Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jana Uchytilová
Konzultant Michaela Pixová
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován kompletně a přehledně. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm má nově provázané strategické dokumenty. Segmentové koncepce jsou provázané se Strategickým plánem rozvojem města a také s akčním plánem. To, že se Rožnov pod Radhoštěm snaží řídit strategicky dokládá to, že Rožnov pod Radhoštěm je referečním městem strategického plánování v Národní síti zdravých měst.


Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Tato část je velmi kvalitně zpracovaná. Oceňuji vznik strategického plánu, koncepčních dokumentů a jejich provázanost. Dále implementaci strategického plánu, digitalizaci strategického řízení a práci s akčním plánem včetně jeho vyhodnocování. Velký význam má existence odboru Strategického rozvoje a projektů a nastavení procesního plánu. Výše zmíněné zásadní ro strategický a udržitelný rozvoj města a doporučuji v usilovné práci a nasazení pokračovat. Tato kapitola je příkladem dobré praxe. 
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rožnov pod Radhoštěm se snaží řídit efektivně a hospodárně. V rámci Strategického plánu rozvoje města existují akvity, které se mají realizovat a hodnotit. Rožnov p. R. dělá akce pro občany v rámci ekologie a dalších oblastí, dále je zařazen v Benchmarkingové iniciativě a řídí se zákony pro hospodaření.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato kapitola je zpracována v pořádku. Pozitivně hodnotíme pozici městského energetika, pozici na ochranu ovzduší a také zapojení do benchmarkingové iniciativy, kde může město získat srovnání s ostatními městy a zároveň se vzájemně inspirovat. Dále transparentní přístup v oblasti hospodaření. Pozitivně hodnotím Portál životních situací, množství komunikačních kanálů. Velkým úkolem bude úspěšné vytvoření elektronické úřední desky, která k modernímu městu patří. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm aktivně pracuje na rozvoji, synergii v partnerství a komunikaci směrem k občanům. Každým rokem se snaží o zlepšení komunikačních kanálů a účelného využívání. Zapojuje občany do dění ve městě a chce znát jejich názor. Obyvatelé města mají dostupné veškeré informace, úřad je transparentní, informace jsou zveřejňovány. Rožnov se snaží aktivně rozvíjet i v partnerství, ať už jsou to zahraniční nebo regionální vztahy. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kapitola je zpracovaná dobře. Město realizuje mnoho aktivit pro občany, veřejná projednávání, existuje i školní parlament. Má i široké spektrum komunikačních kanálů a snaží se být co nejvíce transparentní.

Dalším posunem může být zavedení pozice koordinátora participace pro větší zapojení obyvatel do rozvoje města a koordinaci těchto aktivit, který by mohl pomoci zapojit občany do aktualizace akčních plánů - přinést vlastní podněty pro rozvoj města či zapojit do participace také znevýhodněné skupiny obyvatel.


Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se
Rožnov pod Radhoštěm provedl v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města velké dotazníkové šetření. Ačkoli nemá Rožnov p. R. nastavenou metodiku, chce tento dotazník používat pravidelně a také se plánuje napsat metodika spokojenosti pro občany a pro zaměstnance, protože indikátory specifických cílů a globálních cílů ve Strategickém plánu rozvoje města jsou navázány na tento dotazník.
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzhledem k tomu, že neexistuje metodika šetření spokojenosti a dotazníkové šetření bylo prováděno při vzniku SPRM, není tato oblast nejsilnější stránkou města. Kladně hodnotím záměr města šetření opakovat a doporučuji vytvořit metodiku či manuál, který jasně stanoví jak, v jakém rozsahu a kdy bude šetření pravidelně realizováno.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

 • vznik nového strategického plánu a jeho implementace prostřednictvím Akčního plánu 

 • vznik segmentových strategických dokumentů

 • vzájemná provázanost výše zmíněných

 • důraz na strategické řízení a jeho digitalizace

 • rozmanité komunikační kanály

 • transparentnost úřadu

 • odbor Strategického rozvoje a projektů

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • prozatím neexistence elektronické úřední desky

 • vzhledem k tomu, že aktivity v oblasti strategického řízení jsou v začátku, některé body jsou zatím nerealizované (pochopitelné)

 • komunikace se všemi skupinami obyvatel není dostatečně inkluzivní - vylučuje ty, kteří nemají možnost účastnit veřejných projednání a zároveň nejsou online 

 • zjišťování spokojenosti občanů - není metodika, není zatím zavedena tradice

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • nadále zdokonalovat realizaci procesního plánu

 • pokračovat v usilovné práci se strategickým plánem, akčními plány a jejich vyhodnocováním i do budoucna

 • zachovat si nadšení pro strategické řízení 

 • zdokonalit práci v softwaru Attis a optimalizace procesu provázanosti rozpočtu a realizovaných aktivit akčního plánu 

 • úspěšné vybudování elektronické úřední desky, která pomůže občanům lépe komunikovat s úřadem a naopak 

 • komunikace aktivit města navenek, ale i uvnitř úřadu

 • úspěšná realizace aktivit ze SPRM

 • aktivity realizované pracovnicí pro ochranu ovzduší 

 • seznámení zaměstnanců úřadu s důležitostí pozice pro ochranu ovzduší a zajištění dostatečné spolupráce

 • pokračování a realizace dalších ekologicky zaměřených aktivit

 • zavedení pozice koordinátora participace

 • průzkumy/šetření zjišťující podněty a zpětnou vazbu také od různých znevýhodněných skupin obyvatel 

 • metodika šetření spokojenosti občanů a zavedení pravidelného vyhodnocování

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • opadnutí nadšení při budování udržitelného strategického řízení a jeho stagnace

 • změna politického vedení města, které by nemuselo tolik podporovat doposud vzkvétající práci v oblasti strategického rozvoje - je potřeba (a mám dojem, že to město dělá) zahrnout celý úřad do této iniciativy - tedy komunikovat nejen navenek, ale i uvnitř úřadu tak, aby všichni zaměstnanci chápali důležitost strategického rozvoje

 • neúspěšné realizování elektronické úřední desky 

 • nepochopení ostatních zaměstnanců důležitosti pozice na ochranu ovzduší a nedostatečná spolupráce s ní 

 • nezjišťování spokojenosti občanů může vést k neznalosti nálady občanů města, zhoršování stavu a nespokojenosti, neadekvátní reakce na jejich potřeby

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji nepolevit v usilovné práci v oblasti strategického a udržitelného rozvoje a nadále zlepšovat započaté aktivity. 

Dílčí doporučení uvádím u jednotlivých bodů auditu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit je z mého hlediska velmi dobře zpracovaný. Město učinilo velký krok zpracováním strategického plánu, jeho implementací a  nastavením strategického řízení. Vzhledem k tomu, že některé aktivity jsou teprve v začátcích, je zde i prostor pro další zlepšení. Město se snaží být ve směru k občanům transparentní a otevřené, má široké spektrum komunikačních kanálů. Město jde velmi dobrým směrem. 


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm má nově provázané strategické dokumenty. Segmentové koncepce jsou provázané se Strategickým plánem rozvojem města a také s akčním plánem. To, že se Rožnov pod Radhoštěm snaží řídit strategicky dokládá to, že Rožnov pod Radhoštěm je referečním městem strategického plánování v Národní síti zdravých měst.


Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Tato část je velmi kvalitně zpracovaná. Oceňuji vznik strategického plánu, koncepčních dokumentů a jejich provázanost. Dále implementaci strategického plánu, digitalizaci strategického řízení a práci s akčním plánem včetně jeho vyhodnocování. Velký význam má existence odboru Strategického rozvoje a projektů a nastavení procesního plánu. Výše zmíněné zásadní ro strategický a udržitelný rozvoj města a doporučuji v usilovné práci a nasazení pokračovat. Tato kapitola je příkladem dobré praxe. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rožnov pod Radhoštěm se snaží řídit efektivně a hospodárně. V rámci Strategického plánu rozvoje města existují akvity, které se mají realizovat a hodnotit. Rožnov p. R. dělá akce pro občany v rámci ekologie a dalších oblastí, dále je zařazen v Benchmarkingové iniciativě a řídí se zákony pro hospodaření.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato kapitola je zpracována v pořádku. Pozitivně hodnotíme pozici městského energetika, pozici na ochranu ovzduší a také zapojení do benchmarkingové iniciativy, kde může město získat srovnání s ostatními městy a zároveň se vzájemně inspirovat. Dále transparentní přístup v oblasti hospodaření. Pozitivně hodnotím Portál životních situací, množství komunikačních kanálů. Velkým úkolem bude úspěšné vytvoření elektronické úřední desky, která k modernímu městu patří. 

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm aktivně pracuje na rozvoji, synergii v partnerství a komunikaci směrem k občanům. Každým rokem se snaží o zlepšení komunikačních kanálů a účelného využívání. Zapojuje občany do dění ve městě a chce znát jejich názor. Obyvatelé města mají dostupné veškeré informace, úřad je transparentní, informace jsou zveřejňovány. Rožnov se snaží aktivně rozvíjet i v partnerství, ať už jsou to zahraniční nebo regionální vztahy. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kapitola je zpracovaná dobře. Město realizuje mnoho aktivit pro občany, veřejná projednávání, existuje i školní parlament. Má i široké spektrum komunikačních kanálů a snaží se být co nejvíce transparentní.

Dalším posunem může být zavedení pozice koordinátora participace pro větší zapojení obyvatel do rozvoje města a koordinaci těchto aktivit, který by mohl pomoci zapojit občany do aktualizace akčních plánů - přinést vlastní podněty pro rozvoj města či zapojit do participace také znevýhodněné skupiny obyvatel.


1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se
Rožnov pod Radhoštěm provedl v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města velké dotazníkové šetření. Ačkoli nemá Rožnov p. R. nastavenou metodiku, chce tento dotazník používat pravidelně a také se plánuje napsat metodika spokojenosti pro občany a pro zaměstnance, protože indikátory specifických cílů a globálních cílů ve Strategickém plánu rozvoje města jsou navázány na tento dotazník.
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vzhledem k tomu, že neexistuje metodika šetření spokojenosti a dotazníkové šetření bylo prováděno při vzniku SPRM, není tato oblast nejsilnější stránkou města. Kladně hodnotím záměr města šetření opakovat a doporučuji vytvořit metodiku či manuál, který jasně stanoví jak, v jakém rozsahu a kdy bude šetření pravidelně realizováno.