Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Opava - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Adéla Kozelková Opava
Jitka Koščáková Opava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z informací obsažených v sebehodnocení města Opavy je zřejmé, že se zde střetávají jak trendy pozitivní (nezaměstnanost), tak negativní (počet podnikatelských subjektů). Tyto trendy jsou zřejmě ovlivněny zejména objektivními faktory, jejich popis v sebehodnocení ovšem chybí. Pozitivně lze naopak hodnotit aktivní vstupy města do působení těchto faktorů (ve spolupráci s ÚP ale i vlastními podpůrnými aktivitami).    

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz popis v bodě 6.2.1.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Cestovní ruch hraje v Opavě neodmyslitelnou roli, byť se nejedná o takové turistické lákadlo jako např. města Praha či Český Krumlov. Opav těží ze svého umístění mezi dvěma pohořími - Jeseníky a Beskydy. Opava ani její okolí není zatím vystavováno takovému masivnímu turismu, které by mělo jakýkoli negativní dopad. Město Opava je pro většinu turistů místem ubytování a výchozím bodem pro výlety do okolí, případně pak místem jednodenního výletu. Nezanedbatelnou roli představují také obchodní cestující, kteří se ubytují a tráví čas přímo ve městě. Město Opava provozuje Turistické informační centrum (dále jen TIC), které má na starosti mimo jiných činností (ediční činnost, propagační předměty města) cestovní ruch a jeho rozvoj. V průběhu posledních let dochází k nárůstu návštěvnosti města (pro příklad uvádím návštěvnost TIC v roce 2015: 38 765 osob a návštěvnost v roce 2019: 45 638 osob, rok 2020 byl poznamenám pandemií). TIC se také snaží o zmírnění dopadů na životní prostředí (např. zavedení mobilního průvodce městem, spuštění hrací aplikace Skryté příběhy).  

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V Opavě hraje cestovní ruch dosti důležitou úlohu a popis obsažený v sebehodnocení to potvrzuje. Četné informace obsažené v dalších pasážích kapitoly byly v opravené verzi doplněny, aktualizovány a konkretizovány, což jen podtrhlo aktivní roli města při rozvoji cestovního ruchu i již dosažené (relativní) úspěchy na tomto poli. 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je po opravě sestaven přehlednou formou a adekvátně doplněn dle připomínek auditora.  

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je po opravě obsahově kompletní a podává potřebné informace k hodnocení problematiky Místní ekonomiky a podnikání - i s využitím odpovědí na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Doporučené indikátory byly v auditu využity tam, kde mělo město přístup k aktuálním datům, za zmínku stojí i příklady dobré praxe.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z informací obsažených v sebehodnocení města Opavy je zřejmé, že se zde střetávají jak trendy pozitivní (nezaměstnanost), tak negativní (počet podnikatelských subjektů). Tyto trendy jsou zřejmě ovlivněny zejména objektivními faktory, jejich popis v sebehodnocení ovšem chybí. Pozitivně lze naopak hodnotit aktivní vstupy města do působení těchto faktorů (ve spolupráci s ÚP ale i vlastními podpůrnými aktivitami).    

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz popis v bodě 6.2.1.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Cestovní ruch hraje v Opavě neodmyslitelnou roli, byť se nejedná o takové turistické lákadlo jako např. města Praha či Český Krumlov. Opav těží ze svého umístění mezi dvěma pohořími - Jeseníky a Beskydy. Opava ani její okolí není zatím vystavováno takovému masivnímu turismu, které by mělo jakýkoli negativní dopad. Město Opava je pro většinu turistů místem ubytování a výchozím bodem pro výlety do okolí, případně pak místem jednodenního výletu. Nezanedbatelnou roli představují také obchodní cestující, kteří se ubytují a tráví čas přímo ve městě. Město Opava provozuje Turistické informační centrum (dále jen TIC), které má na starosti mimo jiných činností (ediční činnost, propagační předměty města) cestovní ruch a jeho rozvoj. V průběhu posledních let dochází k nárůstu návštěvnosti města (pro příklad uvádím návštěvnost TIC v roce 2015: 38 765 osob a návštěvnost v roce 2019: 45 638 osob, rok 2020 byl poznamenám pandemií). TIC se také snaží o zmírnění dopadů na životní prostředí (např. zavedení mobilního průvodce městem, spuštění hrací aplikace Skryté příběhy).  

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V Opavě hraje cestovní ruch dosti důležitou úlohu a popis obsažený v sebehodnocení to potvrzuje. Četné informace obsažené v dalších pasážích kapitoly byly v opravené verzi doplněny, aktualizovány a konkretizovány, což jen podtrhlo aktivní roli města při rozvoji cestovního ruchu i již dosažené (relativní) úspěchy na tomto poli. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

* existence strategického plánu jako opory podpory podnikání, zaměstnanosti a cestovního ruchu ve městě

* historické tradice a památky atraktivní pro cestovní ruch

* diverzita podnikatelského sektoru

* široká nabídka středních škol a učilišť a sídlo VŠ 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

* strukturální problémy na trhu práce (např. nedostatek technických profesí na trhu práce)

* špatná dopravní situace uvnitř města

* nedostupnost, špatná přístupnost, nedostatečné využití památek pro cestovní ruch

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

* rozvoj spolupráce školství a podnikatelského sektoru na území města

* napojení na dálniční síť

* potenciál pro rozvoj podnikání a ekonomiky díky blízkosti státní hranice (Polsko)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

* stárnutí obyvatelstva, odliv mladých lidí z města

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Opava vykazuje u tématu místní ekonomika a podnikání vcelku pozitivních výsledků. Z větší části je to sice zásluhou vnějších (obecných) faktorů, pozitivně však lze hodnotit i příspěvek města, zejména v oblasti cestovního ruchu a podpory podnikání. Posledně jmenované je přitom závislé na rozvoji dialogu mezi městem a podnikateli - další zintenzivnění spolupráce lze zde jen doporučit. 

Pozitivní je také tradice strategického plánování, z níž vyplývá pro dané téma řada strategických úkolů. Se SP by ovšem bylo žádoucí pracovat (a kontrolovat) méně nárazově. Nástroje podpory zaměstnanosti jsou spíše standardní (ve spolupráci s ÚP), což souvisí se stabilně nízkou mírou nezaměstnanosti. Vývoj počtu aktivních podnikatelských subjektů je v posledních letech spíše klesající - audit se bohužel nepokusil o vysvětlení tohoto trendu. Opava patří v cestovním ruchu k centrům středního významu, má zde však značný potenciál rozvoje a zatímní formy podpory se zdají efektivní. 


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Opava učinila řadu pozitivních kroků týkajících se problematiky rozvoje místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Dle poskytnutých podkladů v auditu lze toto město v daném tématu hodnotit pozitivně, byť s jistými nejasnostmi (pokles počtu podnikatelských subjektů), a udělit mu kategorii C v MA21 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek