Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Tereza Kochová
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

2 – Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Po prvním kole připomínek byl audit dopracován do velmi dobré podoby. Jedná se o první audit kategorie B, lze předpokládat, že v dalších letech se na tuto úroveň naváže a drobné nedostatky ještě odstraní (na ty je event. upozorněno u každé návodné otázky)

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Návodné otázky jsou zodpovězeny. Pro příští audit doporučujeme lépe (komplexněji) vyhodnotit data a indikátory v otázkách  2.1.3  a 2.2.1.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Po prvním kole připomínek byl audit dopracován do velmi dobré podoby. Jedná se o první audit kategorie B, lze předpokládat, že v dalších letech se na tuto úroveň naváže a drobné nedostatky ještě odstraní (na ty je event. upozorněno u každé návodné otázky)

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko, který zásobuje pitnou vodou i město Velké Meziříčí, včetně místních částí Dolní Radslavice, Kúsky, Lhotky a Mostiště, je úpravna vody Mostiště. V místních částech Olší nad Oslavou, Hrbov a Svařenov, je obvykle dodávána směs vody z úpravny vody Mostiště a prameniště Pavlov v závislosti na vydatnosti zdrojů podzemní vody a aktuálních spotřebách vody.

Zdrojem surové vody pro úpravnu vody Mostiště je povrchová voda z vodárenské nádrže Mostiště, která je umístěna na řece Oslavě. V hydrologicky suchém období se obecně projevuje výhoda vodárenských nádrží (ve vztahu k podzemním zdrojům), které pomáhají překlenout srážkově chudé měsíce.

V letech 2012 - 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Mostiště a doplnění technologické linky. Z pohledu jakosti vyrobené vody je provedená rekonstrukce a doplnění technologické linky úpravny vody velkým přínosem, neboť je zajištěno zlepšení jakosti vyrobené vody i úroveň zabezpečení výroby jakostní pitné vody.
Z pohledu vypouštění odpadních vod z ÚV Mostiště nově zbudované kalové hospodářství přispělo ke zvýšení zabezpečenosti plnění limitů pro vypouštění odpadních vod. Znovu upravená voda z kalového hospodářství je vracena zpět do surové vody do procesu úpravy, vypouštění odpadních vod z ÚV je tak zcela minimální.

Dodávaná pitná voda ve Velkém Meziříčí i v místních částech trvale vyhovuje hygienickým požadavkům na jakost pitné vody. Spotřebitelé pitné vody jsou o její kvalitě informování na internetových stránkách provozovatele.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Lze souhlasit se sebehodnocením města +1, tedy dobré.  Město věnuje adekvátní pozornost všem dílčím tématům této oblasti – pitné vodě, odpadní vodě i vodě dešťové. Slabším místem je zastaralá infrastruktura vodovodního řádu, ale i zde se město snaží situaci řešit a směřuje sem investice. 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

K úbytku ploch přírodního nebo přírodně blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěná území převážně na orné půdě a rekultivovaných ostatních plochách.

Ke snížení počtu podílu ploch veřejné zeleně nedochází, úbytek zeleně způsobený výstavbou je kompenzován zřizováním nových zelených ploch. Plocha zeleně se výrazně nemění, neboť nově zřizované zelené plochy jsou eliminovány budováním chodníků a parkovacích míst v sídlištích.

Výstavba v rámci brownfields je upřednostňována oproti zeleným plochám. Nedochází ke zhoršování stavu a je předpoklad, že některé pozemky vedené dosud jako orná půda budou převedeny na TTP.

Invazní druhy na území města nepředstavují žádný problém, jejich výskyt je pouze minoritní a nedochází k jejich šíření.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město si je vědomo hodnoty přírody a služeb, které poskytuje. Tomu odpovídá péče o přírodní a přírodě blízká území. Nutno věnovat větší pozornost dění v ÚSES (nejen jejich existence, ale především funkčnost je důležitá), aby bylo možné kvantitativně i kvalitativně vyhodnocovat veškeré změny. Rovněž je žádoucí se více věnovat dlouhodobým pronájmům zemědělské půdy v majetku města, tj. hledat nástroje, jak do výběrových řízení začlenit kritérium ekologického hospodaření (příklady dobré praxe již existují). I přes snahu realizovat výstavbu v rámci brownfields, dochází k výstavbě na orné půdě, a tedy k záboru ZPF

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vzrostla výměra ploch obhospodařovaných v režimu ekologického zemědělství i počet subjektů takto hospodařících.

Město Velké Meziříčí v posledním období neeviduje žádné problémy s erozí zemědělské půdy.

Město chrání zemědělský půdní fond v intencích zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situaci v této oblasti nutno hodnotit pouze jako uspokojivou (0). Tvrzení, že „vzrostla výměra ploch obhospodařovaných v režimu ekologického zemědělství i počet subjektů takto hospodařících” není podloženo žádnými daty; naopak město uvádí, že žádná opatření v této oblasti nečiní.  Celkově situace není špatná a z dostupných se zdá, že se ani dlouhodobě nehorší, město ale ve většině dílčích aspektů nevykazuje žádnou nadstandardní aktivitu.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město se přihlásilo do programu ISKOV. Měření mobilními zařízeními vybraných škodlivých látek v ovzduší probíhalo v roce 2019. Vyhodnocení dat však nemáme ještě k dispozici.

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou minimální. Na základě dostupných ukazatelů lze vývoj znečištění ovzduší hodnotit jako stabilní. Koncentrace znečišťujících látek nevykazují dlouhodobé překračování imisních limitů.

Stav ovzduší ve Velkém Meziříčí je nepříznivě ovlivňován především tranzitní dopravou a blízkostí D1.

Město podporuje iniciativu Kraje Vysočina (setkání se zájemci o kotlíkové dotace) týkající se výměny nevyhovujících zdrojů znečišťování ovzduší v domácnostech.

Město postupně realizuje projekty energetických úspor na budovách ve svém vlastnictví, včetně výměny zdrojů vytápění - modernizace kotelen, stará technologie a zařízení se měnila za novější účinnější a šetrnější k životnímu prostředí. viz. audit 1B Správa věcí veřejných (1.8.1)

Údržbu veřejných prostranství zajišťují Technické služby VM s.r.o.. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) probíhá blokové čištění ulic a veřejného prostranství. Kropení je prováděno převážně v letním období dle potřeby na základě meteorologické situace.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Celkově je situace pouze uspokojivá (0). Město si je vědomo problémům s kvalitou ovzduší a přihlásilo se do programu ISKOV. Stav ovzduší je nepříznivě ovlivňován především tranzitní dopravou a blízkostí D1, a možná také lokálními topeništi. Pozornost nutno věnovat závažnému polutantu benzo(a)pyrenu a sledovat jeho koncentrace v delším období, resp. v pravidelných cyklech podle informací v auditu, případně provést změnu lokalizace stanice.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Město Velké Meziříčí leží v příjemné zvlněné krajině Velkomeziříčské pahorkatiny se dvěma vodními toky – řekami Oslavou a Balinkou

 • Dobrá a stabilní situace v oblasti nakládání s vodami – v pitné vodě, odpadní vodě i vodě dešťové
 • Přírodní park Balinské údolí, který se nachází při západním okraji města (krajinářsky cenné údolí meandrující říčky Balinky s naučnou stezkou)
 • Sportovní a rekreační aktivity a plochy zeleně jsou umístěny v několika sportovních areálech; k rekreaci jsou dále využívány četné zahrádky v různých částech města a příměstské rekreační lokality
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • Nevyváženost celkového rozvoje - dle ÚP (aktualizace ÚAP 2016) je město z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území zařazeno do kategorie 2c udržitelného rozvoje s negativním hodnocením pilíře životního prostředí (environmentálního), pozitivním hodnocením sociodemografického pilíře a s pozitivním hodnocením pilíře ekonomického.
 • Stav ovzduší je nepříznivě ovlivňován především tranzitní dopravou (komunikace II/354) a blízkostí D1, a možná také lokálními topeništi
 • Hluková zátěž ze silniční dopravy - silnice II/602, silnice II/360 a dálnice D1
 • Průměrná ekologická stabilita území - podmínky pro zvýšení koeficientu ekologické stability (tj. zvýšení podílu trvalých travních porostů, lesů a vodních ploch) jsou přitom formálně vytvořeny zejména vymezením ploch změn v krajině, vymezením ÚSES a stanovením podmínek využití ploch RZV v krajině, které změny uvedených kultur pozemků umožnují
 • Zastaralá vodovodní infrastruktura pro pitnou vodu (vodovodní řád)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • Velké Meziříčí je historickým, správním, kulturním i hospodářským centrem východní části Kraje Vysočina a zajišťuje funkce obytné a obslužné pro okolní obce.
 • Řešení aktualizovaného územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
 • K posílení environmentálního pilíře je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny v řešeném území. Jsou vymezeny plochy změn v krajině pro nefunkční části biokoridorů a biocenter, dále jsou vymezeny plochy zeleně s ochrannou a izolační funkcí.
 • Nové využití starých průmyslových podniků
 • Podmínky pro zvýšení koeficientu ekologické stability (tj. zvýšení podílu trvalých travních porostů, lesů a vodních ploch) jsou vytvořeny zejména vymezením ploch změn v krajině, vymezením ÚSES a stanovením podmínek využití ploch RZV v krajině, které změny uvedených kultur pozemků umožnují
 • Cykloturistika – dle ÚP je cyklostezky možné umístit v zastavěném území, zastavitelných plochách a také v krajině podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
 • Ochrana a využití kulturních a přírodních hodnot pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
 • Formální předpoklady pro posílení péče o životní prostředí - při koncepci rozvoje území byly zohledněny dobré podmínky pro hospodářský a sociální rozvoj území a možnosti zlepšení podmínek z hlediska životního prostředí
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • Klimatická změna přinášející nárůst extrémních klimatických jevů (povodně, sucha)
 • Neadekvátní, neudržitelné hospodaření na zemědělské i lesní půdě
 • Zábory půdy při možném stavebním boomu
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Celkově město vykazuje dobrou situaci ve většině aspektů environmentálního pilíře udržitelného rozvoje - to potvrzují i ankety s občany, které nezařazují environmentální témata mezi prioritní problémy k řešení ve městě. Auditoři vznesli několik komentářů, připomínek a doporučení pro další rozvoj obce (viz hodnocení jednotlivých otázek a oblastí). Z auditu vyplývá, že město by mělo řešit otázky rozvodů pitné vody, kvality ovzduší a ochrany přírody (ÚSES, hospodaření na zemědělské půdě).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkově město vykazuje dobrou situaci ve většině aspektů environmentálního pilíře udržitelného rozvoje. Audit byl zpracován úplně, sledované jevy hodnotil na základě důkazů - relevantních dat a předepsaných indikátorů. V tématu Životní prostředí se navrhuje udělení kategorie B.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko, který zásobuje pitnou vodou i město Velké Meziříčí, včetně místních částí Dolní Radslavice, Kúsky, Lhotky a Mostiště, je úpravna vody Mostiště. V místních částech Olší nad Oslavou, Hrbov a Svařenov, je obvykle dodávána směs vody z úpravny vody Mostiště a prameniště Pavlov v závislosti na vydatnosti zdrojů podzemní vody a aktuálních spotřebách vody.

Zdrojem surové vody pro úpravnu vody Mostiště je povrchová voda z vodárenské nádrže Mostiště, která je umístěna na řece Oslavě. V hydrologicky suchém období se obecně projevuje výhoda vodárenských nádrží (ve vztahu k podzemním zdrojům), které pomáhají překlenout srážkově chudé měsíce.

V letech 2012 - 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Mostiště a doplnění technologické linky. Z pohledu jakosti vyrobené vody je provedená rekonstrukce a doplnění technologické linky úpravny vody velkým přínosem, neboť je zajištěno zlepšení jakosti vyrobené vody i úroveň zabezpečení výroby jakostní pitné vody.
Z pohledu vypouštění odpadních vod z ÚV Mostiště nově zbudované kalové hospodářství přispělo ke zvýšení zabezpečenosti plnění limitů pro vypouštění odpadních vod. Znovu upravená voda z kalového hospodářství je vracena zpět do surové vody do procesu úpravy, vypouštění odpadních vod z ÚV je tak zcela minimální.

Dodávaná pitná voda ve Velkém Meziříčí i v místních částech trvale vyhovuje hygienickým požadavkům na jakost pitné vody. Spotřebitelé pitné vody jsou o její kvalitě informování na internetových stránkách provozovatele.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Lze souhlasit se sebehodnocením města +1, tedy dobré.  Město věnuje adekvátní pozornost všem dílčím tématům této oblasti – pitné vodě, odpadní vodě i vodě dešťové. Slabším místem je zastaralá infrastruktura vodovodního řádu, ale i zde se město snaží situaci řešit a směřuje sem investice.