Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Hana Brůhová-Foltýnová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT


 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou. Počet spojů (bus, vlak, MHD,…) Verbální vyjádření. Indikátor sleduje trend podpory veřejné dopravy.;
  smlouvy s provozovatelem MHD, dohoda s Ústeckým krajem

  Město Štětí má vlakovou zastávku (trať Lysá nad Labem - Mělník - Litoměřice - Ústí nad Labem), další železniční stanice Hněvice (trať Praha - Děčín) se nachází na protilehlém břehu řeky Labe. Dostupnost stanice je řešena jak pro pěší, osobní přepravu (parkoviště P+R) i autobusovými spoji, které navazují na hlavní vlakové spoje. Město dále zajistilo provozovatele MHD pro město a jeho městské části i autobusovou dopravu zajištěnou dopravcem Ústeckého kraje.Od 1. 7. vznikly na území města nové zastávky z důvodu potřeb dopravní obslužnosti částí města, především škol.

  Není k dispozici žádný popis fotky.

  V rámci zřízení nových zastávek se dopravní obslužnost v současnosti velmi zkvalitnila. Prakticky na každý vlakový spoj je zajištěna autobusová linka a nově je zřízena i linka na propojení žst. Hněvice a žst. Štětí. Vlakové spojení z a do žst. Hněvice je dle platného JŘ zajištěné prakticky každou hodinu v průběhu celého dne.

  Doprava MHD má 13 zastávek a jezdí v pravidelných časech od 5.10 do 22.25 hodin. • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících. Indikátor sleduje trendy v dopravním chování obyvatel. Počet každodenních cest a čas strávený cestováním, druh cesty a druh dopravy, celková průměrná denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsobem dopravy aj.;
  Ano

  Město Štětí nemá vedenou statistiku, která by sledovala počet každodenních cest nebo čas strávený cestováním, druh cesty a druh dopravy, celkovou průměrnou denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsob dopravy.

  Zpracované strategické dokumenty tyto trendy nezkoumaly.

  V roce 2015 a 2018 proběhlo dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI A.3: Mobilita a přeprava místních obyvatel. • 4 – Doprava

  Hodnocení oblasti

  4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
  Oblast 4.1
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  1
  Zlepšující se

  Zvyšování počtu zastávek MHD, výstavba nových cyklotras, výstavba nových chodníků, přes nově zrekonstruovaný most přes řeku Labe, hipostezka přes nově zrekonstruovaný most přes řeku Labe


  Oblast 4.1
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  1
  Zlepšující se

  Situace ve městě Štětí v oblasti 4.1 je uspokojivá. Město postupně buduje pěší (chodníky) a cyklistickou infrastrukturu včetně doprovodné infrastruktury. Parkování pro kola (parkovací stojany) je zajištěno u hlavních veřejných budov a komerčních objektů a jsou jimi pokryty všechny místní části. 

  Co se týče podpory veřejné hromadné dopravy, městu se daří reflektovat požadavky obyvatel na zastávky a časy, většina spojů na sebe navazuje. Je nově vybudováno parkoviště P+R. 

  Problémy se ukazují v oblasti parkování, kdy vzrůstají požadavky na parkovací místa ze strany občanů. Město nevyužívá nástrojů managementu parkování.  

   

  4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
  Oblast 4.2
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  1
  Zlepšující se

  Město Štětí doposud nemá zpracovaný integrovaný plán dopravy. V roce 2016 přistoupilo k integrovanému dopravnímu systému Ústeckého kraje (dohoda s Ústeckým krajem).

  Město nemá vlastní MHD avšak je zapojeno do systémů DUK a PID. Pouze některé místní části obsluhuje soukromý dopravce

  Oblast 4.2
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Město Štětí je součástí IDS Ústeckého kraje, na jeho území operuje i PID. Město nemá k dispozici plán rozvoje dopravy a nevyužívá nástrojů řízení poptávky po dopravě. 
  Dopravní výkon(voz/km.) Počet cestujicích
  2010 53 009 14 397
  2011 52 021 12 974
  2012 49 896 10 531
  2013 51 321 11 175
  2014 50 876 12 903
  2015 49 988 11 247
  2016 51 342 10 988
  2017 52 088 12 076
  2018 51 890 13 043
  2019 52 321 11 296
  4.3 Nízkoemisní vozidla

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.3 Nízkoemisní vozidla
  Oblast 4.3
  Hodnoceni:
  -1
  Špatná
  Trend:
  0
  Stabilní

  Žádné vozidlo ve vlastnictví Města Štětí není nízkoemisní.

  Oblast 4.3
  Hodnoceni:
  -1
  Špatná
  Trend:
  0
  Stabilní

  Situaci v oblasti 4.3 hodnotím jako špatnou. Na území města nejezdí nízkoemisní autobusy, město nevlastní nízkoemisní vozidla ve svém vozovém parku, není zde vybudována dobíjecí stanice na elektrovozidla. Město má však v plánu do budoucna vybudovat nabíječku pro elektromobily a elektrokola. 

  4.4 Bezpečnost silničního provozu

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.4 Bezpečnost silničního provozu
  Oblast 4.4
  Hodnoceni:
  1
  Dobrá
  Trend:
  0
  Stabilní
  Stabilní

  Dohled městské policie u přechodů před ZŠ.

  Budování bezpečných chodníků a křižovatek.

  Úprava a modernizace dopravního značení.

  Využití ukazatelů rychlosti v rizikových úsecích.

  Spolupráce městské policie s  PČR při měření rychlosti vozidel.

  "Malý cyklista" - získání průkazu cyklisty - akce pořádaná na dopravním hřišti ZŠ.


  Oblast 4.4
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Situace ve městě Štětí v oblasti bezpečnosti silničního provozu je dle mého názoru uspokojivá. Město realizuje zklidňující opatření na dopravní infrastruktuře, věnuje se aktivitám a kampaním v této oblasti, podporuje výuku dopravní výchovy na školách a provozuje dopravní hřiště. Chvályhodné jsou i aktivity zaměřené na seniory. Nebezpečná místa jsou evidována a řešena. Město také získalo zpětnou vazbu od obyvatel v rámci dvou šetření "Bezpečná cesto do a ze školy“, ze kterých vyplynuly další podněty k řešení problémových míst v blízkosti škol. Není však jasné, jak město dále s těmito daty pracuje. Z pohledu čísel – počtu a závažnosti nehod – je situace v posledních letech víceméně stabilní, není patrný trend ke zlepšení. 

  4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
  Oblast 4.5
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  2
  Silné zlepšení

  Město ke snižování vlivu dopravy využívá standardní prostředky jako např. usměrňování dopravy instalací svislých dopravních značek, výstavbou zálivů pro autobusy pro plynulejší průjezd vozidel po komunikacích, výstavbou cyklostezek apod.

  Oblast 4.5
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Situace v oblasti 4.5 ve městě Štětí je dle mého názoru uspokojivá. Město monitoruje imise pomocí monitorovací stanice v centru, její data jsou přístupná online. Co se týče konkrétních opatření ke snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí a zdraví, nejsou realizována žádná systematická a koncepční opatření. Rozvoj dopravy je řešen v územním plánu, v novém územním plánu chce město reflektovat negativní dopady dopravy.  

  Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

  OPONENTURA

  4 – Doprava

  1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

  OTÁZKAHODNOCENÍ
  Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
  Vyjádření auditora
  Ne

  Město zpracovalo Audit dle metodiky, přehledně a srozumitelně. Na zaslané připomínky a žádost o doplnění město zareagovalo promptně a požadované doplnilo. 

  Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
  Vyjádření auditora
  Ano

  Audit je kompletní a jsou odpovězeny všechny návodné otázky.

  Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
  Vyjádření auditora
  Ano

  Audit se vyjadřuje ke všem požadovaným indikátorům. 

  2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

  Rekapitulace auditu UR
  STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
  Oblast 4.1
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  1
  Zlepšující se

  Zvyšování počtu zastávek MHD, výstavba nových cyklotras, výstavba nových chodníků, přes nově zrekonstruovaný most přes řeku Labe, hipostezka přes nově zrekonstruovaný most přes řeku Labe


  Oblast 4.1
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  1
  Zlepšující se

  Situace ve městě Štětí v oblasti 4.1 je uspokojivá. Město postupně buduje pěší (chodníky) a cyklistickou infrastrukturu včetně doprovodné infrastruktury. Parkování pro kola (parkovací stojany) je zajištěno u hlavních veřejných budov a komerčních objektů a jsou jimi pokryty všechny místní části. 

  Co se týče podpory veřejné hromadné dopravy, městu se daří reflektovat požadavky obyvatel na zastávky a časy, většina spojů na sebe navazuje. Je nově vybudováno parkoviště P+R. 

  Problémy se ukazují v oblasti parkování, kdy vzrůstají požadavky na parkovací místa ze strany občanů. Město nevyužívá nástrojů managementu parkování.  

   

  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
  Oblast 4.2
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  1
  Zlepšující se

  Město Štětí doposud nemá zpracovaný integrovaný plán dopravy. V roce 2016 přistoupilo k integrovanému dopravnímu systému Ústeckého kraje (dohoda s Ústeckým krajem).

  Město nemá vlastní MHD avšak je zapojeno do systémů DUK a PID. Pouze některé místní části obsluhuje soukromý dopravce

  Oblast 4.2
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Město Štětí je součástí IDS Ústeckého kraje, na jeho území operuje i PID. Město nemá k dispozici plán rozvoje dopravy a nevyužívá nástrojů řízení poptávky po dopravě. 

  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.3 Nízkoemisní vozidla
  Oblast 4.3
  Hodnoceni:
  -1
  Špatná
  Trend:
  0
  Stabilní

  Žádné vozidlo ve vlastnictví Města Štětí není nízkoemisní.

  Oblast 4.3
  Hodnoceni:
  -1
  Špatná
  Trend:
  0
  Stabilní

  Situaci v oblasti 4.3 hodnotím jako špatnou. Na území města nejezdí nízkoemisní autobusy, město nevlastní nízkoemisní vozidla ve svém vozovém parku, není zde vybudována dobíjecí stanice na elektrovozidla. Město má však v plánu do budoucna vybudovat nabíječku pro elektromobily a elektrokola. 

  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.4 Bezpečnost silničního provozu
  Oblast 4.4
  Hodnoceni:
  1
  Dobrá
  Trend:
  0
  Stabilní
  Stabilní

  Dohled městské policie u přechodů před ZŠ.

  Budování bezpečných chodníků a křižovatek.

  Úprava a modernizace dopravního značení.

  Využití ukazatelů rychlosti v rizikových úsecích.

  Spolupráce městské policie s  PČR při měření rychlosti vozidel.

  "Malý cyklista" - získání průkazu cyklisty - akce pořádaná na dopravním hřišti ZŠ.


  Oblast 4.4
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Situace ve městě Štětí v oblasti bezpečnosti silničního provozu je dle mého názoru uspokojivá. Město realizuje zklidňující opatření na dopravní infrastruktuře, věnuje se aktivitám a kampaním v této oblasti, podporuje výuku dopravní výchovy na školách a provozuje dopravní hřiště. Chvályhodné jsou i aktivity zaměřené na seniory. Nebezpečná místa jsou evidována a řešena. Město také získalo zpětnou vazbu od obyvatel v rámci dvou šetření "Bezpečná cesto do a ze školy“, ze kterých vyplynuly další podněty k řešení problémových míst v blízkosti škol. Není však jasné, jak město dále s těmito daty pracuje. Z pohledu čísel – počtu a závažnosti nehod – je situace v posledních letech víceméně stabilní, není patrný trend ke zlepšení. 

  Celkové hodnoceni oblasti:
  4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
  Oblast 4.5
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  2
  Silné zlepšení

  Město ke snižování vlivu dopravy využívá standardní prostředky jako např. usměrňování dopravy instalací svislých dopravních značek, výstavbou zálivů pro autobusy pro plynulejší průjezd vozidel po komunikacích, výstavbou cyklostezek apod.

  Oblast 4.5
  Hodnoceni:
  0
  Uspokojivá
  Trend:
  0
  Stabilní

  Situace v oblasti 4.5 ve městě Štětí je dle mého názoru uspokojivá. Město monitoruje imise pomocí monitorovací stanice v centru, její data jsou přístupná online. Co se týče konkrétních opatření ke snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí a zdraví, nejsou realizována žádná systematická a koncepční opatření. Rozvoj dopravy je řešen v územním plánu, v novém územním plánu chce město reflektovat negativní dopady dopravy.  

  Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
  VNITŘNÍ PODMINKY
  Silné stránky

  -        Město má dobrou obslužnost železniční i autobusovou dopravou, je součástí dvou IDS (PID a DÚK)

  -        Aktivní zapojení města v různých kampaních a pravidelných akcích k dopravní bezpečnosti, zaměření nejen na žáky, ale i seniory

  -        Nastavená komunikace s veřejností (Fórum Zdravého města, šetření "Bezpečná cesta do a ze školy") 

  VNITŘNÍ PODMINKY
  Slabé stránky

  -        Zhoršená kvalita životního prostředí, chybí koncepční řešení emisí a hluku z dopravy

  -        Chybějící regulace parkování ve městě včetně využívání parkovacích poplatků

  -        Vysoký podíl dětí dopravovaných do školy automobilem

   

  VNĚJŠÍ PODMINKY
  Příležitosti

  -        Využití finanční podpory z národních zdrojů (SFDI) a ze strukturálních fondů EU a prostředky určené pro Ústecký region

  -        Rekreační využití Labské cyklostezky

  -        Zpracovávání nového územního plánu – příležitost vyhodnotit jej i z pohledu dopadu dopravy na životní prostředí a zdraví  

  -        možnost využít zkušenosti s jarními omezeními pohybu v důsledku Covid-19 a podpořit nemotorovou dopravu a e-služby, které povedou ke snížení nutnosti dopravy (jak osob, tak věcí a zboží) 

  -        Podpora e-governmentu s cílem snížit nutnost cest na úřady (což je podpořeno epidemií Covid-19)  

  VNĚJŠÍ PODMINKY
  Hrozby

  -        Další snížení přepravených osob v hromadné dopravě v důsledku omezení a obav obyvatel z epidemie Covid-19 

  Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
  Závěr pro oblast:

  Město Štětí se posouvá směrem k posílení udržitelnosti dopravy. Má na svém území pěší zónu, realizuje každoročně opatření dopravního zklidňování, zohledňuje podmínky na bezbariérovost komunikací, podporuje rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury, organizuje kampaně na podporu bezpečnosti dopravy.

  Chybí zde však koncepční řešení dopravy a dílčích problémů, jako je parkování, emise z dopravy apod. Město by mělo zvážit možnost zpracování generelu dopravy pro celou zájmovou oblast, nebo aspoň dílčích částí jako generel dopravy v klidu. Tyto dokumenty budou primárně sloužit pro získání aktuálních dat o dopravním chování ve městě a následně pro návrh akčního plánu aktivit vedoucích k dalšímu zlepšení dopravy ve městě. Existuje také řada nástrojů mobility managementu (včetně managementu parkování), které jsou levné a v teorii i praxi dopravního plánování se prokázala jejich efektivita k podpoře udržitelné mobility. 

  3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

  Hodnotící výrok pro oblast:

  Stav tématu Doprava je ve Štětí uspokojivý. Město disponuje zvláště v části 4.1 daty, která představují dobrý základ pro to, aby bylo možné stanovit cíl a sledovat trend v této oblasti pro další audity.  

  Do budoucna může být pro město výzvou, jak zamezit případnému odlivu cestujících z hromadné dopravy v důsledku současné epidemie Covid-19 a dalšímu narůstání dopravy a potřeby parkovacích míst. Stávající epidemie však může být i příležitostí pro podporu e-služeb a aktivit „na dálku“, jež omezí nutnost fyzické dopravy osob a zboží na území města. 

  Stav hodnocení:
  Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek