Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Böhmová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V současné době se díky spolupráci s NSZM zpracovává Analýza základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel Štětí. Analýza není zatím kompletní, dává nám však přehled o datech potřebných pro zpracování auditu, je přiložena u kapitoly 5.3. V rámci organizační struktury MěÚ není pracovník, který by se přímo oblasti zdraví věnoval, není zpracovaný Plán zdraví. Město však na zdravotní oblast nerezignuje. Strategický plán a pravidelně aktualizovaný Akční plán obsahuje opatření týkající se oblasti zdraví, město také každoročně vyhlašuje grantový program, v rámci kterého mohou být mimo jiné podporovány projekty zaměřené na zdraví, zároveň je schopno (a v minulosti to již učinilo) podpořit poskytovatele zdravotní služby i formou jednorázových neinvestičních dotací. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je připravován Tematický akční plán zdraví. 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z této části auditu vyplývá, že město Štětí nemá v tuto chvíli zpracovaný strategický dokument, který by komplexně řešil problematiku zlepšování zdraví obyvatel. Z dalších částí auditu je ale zřejmé, že se strategickým plánováním v oblasti zdraví věnujete a na daný stav nerezignujete.

Pro doplnění bych ráda uvedla, že problematika zdraví nespočívá pouze v péči o rozvoj zdravotních služeb, které jsou jistě důležité, ale také o rozvoj a podporu všech oblastí, které souvisí s ochranou a podporou zdraví, prevencí nemocí a také ovlivňování determinant zásadně ovlivňujících zdraví obyvatel (podpora zdravých životních podmínek, podpora zdravého životního stylu).  Z dalších částí auditu je jasně patrné, že si je této skutečnosti město vědomo a těmto oblastem se věnuje i ve strategickém plánování, do kterého zapojuje i veřejnost. Jde například o Strategický plán rozvoje města Štětí a pravidelně aktualizovaný Akční plán (například Priorita 2). Bylo by proto v této části auditu vhodné zmínit, které konkrétní kapitoly SP se problematice podpory zdraví věnují, včetně Akčního plánu. Do textu je vhodné doplnit odkazy na tyto i další schválené dokumenty, které problematiku podpory zdravého života obyvatel řeší. Uveden je zde Zásobník opatření pro splnění SP, zmíněny jsou projekty v oblasti 5.6, podpora zdravotní péče. Prosím doplňte, pokud jsou v zásobníku projekty řešící i další oblasti podpory zdraví. Dobře také zmiňujete vaši strategii prevence kriminality i s přiloženým odkazem. Trochu zde postrádám sebehodnocení města, zda je situace z vašeho pohledu dobrá, jak se ve strategiích dopady na zdraví projevují, v čem vidíte pozitiva nebo prostor ke zlepšení.

V auditu je uvedeno, že se k oblasti zdraví občané mohou vyjádřit v rámci pravidelných VF. Za vhodné považuji doplnit, jak město s výstupy VF nakládá a zda je zapracovává do svých strategických dokumentů.

V 5.1.3 uvádíte, že město od r. 2019 spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování na přípravě Tematického akčního plánu zdraví, (jedná se o obdobu Zdravotních plánů, které si tvoří Zdravá města?) a že proběhl sběr dat. Prosím o doplnění informace, v jaké fázi je sběr dat, nedají se pro potřeby auditu také využít (například v odpovědích na otázky viz 5.3)? V jaké fázi je samotná tvorba tematického plánu zdraví?

V odpovědi na otázku 5.1.4 by bylo dobré vložit odkazy na konkrétní dotační tituly, popřípadě doplnit jakou částku město na jednotlivé oblasti aktivit vkládá.


Otázky v oblasti 5.1 jsou kvalitně zpracovány, nemám další připomínky.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě probíhají aktivity na podporu zdraví, je zde dostatek hřišť a sportovišť, město podporuje aktivní stárnutí.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Tato oblast je podrobně zpracována, odpovědi poskytují přehled o aktivitách města a infrastruktuře pro podporu zdravého života obyvatel. Je zřejmá velká péče, kterou věnuje město Štětí této oblasti. Odpovědi jsou zpracovány velmi kvalitně.

Formální připomínka: Doporučila bych sjednotit formát a font písma v jednotlivých odpovědích z důvodu přehlednosti.

5.2.1 Přehled aktivit a akcí je možné doplnit odkazy například na tiskové zprávy, které dokreslí obrázek

5.2.3 Prosím o doplnění, zda jsou ještě nějaké další konkrétní aktivity města, kromě zákazu kouření, v oblasti prevence a podpory nekuřáctví, které město realizuje (Besedy přednášky výstavy, Den bez tabáku atp.) Jak město situaci hodnotí?


Oblast 5.2 je zpracována kvalitně, nemám ke kvalitě zpracovaných odpovědí další připomínky. 

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2020 byla díky spolupráci s NSZM zpracována MVDr. Janovskou Analýza zdravotního stavu obyvatel Štětí (SO ORP Litoměřice). Analýza není zatím po revizi (finální verzi obdržíme až na konci září), podává nám však přehled dat podstatných pro zpracování této kapitoly. Na základě údajů lze konstatovat, že se zvyšuje střední délka života, snižuje se úmrtnost, zdravotní stav obyvatelstva se zlepšuje a došlo k poklesu uživatelů drog.  


Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této části velmi oceňuji snahu autorů o vyplnění všech návodných otázek a dohledání dostupných dat i přes neexistenci Analýzy zdravotního stavu obyvatel města a přes velkou časovou náročnost. Například je kvalitně zpracována odpověď na otázku k vývoji užívání návykových látek. Další odpovědi na návodné otázky vycházejí z dat  pro okres Litoměřice, popřípadě Ústecký kraj. Správně by se však data měla vztahovat k SO ORP Litoměřice, kam vaše město náleží. Údaje v auditu jsou zpracovány za krátké časové období (optimální je porovnávat data za období cca 10 posledních let, aby byl zřejmý vývoj). Doporučuji proto odpovědi na tyto otázky zpracovat znovu, vycházejte přitom z analytických dat SO ORP Litoměřice za posledních 10 let.  Protože však přístup k datům za SO ORP je ve veřejných databázích (např. Portál zdravotnických ukazatelů ÚZIS) umožněn pouze subjektům, které mají uděleny ke vstupu souhlas, je potřeba se obrátit na takový subjekt, který tímto souhlasem disponuje. 

odpovědi na návodné otázky v části 5.3 jsou podrobně zpracovány.

doporučuji však zpracovanou odpověď 5.3.6. přesunout do 5.3.13.

nově se, prosím, zkuste zaměřit na zpracování odpovědi 5.3.6. - hospitalizace z důvodu úrazů a otrav,

Až budete mít hotovou kompletní analýzu zdravotního stavu obyvatel ORP Litoměřice, přiložte ji, prosím, do auditu v této oblasti 5.3. 

 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V současné době se díky spolupráci s NSZM zpracovává Analýza základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel Štětí. Analýza není zatím kompletní, dává nám však přehled o datech potřebných pro zpracování auditu, je přiložena u kapitoly 5.3. V rámci organizační struktury MěÚ není pracovník, který by se přímo oblasti zdraví věnoval, není zpracovaný Plán zdraví. Město však na zdravotní oblast nerezignuje. Strategický plán a pravidelně aktualizovaný Akční plán obsahuje opatření týkající se oblasti zdraví, město také každoročně vyhlašuje grantový program, v rámci kterého mohou být mimo jiné podporovány projekty zaměřené na zdraví, zároveň je schopno (a v minulosti to již učinilo) podpořit poskytovatele zdravotní služby i formou jednorázových neinvestičních dotací. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování je připravován Tematický akční plán zdraví. 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z této části auditu vyplývá, že město Štětí nemá v tuto chvíli zpracovaný strategický dokument, který by komplexně řešil problematiku zlepšování zdraví obyvatel. Z dalších částí auditu je ale zřejmé, že se strategickým plánováním v oblasti zdraví věnujete a na daný stav nerezignujete.

Pro doplnění bych ráda uvedla, že problematika zdraví nespočívá pouze v péči o rozvoj zdravotních služeb, které jsou jistě důležité, ale také o rozvoj a podporu všech oblastí, které souvisí s ochranou a podporou zdraví, prevencí nemocí a také ovlivňování determinant zásadně ovlivňujících zdraví obyvatel (podpora zdravých životních podmínek, podpora zdravého životního stylu).  Z dalších částí auditu je jasně patrné, že si je této skutečnosti město vědomo a těmto oblastem se věnuje i ve strategickém plánování, do kterého zapojuje i veřejnost. Jde například o Strategický plán rozvoje města Štětí a pravidelně aktualizovaný Akční plán (například Priorita 2). Bylo by proto v této části auditu vhodné zmínit, které konkrétní kapitoly SP se problematice podpory zdraví věnují, včetně Akčního plánu. Do textu je vhodné doplnit odkazy na tyto i další schválené dokumenty, které problematiku podpory zdravého života obyvatel řeší. Uveden je zde Zásobník opatření pro splnění SP, zmíněny jsou projekty v oblasti 5.6, podpora zdravotní péče. Prosím doplňte, pokud jsou v zásobníku projekty řešící i další oblasti podpory zdraví. Dobře také zmiňujete vaši strategii prevence kriminality i s přiloženým odkazem. Trochu zde postrádám sebehodnocení města, zda je situace z vašeho pohledu dobrá, jak se ve strategiích dopady na zdraví projevují, v čem vidíte pozitiva nebo prostor ke zlepšení.

V auditu je uvedeno, že se k oblasti zdraví občané mohou vyjádřit v rámci pravidelných VF. Za vhodné považuji doplnit, jak město s výstupy VF nakládá a zda je zapracovává do svých strategických dokumentů.

V 5.1.3 uvádíte, že město od r. 2019 spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování na přípravě Tematického akčního plánu zdraví, (jedná se o obdobu Zdravotních plánů, které si tvoří Zdravá města?) a že proběhl sběr dat. Prosím o doplnění informace, v jaké fázi je sběr dat, nedají se pro potřeby auditu také využít (například v odpovědích na otázky viz 5.3)? V jaké fázi je samotná tvorba tematického plánu zdraví?

V odpovědi na otázku 5.1.4 by bylo dobré vložit odkazy na konkrétní dotační tituly, popřípadě doplnit jakou částku město na jednotlivé oblasti aktivit vkládá.


Otázky v oblasti 5.1 jsou kvalitně zpracovány, nemám další připomínky.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě probíhají aktivity na podporu zdraví, je zde dostatek hřišť a sportovišť, město podporuje aktivní stárnutí.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Tato oblast je podrobně zpracována, odpovědi poskytují přehled o aktivitách města a infrastruktuře pro podporu zdravého života obyvatel. Je zřejmá velká péče, kterou věnuje město Štětí této oblasti. Odpovědi jsou zpracovány velmi kvalitně.

Formální připomínka: Doporučila bych sjednotit formát a font písma v jednotlivých odpovědích z důvodu přehlednosti.

5.2.1 Přehled aktivit a akcí je možné doplnit odkazy například na tiskové zprávy, které dokreslí obrázek

5.2.3 Prosím o doplnění, zda jsou ještě nějaké další konkrétní aktivity města, kromě zákazu kouření, v oblasti prevence a podpory nekuřáctví, které město realizuje (Besedy přednášky výstavy, Den bez tabáku atp.) Jak město situaci hodnotí?


Oblast 5.2 je zpracována kvalitně, nemám ke kvalitě zpracovaných odpovědí další připomínky. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2020 byla díky spolupráci s NSZM zpracována MVDr. Janovskou Analýza zdravotního stavu obyvatel Štětí (SO ORP Litoměřice). Analýza není zatím po revizi (finální verzi obdržíme až na konci září), podává nám však přehled dat podstatných pro zpracování této kapitoly. Na základě údajů lze konstatovat, že se zvyšuje střední délka života, snižuje se úmrtnost, zdravotní stav obyvatelstva se zlepšuje a došlo k poklesu uživatelů drog.  


Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této části velmi oceňuji snahu autorů o vyplnění všech návodných otázek a dohledání dostupných dat i přes neexistenci Analýzy zdravotního stavu obyvatel města a přes velkou časovou náročnost. Například je kvalitně zpracována odpověď na otázku k vývoji užívání návykových látek. Další odpovědi na návodné otázky vycházejí z dat  pro okres Litoměřice, popřípadě Ústecký kraj. Správně by se však data měla vztahovat k SO ORP Litoměřice, kam vaše město náleží. Údaje v auditu jsou zpracovány za krátké časové období (optimální je porovnávat data za období cca 10 posledních let, aby byl zřejmý vývoj). Doporučuji proto odpovědi na tyto otázky zpracovat znovu, vycházejte přitom z analytických dat SO ORP Litoměřice za posledních 10 let.  Protože však přístup k datům za SO ORP je ve veřejných databázích (např. Portál zdravotnických ukazatelů ÚZIS) umožněn pouze subjektům, které mají uděleny ke vstupu souhlas, je potřeba se obrátit na takový subjekt, který tímto souhlasem disponuje. 

odpovědi na návodné otázky v části 5.3 jsou podrobně zpracovány.

doporučuji však zpracovanou odpověď 5.3.6. přesunout do 5.3.13.

nově se, prosím, zkuste zaměřit na zpracování odpovědi 5.3.6. - hospitalizace z důvodu úrazů a otrav,

Až budete mít hotovou kompletní analýzu zdravotního stavu obyvatel ORP Litoměřice, přiložte ji, prosím, do auditu v této oblasti 5.3. 

 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno