kulturní scéna (zřizované i nezávislé kulturní organizace a aktéři), zajímavé inovativní projekty

přítomnost technologických, inovačních a kreativních firem 

ochota podnikatelského sektoru spolupracovat s městem mj. na rozvoji kulturní infrastruktury (např. kreativní centrum a Robe, Společenský dům a Synot, Brillovka...)

zpracovaná koncepce kultury 

v dohledné době nové kulturní centrum a přístavba knihovny

nastavená spolupráce města s dalšími subjekty

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

poměrně málo řešená oblast kulturního dědictví a vzhledu města ve strategických dokumentech (přestože je jinak na poměrně dobré úrovni)

nevyužitý potenciál v propojení tradičních folklorních prvků a řemesel na jedné straně a moderních kreativních odvětví na druhé straně (prostor pro využití tohoto potenciálu)

kvůli pandemii dočasné omezení participativních setkání s veřejností

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

rozšíření kulturní a volnočasové nabídky pro místní i návštěvníky v zimní sezóně (např. nápad na muzeum N. Tesly)

další rozvoj spolupráce se soukromým sektorem a inovativními firmami zejména z kreativních odvětví

rozvoj partnerství s Valašským muzeem v přírodě tak, aby "jeho" návštěvníci zůstali ve městě déle a navštívili i jiná místa, nabízí se i rozvoj práce s návštěvníky dalších 3 muzeí Národního muzea v přírodě

získání dalších finančních prostředků např. z fondů EU (IROP, Národní plán obnovy, kraj)

rozvoj spolupráce se společností destinačního managementu, lepší prezentace kultury směrem k návštěvníkům, příp. zavedení karty návštěvníka a spolupráce s hotely, restauracemi, půjčovnami koloběžek apod.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

další vlna pandemie

ekonomická a bezpečnostní krize

nedostatek financí potřebných k dokončení investičních projektů

snižování běžných výdajů města může negativně ovlivnit výdaje na kulturu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Rožnov pod Radhoštěm si vede velmi dobře v rozvoji kultury a strategickém kulturním plánování. Jako jedno z mála měst své velikosti v dnešní době investuje značné prostředky do kulturní infrastruktury, daří se mu přitom spolupracovat i se soukromými investory. Město je dlouhodobě známé díky přítomnosti Valašského muzea v přírodě, díky tomuto turistickému cíli a lokalitě uprostřed Beskyd má poměrně dobře rozvinutý cestovní ruch a je významným bodem na turistické mapě ČR. Přesto je oblasti kulturního dědictví věnována poměrně malá pozornost ve strategických dokumentech města. Stejně tak lze více propojit kulturu s cestovním ruchem a využít kulturní nabídku k prodloužení pobytu návštěvníků ve městě. Díky přítomnosti turistů (a tím i větší poptávce po kultuře) v hlavní sezóně může také město a místní kulturní aktéři využít příležitost pouštět se do odvážnějších kulturních projektů. 

Město žije spíše přítomností a budoucností, zejména díky přítomnosti průmyslu a řadě inovativních a technologických firem mj. z řad kreativních odvětví. Proto se nabízí využít potenciál obou rovin a propojit oblasti kulturního dědictví a folklorních prvků také v moderních formách umění, užitém designu, architektuře, technologických výrobcích, vzhledu města apod. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Kultura je v Rožnově pod Radhoštěm na velmi dobré úrovni a nadále se rozvíjí. Držím městu palce v jeho investičních projektech i rozvoji spolupráce s dalšími subjekty. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadelní představení, kino, koncerty vážné, populární hudby i alternativní hudby, přednášky, workshopy, letní festivaly (hudební) apod. V letošním roce  se nově koncipuje U:Fest Rožnov, festival, který by měl využít revitalizovanou infrastrukturu v centru města a otevřít přilehlé výrobní provozy, s tématem: střety umění a kultury a digitální doby a jejich technologií.  Od roku 2019 se obce v mikroregionu Rožnovsko podílejí na projekcích letního kina, které promítá v Rožnově po celý červenec a srpen. Důležitá je činnost městských kulturních příspěvkových organizací, které jsou zřízeny právě za účelem realizace kulturních aktivit.  Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise paměti města. V neposlední řadě zde sídlí Valašské muzeum v přírodě (součást Národního muzea v přírodě) se svými areály, přičemž právě v této době VMP připravuje/realizuje další provozní areál: Kolibiska, zaměřené na horské pastevectví a osidlování. 

Město aktivně přistupuje a řeší nedostatek / stáří kulturní infrastruktury formou nových projektů s plánovaným začátkem fyzické realizace v roce 2022: rekonstrukce a přístavba ke stávající budově městské knihovny a realizace nového Kulturního centra. Jedná se o mimořádně náročné / nákladné projekty. Od roku 2021 město provozuje také Společenský dům (po leta nevyužívaný) v městském parku. V něm najde zázemí městská knihovna (po dobu rekonstrukce) a také v něm vznikl nový multifunkční sál pro volnočasové aktivity (provozně svěřen Středisku volného času). 

Město koncipuje své záměry v souladu se zpracovaným  dokumentem Kulturní strategie města pro období 2021-2030, zejména s jeho klíčovými partiemi: rozšiřování dramaturgie/programů, péče o identitu/brand města a využití potenciálu infrastruktury.

V roce 2021 získalo město novou vizuální identitu, v letošním roce implementuje nový vizuální styl do městského prostředí

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Za poslední roky se v Rožnově výrazně zlepšila úroveň strategického plánování v kultuře. Město má samostatnou koncepci kultury provázanou se strategickým plánem města a dalšími oblastmi a činnostmi města (např. nová vizuální identita). Město disponuje jak zřizovanými kulturními organizacemi (kromě městských je významné především Valašské muzeum v přírodě), tak nezávislými aktéry a snaží se nastavovat podmínky pro jejich rozvoj a spolupráci.

Město si uvědomuje význam kulturní infrastruktury a přes komplikace a omezený rozpočet se snaží doplnit chybějící zázemí pro spolky a kulturní akce (kulturní dům) a smysluplně využívat stávající prostory (společenský dům, Tesla apod.).

Velký potenciál má v rozvoji kreativních průmyslů mj. díky několika firmám i přítomnosti tradičních řemesel.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město bere na zřetel velmi důsledně historické dědictví i s ohledem na současnou památkovou péči. Sice nemá zpracované metodické materiály v oblasti péče o historické a kulturní dědictví, nicméně v této oblasti má jmenovaného vlastního odborného referenta. Navíc velmi úzce spolupracuje s celostátní památkovou správou NPÚ - územní pracoviště Kroměříž, jelikož ve městě má tato instituce detašované pracoviště. Na území města je v současnosti registrováno 11  (na NPÚ je jich 11, na wiki 10 a na webu města 9// pokud se k tomu počítají i okolní obce v OPR - na NPÚ 28) památek (viz. ústřední seznam kulturních památek NPÚ https://bit.ly/3FPQwiU). Vzhledem k tomu, že ve městě se nachází Národní kulturní památka - Valašské muzeum v přírodě, konzultujeme všechny akce, které se konají v zóně NKP s pracovníky NPÚ a jejich specialisty. Ostatní akce, které se konají v zónách kulturních památek konzultujeme s referentem - památkářem. 

Město si uvědomuje (a je i definováno Kulturní strategií města) významnost nehmotného kulturního dědictví. Proto také je vydavatelem edice Rožnovských malých tisků,  mapujících lokální historii i kulturní fenomény. Stejně tak si je vědomo významu lokálních národopisných tradic a proto podporuje lokální folklórní soubory (http://www.javorina-roznov.cz/http://www.radhost.cz/) ať už formou dotačního programu VI. - kultura pro jednotlivé akce i celoroční provoz, tak i poskytnutím zázemí pro depozit souborů. 

Lokální kulturní historie je zpravována i tvůrčím týmem při městské knihovně, projekt Město v mé paměti či edicí Milé tisky.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oblasti kulturního dědictví není věnována velká pozornost ve strategických dokumentech, přestože image města je díky skanzenu dlouhodobě postavena zejména na prezentaci kulturního dědictví celého regionu. Nejvýznamnějším subjektem je Valašské muzeum v přírodě, se kterým město spolupracuje, ostatních památek mimo areál VMP není mnoho. Město velmi dobře rozvíjí péči o své nehmotné dědictví a historii města, prezentuje a zpřístupňuje jej různými formami místním obyvatelům i návštěvníkům města. 

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město každý rok vynakládá prostředky na podporu kulturních či uměleckých akcí a to formou Programové podpory pro oblast kultury nebo formou individuální dotace (4x ročně). Zvlášť náročné projekty (festivaly), na kterých má město zájem participovat jsou zařazeny přímo do rozpočtu na daný rok. Oddělení kultury a cestovního ruchu spolu s kulturní komisí a komisí paměti města připomíná důležitá jubilea v historii města, spolu s městskými kulturními příspěvkovými organizacemi podporuje nezávislé či veřejné iniciativy (např. happeningy u příležitosti připomínky 17. listopadu,  28. října, okupace 21. 8. atd.) a to formou participace např. ve formě technické podpory či formou podpory propagace. V roce 2022 se připravujeme na 100 výročí od narození básníka L. Nezdařila, 100 let od narození manželů Zátopkových, 80 let od mučednické smrti dr. Vladimíra Petřeka.

Komunikace podpory občanských aktivit (iniciativ, spolků) jsou v gesci Odboru školství a kultury.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rožnov pod Radhoštěm má dobře nastavený transparentní grantový program na podporu kulturních projektů a podporuje celou škálu různých projektů pro různé cílové skupiny. Kromě toho město iniciuje řadu dalších projektů a na některých spolupracuje s dalšími subjekty. Mobilita umělců je na vysoké úrovni. 

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má statut turistické destinace, kterou formují tyto faktory: blízkost přírody, absence velkých průmyslových firem, historie (lázeňství) a existence Národního muzea v přírodě. Město je atraktivní a aktivní v oblasti turistického ruchu, čemuž odpovídá i péče o veřejné prostranství, parky, cyklostezky, pěšiny, městské lesy apod. Město je chápáno jako "město lidského měřítka", všechny podniky a instituce jsou pohodlně dosažitelné pěší chůzí. Město aktivně rozšiřuje síť komunikací určenou pro cyklisty, fenoménem města jsou koloběžky. 

V poslední době ve městě přibývají prvky soudobé, kvalitní architektury, z významnějších realizací např, přístavba knihovny nebo stavba bytového centra na místě bývalého Paláčkova mlýna.

Město v roce 2022 rozpracovalo dva ideové záměry: a)   na revitalizaci přístupu na kopec Hradisko, bývalého hradu včetně návazných tras a včetně nového mobiliáře (viewpointy) a b) nové turistické okruhy tvz. Rožnov ring (menší = městký a vetší,  v těsném okolí města). 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Ačkoli vzhled města není přímo zpracován ve strategických dokumentech města, je mu věnována poměrně velká pozornost. V dalším období je potřeba zapracovat na územním plánu, výstavbě kulturního centra, přístavbě knihovny a dalších významných projektů. Poměrně dobře si město stojí v péči o mobiliář, infotabule, umění ve veřejném prostoru, eliminaci vizuálního smogu. Městu by služelo ještě více umění ve veřejném prostoru, ideálně prezentujícího propojení folklorních prvků a moderního umění včetně technologií (např. světelný design, muraly ap.).