Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Prachatice - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Eva Jonešová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Marie Peřinková Prachatice
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Prachatice investuje do vodohospodářského majetku průběžně. Investice jsou směřovány do vodovodní i kanalizační sítě. V poslední době jsou zaměřeny především na využívání místních zdrojů pitné vody a jejich akumulaci.Kvalita vod ve městě je setrvalá na dobré úrovni. V současnosti se město snaží o větší míru zapojení místních zdrojů vody a před realizací je výstavba nového, vodojemu „Fefry“.

Město se stará i o všechny své rybníky, péči o ně komunikuje i s nevládními organizacemi a rybáři, kteří na nich hospodaří, ve snaze najít cestu, která by umožňovala hospodaření a současně pomáhala přírodě. Rybníky a nádrže v osadách jsou využívány převážně místními občany. Plní nejen funkci při zadržování vody, ale nemalou měrou přispívají k celkovému zlepšení prostředí obce. Do jejich okolí se soustředí komunitní aktivity, často jsou v jejich blízkosti odpočinková místa doplněná zelení či prvky pro sportovní vyžití.

Provozovatelem Vodohospodářského majetku ve městě Prachatice je společnost ČEVAK a.s., Severní 9/2264, České Budějovice na základě uzavřené koncesní smlouvy.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Prachatice leží v kotlině obklopené vrchy s lesním porostem, který však v posledních letech díky kůrovcové kalamitě značně prořídl. Okolní příroda je nádherná a navazuje přímo na sídelní útvar. Rovněž ve městě je dostatek zeleně. V bezprostředním okolí města se vyskytuje vyvážená krajina z hlediska ekologické stability KES se zastoupením zvláště chráněných území a s významnými přírodními hodnotami. Je zde poměrně nízká míra eroze orné půdy. V letošním roce je projednáváno rozšíření PP Libín z  ze stávajících 67,68 ha na 96,77 ha. PP je součástí EVL. Negativem je, že aktuálně platný ÚP však navrhuje k zastavění poměrně velké plochy ZPF.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podíl zemědělské půdy je v Prachaticích v porovnání s celým ORP Prachatice nižší, vyjádřeno v % činí 26,96% celkové plochy. Z hlediska kvality půdy vyjádřené je 84,88 %  výměry v 1. a 2. třídě ochrany. Lesnatost je 52,99 % ( údaje převzaty z aktualizace ÚAP v roce 2020).  Celkově došlo ke stabilizaci ZPF během posledních 10ti let, klesá podíl rostlinné výroby a oživuje se živočišná výroba.. Město Prachatice podporuje udržitelné lesní hospodářství na svém majetku, investuje do sítě lesních cest, do obnovy lesních porostů. Zemědělské pozemky ve vlastnictví města jsou pronajímány zemědělským subjektům. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Prachatice má CZT, což se výrazně odráží v kvalitě ovzduší. Topným médiem je plyn. Rovněž v individuální zástavbě převládá jako zdroj topení plyn. Ve městě není žádný větší zdroj znečišťování, proto kvalita ovzduší je celkově velmi dobrá. 

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Prachatice investuje do vodohospodářského majetku průběžně. Investice jsou směřovány do vodovodní i kanalizační sítě. V poslední době jsou zaměřeny především na využívání místních zdrojů pitné vody a jejich akumulaci.Kvalita vod ve městě je setrvalá na dobré úrovni. V současnosti se město snaží o větší míru zapojení místních zdrojů vody a před realizací je výstavba nového, vodojemu „Fefry“.

Město se stará i o všechny své rybníky, péči o ně komunikuje i s nevládními organizacemi a rybáři, kteří na nich hospodaří, ve snaze najít cestu, která by umožňovala hospodaření a současně pomáhala přírodě. Rybníky a nádrže v osadách jsou využívány převážně místními občany. Plní nejen funkci při zadržování vody, ale nemalou měrou přispívají k celkovému zlepšení prostředí obce. Do jejich okolí se soustředí komunitní aktivity, často jsou v jejich blízkosti odpočinková místa doplněná zelení či prvky pro sportovní vyžití.

Provozovatelem Vodohospodářského majetku ve městě Prachatice je společnost ČEVAK a.s., Severní 9/2264, České Budějovice na základě uzavřené koncesní smlouvy.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Prachatice leží v kotlině obklopené vrchy s lesním porostem, který však v posledních letech díky kůrovcové kalamitě značně prořídl. Okolní příroda je nádherná a navazuje přímo na sídelní útvar. Rovněž ve městě je dostatek zeleně. V bezprostředním okolí města se vyskytuje vyvážená krajina z hlediska ekologické stability KES se zastoupením zvláště chráněných území a s významnými přírodními hodnotami. Je zde poměrně nízká míra eroze orné půdy. V letošním roce je projednáváno rozšíření PP Libín z  ze stávajících 67,68 ha na 96,77 ha. PP je součástí EVL. Negativem je, že aktuálně platný ÚP však navrhuje k zastavění poměrně velké plochy ZPF.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podíl zemědělské půdy je v Prachaticích v porovnání s celým ORP Prachatice nižší, vyjádřeno v % činí 26,96% celkové plochy. Z hlediska kvality půdy vyjádřené je 84,88 %  výměry v 1. a 2. třídě ochrany. Lesnatost je 52,99 % ( údaje převzaty z aktualizace ÚAP v roce 2020).  Celkově došlo ke stabilizaci ZPF během posledních 10ti let, klesá podíl rostlinné výroby a oživuje se živočišná výroba.. Město Prachatice podporuje udržitelné lesní hospodářství na svém majetku, investuje do sítě lesních cest, do obnovy lesních porostů. Zemědělské pozemky ve vlastnictví města jsou pronajímány zemědělským subjektům. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Prachatice má CZT, což se výrazně odráží v kvalitě ovzduší. Topným médiem je plyn. Rovněž v individuální zástavbě převládá jako zdroj topení plyn. Ve městě není žádný větší zdroj znečišťování, proto kvalita ovzduší je celkově velmi dobrá. 

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno