Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín, a.s.) je vlastníkem veřejného vodovodu ve Valašských Kloboukách, provozovatelem pak společnost Moravská vodárenská, a.s. Olomouc (MOVO).  

Kvalita vody ve městě je setrvalá a na dobré úrovni. Valašské Klobouky jsou zásobeny pitnou vodou z úpravny vody Karolinka. Ze strany vlastníka jsou plánovány a prováděny investice a rekonstrukce do vodovodní sítě (např. modernizace vodovodního řadu Brumov-VK, řešení nahodilých havárií na vodovodním řadu).

Pro získání potřebných údajů byl vznesen dotaz na provozovatele vodovodního řadu, tj. společnost Moravskou vodárenskou, a.s. Olomouc.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Biologická rozmanitost severní části Bílých Karpat je v rámci Města Valašské Klobouky významnou devizou, s kterou je i takto nakládáno. Investiční činnost města je uskutečňována s ohledem na zachování této biologické rozmanitosti. Obecně je ochrana přírody a krajiny městem podporována a je jeho prioritou - viz jednotlivé kapitoly. 

Na území města dochází k výsadbám a podpoře nových ploch zeleně i ke zlepšování ploch stávajících. V novém územním plánu je navrženo celkem 50,0026 ha ploch pro podporu volné krajiny.

Město Valašské Klobouky má zpracovaný pasport zeleně, zavádí nové typy výsadeb, které zvyšují biodiverzitu ve městě (např. porosty letniček a trvalkových záhonů). Město úzce spolupracuje s nevládními organizacemi, ať už přímou spoluprací při výsadbách dřevin, tak i osvětovou a ekovýchovnou činností místních i oblastních spolků (ČSOP Kosenka, RC Kaštánek, Centrum pro rodinu Valašské Klobouky, LÍSKA, z.s., aj.).

Koeficient ekologické stability mírně roste, zejména proto, že výstavba je realizována v zastavěných plochách a na plochách s nízkou ekologickou stabilitou.

 


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kvalita půdy, ochrana, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného způsobu zemědělství a lesního hospodářství jsou prioritami Města Valašské Klobouky s ohledem na zájmy dlouhodobé udržitelnosti stavu a kvality životního prostředí.

Zemědělská krajina je obhospodařována převážně pastvou hospodářských zvířat - extenzivně. Plochy zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství činí 46 % výměry zemědělské půdy ve správním území města.

Za sledované období nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost v podobě ekologické havárie, která by mohla mít vliv na kvalitu půdy a její obhospodařování.

Lesní porosty s poměrně velkou zásobou kvalitní dřevní hmoty jsou nezanedbatelným ekonomickým potenciálem města ale i drobných vlastníků. Město se snaží hospodařit v nich trvale udržitelným způsobem se zaměřením na výsadbu vyššího podílu melioračních a zpevňujících dřevin. K tomu přispívá i fakt, že kůrovcová kalamita pro lesy v našem správním obvodu nebyla tak devastující jako v jiných částech České republiky.                                                                                                                                        

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Ve Valašských Kloboukách neprobíhá monitoring kvality a stavu ovzduší. Město tuto možnost poprvé začalo zvažovat v roce 2020. Vliv na kvalitu ovzduší mají stále lokální topeniště.

Osvětová kampaň k větší informovanosti veřejnosti je prováděna formou zpravodaje a tiskových zpráv na webu města. Realizovaná osvěta formou "besedy" v roce 2017 nebyla veřejností zcela využita.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín, a.s.) je vlastníkem veřejného vodovodu ve Valašských Kloboukách, provozovatelem pak společnost Moravská vodárenská, a.s. Olomouc (MOVO).  

Kvalita vody ve městě je setrvalá a na dobré úrovni. Valašské Klobouky jsou zásobeny pitnou vodou z úpravny vody Karolinka. Ze strany vlastníka jsou plánovány a prováděny investice a rekonstrukce do vodovodní sítě (např. modernizace vodovodního řadu Brumov-VK, řešení nahodilých havárií na vodovodním řadu).

Pro získání potřebných údajů byl vznesen dotaz na provozovatele vodovodního řadu, tj. společnost Moravskou vodárenskou, a.s. Olomouc.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Biologická rozmanitost severní části Bílých Karpat je v rámci Města Valašské Klobouky významnou devizou, s kterou je i takto nakládáno. Investiční činnost města je uskutečňována s ohledem na zachování této biologické rozmanitosti. Obecně je ochrana přírody a krajiny městem podporována a je jeho prioritou - viz jednotlivé kapitoly. 

Na území města dochází k výsadbám a podpoře nových ploch zeleně i ke zlepšování ploch stávajících. V novém územním plánu je navrženo celkem 50,0026 ha ploch pro podporu volné krajiny.

Město Valašské Klobouky má zpracovaný pasport zeleně, zavádí nové typy výsadeb, které zvyšují biodiverzitu ve městě (např. porosty letniček a trvalkových záhonů). Město úzce spolupracuje s nevládními organizacemi, ať už přímou spoluprací při výsadbách dřevin, tak i osvětovou a ekovýchovnou činností místních i oblastních spolků (ČSOP Kosenka, RC Kaštánek, Centrum pro rodinu Valašské Klobouky, LÍSKA, z.s., aj.).

Koeficient ekologické stability mírně roste, zejména proto, že výstavba je realizována v zastavěných plochách a na plochách s nízkou ekologickou stabilitou.

 


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kvalita půdy, ochrana, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného způsobu zemědělství a lesního hospodářství jsou prioritami Města Valašské Klobouky s ohledem na zájmy dlouhodobé udržitelnosti stavu a kvality životního prostředí.

Zemědělská krajina je obhospodařována převážně pastvou hospodářských zvířat - extenzivně. Plochy zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství činí 46 % výměry zemědělské půdy ve správním území města.

Za sledované období nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost v podobě ekologické havárie, která by mohla mít vliv na kvalitu půdy a její obhospodařování.

Lesní porosty s poměrně velkou zásobou kvalitní dřevní hmoty jsou nezanedbatelným ekonomickým potenciálem města ale i drobných vlastníků. Město se snaží hospodařit v nich trvale udržitelným způsobem se zaměřením na výsadbu vyššího podílu melioračních a zpevňujících dřevin. K tomu přispívá i fakt, že kůrovcová kalamita pro lesy v našem správním obvodu nebyla tak devastující jako v jiných částech České republiky.                                                                                                                                        

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Ve Valašských Kloboukách neprobíhá monitoring kvality a stavu ovzduší. Město tuto možnost poprvé začalo zvažovat v roce 2020. Vliv na kvalitu ovzduší mají stále lokální topeniště.

Osvětová kampaň k větší informovanosti veřejnosti je prováděna formou zpravodaje a tiskových zpráv na webu města. Realizovaná osvěta formou "besedy" v roce 2017 nebyla veřejností zcela využita.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno