Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Jana Nedbalová
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je po jeho doplnění na základě připomínek v průběhu auditu zpracován přehledně a srozumitelně. Pouze podotýkám, že je nezbytné, aby v auditu některé uvedené a důležité skutečnosti byly promítnuty a přijaty v připravovaném Zdravotním plánu. A aby tento ZP byl do konce roku 2000 schválen a následně plněn.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit odpovídá na všechny návodné otázky, ty jsou zodpovězeny v potřebné míře, podávají přehled o situaci ve městě ve všech hodnocených oblastech a jsou doloženy analýzou zdravotního stavu obyvatel. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné i doporučené indikátory, předkladatel a zpracovatel auditu otázky zodpověděl i z jejich hlediska. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města (Integrovaný plán rozvoje města, II. Komunitní plán sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí). Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Město dosud nemá zpracovaný plán zdraví města, avšak v současné době je již zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel a Zdravotní plán města je tvořen za pomoci odborné veřejnosti.

Podrobné informace ohledně zdravotního plánu města zpracovány v otázce 5.1.1.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Bez zásadních připomínek, město v průběhu auditu doplnilo na základě připomínek text a potřebné náležitosti, dobře spolupracovalo.  Audit je nyní zpracován poměrně kvalitně se snahou popsat komplexně danou situaci ve městě. Bude třeba, aby se město zaměřilo na kvalitní zpracování Zdravotního plánu a promítlo do něj veškeré priority a cíle potřebné pro zlepšování zdraví a kvality života obyvatel, které budou vycházet z podrobné analýzy zdravotního stavu obyvatel a z reálných a praktických skutečností a dosavadních zkušeností. Zdraví obyvatel a jeho ochrana a podpora jsou již nyní promítnuty do některých strategických dokumentů města, město podporuje pro obyvatele i kvalitní a dostupnou zdravotní péči.   

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V porovnání s minulými roky došlo ke zlepšení situace.

Město každoročně připravuje poměrně širokou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití.

Široká veřejnost je každoročně zapojená do oblasti šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Je třeba si uvědomit si výchozí pozici k obhajobě. Pokud porovnáváme města, která obhajovala kategorie B či A, byla vždy okresní města několikanásobně větší s relativně velkým úřednickým aparátem. Naše město má 10 tisíc obyvatel, jedná se tedy o menší město, úředníků je asi 80 a politická reprezentace již dlouhodobě razí myšlenku levného a velmi efektivně fungujícího úřadu.

I vzhledem k velikosti města, pokud realizuje město kampaně, či další akce, tak jsou připravovány tak, že jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie. A všechny akce připravuje stále stejný velmi nepočetný štáb lidí (3), mající okamžitě přehled o tom, co se povedlo a co tudíž prohlubovat, a co se nepovedlo, tudíž se tomuto příště  vyvarovat.

Jsme si vědomi, že právě oblast zdraví by si zasloužila více aktivit,  zacílených na konkrétní skupiny, což je již zohledněno ve zdravotním plánu, a jen doufáme, že nás nebude trápit koronavirus.

I navzdory koronaviru jsme například v první polovině září úspěšně realizovali dvě poměrně velké kampaně:

Den zdraví https://www.novinyvm.cz/18151-prijdte-se-na-namesti-dozvedet-o-ekologii-i-neco-o-svem-zdravi.html,

Den záchranářů https://www.novinyvm.cz/18168-deti-zazily-dopoledne-se-zachranari.html, pro všechny věkové kategorie
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této části podává město poměrně obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů, na zlepšování podmínek pro zdraví ve městě a na zlepšení kvality jejich života, které jsou postaveny na poměrně kvalitní infrastruktuře. Město, ač poměrně malé, organizuje či se podílí na organizaci spousty akcí a aktivit pro své občany, vč. dětí, mládeže i seniorů. Na připomínky v průběhu auditu město reagovalo doplněním textu, spolupráce byla dobrá.Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

- Počet obyvatel mírně stoupá, a to v roce 2017 o 2,5% oproti stavu v roce 2006, což představuje nárůst o 886 obyvatel.

- Mírně stoupl počet dětí ve věku do 15 let, za zmiňované období o 1,4 %, což představuje nárůst o 79 dětí.

- Stoupá počet osob ve věku nad 65 let (o 32,3 % za 12 let) i nad 80 let (o 31,1 %); počet seniorů se bude nadále zvyšovat.

- Počet seniorů převyšuje od r. 2012 počet dětí do 15 let.

- Ve vlastním městě Velké Meziříčí za sledované období pokles počet obyvatel o 1,6 %, tj. o 183 osob.

- Střední délka života při narození se prodlužuje, u mužů v roce 2017 dosáhla 75,9 let, pohybuje se kolem průměrné střední délky života v celé České republice, je však nižší, než v kraji Vysočina; u žen dosáhla 82,4 let a je na úrovni kraje Vysočina a vyšší, než je průměr tohoto ukazatele v celé ČR.

- Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje příznivý sestupný trend. Zůstává vyšší, než je průměr kraje Vysočina a nižší, než je tomu v průměru České republiky.

- Standardizovaná úmrtnost mužů je po celé sledované období vyšší než žen.

- Předčasná úmrtnost (= úmrtí ve věku do 65 let) vykazuje jen velmi mírný pokles; v posledních sledovaných 5 letech tvoří úmrtí ve věku do 65 let 17,2 % ze vše úmrtí v SO ORP, což je mírně příznivější hodnota, než v celé ČR (kde tato úmrtí tvoří 19,2 %). Mužů v této věkové kategorii umírá každoročně dvoj až trojnásobně více než žen.  

- Nejčastější příčinou úmrtí jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které v regionu představují 49 % všech úmrtí. Následují úmrtí na nádorová onemocnění (24 %) a třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou poranění a otravy (5 %).

- Úmrtnost na srdečně cévní choroby má klesající trend a je v regionu srovnatelná se situací v kraji Vysočina i v celé České republice.

- Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění vykazuje v SO ORP pouze nepatrně klesající trend a původně výrazně nižší míra úmrtnosti ve srovnání s kraje i ČR se v posledních letech přibližuje situaci v kraji i ČR. 

- Úmrtí na poranění a otravy jsou výrazně častější příčinou smrti u mužů než u žen. V SO ORP meziroční hodnoty silně kolísají, ale trend vývoje je spíše nepříznivý - mírně stoupající. 

- Kojenecká úmrtnost je velmi nízká, děti ve věku do 1 roku umírají v SO ORP jen ojediněle.

- Výskyt (standardizovaná incidence) zhoubných novotvarů stoupá a předpokládá se další vzestup. V regionu stoupá incidence poměrně strmě zejména u žen. Roční hodnoty tohoto ukazatele kolísají kolem průměru České republiky. 

- Nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, kde v SO ORP pozorujeme v průběhu posledních 12 let pokles výskytu.

- Nejčastějším zhoubným nádorem žen jsou nádory prsu. V SO ORP je úroveň výskytu těchto nádorů pod průměrem ČR i kraje.

- U infekčních hepatitid (žloutenek) A, B a C jsou zaznamenávány pouze ojedinělé případy, situace je v regionu velmi příznivá.

- Výskyt evidovaných střevních infekcí (salmonelózy a kampylobakteriózy) je nepříznivý, stoupající, na čemž se ovšem může podílet i důslednější diagnostika původců střevních infekcí. 

- Výskyt cukrovky (diabetes mellitus) má stoupající trend.

- Prevalence alergických onemocnění nelze hodnotit z důvodu chybějících dat a jejich značného kolísání, které je patrně způsobeno chybným vykazováním. 

- V regionu je ve srovnání s Českou republikou nižší výskyt evidovaných pohlavně přenosných nákaz.

- Celková hospitalizace má klesající trend.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se s touto oblastí vypořádalo velmi dobře, disponuje dokumentem „Analýza zdravotního stavu obyvatel“, který vyhodnocuje všechny důležité ukazatele zdravotního stavu vč. demografických dat v dostatečně dlouhé časové řadě a srovnává je i s republikovým průměrem. Analýza je zpracována na velmi dobré odborné úrovni a poskytuje odpovědi na všechny návodné otázky v této části auditu. V průběhu auditu byl i doplněn odkaz na tuto analýzu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
  • §  střední délka života se jako zásadní ukazatel zdravotního stavu obyvatel ve městě prodlužuje u mužů i u žen

§  u mužů i žen klesá celková úmrtnost, je nižší než v ČR, klesá i úmrtnost z hlavních příčin: srdečně-cévních nemocí, zhoubných nádorů, mírně klesá také předčasná úmrtnost

§  velmi nízká je kojenecká a dětská úmrtnost

§ situace ve výskytu infekčních hepatitid je příznivá, jsou zde pouze ojedinělé případy

§  město reaguje na demografický vývoj a podporuje nabídku sociálních služeb pro seniory

§ město se trvale snaží o zajištění kvalitní zdravotní péče ve městě

§  město disponuje veřejně přístupnými strategickými dokumenty,podpora zdraví i prevence nemocí je v nich integrována

§ město připravuje zdravotní plán, který bude do konce roku 2020 schválen a stane se strategickým a důležitým dokumentem v oblasti zdraví obyvatel města

§ ve městě existuje politická podpora projektu Zdravého města

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

§ ve městě výrazně stoupá počet osob ve věku nad 65 let, podobně i počet seniorů starších 80 let, trend bude pokračovat

§ výskyt (incidence) zhoubných nádorů stoupá, zejména u žen poměrně rychle

§  výskyt střevních infekcí je nepříznivý a stoupající

§ město stále nemá schválený zdravotní plán, je ve fázi přípravy, kterou až příliš ovlivňuje stávající koronavirová situace

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

§  podpora ze strany vedení města i spolupracujících partnerů

§  dotační politika EU, možnost čerpání dotací z ESF

§  pozitivní vývoj některých důležitých ukazatelů zdraví v ČR

§  využití příkladů dobré praxe z mnohých zdrojů

§  zvyšující se zájem občanů o své zdraví, o podporu a ochranu zdraví a prevenci nemocí

§  možnost využívání podpory NSZM

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

§  nepříznivý demografický vývoj se všemi souvisejícími dopady, zejména zdravotnického, sociální a ekonomického charakteru

§  nárůst byrokracie

§  hrozba mimořádných situací s možnými negativními dopady na zdraví obyvatel, na jejich vzdělávání, zaměstnanost a sociálně ekonomické podmínky života

§  hospodářská nestabilita, hrozba zvyšující se nezaměstnanosti 

§  nedostatečná zdravotní gramotnost související se sníženou schopností rozeznat i ověřit neověřené a zavádějící informace a mýty v oblasti zdraví a prevence nemocí

§  negativní dopady nezdravého životního stylu (sedavá zaměstnání a koníčky, nedostatek pohybu, zvyšující se stresy apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit oblasti Zdraví obyvatel splňuje podmínky, kladené dle metodiky na hodnocení města kategorie B. Z auditu je zřejmé, že se město věnuje ochraně a podpoře zdraví svých obyvatel, že těmto tématům věnuje potřebnou pozornost, a to dlouhodobě. Vše se chystá uplatnit v připravovaném Zdravotním plánu, kde budou stanoveny i priority pro nejbližší období. Připomínky v průběhu auditu byly prakticky vesměs vypořádány.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Z hlediska tématu udržitelného rozvoje je oblast zpracována uspokojivě, dobrý stav bez zásadnějších připomínek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města (Integrovaný plán rozvoje města, II. Komunitní plán sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí). Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Město dosud nemá zpracovaný plán zdraví města, avšak v současné době je již zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel a Zdravotní plán města je tvořen za pomoci odborné veřejnosti.

Podrobné informace ohledně zdravotního plánu města zpracovány v otázce 5.1.1.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Bez zásadních připomínek, město v průběhu auditu doplnilo na základě připomínek text a potřebné náležitosti, dobře spolupracovalo.  Audit je nyní zpracován poměrně kvalitně se snahou popsat komplexně danou situaci ve městě. Bude třeba, aby se město zaměřilo na kvalitní zpracování Zdravotního plánu a promítlo do něj veškeré priority a cíle potřebné pro zlepšování zdraví a kvality života obyvatel, které budou vycházet z podrobné analýzy zdravotního stavu obyvatel a z reálných a praktických skutečností a dosavadních zkušeností. Zdraví obyvatel a jeho ochrana a podpora jsou již nyní promítnuty do některých strategických dokumentů města, město podporuje pro obyvatele i kvalitní a dostupnou zdravotní péči.   

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V porovnání s minulými roky došlo ke zlepšení situace.

Město každoročně připravuje poměrně širokou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití.

Široká veřejnost je každoročně zapojená do oblasti šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Je třeba si uvědomit si výchozí pozici k obhajobě. Pokud porovnáváme města, která obhajovala kategorie B či A, byla vždy okresní města několikanásobně větší s relativně velkým úřednickým aparátem. Naše město má 10 tisíc obyvatel, jedná se tedy o menší město, úředníků je asi 80 a politická reprezentace již dlouhodobě razí myšlenku levného a velmi efektivně fungujícího úřadu.

I vzhledem k velikosti města, pokud realizuje město kampaně, či další akce, tak jsou připravovány tak, že jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie. A všechny akce připravuje stále stejný velmi nepočetný štáb lidí (3), mající okamžitě přehled o tom, co se povedlo a co tudíž prohlubovat, a co se nepovedlo, tudíž se tomuto příště  vyvarovat.

Jsme si vědomi, že právě oblast zdraví by si zasloužila více aktivit,  zacílených na konkrétní skupiny, což je již zohledněno ve zdravotním plánu, a jen doufáme, že nás nebude trápit koronavirus.

I navzdory koronaviru jsme například v první polovině září úspěšně realizovali dvě poměrně velké kampaně:

Den zdraví https://www.novinyvm.cz/18151-prijdte-se-na-namesti-dozvedet-o-ekologii-i-neco-o-svem-zdravi.html,

Den záchranářů https://www.novinyvm.cz/18168-deti-zazily-dopoledne-se-zachranari.html, pro všechny věkové kategorie
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V této části podává město poměrně obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů, na zlepšování podmínek pro zdraví ve městě a na zlepšení kvality jejich života, které jsou postaveny na poměrně kvalitní infrastruktuře. Město, ač poměrně malé, organizuje či se podílí na organizaci spousty akcí a aktivit pro své občany, vč. dětí, mládeže i seniorů. Na připomínky v průběhu auditu město reagovalo doplněním textu, spolupráce byla dobrá.5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

- Počet obyvatel mírně stoupá, a to v roce 2017 o 2,5% oproti stavu v roce 2006, což představuje nárůst o 886 obyvatel.

- Mírně stoupl počet dětí ve věku do 15 let, za zmiňované období o 1,4 %, což představuje nárůst o 79 dětí.

- Stoupá počet osob ve věku nad 65 let (o 32,3 % za 12 let) i nad 80 let (o 31,1 %); počet seniorů se bude nadále zvyšovat.

- Počet seniorů převyšuje od r. 2012 počet dětí do 15 let.

- Ve vlastním městě Velké Meziříčí za sledované období pokles počet obyvatel o 1,6 %, tj. o 183 osob.

- Střední délka života při narození se prodlužuje, u mužů v roce 2017 dosáhla 75,9 let, pohybuje se kolem průměrné střední délky života v celé České republice, je však nižší, než v kraji Vysočina; u žen dosáhla 82,4 let a je na úrovni kraje Vysočina a vyšší, než je průměr tohoto ukazatele v celé ČR.

- Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje příznivý sestupný trend. Zůstává vyšší, než je průměr kraje Vysočina a nižší, než je tomu v průměru České republiky.

- Standardizovaná úmrtnost mužů je po celé sledované období vyšší než žen.

- Předčasná úmrtnost (= úmrtí ve věku do 65 let) vykazuje jen velmi mírný pokles; v posledních sledovaných 5 letech tvoří úmrtí ve věku do 65 let 17,2 % ze vše úmrtí v SO ORP, což je mírně příznivější hodnota, než v celé ČR (kde tato úmrtí tvoří 19,2 %). Mužů v této věkové kategorii umírá každoročně dvoj až trojnásobně více než žen.  

- Nejčastější příčinou úmrtí jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které v regionu představují 49 % všech úmrtí. Následují úmrtí na nádorová onemocnění (24 %) a třetí nejčastější příčinou úmrtí jsou poranění a otravy (5 %).

- Úmrtnost na srdečně cévní choroby má klesající trend a je v regionu srovnatelná se situací v kraji Vysočina i v celé České republice.

- Standardizovaná úmrtnost na nádorová onemocnění vykazuje v SO ORP pouze nepatrně klesající trend a původně výrazně nižší míra úmrtnosti ve srovnání s kraje i ČR se v posledních letech přibližuje situaci v kraji i ČR. 

- Úmrtí na poranění a otravy jsou výrazně častější příčinou smrti u mužů než u žen. V SO ORP meziroční hodnoty silně kolísají, ale trend vývoje je spíše nepříznivý - mírně stoupající. 

- Kojenecká úmrtnost je velmi nízká, děti ve věku do 1 roku umírají v SO ORP jen ojediněle.

- Výskyt (standardizovaná incidence) zhoubných novotvarů stoupá a předpokládá se další vzestup. V regionu stoupá incidence poměrně strmě zejména u žen. Roční hodnoty tohoto ukazatele kolísají kolem průměru České republiky. 

- Nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, kde v SO ORP pozorujeme v průběhu posledních 12 let pokles výskytu.

- Nejčastějším zhoubným nádorem žen jsou nádory prsu. V SO ORP je úroveň výskytu těchto nádorů pod průměrem ČR i kraje.

- U infekčních hepatitid (žloutenek) A, B a C jsou zaznamenávány pouze ojedinělé případy, situace je v regionu velmi příznivá.

- Výskyt evidovaných střevních infekcí (salmonelózy a kampylobakteriózy) je nepříznivý, stoupající, na čemž se ovšem může podílet i důslednější diagnostika původců střevních infekcí. 

- Výskyt cukrovky (diabetes mellitus) má stoupající trend.

- Prevalence alergických onemocnění nelze hodnotit z důvodu chybějících dat a jejich značného kolísání, které je patrně způsobeno chybným vykazováním. 

- V regionu je ve srovnání s Českou republikou nižší výskyt evidovaných pohlavně přenosných nákaz.

- Celková hospitalizace má klesající trend.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se s touto oblastí vypořádalo velmi dobře, disponuje dokumentem „Analýza zdravotního stavu obyvatel“, který vyhodnocuje všechny důležité ukazatele zdravotního stavu vč. demografických dat v dostatečně dlouhé časové řadě a srovnává je i s republikovým průměrem. Analýza je zpracována na velmi dobré odborné úrovni a poskytuje odpovědi na všechny návodné otázky v této části auditu. V průběhu auditu byl i doplněn odkaz na tuto analýzu.