Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Josef Herink
Konzultant Svatava Janoušková
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí podporuje u všech jím zřizovaných organizací vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Poskytuje všem subjektům stabilní příspěvek na provoz, z něhož mohou školy čerpat finanční prostředky i pro VUR dle konkrétního individuálního zapojení školy. Zřizovatel monitoruje činnost škol včetně VUR prostřednictvím výročních zpráv o činnosti školy a výstupů z projektu MAP. Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Systém VUR na úrovni města je poměrně stabilizovaný. Aktivity škol dokládají, že disponují prostředky z provozních nákladů, které umožňují rozvoj VUR na školách. Město spolupracuje se školami na společných akcích (např. Den záchranářů, Den zdraví), školy jsou také v kontaktu s řadou organizací zajišťujících VUR a další důležité vzdělávací aktivity posilující kompetence žáků, budoucích občanů. Obec monitoruje dílčím způsobem VUR na školách pomocí výročních zpráv, potenciál je zde v nějakých dalších analýzách těchto zpráv, které by umožnily nahlédnout systematičtěji silné a slabé stránky a umožnily by případně nějakou cílenější podporu ze strany města, bylo-li by to žádoucí. Město se intenzivně věnuje úspornému provozu budov. Potenciál ke zlepšení je v monitoringu spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálního (rozvojového) vzdělávání a osvětou v této oblasti. Tyto organizace jsou přístupné široké veřejnosti. Škála nabídky těchto programů je dostatečná.

Organizace, které nejsou zřizovány městem,  podporuje tím, že sídlí v objektech, které jsou ve vlastnictví města, platí snížený nájem a mohou získat finanční prostředky na svoje další aktivity, a to buď z grantových systémů města nebo na základě individuální dotace.

Organizace zřízené městem jsou podporovány odpovídající výší příspěvku na provoz.

Vzhledem k tomu, že město od roku 2019 vydává svůj měsíčník v elektronické i papírové podobě, poskytuje všem těmto organizacím zdarma mediální podporu včetně informování o výstupech jejich aktivit.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec disponuje dostatkem organizací, které zajišťují různé typy VUR v mimoškolním prostředí. Aktivit VUR se mohou účastnit všechny věkové skupiny v obci. Monitoring VUR v neformálním vzdělávání se orientuje spíše na konkrétní aktivity a systémový monitoring doposud realizován není. V rámci obce se síťují důležití aktéři ve VUR (město, organizace města, školy, podnikatelské subjekty), což je jak pro vzdělávání, tak pro město a potažmo region pozitivní.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí a jednotlivé odbory MěÚ společně s NNO organizují osvětové akce na školách pro širokou veřejnost. Odborná pomoc je k dispozici na webových stránkách. Město realizuje jak vlastní akce prostřednictvím svých odborů MěÚ, zároveň poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláků až po seniory.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec v auditu uvádí řadu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá; řada těchto akcí má již svou tradici. Pořádané aktivity i dílčím způsobem vyhodnocuje s využitím dotazníků. Nabízenými aktivitami jsou pokryty všechny cílové skupiny v obci. Ve městě probíhají vzdělávací akce pro místní samosprávu a úřad v oblasti UR, rovněž koordinátor města se účastní potřebných školení.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Nabídka volnočasových aktivit a sportovních areálů je pestrá, existuje široká nabídka pro různé cílové skupiny. Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Veškeré volnočasové aktivity organizované jak městem, tak příspěvkovými organizacemi jsou realizovány s vysokým důrazem na ochranu životního prostředí.

Co se týče sportovišť a sportovních oddílů, město postupuje systémově v plánu obnovy a údržby v rámci Plánu rozvoje sportu, schváleném zastupitelstvem města v roce 2018.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/11322-plan-rozvoje-sportu-mesta-velke-mezirici

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě je možno velmi dobře realizovat sportovní i volnočasové aktivity. Ty město podporuje nejen poskytnutím prostor, ale také finančně. Zájem o dlouhodobý rozvoj sportovních aktivit pro zachování zdravého životu obyvatel dokládá rovněž existence Plánu rozvoje sportu a jeho vize. Město podporuje také komunitní život v obci, k dispozici je celá řada center a spolků, které poskytují občanů řad aktivit, kde mohou trávit volný čas.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Formální vzdělávání

Město prokazuje stabilně dobrý přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, která zřizuje. I když město uvádí, že školy nejdou ve VUR výrazně nad rámec RVP, z nabízených aktivit je v rámci škol i mimo ně je zřejmé, že aktivit zejména v rámci environmentálního vzdělávání, je ve školách celá řada a neomezují se jen na prostor škol, ale také do jejich okolí, což je pozitivní. Vztah k prostředí, ve kterém děti žijí se pak vytváří mj. při úklidových aktivitách v rámci projektů Ukliďme Česko nebo Čistá Vysočina.

Za pozitivní počin lze považovat síťování mezi školami, nevládními organizacemi a místními (regionálními) podniky, kde lze spatřovat výraznou podporu zaměstnanosti absolventů škol v budoucnosti.

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor, nakládání s vodou, odpady (včetně kompostů na bioodpad). Tato forma vzdělávání je velmi zásadní, neboť provazuje deklarovanou udržitelnost s reálnými opatřeními.

Neformální vzdělávání

Město prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Na území města působí organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Město spolupracuje jak se školami, tak s NNO a přístup ke vzdělávání má poměrně vyvážený a ucelených charakter z hlediska pokrytí témat i cílových skupin.

Město má dobře řešenu také koncepci volnočasových aktivit pro občany. Silná je podpora sportu ve městě.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Formální vzdělávání

Město aktuálně monitoruje situaci prostřednictvím výročních zpráv škol. Dalším krokem by mělo být navázání na systémové vyhodnocování témat, resp. aktivit škol městem. Toto hodnocení by umožnilo jednak orientaci vlastích vzdělávacích aktivit, resp. další směřování VUR ve městě, či umožnění nějaké systémové podpory školám v těch tématech, která by z pohledu města absentovala. Z auditu se zdá, že školy by kromě environmentálního vzdělávání mohly cílit také na globální rozvojové vzdělávání (např. fair trade).

Ve městě probíhá zjišťování spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi doposud nesystémově. V roce 2020 probíhá nové šetření. To by mohlo odstartovat novou éru šetření spokojenosti v kratších intervalech (ideálně tříletých), aby město mohlo sledovat posun v této oblasti a zavádět taková opatření, která spokojenost, resp. kvalitu vzdělání a vzdělávání ve vzdělávacích zařízení zlepšovala.

Neformální vzdělávání

Ve městě prozatím chybí systematický monitoring činností organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání a z toho plynoucí analýza. Město vyhodnocuje činnost spíše po uspořádání konkrétních aktivit – jejich reflexí, ucelený systém hodnocení prozatím nemá. Monitoring by napomohl zmapovat reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta. Monitoring by se měl také zaměřit na návštěvnost nejvýznamnějších center a spolků v obci. To je potenciál pro zlepšení.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Aktuálně se chystá Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Tato strategie by měla přinést zásadní změnu vzdělávání z hlediska proměn vzdělávací obsahu ve formálním vzdělávání, způsob předávání tohoto obsahu, či orientací na nové digitální technologie. Hlavní směry strategie zdůrazňují nutnost rozvoje gramotností a kompetencí žáků a v dokumentu zabývajícími se Hlavními směry je mj. zmíněna nutnost rozvíjet kompetence ve výuce mimo ni tak, aby se žáci stávali aktivními občany a jednali v duchu udržitelného rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj je ve strategii zmíněn v oblasti celoživotního vzdělávání. Je tedy zřejmé, že podpora konceptu rozvoje kvalitního vzdělávání, ale zřejmě i UR bude ve strategii figurovat a školy, ale i mimoškolní prostředí bude podpořeno v tom tyto směry naplňovat.

Stále jsou také v platnosti Cíle udržitelného rozvoje od roku 2015 OSN (SDGs), které ČR přijala jako hodný globální rozvojový koncept a zohlednila jej ve vlastních strategiích (Česko 2030). Zdá se tedy, že podpora VUR, jak je vyspecifikováno v Metodice má strategickou oporu na národní i mezinárodní úrovni.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Zhoršení možnosti realizovat vzdělávání, osvětové akce a kampaně k UR z důvodu opatření souvisejícími s epidemií Covid 19. Změna priorit ve vzdělávání (aktuální orientace na distanční vzdělávání směřující pouze k přenosu základního učiva).

Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR v důsledku nových ohrožení společnosti (ekonomická krize, pandemie, apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí podporuje u všech jím zřizovaných organizací vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Poskytuje všem subjektům stabilní příspěvek na provoz, z něhož mohou školy čerpat finanční prostředky i pro VUR dle konkrétního individuálního zapojení školy. Zřizovatel monitoruje činnost škol včetně VUR prostřednictvím výročních zpráv o činnosti školy a výstupů z projektu MAP. Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Systém VUR na úrovni města je poměrně stabilizovaný. Aktivity škol dokládají, že disponují prostředky z provozních nákladů, které umožňují rozvoj VUR na školách. Město spolupracuje se školami na společných akcích (např. Den záchranářů, Den zdraví), školy jsou také v kontaktu s řadou organizací zajišťujících VUR a další důležité vzdělávací aktivity posilující kompetence žáků, budoucích občanů. Obec monitoruje dílčím způsobem VUR na školách pomocí výročních zpráv, potenciál je zde v nějakých dalších analýzách těchto zpráv, které by umožnily nahlédnout systematičtěji silné a slabé stránky a umožnily by případně nějakou cílenější podporu ze strany města, bylo-li by to žádoucí. Město se intenzivně věnuje úspornému provozu budov. Potenciál ke zlepšení je v monitoringu spokojenosti obyvatel se vzdělávacími institucemi.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálního (rozvojového) vzdělávání a osvětou v této oblasti. Tyto organizace jsou přístupné široké veřejnosti. Škála nabídky těchto programů je dostatečná.

Organizace, které nejsou zřizovány městem,  podporuje tím, že sídlí v objektech, které jsou ve vlastnictví města, platí snížený nájem a mohou získat finanční prostředky na svoje další aktivity, a to buď z grantových systémů města nebo na základě individuální dotace.

Organizace zřízené městem jsou podporovány odpovídající výší příspěvku na provoz.

Vzhledem k tomu, že město od roku 2019 vydává svůj měsíčník v elektronické i papírové podobě, poskytuje všem těmto organizacím zdarma mediální podporu včetně informování o výstupech jejich aktivit.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec disponuje dostatkem organizací, které zajišťují různé typy VUR v mimoškolním prostředí. Aktivit VUR se mohou účastnit všechny věkové skupiny v obci. Monitoring VUR v neformálním vzdělávání se orientuje spíše na konkrétní aktivity a systémový monitoring doposud realizován není. V rámci obce se síťují důležití aktéři ve VUR (město, organizace města, školy, podnikatelské subjekty), což je jak pro vzdělávání, tak pro město a potažmo region pozitivní.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí a jednotlivé odbory MěÚ společně s NNO organizují osvětové akce na školách pro širokou veřejnost. Odborná pomoc je k dispozici na webových stránkách. Město realizuje jak vlastní akce prostřednictvím svých odborů MěÚ, zároveň poskytuje finanční podporu projektům zaměřeným na tuto oblast. Pořádané osvětové akce jsou cíleny na všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláků až po seniory.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obec v auditu uvádí řadu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá; řada těchto akcí má již svou tradici. Pořádané aktivity i dílčím způsobem vyhodnocuje s využitím dotazníků. Nabízenými aktivitami jsou pokryty všechny cílové skupiny v obci. Ve městě probíhají vzdělávací akce pro místní samosprávu a úřad v oblasti UR, rovněž koordinátor města se účastní potřebných školení.