Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Anika Chalupská Jihlava
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Valašské Klobouky má nastaven systém, ve kterém je realizace strategického plánu provázána s dílčími koncepcemi a strategiemi. Investiční záměry jsou plánovány tak, aby jejich realizace plnila strategické cíle. Jak strategický plán, tak strategické dokumenty a koncepce jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

ad 1.1.1.Prosím o doplnění funkčního  (veřejného) odkazu na strategický plán VK do roku 2030. Oceňuji provázanost SP na Aarlborgské závazky, nicméně by bylo dobré všechny indikátory k opatřením nakvantifikovat. Je v plánu v rámci aktualizace SP navrhnout konkrétní cíle? Např. procento objektů s číslem popisným, nenapojených na veřejnou kanalizaci ukončenou ČOV nebo změna kvality předčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV  "z" "na"?


ad 1.1.2. Zásady udržitelného rozvoje jsou zajištěny souladem projektů se Strategickým plánem VK 2030, nebo jsou sledovány i v rámci projektového zásobníku? Prosím jen o komentář. Moc oceňuji ambici projektu Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností.


ad 1.1.4. Existuje jednotný systém aktualizace koncepcí a sektorových dokumentů? Kde je ukotven? Je nastaven systém aktualizace i pro aktuálně platný Strategický plán VK 2030? Pokud ano - kde a jak je pravidelný? 


ad 1.1.6. Plán investic je schvalován na kolik let dopředu?


ad 1.1.6. Oceňuji nastavení monitoringu rizik  a "databáze poznatků" u každého projektu a zavedení projektového řízení v prostředí ATTIS / modulu MBO. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Naším posláním je trvalé zvyšování kvality všech aspektů života ve městě Valašské Klobouky.

Poslání naplňujeme prostřednictvím veřejných služeb, které přizpůsobujeme oprávněným požadavkům a očekáváním zainteresovaných stran – občanů, podnikatelů, státních institucí i ostatních partnerů.

Rozvoj města řídíme tak, abychom nežili na úkor budoucích generací. Dlouhodobě plánujeme a vyhodnocujeme dopady naší činnosti na všechny oblasti udržitelného rozvoje.

Kvalitu řídíme a hodnotíme ve všech aspektech naší činnosti. Kvalitní služby jsou podmíněny kvalitními a efektivními procesy. Kvalitní a efektní procesy vyžadují kvalitní zdroje.

Nejcennějším zdrojem Města Valašské Klobouky jsou lidé, kteří pro něj pracují. Jejich motivace, vzdělávání a osobní rozvoj jsou základním předpokladem pro naplňování dlouhodobých cílů rozvoje města.

Vedení města a městského úřadu přijímám závazek plnit požadavky norem řízení kvality a trvale zlepšovat integrovaný systém managementu s cílem kvalitněji a efektivněji naplňovat potřeby občanů města a dalších zainteresovaných stran.

Integrovaný systém řízení zahrnuje funkce řízení a správy města, v rozsahu vykonávaném, respektive podporovaném, Městským úřadem Valašské Klobouky. Městský úřad sám poskytuje řadu veřejných služeb v samostatné a přenesené působnosti, kromě toho podporuje činnost vedení města a zastupitelstva a vykonává řídící a kontrolní činnost pro služby zajišťovanými organizacemi veřejnoprávní korporace města i dalšími dodavatelskými a partnerskými organizacemi. Integrovaný systém řízení zahrnuje všechny činnosti městského úřadu v kontextu s přímým poskytováním služeb, řízením města, správou zdrojů města a řízením a kontrolou veřejnoprávní korporace města Valašské Klobouky.


Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oceňuji zavedení procesního řízení rizik, možnost platit správní poplatky kartou, celotýdenní úřední dny a virtuální prohlídky. Stejně tak výčet ocenění, kterými je externě hodnocena přívětivost úřadu, akcent na rovnost příležitostí anebo kvalita řízení. Oceňuji možnost webového podání dotazu paní starostce,.

Prosím o doplnění komentáře  do sekce 1.2.5. o to, kdo rozhoduje o obsahu "Úřadového občasníku" a do sekce 1.2.6. k poznámce "Speciální vaky k zavlažování stromů" (ideálně pokud je k tomu nějaké systémové nastavení, tak popsat, uvést dokument, pravidla apod.). Postupné investice do energetických úspor probíhají na základě nějakého koncepčního dokumentu nebo ad hoc pro ten který objekt, úsek veřejného osvětlení ?