Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Kochová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele se výrazně neliší od republikového průměru. Spotřeba vody v budově MěÚ klesla o 1,6%, informační cedulky o možnostech šetření vodou na MěÚ nejsou. Spotřeba pitné vody na jedoho obyvatele meziročně vzrostla o 0,52%. Město Štětí nechalo v roce 2017 zrekonstuovat retenční nádrž ve Stračí. Ke stavbě parkoviště v Hněvicích byla použita zámková dlažba, která umožńuje průsak dešťových srážek. V místní části Počeplice přibyla jedna domovní čistírna odpadních vod. Podíl města na množství znečišťujících látek ve vodě z výpusti ČOV není znám. Město své odpadní vody předává podniku Mondi Štětí a.s., po přečištění je tato voda jako průmyslová využívána mimo jiné i k zálivce městské zeleně. V loňském roce bylo zrekonstruováno vodovodní potrubí v ulici Palackého. Průměrná tvrdost vody města Štětí a místních částí je 3,63 mmol, dle tabulky tvrdosti se jedná o vodu tvrdou. Příčinou je podloží, které je tvořeno převážně druhohorními mořskými usazeninami. Štětsko tvoří převážně kvádrové pískovce a písčité slínovce, plošiny jsou zde pokryté spraší, místy se objevují třetihorní vyvřeliny převážně jako podpovrchová tělesa z čedičových, znalcových a trachytových hornin.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území města Štětí došlo k navýšení počtu prvků ÚSES oproti původnímu Generelu ÚSES z 90. let, do budoucna počítáme s dalším navýšením prvků lokálního významu po realizaci akce "Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko...". Město Štětí spolupracuje s orgány ochrany přírody a krajiny při zajišťování péče o chráněná území zejména "PP Radouň", "PP Bílé stráně u Štětí". V posledních letech došlo ke snížení plochy území přírodě blízkého charakteru z důvodu výstavby chodníků spojující místní části a město. Současně s tím ale došlo ke zvýšení bezpečnost místních obyvatel i účastníků silničního provozu. Zrealizována byla také výstavba parkoviště v blízkosti nádraží Hněvice. Ke zvyšování ploch městské zeleně již nedochází z důvodu zasíťování intravilánu. Město si nechalo vypracovat projektovou dokumentaci k projektu s názvem "Revitalizace intravilánové zeleně sídliště ve městě Štětí", na tento projekt město požádalo v roce 2019 o dotaci. Město rovněž plánuje zpracovat passport zeleně. Město plní plán náhradních výsadeb. Brownfieldy, které jsou na území města, jsou v soukromém vlastnictví fyzických a právnických osob. Město se je snaží získat do svého majetku.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Štětí zažádalo o dotaci z OPŽP na akci Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko v k.ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze. Nyní jsme v závěrečné fázi hodnocení žádosti, z formálního a věcného hlediska je projektová dokumentace v pořádku. Po realizaci projektu by mělo dojít ke zvýšení počtu lokálních prvků ÚSES, v místech výsadby alejí dojde ke snížení míry půdní eroze. Město Štětí nejedná s místními zemědělci o certifikovaném ekologickém zemědělství, nemá motivační nástroj. Na území města Štětí nedochází k výrazným změnám výměry PUPFL. 

Potencionálně ohrožené oblasti větrnou erozí - od roku 2019:

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je v zájmovém území Štětí 25,95% půd nejohroženějších , 18,23% půd ohrožených, 8,43% půd náchylných a 47,26% půd bez ohrožení.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalitu ovzduší ve městě Štětí výrazně ovlivňuje podnik Mondi Štětí a.s., který se zabývá výrobou papíru a buničiny. Kvalita ovzduší je ve srovnání se stavem v předchozích desetiletích výrazně lepší, nicméně koncentrace zapáchajích látek v ovzduší TRS se v posledních letech mírně zvyšuje v důsledku navyšování výroby a spouštění nových technologií v rámci modernizačního projektu ECOFLEX. Výsledky měření imisní stanice jsou mimo jiné závislé na povětrnostních vlivech. Imisní stanice provozují město Štětí i podnik Mondi Štětí a.s., který zapůjčuje městu zametací vůz, čímž pomáhá snižovat prašnost v intravilánu města. Město Štětíplánuje podporu výměn zastaralých topenišť poskytováním bezúročných půjček (návratných finančních výpomocí) úspěšným žadatelům o "Kotlíkové dotace". V některých případech (neúspěšní žadatelé) poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele se výrazně neliší od republikového průměru. Spotřeba vody v budově MěÚ klesla o 1,6%, informační cedulky o možnostech šetření vodou na MěÚ nejsou. Spotřeba pitné vody na jedoho obyvatele meziročně vzrostla o 0,52%. Město Štětí nechalo v roce 2017 zrekonstuovat retenční nádrž ve Stračí. Ke stavbě parkoviště v Hněvicích byla použita zámková dlažba, která umožńuje průsak dešťových srážek. V místní části Počeplice přibyla jedna domovní čistírna odpadních vod. Podíl města na množství znečišťujících látek ve vodě z výpusti ČOV není znám. Město své odpadní vody předává podniku Mondi Štětí a.s., po přečištění je tato voda jako průmyslová využívána mimo jiné i k zálivce městské zeleně. V loňském roce bylo zrekonstruováno vodovodní potrubí v ulici Palackého. Průměrná tvrdost vody města Štětí a místních částí je 3,63 mmol, dle tabulky tvrdosti se jedná o vodu tvrdou. Příčinou je podloží, které je tvořeno převážně druhohorními mořskými usazeninami. Štětsko tvoří převážně kvádrové pískovce a písčité slínovce, plošiny jsou zde pokryté spraší, místy se objevují třetihorní vyvřeliny převážně jako podpovrchová tělesa z čedičových, znalcových a trachytových hornin.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území města Štětí došlo k navýšení počtu prvků ÚSES oproti původnímu Generelu ÚSES z 90. let, do budoucna počítáme s dalším navýšením prvků lokálního významu po realizaci akce "Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko...". Město Štětí spolupracuje s orgány ochrany přírody a krajiny při zajišťování péče o chráněná území zejména "PP Radouň", "PP Bílé stráně u Štětí". V posledních letech došlo ke snížení plochy území přírodě blízkého charakteru z důvodu výstavby chodníků spojující místní části a město. Současně s tím ale došlo ke zvýšení bezpečnost místních obyvatel i účastníků silničního provozu. Zrealizována byla také výstavba parkoviště v blízkosti nádraží Hněvice. Ke zvyšování ploch městské zeleně již nedochází z důvodu zasíťování intravilánu. Město si nechalo vypracovat projektovou dokumentaci k projektu s názvem "Revitalizace intravilánové zeleně sídliště ve městě Štětí", na tento projekt město požádalo v roce 2019 o dotaci. Město rovněž plánuje zpracovat passport zeleně. Město plní plán náhradních výsadeb. Brownfieldy, které jsou na území města, jsou v soukromém vlastnictví fyzických a právnických osob. Město se je snaží získat do svého majetku.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Štětí zažádalo o dotaci z OPŽP na akci Výsadba alejí v CHKO Kokořínsko v k.ú. Brocno, Chcebuz a Újezd u Chcebuze. Nyní jsme v závěrečné fázi hodnocení žádosti, z formálního a věcného hlediska je projektová dokumentace v pořádku. Po realizaci projektu by mělo dojít ke zvýšení počtu lokálních prvků ÚSES, v místech výsadby alejí dojde ke snížení míry půdní eroze. Město Štětí nejedná s místními zemědělci o certifikovaném ekologickém zemědělství, nemá motivační nástroj. Na území města Štětí nedochází k výrazným změnám výměry PUPFL. 

Potencionálně ohrožené oblasti větrnou erozí - od roku 2019:

Dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je v zájmovém území Štětí 25,95% půd nejohroženějších , 18,23% půd ohrožených, 8,43% půd náchylných a 47,26% půd bez ohrožení.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalitu ovzduší ve městě Štětí výrazně ovlivňuje podnik Mondi Štětí a.s., který se zabývá výrobou papíru a buničiny. Kvalita ovzduší je ve srovnání se stavem v předchozích desetiletích výrazně lepší, nicméně koncentrace zapáchajích látek v ovzduší TRS se v posledních letech mírně zvyšuje v důsledku navyšování výroby a spouštění nových technologií v rámci modernizačního projektu ECOFLEX. Výsledky měření imisní stanice jsou mimo jiné závislé na povětrnostních vlivech. Imisní stanice provozují město Štětí i podnik Mondi Štětí a.s., který zapůjčuje městu zametací vůz, čímž pomáhá snižovat prašnost v intravilánu města. Město Štětíplánuje podporu výměn zastaralých topenišť poskytováním bezúročných půjček (návratných finančních výpomocí) úspěšným žadatelům o "Kotlíkové dotace". V některých případech (neúspěšní žadatelé) poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno