Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Jana Kouřilová
Koordinátor Iveta Dorotíková Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Ne, sestavený audit je přehledný a srozumitelný. Předložené informace i statistické podklady jsou postačující pro hodnocení. Dílčí specifika a nejasnosti byla diskutována na osobním jednání garanta téma 6 se zástupci města dne 22. 6. 2022. Dílčí informace byly dále do auditu doplněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, město Rožnov pod Radhoštěm poskytlo po osobním jednání další dodatečné informace, které byly nezbytné pro celkové zhodnocení aktuálního stavu a dlouhodobých trendů v uplatňování principů udržitelného rozvoje v sekci místní ekonomiky a podnikání.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, představitelé města poskytli informace k povinným i doporučeným indikátorům, tj. zejména 6.1.D (oblast podpory zaměstnanosti a podnikání), např. spolupráce s agenturou CzechInvest i lokální sociální firmu, i soutěž Technický talent Rožnova, která je zároveň i zajímavou formou komunikace města se zástupci podnikatelské sféry. Rovněž lze ocenit i místní dotazníkové šetření týkající se problematiky nakupování a pohybu přímo v centru města.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 představuje strategický dokument, který je orientován na komplexní rozvoj území města. Pomocí něj zabezpečuje samospráva města ve stanoveném časovém horizontu aktivity, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. Konkrétní plán aktivit na roky 2022-2025 obsahuje Akční plán. Dokumenty byly schváleny Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm, včetně Prohlášení o posuzování vlivů na životní prostředí.

Strategický plán rozvoje města (SPRM) byl schválen a jeho platnost je do roku 2030. SPRM sestává z několika částí – části analytické (Profil města, Průzkum názoru obyvatel a podnikatelských subjektů), části návrhové (Návrhová část a Akční plán) a implementační části. Strategický plán je plánem dlouhodobým s platností do roku 2030. Navrhuje obecnější a dlouhodobé směřování rozvoje města a je zastřešujícím dokumentem.

SRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA - aktuální

Ze strategického plánu rozvoje vychází Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky v Rožnově pod Radhoštěm na období 2021-2025, jejímž obsahem je zmapování bariér a možnosti rozvoje podnikatelského prostředí v souladu se stanovenými cíli a opatřeními či aktivitami jak stanovených cílů dosáhnout.

Segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky SPRM


Územní plán: účinnost od 30. 12. 2011 včetně změny č.1 s účinností od 16.10.2014 a změny č.2. s účinností od 3.11.2017

ÚZEMNÍ PLAN


MAS Rožnovsko: úkolem Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.

Strategie MAS Rožnovsko pro programové období 2014 - 2020 byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny 4 základní témata:

PRIORITA 1 – UDRŽITELNÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ

PRIORITA 2 – PROSPERUJÍCÍ MÍSTNÍ EKONOMIKA

PRIORITA 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRIORITA 4 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ - PAMÁTKY

MAS Rožnovsko


Asociace regionálních značek: cílem je zviditelnit region, v našem případě Beskydy, a zviditelnit produkty, které zde vznikají.

REGIONÁLNÍ ZNAČKY - BESKYDYOblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm aktuálně disponuje ve svém strategickém plánování zejména Segmentovou strategií pro místní ekonomiku na období 2021 až 2030 a v hodnoceném období se daná strategie v podstatě rozjížděla. Lze vyslovit spokojenost s nastavením této strategie pro podporu místní ekonomiky, podnikání i trhu práce. Zároveň však lze také doporučit, aby město realizovalo pravidelné interní evaluace jednotlivých aktivit této strategie. Obdobně lze hodnotit také Portál životních situací, který rovněž může být velmi nápomocný pro usnadnění formálních náležitostí potřebných pro podnikání i trh práce. Je vhodné realizovat příslušné hodnotící analýzy míry efektivity tohoto nástroje. Forma práce s těmito analýzami a interními evaluacemi bude důležitá při dalším postupu a hodnocení v rámci vyšší kategorie "A".

Město rovněž uvádí i tři příklady dobré praxe, tj. spolupráce s agenturou CzechInvest, sociální firma Psí útulek Rožnovsko, a Technický talent Rožnova. Ve všech třech případech se jedná o vhodné nástroje podporující místní ekonomiku v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě. Je vhodné i u těchto příkladů a nástrojů dobré praxe provádět průběžné jejich hodnocení a zejména identifikovat úspěšné výsledky, které je vhodné dále prezentovat na úrovni města.

Počet podnikatelských subjektů má dlouhodobě mírně rostoucí tendenci v absolutních údajích, což lze považovat za pozitivní trend, zvlášť pokud přihlédneme k tomu, že v roce 2020 se již naplno projevily první negativní dopady restriktivních vládních opatření v době prvních vln pandemie Covid-19. Míra nezaměstnanosti (resp. podíl nezaměstnaných) se v posledních letech výrazně snižovala až dosáhl úrovně kolem 3 %, přičemž v roce 2020 se projevily první evidentní negativní důsledky pandemie Covid na místní ekonomiku. Přesto však podíl nezaměstnaných se nezvýšil nijak dramaticky. Bude však nutné i nadále tuto oblast pečlivě sledovat a to s ohledem na vývoj energetické krize v roce 2022 a jejích dopadů na ekonomiku a trh práce v letech následujících.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Úkolem samosprávy a města je vytvoření příznivé platformy pro malé a střední formy podnikání. Město Rožnov je každoročně hodnocen v rámci výzkumu Město pro byznys. Tento výzkum zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.  Každoročně je hodnoceno 23 kritérií (podnikatelské prostředí a veřejná správa). Vývoj a hodnocení má každoročně zlepšující se tendenci, což nejlépe vystihuje to, že se město v komunikaci a spolupráci s firmami neustále zlepšuje.

Výsledky za roky 2019 a 2020 ukazují, že z hlediska celkového pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Zlínského kraje je město Rožnov pod Radhoštěm druhým takovým nejlepším městem ve Zlínském kraji.

MĚSTO PRO BYZNYS

Tabulka hodnocení v rámci výzkumu Město pro byznys pro město Rožnov pod Radhoštěm 2012 - 2020

Jako první bylo město Rožnov umístěno v elektronické komunikaci podnikatelských dotazů, zjišťující kvalitu a také včasnost odpovědí. Analytici se zaměřili kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům. Více uvádí přiložená tisková zpráva.Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Dle popisu úrovně komunikace města Rožnov pod Radhoštěm se zástupci podnikatelské sféry jednoznačně vyplývá velmi dobrá situace ve zvolených způsobech komunikace a příslušných diskusí. Velmi oceňují specifikaci konkrétních témat, která se aktuálně řešila v rámci uvedených forem komunikace. V další fázi hodnocení bude vhodné upřít pozornost na zhodnocení řešení uváděných problematických okruhů, které se se zástupci podnikatelské sféry ve městě diskutovaly. Uvedený příklad dobré praxe Technický talent 2019 je rovněž jedna ze zajímavých forem spolupráce města s podnikatelským sektorem.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov pod Radhoštěm se v oblasti cestovního ruchu profiluje a je vnímáno jako významné a turisty oblíbené centrum historického a kulturního (folklorního) dědictví Valašska a také jako významná destinace sportovního a společenského vyžití v těsné blízkosti Beskyd, a to jak v letní, tak v zimní sezóně. Velkým pozitivem města je existence hned čtyř čtyřhvězdičkových hotelů, což je na město s 17 000 obyvateli velmi nadstandardní a poskytuje to dobrou základnu pro všechny druhy turistů, především však pro ty náročnější. V Rožnově však je dostatek i dalších ubytovacích kapacit jako jsou hotely, penziony, apartmány a chalupy či ubytování v soukromí.  
Rožnov pod Radhoštěm disponuje komplexní nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i většími dětmi, pro sportovce, individuální cestovatele a turisty, milovníky hudby i filmu, historie i pro (především mladší) seniory. O tom svědčí i stoupající návštěvnost jednotlivých objektů cestovního ruchu. V návštěvnosti se v posledních letech promítá více zejména proti kovidová opatření související s omezením cestováním. Míra vzestupu návštěvnosti u rezidentů není stejná jako u nerezidentů, kde je míra jen nepatrně stoupající.

V Rožnově pod Radhoštěm je nejnavštěvovanější památkou Národní muzeum v přírodě (do roku 2018 Valašské muzeum v přírodě). V letech 2020 a 2021 navštívilo muzeum 227 782 a 276 391 návštěvníků. Což je z důvodu koronavirových omezení méně než v rekordním roce 2019 kdy muzeum navštívilo 364 140 návštěvníků. Národní muzeum - Valašské muzeum v přírodě


Velkou pozornost věnuje město komunikaci a spolupráci s místními podnikateli, se kterými se město mimo jiné spojilo v projektu Rožnov card. Díky tomuto projektu, již od roku 2016, každý kdo se ubytuje ve městě na dvě a více noci, obdrží tzv. Rožnov card, tedy slevovou (bonusovou) kartu, která nabídne slevy a výhody. V roce 2021 město upustilo od vlastního projektu Rožnov card a zapojilo se do projektu Beskydy Valašsko Card se sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko.


Město taktéž těží z dobře fungujícího Turistického informačního centra (TIC), které je členem celonárodní sítě ATIC. TIC obslouží během jednoho roku více než 30 000 lidí. Turisty jsou rovněž hojně využívány webové stránky města věnované turistickému ruchu, případně i instagramový profil města.
http://www.visitroznov.cz/index.asp
V letech 2018 a 2019 získalo TIC 2. místa v anketě o Nejlepší informační centrum Zlínského kraje, od té doby se umisťuje na předních příčkách.


Hlavní výzvou je zlepšit stávající situaci s krátkou průměrnou dobu pobytů turistů, tj. že spíše převládají jednodenní výlety do Rožnova než vícedenní pobyt (rekreace, dovolená). K tomu má napomoci například i zmiňovaná Valašsko Card nebo komunikace stavěná na důrazu na fakt, že ve městě je dostatek kvalitních ubytovacích kapacit ve všech cenových kategoriích.
Město se pravidelně účastní veletrhů zaměřených na cestovní ruch. V období od ledna do března se jedná většinou o cca. 5-6 velkých veletrhů, kde se Rožnov prezentuje buď samostatně jako město, případně v rámci (okresní) destinační společnosti Valašsko (www.visit-valassko.cz) nebo krajské destinační agentury Centrála cestovního ruchu východní Moravy (www.vychodni-morava.cz). V letech 2020 a 2021 byly tyto z důvodu pandemie Covid-19 zrušeny.
TIC průběžně rozšiřuje své služby a nabízí klientům kromě informací o turistických atraktivitách města a okolí také mnoho dalších služeb (předprodejové vstupenkové portály, internet, kopírování, půjčovna kol, koloběžek a nově i elektrokol.).


Město se snaží turisty lákat nejen na dlouholeté ikony, tradiční a oblíbené trháky, ale také na nové nápady, pořady a premiéry. Mezi největší akce patří hudební folklorní festivaly s desítky let trvající tradicí. Jsou to především Rožnovské slavnosti, které se konají zpravidla první víkend v červenci, a festival Ondrášova Valaška, pořádaný druhý víkend v červnu. Tyto akce se střídají po roce – lichá léta mají Rožnovské slavnosti a sudá zase Ondrášova Valaška. Srpnovými stálicemi jsou festival slovenského folkloru v ČR Jánošíkův dukát nebo multižánrový hudební festival Valašské folkrockování. Legendami se staly také pořady Národního muzea v přírodě: únorový Masopust, Velikonoce na Valašsku či dvoudenní Vánoční jarmark. Přidávají se k nim i Vánoční trhy na rožnovském náměstí nebo farmářské trhy pravidelně od května do října. Úspěšnými novinkami posledních sezon jsou pravidelné jízdy historických vlaků s názvem Rožnovské parní léto a dvoudenní letní Garden Food Festival skvělého jídla v malebném prostředí městského parku.
Velkému zájmu se těší i běžecké události. Květnový Night Trail Run nabízí sportovcům unikátní noční proběh Valašským muzeem v přírodě a výběh k Jurkovičově rozhledně. K městu patří i červnový T-Mobile olympijský běh, největší běh v ČR, a také zářijový půlmaraton Běh rodným krajem Emila Zátopka, který vede z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm. Novinkou roku 2019 je turistický pochod pro celou rodinu s názvem Švihák rožnovský, který nabídne osm tras od 7 do 58 kilometrů. V zimních měsících jsou hojně využívány trasy pro běžecké lyžování, které provádí sportovce místním parkem a golfovým hřištěm.  
Více informací ke všem akcím pořádaným v Rožnově pod Radhoštěm přináší speciální turistický web www.visitroznov.cz a kalendář jeho akcí.


Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm naprosto perfektně zvládá strategickou koordinaci aktivit cestovního ruchu s ohledem na principy udržitelného rozvoje a zamezení negativním dopadů příslušných aktivit na životní prostředí. Kromě strategického dokumentu Segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu na období 2021 - 2025, která tyto záležitosti plně reflektuje, tak město doložilo několik konkrétních příkladů, které jednoznačně prokazují velmi dobrý stav této tématiky. Počet hostů v ubytovacích zařízeních v letech 2017, 2018 a 2019 osciloval kolem hodnoty 73 až 75 tisíc hostů, v roce 2020 došlo k významnému snížení v počtu ubytovaných hostů, což bylo zapříčiněno okolnostmi restriktivních opatření Vlády ČR v období pandemie. Město Rožnov pod Radhoštěm patří mezi jasné destinace cestovního ruchu a to s ohledem na dlouhodobě a tradiční výstavní muzeum/skanzen a řadu dalších atrakcí, včetně tradičních akcí. Je zřejmý i opětovný zlepšující se trend v době po Covid-19. Spektrum tradičních akcí ve městě je opravdu velmi pestré a široké.

Město Rožnov pod Radhoštěm prokázalo dobrou situaci v tématu zjišťování vnímání cestovního ruchu ve městě ze strany podnikatelů i občanů. Je však vhodné do budoucna tuto agendu ještě dále posílit, např. systémem pravidelného šetření v intervalu alespoň jednou za dva roky, kdy by město zjišťovalo u občanů města aktuální situaci v jejich vnímání (pozitiv i negativ). Pravidelný systém hodnocení této problematiky by pomohlo nejen ve správě a řízení města, ale také ke zlepšení identifikace případných problémů spojených s intenzitou cestovního ruchu ve městě.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Detailně rozpracovaný strategický dokument města k tématu podnikání a místní ekonomiky a to až po úroveň tzv. karet jednotlivých opatření

Stabilní podnikatelské prostředí

Nízká míra nezaměstnanosti 

Pravidelné akce a dobré formy komunikace s podnikatelskou sférou

Citlivé plánování forem cestovního ruchu s ohledem na životní prostředí ve městě a jeho okolí

Stabilní vysoká atraktivita města z hlediska počtu ubytovaných hostů

Široké spektrum tradičních akcí pořádaných městem i dalšími organizacemi, které je rovněž doprovázeno hodnocením a dotazníky nejen na podnikatele, rezidenty ale i návštěvníky z hlediska reflexe intenzity rozvoje cestovního ruchu

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Vysoká citlivost místní ekonomiky na změny v podmínkách rozvoje cestovního ruchu

Nedostatek ploch pro další rozvoj podnikání a potenciální příchod nových investorů pro diverzifikaci aktivit města

Komplikované parkování ve městě pro rezidenty i návštěvníky v době konání větších akcí

Nedostatečné napojení města na významnější silniční a železniční dopravní koridory

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Turbulentní vnější kontext, který bude ovlivňovat strategické plánování aktivit města ve vazbě na podnikání a místní ekonomiku (nutnost realizovat pravidelné interní, příp. externí, evaluace tématiky)

Podpora technického vzdělávání a řemesel v základním vzdělávání i s ohledem na specifika místní ekonomiky města

Potenciální rozšiřování podnikatelských aktivit ve městě a diverzifikace ekonomických činností

Intenzivnější využívání znalostí a poznatků z realizovaných pravidelných setkáváních zástupců města se zástupci podniků

Propagace města a podpora vícedenních akcí s ohledem na zvýšení potenciálu využití ubytovacích zařízení

Digitalizace, kreativní průmysl, kreativní formy kultury a rozvoje cestovního ruchu


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Ekonomická a energetická krize může dramaticky ovlivnit nejen místní energeticky náročné firmy, ale také potenciál cestovního ruchu

Návrat pandemických opatření a jejich negativní vliv na setkávání lidí a možnost rozvoje cestovního ruchu

Přesun výroby a fungování některých podniků mimo město v důsledku nedostatku prostor pro rozšiřování výroby

Přetrvávající vysoké ceny nemovitostí a nájmů ovlivňujících fungování nejen podnikatelského sektoru

Turbulentní cenový vývoj v důsledku vysoké míry inflace a důsledky na místní ekonomiku, podniky a trh práce


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Rožnov pod Radhoštěm prokazuje velmi solidní stav v  oblasti místní ekonomiky a podnikání. Aktivně přistupuje ve svém strategickém plánování k této tématice a disponuje potřebným spektrem nástrojů, jejichž prostřednictvím se dlouhodobě snaží pozitivně působit na lokální podmínky podnikání i trhu práce. Rovněž prokazuje i vhodné příklady dobré praxe. Ve statistických ukazatelích týkajících se míry podnikání i podílu nezaměstnaných vykázalo ve sledovaném období velmi dobré výsledky a lze celkově konstatovat, že situace byla i přes evidentní dopady restriktivních opatření Vlády ČR v kontextu pandemie Covid-19 na velmi solidní úrovni. Je velký předpoklad a pravděpodobnost, že tato situace se znovu bude postupně obnovovat, i když je nutné upozornit na některá vnější rizika, která pozitivní návrat mohou dramaticky zbrzdit nebo zcela zastavit (viz SWOT analýza a potenciální negativní důsledky očekávané ekonomické recese a současné energetické krize doprovázené turbulentním cenovým vývojem).

Z hlediska forem a intenzity komunikace města s podnikatelskou sférou lze vyslovit velkou míru spokojenosti, protože město pravidelně komunikuje různými způsoby s podnikateli ve městě. V dalších fázích však bude vhodné prokázat i konkrétní příklady, jak se závěry z těchto jednání přímo dotknou konkrétních aktivit ve městě.

Cestovní ruch má ve městě zcela zásadní roli. Město Rožnov pod Radhoštěm je typickou regionální destinací cestovního ruchu, přičemž lze pozitivně hodnotit nejen strategický přístup města k této tématice, která plně reflektuje potenciální negativní důsledky tohoto segmentu na místní rozvoj a zejména životní prostředí. Spektrum tradičních akcí je velmi široké a město má v tomto směru velmi dobře propracovaný systém. Lze ocenit i dotazníková šetření reflektující vnímání podnikatelů i rezidentů vůči cestovního ruchu, nicméně bude do budoucna vhodné tuto agendu dále posílit, např. systémem pravidelného šetření a průběžného vyhodnocování (alespoň jednou za dva roky - viz dílčí komentáře v auditu).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav tématu 6 Místní ekonomika a podnikání je ve městě Rožnov pod Radhoštěm na velmi solidní úrovni a to i s ohledem na trendy, které negativně ovlivňovaly tuto oblast právě v letech silně restriktivních opatření Vlády ČR v období pandemie Covid-19. Zvlášť v tomto případě, kdy město je typickou destinací cestovního ruchu je evidentní, že se potýkalo s celou řadou problémů, nicméně komplexní přístup města k tématice cestovního ruchu a průběžná komunikace se zástupci podnikatelské sféry jsou velmi dobrým podkladem pro opětovné navrácení dobré situace v tomto segmentu. Město se však může v nejbližších letech potýkat s dalšími výzvami a problémy, které jej mohou velmi těžce zkoušet. Dlouhodobá odolnost města v segmentu místní ekonomiky a podnikání tak bude i nadále důležitá ve vazbě na diverzifikaci místní ekonomické struktury. Ve sledovaném a hodnoceném období však město vykázalo velmi dobré výsledky ve vazbě na stav a vazbu k udržitelnému rozvoji.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2030 představuje strategický dokument, který je orientován na komplexní rozvoj území města. Pomocí něj zabezpečuje samospráva města ve stanoveném časovém horizontu aktivity, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. Konkrétní plán aktivit na roky 2022-2025 obsahuje Akční plán. Dokumenty byly schváleny Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm, včetně Prohlášení o posuzování vlivů na životní prostředí.

Strategický plán rozvoje města (SPRM) byl schválen a jeho platnost je do roku 2030. SPRM sestává z několika částí – části analytické (Profil města, Průzkum názoru obyvatel a podnikatelských subjektů), části návrhové (Návrhová část a Akční plán) a implementační části. Strategický plán je plánem dlouhodobým s platností do roku 2030. Navrhuje obecnější a dlouhodobé směřování rozvoje města a je zastřešujícím dokumentem.

SRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA - aktuální

Ze strategického plánu rozvoje vychází Segmentová koncepce pro oblast místní ekonomiky v Rožnově pod Radhoštěm na období 2021-2025, jejímž obsahem je zmapování bariér a možnosti rozvoje podnikatelského prostředí v souladu se stanovenými cíli a opatřeními či aktivitami jak stanovených cílů dosáhnout.

Segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky SPRM


Územní plán: účinnost od 30. 12. 2011 včetně změny č.1 s účinností od 16.10.2014 a změny č.2. s účinností od 3.11.2017

ÚZEMNÍ PLAN


MAS Rožnovsko: úkolem Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.

Strategie MAS Rožnovsko pro programové období 2014 - 2020 byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny 4 základní témata:

PRIORITA 1 – UDRŽITELNÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ

PRIORITA 2 – PROSPERUJÍCÍ MÍSTNÍ EKONOMIKA

PRIORITA 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRIORITA 4 – KULTURNÍ DĚDICTVÍ - PAMÁTKY

MAS Rožnovsko


Asociace regionálních značek: cílem je zviditelnit region, v našem případě Beskydy, a zviditelnit produkty, které zde vznikají.

REGIONÁLNÍ ZNAČKY - BESKYDYOblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm aktuálně disponuje ve svém strategickém plánování zejména Segmentovou strategií pro místní ekonomiku na období 2021 až 2030 a v hodnoceném období se daná strategie v podstatě rozjížděla. Lze vyslovit spokojenost s nastavením této strategie pro podporu místní ekonomiky, podnikání i trhu práce. Zároveň však lze také doporučit, aby město realizovalo pravidelné interní evaluace jednotlivých aktivit této strategie. Obdobně lze hodnotit také Portál životních situací, který rovněž může být velmi nápomocný pro usnadnění formálních náležitostí potřebných pro podnikání i trh práce. Je vhodné realizovat příslušné hodnotící analýzy míry efektivity tohoto nástroje. Forma práce s těmito analýzami a interními evaluacemi bude důležitá při dalším postupu a hodnocení v rámci vyšší kategorie "A".

Město rovněž uvádí i tři příklady dobré praxe, tj. spolupráce s agenturou CzechInvest, sociální firma Psí útulek Rožnovsko, a Technický talent Rožnova. Ve všech třech případech se jedná o vhodné nástroje podporující místní ekonomiku v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě. Je vhodné i u těchto příkladů a nástrojů dobré praxe provádět průběžné jejich hodnocení a zejména identifikovat úspěšné výsledky, které je vhodné dále prezentovat na úrovni města.

Počet podnikatelských subjektů má dlouhodobě mírně rostoucí tendenci v absolutních údajích, což lze považovat za pozitivní trend, zvlášť pokud přihlédneme k tomu, že v roce 2020 se již naplno projevily první negativní dopady restriktivních vládních opatření v době prvních vln pandemie Covid-19. Míra nezaměstnanosti (resp. podíl nezaměstnaných) se v posledních letech výrazně snižovala až dosáhl úrovně kolem 3 %, přičemž v roce 2020 se projevily první evidentní negativní důsledky pandemie Covid na místní ekonomiku. Přesto však podíl nezaměstnaných se nezvýšil nijak dramaticky. Bude však nutné i nadále tuto oblast pečlivě sledovat a to s ohledem na vývoj energetické krize v roce 2022 a jejích dopadů na ekonomiku a trh práce v letech následujících.