Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Simona Škarabelová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pro oblast kultury nemá město zpracován samostatný strategický dokument, ale i tak je kultura nabízena na dobré úrovni.

Město Štětí poskytuje kulturní služby prostřednictvím organizační složky Kulturní a informační zařízení města Štětí (KIZ), která v sobě zahrnuje služby knihovny, informačního centra, kulturního střediska a kina. Dále pak prostřednictvím příspěvkových organizací (Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola). Díky tomu nabízí město širokou škálu kulturního vyžití (přednášky, workshopy, dílničky, besedy, výstavy, kurzy, divadelní představení, koncerty aj.). Aktivity jsou nabízeny pro všechny cílové skupiny od nejmenších dětí až po seniory.  Město organizuje tradiční akce v obvyklých termínech.

Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. V rámci Grantového programu města Štětí město podporuje kulturní aktivity místních spolků, kromě finanční podpory nabízí dále i podporu prostřednictvím bezplatného pronájmu prostor či zapůjčení materiálu.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Přesto, že město nemá strategický dokument ke kultuře, kulturou se zabývá a věnuje jí patřičnou pozornost, jak vyplývá z jednotlivých podkategorií níže.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Objekty ve vlastnictví města jsou pravidelně udržovány. Město podporuje opravy ze svého rozpočtu. Popřípadě čerpá finanční prostředky na památkovou péči zejména z dotací Ústeckého kraje, z Ministerstva kultury minimálně. Město se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů na zpřístupňování kulturních památek. Vlastníkům památek poskytuje město dotaci z Grantového programu Města Štětí.

Město Štětí je mimo jiné členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.

V roce 2018 získal titul Památka roku Ústeckého kraje za opravu (obnovu) kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí.
V roce 2019 získal titul Památka roku Ústeckého kraje za opravu (obnovu) zvoničky v obci Veselí.


Seznam památek je zveřejněn na webu  http://www.stetsko.cz/cs/historie-a-pamatky/


Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Hodnocení odpovídá, vzhledem k řadě lidových památek a vesnických sídel se nabízí možnost vyčlenit grantový program jen na památky. Tak by přidělování prostředků pro obnovu památek bylo jasněji vyděleno a zdůrazněno. Na druhou strunu - vzhledem k výši prostředků, které jsou v grantovém programu města vyčleněnyn na kulturu, rozumím tomu, že speciální grantový systém pro památky zatím není.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Štětí se snaží o co nejpestřejší nabídku kulturních aktivit pro všechny cílové skupiny. Vedle vlastní činnosti v oblastní kultury město dává prostor místním spolkům a organizacím, které podporuje v rámci Grantového programu města Štětí, dle předem stanovených podmínek.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této části by mohlo být více řečeno o grantech,byť to bylo uvedeno už v předchozích částech. V zásadě by postačilo uvedení odkazu na web.  Postrádám také podrobnější zmínku o složení hodnotících komisí, stejně jako odpověď na otázku, zda je možné získat dotaci na kulturní či uměleckou akci mimo dotační systém? Např. díky časovému nesouladu při plánování akcí, kdy zastupitelsvo vyhodnotí určitou "hurá" akci jako významnou a následně ji podpoří ze své rezervy. Někdy bývá označováno jako tzv. individuální dotace. Zpravidla jde o nesystémový přístup, tedy nežádoucí.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Štětí tvoří vlastní město a devět místních částí. Jsou to Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd a Veselí.

V těsné blízkosti města leží rozsáhlý tovární komplex na výrobu papíru, který je největším zaměstnavatelem v regionu. Je zde také několik menších průmyslových podniků.

Štětí je moderním, zhruba devítitisícovým, sídlem s vysokým stupněm občanské vybavenosti. Jeho místní části poskytují kombinaci venkovského bydlení a snadné dostupnosti služeb.

Uzlovým bodem je Městský úřad s řadou funkcí státní správy a samosprávy. Bezpečnost chrání služebna policie, požární stanice a Městská policie. Je zde několik zdravotnických středisek a samostatných lékařských ordinací. Vzdělávání zajišťují VOŠ obalové techniky a SŠ, tři základní a jedna speciální základní škola, několik poboček má Mateřská škola. Funguje tady Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Pro seniory jsou k dispozici dva domy s pečovatelskou službou. Svá sídla zde má rovněž řada podpůrných organizací pro občany v tíživé situaci.

K volnočasovým aktivitám slouží Městská knihovna, kino, Kulturní středisko a informační centrum. Pro sportovní účely pak koupaliště, stadion a množství dětských hřišť. U Labe je areál vodních sportů Labe aréna. Ve městě působí také mnoho zájmových sdružení.

Image

Kultura
Kulturní a společenský život města je velmi bohatý. Štětí se pravidelně zapojuje do akcí Den Země, Hodina Země, Ukliďme Česko, Mezinárodní den památek a historických sídel nebo Evropský týden mobility.

Městská knihovna se účastní projektů Týden knihoven, Celé Česko čte dětem či Noc s Andersenem. Dále zde probíhají kurzy Virtuální univerzity třetího věku, setkání se spisovateli, tematické přednášky, paměťové terapie, tvořivé dílny, výstavy fotografií a uměleckých děl a mnoho soutěží pro děti a seniory.

V malém sále Kulturního střediska jsou hojně navštěvovány besedy s cestovateli, ve velkém sále se konají divadelní představení, pravidelná Společenská odpoledne pro důchodce, množství plesů a akademie základních škol.

Pro rodiče s dětmi jsou vhodné akce Domu dětí a mládeže, dále Zahájení turistické sezóny s loupežníkem Štětkou, Pálení čarodějnic, Pochod lesních skřítků a strašidel, Dětský den nebo Rozloučení s prázdninami.
Velmi oblíbené jsou slavnosti Historický den - Štětská ostrev, Tradiční štětský jarmark, Masopust, Radouňská pouť, Počeplická pouť a Stračenská pouť.
Hudebními zážitky jsou koncerty Severočeské harmonie, Štětský varhanní podzim a letní rockové koncerty. Největší událostí je však jednou za dva roky FEDO, tedy Národní festival dechových orchestrů. Jeho účastníky jsou pravidelně zahraniční i české orchestry a mažoretkové skupiny, jejichž um zhlédne a vyslechne během třídenního programu několik tisíc diváků.

Příroda
Na území Štětí a jeho místních částí je mnoho geologicky, botanicky i zoologicky zajímavých lokalit.

Město leží na pravém břehu Labe v úrodné kotlině, vyplněné čtvrtohorními náplavami. Při řece směrem k Počeplicím se táhne úzký pás lužního lesa, který je spolu s pobřežními sítinami ornitologicky velmi bohatý. Rybáři často navštěvované jsou tůně na štětské i hněvické straně Labe.

Východně a severně od města se zdvihá svah, tvořený vápencovými usazeninami druhohorního mělkého moře. Tímto svahem začíná Dokeská pahorkatina. Na jeho hraně při cestě do Čakovic byla nedávno vyhlášena evropsky významná lokalita Přírodní památka Bílé stráně u Štětí, kde se vyskytuje řada vzácných suchomilných rostlin a zajímavá entomofauna. Blízko Radouně, nad údolím potoka Obrtky, se pak nalézají dvě stanoviště Přírodní památky Radouň, kde roste chráněný Vstavač vojenský, jedna z našich orchidejí.
Východně od Stračí začínají rozsáhlé lesy, plné borůvčí a pískovcových skal, s hojností zvěře. Odtud, přes Brocno, Chcebuz, Újezd a Veselí vede západní hranice CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Krásný rozhled do kraje skýtá vrch Špičák (281 m) nad Štětím, který vznikl při třetihorní vulkanické činnosti proražením pískovcových a vápencových vrstev. Zdejší čedič byl těžen na štěrk a pozůstatky lomu bývají často v lidové fantazii považovány za kráter. Z vrcholu je vidět nedaleký Říp, vápencový vrch Sovici, oblouk Českého Středohoří, kopce Kokořínska, Liběchov a Mělník.

Dozvědět se více o krajině, přírodě a historii Štětí a okolí mají místní i turisté možnost ve 21 zastaveních Naučného putování loupežníka Štětky.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k průmyslovému charakteru města je pozitivní vyváženost žití v přiléhajících vesnických městských částech. Je zjevná revitalizace území a snaha zkvalitnit vzhled města i jeho občanskou vybavanost.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pro oblast kultury nemá město zpracován samostatný strategický dokument, ale i tak je kultura nabízena na dobré úrovni.

Město Štětí poskytuje kulturní služby prostřednictvím organizační složky Kulturní a informační zařízení města Štětí (KIZ), která v sobě zahrnuje služby knihovny, informačního centra, kulturního střediska a kina. Dále pak prostřednictvím příspěvkových organizací (Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola). Díky tomu nabízí město širokou škálu kulturního vyžití (přednášky, workshopy, dílničky, besedy, výstavy, kurzy, divadelní představení, koncerty aj.). Aktivity jsou nabízeny pro všechny cílové skupiny od nejmenších dětí až po seniory.  Město organizuje tradiční akce v obvyklých termínech.

Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. V rámci Grantového programu města Štětí město podporuje kulturní aktivity místních spolků, kromě finanční podpory nabízí dále i podporu prostřednictvím bezplatného pronájmu prostor či zapůjčení materiálu.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Přesto, že město nemá strategický dokument ke kultuře, kulturou se zabývá a věnuje jí patřičnou pozornost, jak vyplývá z jednotlivých podkategorií níže.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Objekty ve vlastnictví města jsou pravidelně udržovány. Město podporuje opravy ze svého rozpočtu. Popřípadě čerpá finanční prostředky na památkovou péči zejména z dotací Ústeckého kraje, z Ministerstva kultury minimálně. Město se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů na zpřístupňování kulturních památek. Vlastníkům památek poskytuje město dotaci z Grantového programu Města Štětí.

Město Štětí je mimo jiné členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.

V roce 2018 získal titul Památka roku Ústeckého kraje za opravu (obnovu) kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí.
V roce 2019 získal titul Památka roku Ústeckého kraje za opravu (obnovu) zvoničky v obci Veselí.


Seznam památek je zveřejněn na webu  http://www.stetsko.cz/cs/historie-a-pamatky/


Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Hodnocení odpovídá, vzhledem k řadě lidových památek a vesnických sídel se nabízí možnost vyčlenit grantový program jen na památky. Tak by přidělování prostředků pro obnovu památek bylo jasněji vyděleno a zdůrazněno. Na druhou strunu - vzhledem k výši prostředků, které jsou v grantovém programu města vyčleněnyn na kulturu, rozumím tomu, že speciální grantový systém pro památky zatím není.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Štětí se snaží o co nejpestřejší nabídku kulturních aktivit pro všechny cílové skupiny. Vedle vlastní činnosti v oblastní kultury město dává prostor místním spolkům a organizacím, které podporuje v rámci Grantového programu města Štětí, dle předem stanovených podmínek.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této části by mohlo být více řečeno o grantech,byť to bylo uvedeno už v předchozích částech. V zásadě by postačilo uvedení odkazu na web.  Postrádám také podrobnější zmínku o složení hodnotících komisí, stejně jako odpověď na otázku, zda je možné získat dotaci na kulturní či uměleckou akci mimo dotační systém? Např. díky časovému nesouladu při plánování akcí, kdy zastupitelsvo vyhodnotí určitou "hurá" akci jako významnou a následně ji podpoří ze své rezervy. Někdy bývá označováno jako tzv. individuální dotace. Zpravidla jde o nesystémový přístup, tedy nežádoucí.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Štětí tvoří vlastní město a devět místních částí. Jsou to Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd a Veselí.

V těsné blízkosti města leží rozsáhlý tovární komplex na výrobu papíru, který je největším zaměstnavatelem v regionu. Je zde také několik menších průmyslových podniků.

Štětí je moderním, zhruba devítitisícovým, sídlem s vysokým stupněm občanské vybavenosti. Jeho místní části poskytují kombinaci venkovského bydlení a snadné dostupnosti služeb.

Uzlovým bodem je Městský úřad s řadou funkcí státní správy a samosprávy. Bezpečnost chrání služebna policie, požární stanice a Městská policie. Je zde několik zdravotnických středisek a samostatných lékařských ordinací. Vzdělávání zajišťují VOŠ obalové techniky a SŠ, tři základní a jedna speciální základní škola, několik poboček má Mateřská škola. Funguje tady Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Pro seniory jsou k dispozici dva domy s pečovatelskou službou. Svá sídla zde má rovněž řada podpůrných organizací pro občany v tíživé situaci.

K volnočasovým aktivitám slouží Městská knihovna, kino, Kulturní středisko a informační centrum. Pro sportovní účely pak koupaliště, stadion a množství dětských hřišť. U Labe je areál vodních sportů Labe aréna. Ve městě působí také mnoho zájmových sdružení.

Image

Kultura
Kulturní a společenský život města je velmi bohatý. Štětí se pravidelně zapojuje do akcí Den Země, Hodina Země, Ukliďme Česko, Mezinárodní den památek a historických sídel nebo Evropský týden mobility.

Městská knihovna se účastní projektů Týden knihoven, Celé Česko čte dětem či Noc s Andersenem. Dále zde probíhají kurzy Virtuální univerzity třetího věku, setkání se spisovateli, tematické přednášky, paměťové terapie, tvořivé dílny, výstavy fotografií a uměleckých děl a mnoho soutěží pro děti a seniory.

V malém sále Kulturního střediska jsou hojně navštěvovány besedy s cestovateli, ve velkém sále se konají divadelní představení, pravidelná Společenská odpoledne pro důchodce, množství plesů a akademie základních škol.

Pro rodiče s dětmi jsou vhodné akce Domu dětí a mládeže, dále Zahájení turistické sezóny s loupežníkem Štětkou, Pálení čarodějnic, Pochod lesních skřítků a strašidel, Dětský den nebo Rozloučení s prázdninami.
Velmi oblíbené jsou slavnosti Historický den - Štětská ostrev, Tradiční štětský jarmark, Masopust, Radouňská pouť, Počeplická pouť a Stračenská pouť.
Hudebními zážitky jsou koncerty Severočeské harmonie, Štětský varhanní podzim a letní rockové koncerty. Největší událostí je však jednou za dva roky FEDO, tedy Národní festival dechových orchestrů. Jeho účastníky jsou pravidelně zahraniční i české orchestry a mažoretkové skupiny, jejichž um zhlédne a vyslechne během třídenního programu několik tisíc diváků.

Příroda
Na území Štětí a jeho místních částí je mnoho geologicky, botanicky i zoologicky zajímavých lokalit.

Město leží na pravém břehu Labe v úrodné kotlině, vyplněné čtvrtohorními náplavami. Při řece směrem k Počeplicím se táhne úzký pás lužního lesa, který je spolu s pobřežními sítinami ornitologicky velmi bohatý. Rybáři často navštěvované jsou tůně na štětské i hněvické straně Labe.

Východně a severně od města se zdvihá svah, tvořený vápencovými usazeninami druhohorního mělkého moře. Tímto svahem začíná Dokeská pahorkatina. Na jeho hraně při cestě do Čakovic byla nedávno vyhlášena evropsky významná lokalita Přírodní památka Bílé stráně u Štětí, kde se vyskytuje řada vzácných suchomilných rostlin a zajímavá entomofauna. Blízko Radouně, nad údolím potoka Obrtky, se pak nalézají dvě stanoviště Přírodní památky Radouň, kde roste chráněný Vstavač vojenský, jedna z našich orchidejí.
Východně od Stračí začínají rozsáhlé lesy, plné borůvčí a pískovcových skal, s hojností zvěře. Odtud, přes Brocno, Chcebuz, Újezd a Veselí vede západní hranice CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

Krásný rozhled do kraje skýtá vrch Špičák (281 m) nad Štětím, který vznikl při třetihorní vulkanické činnosti proražením pískovcových a vápencových vrstev. Zdejší čedič byl těžen na štěrk a pozůstatky lomu bývají často v lidové fantazii považovány za kráter. Z vrcholu je vidět nedaleký Říp, vápencový vrch Sovici, oblouk Českého Středohoří, kopce Kokořínska, Liběchov a Mělník.

Dozvědět se více o krajině, přírodě a historii Štětí a okolí mají místní i turisté možnost ve 21 zastaveních Naučného putování loupežníka Štětky.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k průmyslovému charakteru města je pozitivní vyváženost žití v přiléhajících vesnických městských částech. Je zjevná revitalizace území a snaha zkvalitnit vzhled města i jeho občanskou vybavanost.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno