Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Böhmová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Zdeňka Černá Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město přímo řeší  intenzivně zdravotní hlediska při plánování činnosti Domova seniorů Břeclav, což je příspěvková organizace města. Podporuje řadu akcí na zdravotní prevenci. Přesto lze konstatovat, že zdraví není oblast, která by intenzivně prostupovala plány města na další rozvoj

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

z této části auditu vyplývá, že město nemá zpracovaný strategický dokument, který by komplexně řešil problematiku zlepšování zdraví obyvatel. z dalších částí ale vyplývá, že některé strategické dokumenty zpracovány máte, popřípadě dříve město zpracováno mělo. tedy že se strategickému plánování v oblasti zdraví obyvatel zabýváte. Pro upřesnění uvádím, že problematika zdraví nespočívá jen v péči o rozvoj zdravotních služeb, které jsou bezpochyby důležité, ale také o rozvoj a podporu všech oblastí, které souvisí s ochranou a podporou zdraví, prevencí nemocí a také ovlivňování determinant, které zásadně působí na zdraví obyvatel města (podpora zdravých životních podmínek, zdravého životního stylu, pohybových aktivit, pocit bezpečí obyvatel...). Některé koncepce a strategie, které město má, se ke zlepšování veřejného zdraví jistě vztahují. s tématem souvisí všechny kroky města, které zlepšují život obyvatel. Do auditu by bylo vhodné tyto dokumenty zmínit, uvést odkazy na ně, popřípadě odkázat na konkrétní části daného dokumentu. Do budoucna je ale potřebné se zaměřit na oblast zdraví a zpracovat systematický strategický dokument - nejlépe Zdravotní plán, pokud o jeho zpracování uvažujete, uveďte například v jakém časovém horizontu.

město má zřízenou komisi sociální a zdravotní - lze zde uvést její činnost

podotýkám, že máte zpracovanou Analýzu zdravotního stavu obyvatel, což je výchozí materiál pro další strategické plánování.


můžete využít některé úspěšné audity města v kategorii C z minulých let, jako inspiraci zpracování auditu

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

podpora prevence je díky podpoře akcí ze strany města dobrá.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast 5.2 doporučuji více rozpracovat.

v ot. 5.2.1 - doporučuji být v odpovědích více konkrétní: jaký je trend spolupráce, jsou NNO, podnikatelé zapojeni například do práce komise/pracovní skupiny Zdravého města, popřípadě spolupracuji s městem/úřadem i jinak?

když město podporuje z rozpočtu fungování těchto organizací, uveďte konkrétní příklady, částky, můžete vložit odkazy na dotační tituly. apod.

apod.

5.2.2 doporučuji být v odpovědích opět konkrétní, uveďte bližší podrobnosti o konaných akcích, vložte například odkazy na tiskové zprávy

výčet nemusí být úplný, zbytek lze dohledat na webových stránkách, ale uveďte například nejvýznamnější akcí, jaký je ohlas veřejnosti, počty účastníků stoupají?, jak ovlivnila akce epidemie v posledním roce? bude se město k organizaci akcí vracet v plném rozsahu? mají obyvatelé zájem o tyto akce, chtějí měnit obsahovou stránku? řešíte s nimi tyto aktivity například na VF?

5.2.3 podle zákona musejí být všechny provozovny momentálně nekuřácké, nepotýká se město například se stížnostmi občanů na srocování kuřáků před restauracemi? nedochází ke kouření na veřejných místech (zastávky, apod.), jak město tyto problémy řeší. uveďte například spolupráci s městskou policií.

pořádá Břeclav nějaké další osvětové akce (kromě Dne bez tabáku) proti kouření pro veřejnost, pro děti, spolupracuje v této oblasti se školami? apod.

5.2.4 doplňte k dotačním titulům konkrétní údaje, částky, které ročně na podporu pohybových aktivit město poskytuje. jak dále podporuje pohybové aktivity dětí a mládeže (organizujete celou řadu akcí, uveďte je zde, popřípadě použijte odkaz na část auditu, kde o akcích hovoříte - do práce na kole např.) doplňte i osvětovou aktivitu o významu pohybu například na školách, v koužcích apod. podporujete například docházení dětí do škol pěšky?

5.2.5 opět doporučuji doplnit konkrétní informace o dotacích v této oblasti, popř. odkaz na přechozí část auditu, kde je již vyčísleno. je možné uvést pro představu počet km cyklostezek, opět můžete zmínit osvětové akce, kterými podporuje město aktivitní mobilitu občanů. jak je například zvyšována bezpečnost chodců, cyklistů při běžném pohybu po městě. 

5.2.6 - zde můžete využít data z analýzy zdravotního stavu obyvatel, kolik přibývá obyvatel 65+, 80+, jaký to má pro město význam.

jak konkrétně finančně přispívá město organizacím, které pracuji se seniory? můžete uvést činnost komise zdravotní a sociální. máte zpracovanou strategii sociálních služeb, určitě zde zmiňte konkrétní body, které tuto otázku řeší.

5.2.7 -  opět doporučuji doplnit konkrétními údaji - počty akcí, odkazy na stránky, tiskové zprávy, akcí organizujete opravdu velké množství, je velká škoda v auditu tyto informace "neprodat"

jak hodnotíte vy jako město rozsah těchto aktivit, je dostačující, je třeba na mládež působit více, jaké konkrétní problémy jsou řešeny (šikana, závislosti, nedostatek pohybu, zdravá strava...?) 

5.2.8 jaká byla historicky účast na VF, uveďte např. počty účastníků. je zájem obyvatel diskutovat na tato témata? I to že se v rámci dotazníkového šetření zabýváte oblastmi, které uvádíte, řešíte problémy zdraví obyvatel. jak je uvedeno již dříve, zdraví je také pohoda obyvatel, pocit bezpečí, sociální jistoty, možnost volnočasových aktivit ve městě, čisté životní prostředí atp. Plánuje město pokračovat v diskusních akcích s veřejností? apod.

5.2.9 bylo město nuceno v době epidemie změnit způsob komunikace s obyvateli? nebo vše probíhalo standardně?


5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Při odpovědích na návodné otázky v oblasti 5.3 doporučují více vycházet z Vaši Analýzy zdravotního stavu, prosím vložte zde také odkaz na ni. 

v odpovědích na otázky uvádíte příliš krátký časový úsek. Optimální je porovnávat data za období cca 10 let, aby byl patrný trend v dané oblasti. Využijte toho, že máte k dispozici zpracovanou analýzu, je dobré v jednotlivých odpovědích doložit například grafy, či tabulky z analýzy, takto zodpovězené otázky by neměli vypovídající hodnotu. 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město přímo řeší  intenzivně zdravotní hlediska při plánování činnosti Domova seniorů Břeclav, což je příspěvková organizace města. Podporuje řadu akcí na zdravotní prevenci. Přesto lze konstatovat, že zdraví není oblast, která by intenzivně prostupovala plány města na další rozvoj

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

z této části auditu vyplývá, že město nemá zpracovaný strategický dokument, který by komplexně řešil problematiku zlepšování zdraví obyvatel. z dalších částí ale vyplývá, že některé strategické dokumenty zpracovány máte, popřípadě dříve město zpracováno mělo. tedy že se strategickému plánování v oblasti zdraví obyvatel zabýváte. Pro upřesnění uvádím, že problematika zdraví nespočívá jen v péči o rozvoj zdravotních služeb, které jsou bezpochyby důležité, ale také o rozvoj a podporu všech oblastí, které souvisí s ochranou a podporou zdraví, prevencí nemocí a také ovlivňování determinant, které zásadně působí na zdraví obyvatel města (podpora zdravých životních podmínek, zdravého životního stylu, pohybových aktivit, pocit bezpečí obyvatel...). Některé koncepce a strategie, které město má, se ke zlepšování veřejného zdraví jistě vztahují. s tématem souvisí všechny kroky města, které zlepšují život obyvatel. Do auditu by bylo vhodné tyto dokumenty zmínit, uvést odkazy na ně, popřípadě odkázat na konkrétní části daného dokumentu. Do budoucna je ale potřebné se zaměřit na oblast zdraví a zpracovat systematický strategický dokument - nejlépe Zdravotní plán, pokud o jeho zpracování uvažujete, uveďte například v jakém časovém horizontu.

město má zřízenou komisi sociální a zdravotní - lze zde uvést její činnost

podotýkám, že máte zpracovanou Analýzu zdravotního stavu obyvatel, což je výchozí materiál pro další strategické plánování.


můžete využít některé úspěšné audity města v kategorii C z minulých let, jako inspiraci zpracování auditu

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

podpora prevence je díky podpoře akcí ze strany města dobrá.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast 5.2 doporučuji více rozpracovat.

v ot. 5.2.1 - doporučuji být v odpovědích více konkrétní: jaký je trend spolupráce, jsou NNO, podnikatelé zapojeni například do práce komise/pracovní skupiny Zdravého města, popřípadě spolupracuji s městem/úřadem i jinak?

když město podporuje z rozpočtu fungování těchto organizací, uveďte konkrétní příklady, částky, můžete vložit odkazy na dotační tituly. apod.

apod.

5.2.2 doporučuji být v odpovědích opět konkrétní, uveďte bližší podrobnosti o konaných akcích, vložte například odkazy na tiskové zprávy

výčet nemusí být úplný, zbytek lze dohledat na webových stránkách, ale uveďte například nejvýznamnější akcí, jaký je ohlas veřejnosti, počty účastníků stoupají?, jak ovlivnila akce epidemie v posledním roce? bude se město k organizaci akcí vracet v plném rozsahu? mají obyvatelé zájem o tyto akce, chtějí měnit obsahovou stránku? řešíte s nimi tyto aktivity například na VF?

5.2.3 podle zákona musejí být všechny provozovny momentálně nekuřácké, nepotýká se město například se stížnostmi občanů na srocování kuřáků před restauracemi? nedochází ke kouření na veřejných místech (zastávky, apod.), jak město tyto problémy řeší. uveďte například spolupráci s městskou policií.

pořádá Břeclav nějaké další osvětové akce (kromě Dne bez tabáku) proti kouření pro veřejnost, pro děti, spolupracuje v této oblasti se školami? apod.

5.2.4 doplňte k dotačním titulům konkrétní údaje, částky, které ročně na podporu pohybových aktivit město poskytuje. jak dále podporuje pohybové aktivity dětí a mládeže (organizujete celou řadu akcí, uveďte je zde, popřípadě použijte odkaz na část auditu, kde o akcích hovoříte - do práce na kole např.) doplňte i osvětovou aktivitu o významu pohybu například na školách, v koužcích apod. podporujete například docházení dětí do škol pěšky?

5.2.5 opět doporučuji doplnit konkrétní informace o dotacích v této oblasti, popř. odkaz na přechozí část auditu, kde je již vyčísleno. je možné uvést pro představu počet km cyklostezek, opět můžete zmínit osvětové akce, kterými podporuje město aktivitní mobilitu občanů. jak je například zvyšována bezpečnost chodců, cyklistů při běžném pohybu po městě. 

5.2.6 - zde můžete využít data z analýzy zdravotního stavu obyvatel, kolik přibývá obyvatel 65+, 80+, jaký to má pro město význam.

jak konkrétně finančně přispívá město organizacím, které pracuji se seniory? můžete uvést činnost komise zdravotní a sociální. máte zpracovanou strategii sociálních služeb, určitě zde zmiňte konkrétní body, které tuto otázku řeší.

5.2.7 -  opět doporučuji doplnit konkrétními údaji - počty akcí, odkazy na stránky, tiskové zprávy, akcí organizujete opravdu velké množství, je velká škoda v auditu tyto informace "neprodat"

jak hodnotíte vy jako město rozsah těchto aktivit, je dostačující, je třeba na mládež působit více, jaké konkrétní problémy jsou řešeny (šikana, závislosti, nedostatek pohybu, zdravá strava...?) 

5.2.8 jaká byla historicky účast na VF, uveďte např. počty účastníků. je zájem obyvatel diskutovat na tato témata? I to že se v rámci dotazníkového šetření zabýváte oblastmi, které uvádíte, řešíte problémy zdraví obyvatel. jak je uvedeno již dříve, zdraví je také pohoda obyvatel, pocit bezpečí, sociální jistoty, možnost volnočasových aktivit ve městě, čisté životní prostředí atp. Plánuje město pokračovat v diskusních akcích s veřejností? apod.

5.2.9 bylo město nuceno v době epidemie změnit způsob komunikace s obyvateli? nebo vše probíhalo standardně?


Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Při odpovědích na návodné otázky v oblasti 5.3 doporučují více vycházet z Vaši Analýzy zdravotního stavu, prosím vložte zde také odkaz na ni. 

v odpovědích na otázky uvádíte příliš krátký časový úsek. Optimální je porovnávat data za období cca 10 let, aby byl patrný trend v dané oblasti. Využijte toho, že máte k dispozici zpracovanou analýzu, je dobré v jednotlivých odpovědích doložit například grafy, či tabulky z analýzy, takto zodpovězené otázky by neměli vypovídající hodnotu. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno