Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Svatava Janoušková
Konzultant Jitka Burianová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Školy mohou žádat o navýšení provozního příspěvku:

  • Žádost o navýšení provozního příspěvku ZŠ na projekt v oblastech - mediální gramotnost, příprava na ICT, lokální povědomí, udržitelný rozvoj a Zdravé město a mezigenerační spolupráce.
  • Žádost o navýšení provozního příspěvku škole MŠ nebo SVČ na projekt v oblastech - rozvoj kompetencí vycházejících ze Strategie 2030+, lokální povědomí, udržitelný rozvoj a Zdravé město a mezigenerační spolupráce.


Město poskytuje školám zřizovaným městem také prostředky na spolufinancování dotačních projektů.

 

V rámci projektu MAP II je realizována řada vzdělávacích akcí (pro rodiče i pedagogy), probíhá také setkávání škol s místními podnikatelskými subjekty (za účelem např. poskytnutí přebytečných materiálů školám). Veškeré vzdělávací aktivity jsou zdarma (realizátorem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, projekt je spolufinancován obcemi ORP Rožnov pod Radhoštěm). Město Rožnov pod Radhoštěm poskytuje zdarma projektu prostory pro konání setkání pracovních skupin a zdarma propaguje akce projektu na Facebooku a webových stránkách města.

 

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město podporuje školy a školská zařízení v realizaci programů zaměřených na udržitelný rozvoj. Školy mají příležitost žádat o navýšení provozního příspěvku mj. právě za účelem realizace projektu k UR. Město doposud VUR na školách nehodnotilo, ale již disponuje systémem indikátorů, které jemu i školám hodnocení do budoucna umožní a budou tak moct sledovat progres v tomto smyslu. Síťování škol probíhá zejména v rámci programu MAP II, kde je sdílena dobrá praxe mezi školami v regionu, což spolu s dalšími opatřeními umožňuje rozvoj kvalitního vzdělávání.

Město podporuje úsporný provoz škol a školských zařízení, které zřizuje, provádí pravidelný monitoring. Postupně pak realizuje projekty energetických a dalších úspor. Podporována je separace odpadů ve školách a školských zařízení, včetně separace bioodpadu. Úsporná opatření mají vyústění i do vzdělávání (výuka matematiky, fyziky).

Město provádí monitoring spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi. Pro řadu mateřských a základních škol vyznívá hodnocení velmi dobře, pro další přináší toto hodnocení možnost nastavovat vhodná opatření.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je řešena prioritně na jednotlivých MŠ a ZŠ v rámci vzdělávacích programů. Systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje však obec nezajišťuje.

Na území obce funguje řada organizací, které se zabývají mj. problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich činnost však není obcí vyhodnocována.

Město prostřednictvím programové podpory dle předem stanovených a jasných pravidel poskytuje finanční prostředky NNO a dalším institucím. Organizace na podporu neformálního vzdělávání pro UR mohou čerpat finanční prostředky z různých programů programové podpory a také tak činí.

Všechny školy jsou zapojeny do projektu MAP II (příjemcem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko) - V projektu funguje celkem 7 hlavních pracovních skupin (PS), které jsou složeny převážně z pedagogických pracovníků škol, jejich součástí je dalších 8 pracovních podskupin, které jsou tematicky zaměřeny.

Od roku 2017 je Město Rožnov pod Radhoštěm členem Národní sítě zdravých měst. V průběhu celého roku zajišťuje město řadu projektů a akcí, do kterých zapojuje veřejnost, NNO či občanská sdružení. Vedení města se setkává s občany, konají se různé osvětové kampaně a kulturní akce.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V rámci města se realizuje řada aktivit v oblasti neformálního vzdělávání, které úzce či šířeji souvisí s myšlenkou udržitelného rozvoje. Velký důraz je zde kladen na sociální péči, ale řada aktivit souvisí i s ochranou prostředí. Na lokální a kulturní rozměr VUR se zaměřuje Národní muzeum v přírodě. Činnost organizací dosud není vyhodnocována, zde lze spatřovat potenciál k rozvoji do budoucna. Monitoring by obci mohl mj. napomoci efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR tam, kam by považovala za žádoucí. V případě potřeby by na základě něj mohla obec iniciovat vznik dalších organizací nebo podpořit rozšíření záběru jejich činností. Jinou možností využití by bylo využití analýzy pro orientaci vlastních vzdělávacích aktivit.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je řešena prioritně na jednotlivých MŠ a ZŠ v rámci vzdělávacích programů. Systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje však obec nezajišťuje.

Na území obce dále funguje řada organizací, které se zabývají mj. problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich činnost však není obcí vyhodnocována.

Město prostřednictvím programové podpory dle předem stanovených a jasných pravidel poskytuje finanční prostředky NNO a dalším institucím. Organizace na podporu neformálního vzdělávání pro UR mohou čerpat finanční prostředky z různých programů programové podpory a také tak činí.

Všechny školy jsou zapojeny do projektu MAP II (příjemcem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko) - V projektu funguje celkem 7 hlavních pracovních skupin (PS), které jsou složeny převážně z pedagogických pracovníků škol, jejich součástí je dalších 8 pracovních podskupin, které jsou tematicky zaměřeny.

Od roku 2017 je Město Rožnov pod Radhoštěm členem Národní sítě zdravých měst. V průběhu celého roku zajišťuje město řadu projektů a akcí, do kterých zapojuje veřejnost, NNO či občanská sdružení. Vedení města se setkává s občany, konají se různé osvětové kampaně a kulturní akce.


Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město sice specificky nemá strategické dokumenty pro realizaci VUR, ale Strategický plán rozvoje města, jehož je oblast výchovy, vzdělávání a osvěty součástí, je zpracován na principu třípilířového pojetí UR. Oceňujeme, že město má zpracovanou Strategii vzdělávání města Rožnov pod Radhoštěm do roku 2030+, ze které je jasně patrná vazba na 4. cíl SDGs – kvalitní vzdělávání. Město poskytuje odbornou podporu občanů a reaguje poradenstvím na potřebná témata, např. zřízením poradenské linky v době pandemie Covid 19, nebo aktuálně obnoveným poradenstvím v oblasti nakládání s energiemi.

Město realizuje řadu aktivit pro občany, které mají vazbu na UR, vyhodnocuje aktivity v rámci plánu zlepšování. Určitý potenciál do budoucna lze spatřovat v nějakém systémovém nastavení vyhodnocování a volby osvětových témat, které z auditu aktuálně příliš nevyplývá.

Město dokládá, že se jak pracovníci místní správy a úřadu, tak koordinátorka účastní vzdělávacích aktivit vztahující se k UR, v případě koordinátorky, která hraje v prosazování konceptu UR a MA21 důležitou roli, ještě v manažerských dovednostech.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V Rožnově pod Radhoštěm funguje řada komunitních center pro různé cílové skupiny, některé z nich mají spíše povahu sociální služby.

Město Rožnov pod Radhoštěm má na svém území řadu dětských hřišť i sportovišť. Dále se zde nachází workoutová hřiště či skate park. Pro neorganizované sporty slouží i sportovní areály městských společností – krytý bazén, letní koupaliště, zimní stadion. Na území města není v současné době stabilní dopravní hřiště.

Při organizování akcí pro volnočasové aktivity ve volném prostoru v majetku města je nutný souhlas města – odboru správy majetku s vyjádřením, že nedojde k poškození okolního prostředí a po akci bude prostor uveden do původního stavu. Dále je nutné zajistit svoz odpadu. Je požadováno dodržení norem k ochraně zeleně, zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu.

Pro cyklisty jsou budovány cyklostezky a cyklotrasy, ty jsou využívány také pro jízdu na in-line bruslích. Podél tras jsou umístěny odpadkové koše. Dětská hřiště jsou opatřena provozními řády a odpadkovými koši.

Sportovní kluby jsou podporovány finančně formou každoročních dotací (programová podpora), město poskytuje záštitu nad konáním některých sportovních akcí.

T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace (příspěvková organizace zřízená městem) používá na veřejných akcích vratné kelímky, které by bylo možné zapůjčit i, v případě potřeby, na akce pořádané městem.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město disponuje množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Obyvatelé města mají příležitost využívat sportoviště pro organizované i neorganizované aktivity, velký potenciál skýtá pro realizaci volnočasových aktivit také atraktivní okolí města. U akcí město sleduje dodržování pravidel, která mají minimalizovat dopady akcí na životní prostředí.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Na základě výstupů prezentovaných v Auditu města Rožnov pod Radhoštěm lze konstatovat, že VUR je součástí formálního vzdělávání na školách zřizovaných městem. Město podporuje školy a školská zařízení v realizaci řady programů souvisejících s tématy UR, Zdravého města a rozvojem gramotností, samo přichází s cílenou podporou, např. v třídění odpadů. Kvalitu postupu k VUR město prozatím nehodnotí, ale nastavilo již systém indikátorů pro hodnocení v budoucnosti, což umožní sledovat postup škol vůči různým parametrům UR a školy si budou vědomy potřebnosti UR ve vztahu k chodu školy.

Z hlediska síťování škol je podstatné zapojení do MAP II, kde může dojít ke sdílení dobré praxe mezi školami. Pro navázání spolupráce se školami považujeme za důležitou realizaci tzv. Technického jarmarku.

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor, kdy dochází k postupným úpravám směřujícím k energetickým úsporám. Podporována je separace odpadů, včetně třídění bioodpadu a šetření vodou. Principy úsporných opatření jsou zaváděny do výuky.

Hodnocení většiny škol v průzkumu spokojenosti je na dobré úrovni.

Pozitivně lze hodnotit vznik Strategie vzdělávání Rožnova pod Radhoštěm do roku 2030+, která vznikla širokou spoluprací a zaměřuje se mj. na jeden z Cílů SDG – přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Neformální vzdělávání
Z hlediska neformálního vzdělávání disponuje obec dlouhodobě dostatečným počtem
subjektů, které se věnují VUR ve všech cílových skupinách obyvatel. Město v rámci různých programů dané organizace podporuje. Sama obec pořádá širokou škálu osvětových akcí, kde se vedení obce může setkávat s občany a také další aktivity na podporu komunitního soužití.

Z hlediska volnočasových aktivit
Obec reflektuje potřeby občanů a umožňuje jim realizaci volnočasových aktivit tak, aby jejich realizace byla umožněna všem cílovým skupinám v obci a jejich dopad na ŽP se minimalizoval

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Formální vzdělávání

Město prozatím nenastolilo systémový monitoring VUR ve školách, který by blíže ozřejmil, nakolik jsou školy a školská zařízení orientována na VUR. Je však nutné konstatovat, že město již vytvořilo smysluplný systém indikátorů, který se bude orientovat nejen na indikátory výchovy a vzdělávání, ale také na indikátory managementu, indikátory provozní ad. 

 

Neformální vzdělávání

Ve městě prozatím chybí monitoring činností organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání a z toho plynoucí analýza. Aktuálně město disponuje výčtem organizací a jejich činností v tomto auditu. Monitoring by napomohl zmapovat reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Připravovaná revize Rámcového vzdělávacího programu znovu otevře příležitost k revizi vzdělávacího obsahu. Předpokládá se opět kompetenční pojetí vzdělávání, přičemž akcent na kompetence a gramotnosti by měl být větší než doposud. V kombinaci se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ se snad otevře prostor pro realizaci kvalitního vzdělávání pro všechny a prostor pro vzdělávání k UR.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Současná situace, která představuje nejasnou ekonomickou budoucnost země, může vytvářet tlaky na snížení prostředků plynoucích do vzdělávání obecně a VUR specificky (přičemž ani v současnosti není podpora VUR nijak mimořádná a nacházíme oporu spíše v open science či citizen science přístupu). Bude tak třeba hledat způsoby, jak pokračovat v zaběhlém i rozvíjejícím se systému VUR, který by posouval společnost ve smyslu Cílů UR.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě Auditu i online diskuze lze konstatovat, že město Rožnov pod Radhoštěm přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci města zodpovědně a snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v obci, které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále rozvíjet a formovat. V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu města k VUR i potenciál k dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Školy mohou žádat o navýšení provozního příspěvku:

  • Žádost o navýšení provozního příspěvku ZŠ na projekt v oblastech - mediální gramotnost, příprava na ICT, lokální povědomí, udržitelný rozvoj a Zdravé město a mezigenerační spolupráce.
  • Žádost o navýšení provozního příspěvku škole MŠ nebo SVČ na projekt v oblastech - rozvoj kompetencí vycházejících ze Strategie 2030+, lokální povědomí, udržitelný rozvoj a Zdravé město a mezigenerační spolupráce.


Město poskytuje školám zřizovaným městem také prostředky na spolufinancování dotačních projektů.

 

V rámci projektu MAP II je realizována řada vzdělávacích akcí (pro rodiče i pedagogy), probíhá také setkávání škol s místními podnikatelskými subjekty (za účelem např. poskytnutí přebytečných materiálů školám). Veškeré vzdělávací aktivity jsou zdarma (realizátorem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, projekt je spolufinancován obcemi ORP Rožnov pod Radhoštěm). Město Rožnov pod Radhoštěm poskytuje zdarma projektu prostory pro konání setkání pracovních skupin a zdarma propaguje akce projektu na Facebooku a webových stránkách města.

 

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město podporuje školy a školská zařízení v realizaci programů zaměřených na udržitelný rozvoj. Školy mají příležitost žádat o navýšení provozního příspěvku mj. právě za účelem realizace projektu k UR. Město doposud VUR na školách nehodnotilo, ale již disponuje systémem indikátorů, které jemu i školám hodnocení do budoucna umožní a budou tak moct sledovat progres v tomto smyslu. Síťování škol probíhá zejména v rámci programu MAP II, kde je sdílena dobrá praxe mezi školami v regionu, což spolu s dalšími opatřeními umožňuje rozvoj kvalitního vzdělávání.

Město podporuje úsporný provoz škol a školských zařízení, které zřizuje, provádí pravidelný monitoring. Postupně pak realizuje projekty energetických a dalších úspor. Podporována je separace odpadů ve školách a školských zařízení, včetně separace bioodpadu. Úsporná opatření mají vyústění i do vzdělávání (výuka matematiky, fyziky).

Město provádí monitoring spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi. Pro řadu mateřských a základních škol vyznívá hodnocení velmi dobře, pro další přináší toto hodnocení možnost nastavovat vhodná opatření.