Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Valta
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město i jeho příspěvkové organizace při nákupu a obnově elektrospotřebičů pořizuje takové, které mají nízkou spotřebu. Zároveň dbá na úspory ohledně spotřebního materiálu např. papíru, tonerů apod. přecházením na postupnou elektronizaci, a spolu s tříděním odpadů a úsporám energií přispívá ke zmenšení ekologické stopy.

Nákup elektrické energie je prováděn centralizovaně pro město i jeho příspěvkové organizace prostřednictvím energetické burzy.


Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oceňuji kvalitu zpracování sebehonocení municipiality a jejího přístupu k oblastem udržitelné spotřeby a výroby.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Množství složek tříděného odpadu v posledních letech vzrůstá, přibývají také nádoby na tříděný odpad. Město má v plánu navýšit kapacitu některých hnízd vybudováním polopodzemních kontejnerů, v této souvislosti bylo požádáno o dotace. Zvažuje se také možnost svozu plastového odpadu spolu s nápojovými kartony od prahu rodinných domů, doposud se sváží od prahu domů pouze bioodpad. V loňském roce bylo provedeno 15 kontrol živnostníků, byl zjišťován způsob nakládání s odpadem, zda-li nezneužívají systém obce určený pro občany. V některých případech došlo dodatečně k uzavírání smluv se svozovou společností. V letošním roce budeme v kontrolách pokračovat. Informace o správném třídění odpadu poskytuje město na svých webových stránkách, další důležité informace jsou uvedeny ve vyhláškách č. 1/2015 a č. 2/2018. V loňském roce proběhla dotazníková akce, po které někteří občané obdrželi tašky ke třídění odpadu do domácností. Nebezpečný odpad, objemný odpad a další složky odpadu je možné odevzdávat ve sběrném dvoře ve Štětí, jehož otevírací doba byla v letošním roce prodloužena a nyní je zde možné odevzdávat odpady v určený čas sedm dní v týdnu. V místních částech je organizován svoz drobného nebezpečného odpadu 2x ročně a svoz objemného odpadu 4x ročně. Město Štětí spolupracuje se svozovou společností FCC BEC, s.r.o.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město realizuje svou energetickou politiku v souladu se schválenými koncepčními dokumenty. Na svých objektech realizuje energetická opatření, především komplexní zateplení obvodových plášťů a výměny výplní oken a dveří. Energetický manažer města průběžně sleduje a vyhodnocuje data o spotřebě energií, instruuje zaměstnance města i jeho příspěvkových organizací ohledně jednotlivých odečtů energií včetně úsporného hospodaření s energiemi.


Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji se také zaměřit na využívání recyklovaných stavebních materiálů a oblast nakládání a materiálové využití stavebních a demoličních odpadů.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město i jeho příspěvkové organizace při nákupu a obnově elektrospotřebičů pořizuje takové, které mají nízkou spotřebu. Zároveň dbá na úspory ohledně spotřebního materiálu např. papíru, tonerů apod. přecházením na postupnou elektronizaci, a spolu s tříděním odpadů a úsporám energií přispívá ke zmenšení ekologické stopy.

Nákup elektrické energie je prováděn centralizovaně pro město i jeho příspěvkové organizace prostřednictvím energetické burzy.


Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oceňuji kvalitu zpracování sebehonocení municipiality a jejího přístupu k oblastem udržitelné spotřeby a výroby.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Množství složek tříděného odpadu v posledních letech vzrůstá, přibývají také nádoby na tříděný odpad. Město má v plánu navýšit kapacitu některých hnízd vybudováním polopodzemních kontejnerů, v této souvislosti bylo požádáno o dotace. Zvažuje se také možnost svozu plastového odpadu spolu s nápojovými kartony od prahu rodinných domů, doposud se sváží od prahu domů pouze bioodpad. V loňském roce bylo provedeno 15 kontrol živnostníků, byl zjišťován způsob nakládání s odpadem, zda-li nezneužívají systém obce určený pro občany. V některých případech došlo dodatečně k uzavírání smluv se svozovou společností. V letošním roce budeme v kontrolách pokračovat. Informace o správném třídění odpadu poskytuje město na svých webových stránkách, další důležité informace jsou uvedeny ve vyhláškách č. 1/2015 a č. 2/2018. V loňském roce proběhla dotazníková akce, po které někteří občané obdrželi tašky ke třídění odpadu do domácností. Nebezpečný odpad, objemný odpad a další složky odpadu je možné odevzdávat ve sběrném dvoře ve Štětí, jehož otevírací doba byla v letošním roce prodloužena a nyní je zde možné odevzdávat odpady v určený čas sedm dní v týdnu. V místních částech je organizován svoz drobného nebezpečného odpadu 2x ročně a svoz objemného odpadu 4x ročně. Město Štětí spolupracuje se svozovou společností FCC BEC, s.r.o.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město realizuje svou energetickou politiku v souladu se schválenými koncepčními dokumenty. Na svých objektech realizuje energetická opatření, především komplexní zateplení obvodových plášťů a výměny výplní oken a dveří. Energetický manažer města průběžně sleduje a vyhodnocuje data o spotřebě energií, instruuje zaměstnance města i jeho příspěvkových organizací ohledně jednotlivých odečtů energií včetně úsporného hospodaření s energiemi.


Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji se také zaměřit na využívání recyklovaných stavebních materiálů a oblast nakládání a materiálové využití stavebních a demoličních odpadů.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno