Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jan Příkryl
Konzultant Jana Kouřilová
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je po formální stránce zpracován přehledně a pečlivě. Předložené informace i statistické podklady jsou dostačující pro hodnocení.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je obsahově kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory v auditu využity bez připomínek. Údaje, data a informace pro povinné i doporučené indikátory byly poskytnuty v požadované formě.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem, výstavbou a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Soukromé podnikání zde má stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Město podporuje podnikání v oblasti služeb prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor. Zde se snaží podpořit stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách (především prostory na Náměstí sloužící k pohostinství a k poskytování jiných služeb), a nebo realizací svých projektů.

Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu a Integrovaném plánu rozvoje města Velké Meziříčí.


Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město disponuje dlouhodobou tradicí strategického plánování, včetně strategicky založené podpory podnikání a zaměstnanosti. Tato politika podpory využívá širokou škálu nástrojů, konkrétně v auditu popsaných. Praktický dopad těchto nástrojů na ekonomický segment udržitelného rozvoje města je zřetelný a dlouhodobě stabilní a je také pozitivně hodnocen i ze strany podnikatelské veřejnosti. Z kvantitativního hlediska však, jak se zdá, jak počet podnikatelských subjektů, tak zejména míra nezaměstnanosti dosáhly svých přirozených limitů. V budoucnu proto bude třeba podporu více zacílit na rozvoj technologických inovací v souvislosti s postupující digitalizací a automatizací výrobních i nevýrobních procesů (Průmysl 4.0.).  

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s představiteli města.

Podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí. Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velké Meziříčí využívá stabilní systém komunikace mezi městem a místními podnikateli počínaje tradičními adventními setkáními podnikatelů se starostou, přes účast na tvorbě a využití nástrojů podpory a rozvojových projektech, účast na přípravě společenských akcí, tvorbě katalogu firem až po méně oficiální formy kontaktů. Kontakty a komunikace mezi místními podnikateli samotnými se naopak jeví jako slabší. 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pro zvýšení udržitelnosti místního cestovního ruchu bylo ve městě Velké Meziříčí zřízeno Turistické informační centrum, které přiblíží návštěvníkovi možnosti vyžití volného času ve městě a okolí. Má pestrou nabídku pro sběratele včetně suvenýrů a dárkových předmětů.

Město bylo spoluzakladatelem Destinační společnosti Koruna Vysočiny, a i když ke konci roku 2019 z této společnosti vystoupilo, užší spolupráce nadále pokračuje.
V plánu je zpracování koncepce cestovního ruchu, která bude logicky navázána na koncepci cestovního ruchu Kraje Vysočina.
Město má také zřízenou komisi pro kulturu a cestovní ruch, která je poradním orgánem radě města, je aktivní a svoji funkci plní.

Velké Meziříčí nabízí nejen návštěvníkům, ale také místním obyvatelům širokou škálu využití volného času. Nejen v možnosti návštěv památek, ale i kulturních zařízení, sportovní a relaxační aktivity. Každoročně se zde koná spousta tradičních akcí jako např. Kulturní léto, charitativní koncerty, historické slavnosti, festivaly.
Bylo zřízeno dopravní hřiště, dětské lanové centrum, dále naučné stezky s interaktivními panely, cyklostezky, stále se zatraktivňuje vyhlídková věž kostela, koupaliště, v zimě je hojně využíváno veřejné bruslení, sjezdové lyžování, jsou upraveny běžecké trasy.
Velkým lákadlem je rozhledna, která se pyšní titulem Rozhledna roku 2015 a 2018 a její výstavbu město taktéž podpořilo.

Město svoji nabídku v oblasti volnočasových aktivit neustále rozšiřuje, spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a přispívá tak ke zvýšení prestiže města.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i zdraví a spokojenost vlastních obyvatel. K tomu má vybudovánu nezbytnou infrastrukturu (Turistické informační centrum, spolupráce s destinační agenturou Koruna Vysočiny aj.). Rozvoj cestovního ruchu je strategicky zakotven ve strategických dokumentech města. Dlouhodobě stabilní přístup města k rozvoji cestovního ruchu sebou přináší zlepšující se využívání potenciálu města (zámek, společenské akce). Úspěch na tomto poli je však přesto poněkud labilní (viz např. klesající počet ubytovaných hostů ve městě). Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je přitom Velké Meziříčí stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Vysočiny.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Dlouhodobá a stabilní aktivní práce města z hlediska podpory podnikání (průmyslové zóny, komunikace s podnikateli)

Stabilizovaný vývoj počtu podnikatelských subjektů

Výrazně zlepšený stav míry nezaměstnanosti až na úroveň přirozeného minima

Organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu (pestrá nabídka každoročních tematicky zaměřených akcí).

Relativně výhodná geografická a dopravní poloha města (D1) 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Dominance malých a středních podniků (opírajících se průměrnou až podprůměrnou technologickou úroveň) v ekonomické struktuře města - riziko nestability

Nedostatečná kvalifikace pracovních sil - ve vztahu k současným a budoucím potřebám zaměstnavatelů 

Nekompletní infrastruktura cestovního ruchu

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

koordinace rozvojových aktivit města s obcemi v jeho zázemí a s krajem

další využití zdrojů podpory ze strukturálních fondů EU (včetně podpory inovačního potenciálu místních firem)


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

orientace na obory s nízkou úrovní přidané hodnoty - s hrozbou odlivu kapitálu

emigrace mladých a kvalifikovaných složek obyvatel města - s hrozbou prohloubení deficitu (vysoce) kvalifikovaných pracovních sil


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Velké Meziříčí zaznamenalo v minulých letech v tématu 6 udržitelného rozvoje citelný vzestup - v nemalé míře zásluhou místní radnice. K tomuto výsledku přispěla tradice strategického plánování, rozhodující podíl na výsledku však měly makroekonomické podmínky (konjunktura) a také úspěšné využití zdrojů podpory ze strukturálních fondů EU. Hrozící oslabení obou těchto faktorů bude znamenat pro město nutnost zacílení podpor na technologicky špičkové obory a péči o kvalifikační růst místní pracovní síly (školství), vč. omezení její migrace (dostupné bydlení). Větší roli v ekonomické struktuře města by rovněž mohly hrát služby cestovního ruchu.

Pokud jde o formální stránku auditu, bylo by dobré pro budoucí případy sebehodnocení pracovat i s velikostní strukturou podnikatelských subjektů (z hlediska počtu zaměstnanců) a odhady počtu fyzických osob, pro něž je podnikání hlavní činností. Obojí v časové řadě.     

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav tématu 6 udržitelného rozvoje (místní ekonomika a podnikání) lze ve Velkém Meziříčí hodnotit pozitivně, přičemž nemalou zásluhu na tomto stavu má aktivita města. Na druhé straně nelze zastřít, že ekonomická základna města je velmi zranitelná, jak z hlediska technologické úrovně, tak kvalifikačních deficitů na trhu práce. Po efektivnějším využití volá existující potenciál rozvoje cestovního ruchu. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem, výstavbou a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Soukromé podnikání zde má stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Město podporuje podnikání v oblasti služeb prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor. Zde se snaží podpořit stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách (především prostory na Náměstí sloužící k pohostinství a k poskytování jiných služeb), a nebo realizací svých projektů.

Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu a Integrovaném plánu rozvoje města Velké Meziříčí.


Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město disponuje dlouhodobou tradicí strategického plánování, včetně strategicky založené podpory podnikání a zaměstnanosti. Tato politika podpory využívá širokou škálu nástrojů, konkrétně v auditu popsaných. Praktický dopad těchto nástrojů na ekonomický segment udržitelného rozvoje města je zřetelný a dlouhodobě stabilní a je také pozitivně hodnocen i ze strany podnikatelské veřejnosti. Z kvantitativního hlediska však, jak se zdá, jak počet podnikatelských subjektů, tak zejména míra nezaměstnanosti dosáhly svých přirozených limitů. V budoucnu proto bude třeba podporu více zacílit na rozvoj technologických inovací v souvislosti s postupující digitalizací a automatizací výrobních i nevýrobních procesů (Průmysl 4.0.).  

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s představiteli města.

Podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí. Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Velké Meziříčí využívá stabilní systém komunikace mezi městem a místními podnikateli počínaje tradičními adventními setkáními podnikatelů se starostou, přes účast na tvorbě a využití nástrojů podpory a rozvojových projektech, účast na přípravě společenských akcí, tvorbě katalogu firem až po méně oficiální formy kontaktů. Kontakty a komunikace mezi místními podnikateli samotnými se naopak jeví jako slabší. 

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pro zvýšení udržitelnosti místního cestovního ruchu bylo ve městě Velké Meziříčí zřízeno Turistické informační centrum, které přiblíží návštěvníkovi možnosti vyžití volného času ve městě a okolí. Má pestrou nabídku pro sběratele včetně suvenýrů a dárkových předmětů.

Město bylo spoluzakladatelem Destinační společnosti Koruna Vysočiny, a i když ke konci roku 2019 z této společnosti vystoupilo, užší spolupráce nadále pokračuje.
V plánu je zpracování koncepce cestovního ruchu, která bude logicky navázána na koncepci cestovního ruchu Kraje Vysočina.
Město má také zřízenou komisi pro kulturu a cestovní ruch, která je poradním orgánem radě města, je aktivní a svoji funkci plní.

Velké Meziříčí nabízí nejen návštěvníkům, ale také místním obyvatelům širokou škálu využití volného času. Nejen v možnosti návštěv památek, ale i kulturních zařízení, sportovní a relaxační aktivity. Každoročně se zde koná spousta tradičních akcí jako např. Kulturní léto, charitativní koncerty, historické slavnosti, festivaly.
Bylo zřízeno dopravní hřiště, dětské lanové centrum, dále naučné stezky s interaktivními panely, cyklostezky, stále se zatraktivňuje vyhlídková věž kostela, koupaliště, v zimě je hojně využíváno veřejné bruslení, sjezdové lyžování, jsou upraveny běžecké trasy.
Velkým lákadlem je rozhledna, která se pyšní titulem Rozhledna roku 2015 a 2018 a její výstavbu město taktéž podpořilo.

Město svoji nabídku v oblasti volnočasových aktivit neustále rozšiřuje, spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a přispívá tak ke zvýšení prestiže města.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i zdraví a spokojenost vlastních obyvatel. K tomu má vybudovánu nezbytnou infrastrukturu (Turistické informační centrum, spolupráce s destinační agenturou Koruna Vysočiny aj.). Rozvoj cestovního ruchu je strategicky zakotven ve strategických dokumentech města. Dlouhodobě stabilní přístup města k rozvoji cestovního ruchu sebou přináší zlepšující se využívání potenciálu města (zámek, společenské akce). Úspěch na tomto poli je však přesto poněkud labilní (viz např. klesající počet ubytovaných hostů ve městě). Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je přitom Velké Meziříčí stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Vysočiny.