Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A – Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Štětí má dobře nastavené procesy, ale stále má rezervy v práci se schválenými dokumenty (např. se Strategickým plánem), což plánuje do budoucna zefektivnit, stejně tak jako zpracovat chybějící dokumenty.

Nedostatky při práci se Strategickým plánem:

Volení zástupci, ale i někteří vedoucí odborů pracují se Strategickým plánem pouze sporadicky, často jen při aktualizaci Zásobníků a nevracejí se k materiálu pravidelně. Proto se stává, že jsou z jejich strany navrhována opatření, která již byla schválena, případně požadují nová opatření, která nebude město Štětí schopné kapacitně a finančně zrealizovat. Z tohoto důvodu se v roce 2020 město snaží více zainteresovat především členy Rady města tak, aby se nejprve důkladně seznámili s plánovanými opatřeními a teprve poté bude nový Akční plán schválen. Zároveň bude od roku 2020 kladen důraz na to, že u řady opatření v prioritě A (tedy že realizace by měla proběhnout v nejbližších letech), která není možné prozatím realizovat, je třeba reálně zvážit možnosti města a případně část opatření přesunout do kategorie B.

Město plánuje doplnění Koncepce údržby a obnovy zeleně ve Štětí s ohledem na problematiku sucha – současná koncepce by měla být více rozpracována a měla by zahrnovat i správu lesní zeleně.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Pozitivně hodnotím dlouhodobou strategickou práci, reflexi nedostatků i návrhy pro jejich odstranění.   

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město efektivně a účelně vykonává své činnosti, ale nedochází průběžně k jejich vyhodnocování.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou s příležitostí k dalšímu zlepšení, jak je popsáno.    

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Štětí komunikuje a informuje své občany všemi možnými prostředky. Snaží se, aby informace byly aktuální a transparentní. Do rozhodování a plánování rozvoje města a jeho místních částí aktivně zapojuje veřejnost, a to prostřednictvím setkání veřejnosti se zástupci města a odborníky v dané oblasti.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Pozitivně hodnotím otevřenost úřadu i zavedené aktivity pro informování veřejnosti a získávání od ní zpětné vazby.  

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
-1
Zhoršující se

Dotazníkové šetření probíhalo ve Štětí v roce 2015 a 2018. Dle indikátoru "Spokojenost občanů s městem, kde žijí či pracují", jsou obyvatelé Štětí se životem zde spokojeni. V roce 2018 bylo spokojeno 68,5% obyvatel, to je v porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření nepříliš dobrý výsledek. Navíc spokojenost oproti roku 2015 poklesla o 2,4 procentního bodu. Jestli se jedná o trend bude patrné ale až při dalším dotazníkovém šetření, které bude provedeno v roce 2021. V rámci průzkumu nebyla zjišťována pouze celková spokojenost obyvatel, ale také spokojenost v dílčích oblastech života.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji ještě analyzovat, proč se lidé cítí v roce 2018 méně spokojeni než v roce 2015. Znáte důvody?

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A – Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Štětí má dobře nastavené procesy, ale stále má rezervy v práci se schválenými dokumenty (např. se Strategickým plánem), což plánuje do budoucna zefektivnit, stejně tak jako zpracovat chybějící dokumenty.

Nedostatky při práci se Strategickým plánem:

Volení zástupci, ale i někteří vedoucí odborů pracují se Strategickým plánem pouze sporadicky, často jen při aktualizaci Zásobníků a nevracejí se k materiálu pravidelně. Proto se stává, že jsou z jejich strany navrhována opatření, která již byla schválena, případně požadují nová opatření, která nebude město Štětí schopné kapacitně a finančně zrealizovat. Z tohoto důvodu se v roce 2020 město snaží více zainteresovat především členy Rady města tak, aby se nejprve důkladně seznámili s plánovanými opatřeními a teprve poté bude nový Akční plán schválen. Zároveň bude od roku 2020 kladen důraz na to, že u řady opatření v prioritě A (tedy že realizace by měla proběhnout v nejbližších letech), která není možné prozatím realizovat, je třeba reálně zvážit možnosti města a případně část opatření přesunout do kategorie B.

Město plánuje doplnění Koncepce údržby a obnovy zeleně ve Štětí s ohledem na problematiku sucha – současná koncepce by měla být více rozpracována a měla by zahrnovat i správu lesní zeleně.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Pozitivně hodnotím dlouhodobou strategickou práci, reflexi nedostatků i návrhy pro jejich odstranění.   

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město efektivně a účelně vykonává své činnosti, ale nedochází průběžně k jejich vyhodnocování.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou s příležitostí k dalšímu zlepšení, jak je popsáno.    

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Štětí komunikuje a informuje své občany všemi možnými prostředky. Snaží se, aby informace byly aktuální a transparentní. Do rozhodování a plánování rozvoje města a jeho místních částí aktivně zapojuje veřejnost, a to prostřednictvím setkání veřejnosti se zástupci města a odborníky v dané oblasti.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Pozitivně hodnotím otevřenost úřadu i zavedené aktivity pro informování veřejnosti a získávání od ní zpětné vazby.  

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
-1
Zhoršující se

Dotazníkové šetření probíhalo ve Štětí v roce 2015 a 2018. Dle indikátoru "Spokojenost občanů s městem, kde žijí či pracují", jsou obyvatelé Štětí se životem zde spokojeni. V roce 2018 bylo spokojeno 68,5% obyvatel, to je v porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření nepříliš dobrý výsledek. Navíc spokojenost oproti roku 2015 poklesla o 2,4 procentního bodu. Jestli se jedná o trend bude patrné ale až při dalším dotazníkovém šetření, které bude provedeno v roce 2021. V rámci průzkumu nebyla zjišťována pouze celková spokojenost obyvatel, ale také spokojenost v dílčích oblastech života.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji ještě analyzovat, proč se lidé cítí v roce 2018 méně spokojeni než v roce 2015. Znáte důvody?

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno