Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Petra Kolínská
Konzultant Karel Bařinka
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je podrobný, srozumitelný a  kvalitně zpracovaný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky. Audit byl na základě připomínek doplněn a je v pořádku.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ve většině případů jsou indikátory uvedeny. Chybí jen indikátor kompaktnosti města a měření dostupnosti občanské vybavenosti. S ohledem na přípravu nového územního plánu by neměl být problém v příštím auditu již tyto údaje mít.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město aktivně využívá územní studie a územně analytické podklady a má zpracovaný Plán udržitelné mobility (bude též podkladem pro nový územní plán).

Doporučujeme využít přípravu nového územního plánu pro co nejpřesnější identifikaci všech možností, jak soustředit výstavbu do zastavěného území. Indikátor kompaktnosti dosud město nesleduje, ale to se má změnit v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Trend proto hodnotíme jako zlepšující se.

Z pohledu environmentálního i ekonomického platí doporučení omezovat v případě nové výstavby individuální bydlení (rodinné domy) a více podporovat výstavbu bytových domů. K efektivní hustotě zástavby z pohledu nároků na veřejné rozpočty viz odborná publikace Hustota a ekonomika měst -  https://phap.cz/publikace/hustota-a-ekonomika-mest/. U rozvolněné zástavby není mj. možné zajistit dostupnost veřejné vybavenosti v pěší vzdálenosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město využívá kvalitativní kritéria při zadávání důležitých projektů týkajících se veřejných prostor. Zohledňuje také názory veřejnosti. Zkouší různé postupy, neomezuje se na spolupráci s ČKA. Výběr projektanta formou architektonické soutěže se uplatňuje u architektonicky a urbanisticky významných staveb ve městě. Město v takovém případě uplatňuje autorský dozor. Doporučujeme u dalších soutěží spolupracovat s ČKA a využít jejich metodik pro spolupráci s architekty.

Při výběru projekčních prací formou veřejné zakázky (mimo architektonické soutěže)  se zohledňují reference, odbornost zpracovatelů a splnění kvalifikačních požadavků. U výběru projektanta územního plánu byl výběr dvoukolový. Z podkladů však nebylo možné zjistit, jakou váhu při hodnocení veřejné zakázky má kvalita nabídky.

Zapojení veřejnosti do přípravy projektů probíhá a množství příležitostí vyjádřit se k záměrům města se rozšiřuje (nově jsou to např. veřejné interpelace) . Pro následující období doporučuji zpřístupnit zaměstnancům úřadu i veřejnosti metodiku města pro konzultace s veřejností, která bude popisovat různé formy zapojení a kdy se mají využít. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec má aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, ale s ohledem na soukromé vlastnictví má omezené možnosti iniciovat jejich revitalizaci. V budoucnu lze uvažovat v exponovaných místech o smlouvách se soukromými majiteli a aktivním zapojení města do rekonstrukce/revitalizace. Pro příští hodnocení doporučuji mít exaktní přehled o poměru ploch realizované výstavby na „brownfields“/ k realizované zástavbě na návrhových plochách mimo zastavěné území.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město průběžně revitalizuje obecní bytové domy, školská zařízení a veřejná prostranství na sídlištích. Má průběžně přehled o počtech realizovaných rekosntrukcí.Město sleduje při regeneraci domů, bytů i ostatních objektů ve vlastnictví města kritérium výrazného snížení energetické náročnosti objektů, revitalizace vždy spočívá ve zlepšení tepelně-technických vlastností objektů

V přípravě je projekt na  výstavbu fotovoltaických elektráren na objektech města. Zpracovává se koncepce energetiky, která se možností využití obnovitelných zdrojů bude zabývat. Konkrétně se jedná o možnost využití biomasy (pelety), spojené s výstavbou bioplynové stanice.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město doložilo aktivity a projekty směřujících k omezení rizika ničivých povodní. Má protipovodňový plán, který pravidelně aktualizuje. Město přijalo řadu konkrétních opatření pro zvýšenou akumulaci vod a zpomalení odtoku. Město nemá plán opatření proti suchu - to zůstává výzvou pro další roky. Doporučujeme také měřit dopady realizovaných projektů v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Příprava nového územního plánu se zapojením veřejnosti a projektantem vybraným na základě kvalitativních kritérií

Zpracované strategické dokumenty- zejména Plán udržitelné mobility

Využívání územních studií

Zapojení hlavního architekta města (externí pozice)

Spolupráce s vysokými školami

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Absence některých dat

Zapojování veřejnosti někdy jen formou informování o již rozhodnutých investicích

Přerušení spolupráce s ČKA


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Příprava nového územního plánu

Národní plán obnovy a další EU fondy

Architektonické soutěže podle pravidel ČKA

Rozvoj modrozelené infrastruktury

Renovace opuštěných objektů a revitalizace zanedbaných ploch.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Přilišné zatížení městského rozpočtu v souvislosti s energetickou krizí - omezení investic

Nestabilní rozhodovací prostředí v souvislosti s aplikací nového stavebního zákona

Rozšiřování města do volné krajiny - zabory ZPF.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Rožnov pod Radhoštěm svým přístupem k územnímu rozvoji aktivně naplňuje principy udržitelného rozvoje a může být inspirací pro jiná města obdobné velikosti.

Pro nadcházející období doporučuji vést debatu uvnitř radnice a následně i s občany na téma rozvoj individuálního bydlení versus výstavba bytových domů. Poměr této výstavby zásadním způsobem ovlivní nejen uhlíkovou stopu města a výši veřejných provozních výdajů, ale také dobrou dostupnost veřejné vybavenosti. Dílčí doporučení jsou uvedeny v jednotlivých částech auditu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit pro oblast územního rozvoje byl zpracován ve vysoké kvalitě. Aktivity a směřování v gesci územního rozvoje hodnotím jako dobrou a v mnoha ohledech lze vidět pozitivní trendy.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město aktivně využívá územní studie a územně analytické podklady a má zpracovaný Plán udržitelné mobility (bude též podkladem pro nový územní plán).

Doporučujeme využít přípravu nového územního plánu pro co nejpřesnější identifikaci všech možností, jak soustředit výstavbu do zastavěného území. Indikátor kompaktnosti dosud město nesleduje, ale to se má změnit v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Trend proto hodnotíme jako zlepšující se.

Z pohledu environmentálního i ekonomického platí doporučení omezovat v případě nové výstavby individuální bydlení (rodinné domy) a více podporovat výstavbu bytových domů. K efektivní hustotě zástavby z pohledu nároků na veřejné rozpočty viz odborná publikace Hustota a ekonomika měst -  https://phap.cz/publikace/hustota-a-ekonomika-mest/. U rozvolněné zástavby není mj. možné zajistit dostupnost veřejné vybavenosti v pěší vzdálenosti.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město využívá kvalitativní kritéria při zadávání důležitých projektů týkajících se veřejných prostor. Zohledňuje také názory veřejnosti. Zkouší různé postupy, neomezuje se na spolupráci s ČKA. Výběr projektanta formou architektonické soutěže se uplatňuje u architektonicky a urbanisticky významných staveb ve městě. Město v takovém případě uplatňuje autorský dozor. Doporučujeme u dalších soutěží spolupracovat s ČKA a využít jejich metodik pro spolupráci s architekty.

Při výběru projekčních prací formou veřejné zakázky (mimo architektonické soutěže)  se zohledňují reference, odbornost zpracovatelů a splnění kvalifikačních požadavků. U výběru projektanta územního plánu byl výběr dvoukolový. Z podkladů však nebylo možné zjistit, jakou váhu při hodnocení veřejné zakázky má kvalita nabídky.

Zapojení veřejnosti do přípravy projektů probíhá a množství příležitostí vyjádřit se k záměrům města se rozšiřuje (nově jsou to např. veřejné interpelace) . Pro následující období doporučuji zpřístupnit zaměstnancům úřadu i veřejnosti metodiku města pro konzultace s veřejností, která bude popisovat různé formy zapojení a kdy se mají využít. 

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec má aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, ale s ohledem na soukromé vlastnictví má omezené možnosti iniciovat jejich revitalizaci. V budoucnu lze uvažovat v exponovaných místech o smlouvách se soukromými majiteli a aktivním zapojení města do rekonstrukce/revitalizace. Pro příští hodnocení doporučuji mít exaktní přehled o poměru ploch realizované výstavby na „brownfields“/ k realizované zástavbě na návrhových plochách mimo zastavěné území.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město průběžně revitalizuje obecní bytové domy, školská zařízení a veřejná prostranství na sídlištích. Má průběžně přehled o počtech realizovaných rekosntrukcí.Město sleduje při regeneraci domů, bytů i ostatních objektů ve vlastnictví města kritérium výrazného snížení energetické náročnosti objektů, revitalizace vždy spočívá ve zlepšení tepelně-technických vlastností objektů

V přípravě je projekt na  výstavbu fotovoltaických elektráren na objektech města. Zpracovává se koncepce energetiky, která se možností využití obnovitelných zdrojů bude zabývat. Konkrétně se jedná o možnost využití biomasy (pelety), spojené s výstavbou bioplynové stanice.

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město doložilo aktivity a projekty směřujících k omezení rizika ničivých povodní. Má protipovodňový plán, který pravidelně aktualizuje. Město přijalo řadu konkrétních opatření pro zvýšenou akumulaci vod a zpomalení odtoku. Město nemá plán opatření proti suchu - to zůstává výzvou pro další roky. Doporučujeme také měřit dopady realizovaných projektů v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.