Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Eliška Zímová
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Až na drobné výjimky je audit v zásadě kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Až na výjimky audit využívá povinné a doporučené indikátory. U některých indikátorů jsou uvedeny hodnoty pouze částečně. U nevyužitých indikátorů je uveden komentář.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace je uspokojivá.

Poznámka:

Dne 23.6.2020 byl nový ÚP schválen na zasedání zastupitelstva města s platností a účinností od 1.7.2020.

Územně plánovací dokumentace bude teprve v příštích dnech zkolektována a publikována na webových stránkách města jako nový strategický dokument.


Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město projednává zásadní investiční záměry s veřejností.

Rada města dále zřizuje Komisi pro regeneraci městské památkové zóny.

Tato provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí obnovy na následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně /možnost využití památkově chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor,  zeleň, apod.


Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nabídky pozemků či prostor jsou omezené.

Postupně jsou obnovovány nevyužívané objekty, město investovalo do demolice nevyužívaných objektů (Domov důchodců) a území bylo přeměněno na veřejnou zeleň.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Je zjišťována řádná správa a údržba objektů občanské vybavenosti, bytového fondu, veřejných prostranství a technické infrastruktury.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Jsou připravována opatření ke snížení očekávaných dopadů souvisejících s klimatickou změnou.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z auditu je patrná snaha Města řešit rozvoj na principu udržitelného rozvoje. K dispozici je nový územní plán. Některé projekty města již jsou řešeny pomocí soutěže pro architekty, patrná je snaha o kvalitní architekturu.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Územní plán málo využívá např.podmínku zpracování územních studií pro větší rozvojové plochy. Je zřejmé, že Město nemá všechna data využitelná pro udržitelný rozvoj. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Doporučit lze zřízení funkce architekta města (lze také externě), je to příležitost pro další zkvalitňování veřejné infrastruktury. Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelenou infrastrukturu. Využití technologií a aplikací v rámci přístupu smart city. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna orientace vedení Města od udržitelného rozvoje na jiné priority. Nedostatek kapacit a finančních prostředků na rozvoj města z důvodů nutnosti řešení jiných problémů (např. odstranění problémů spojených s pandemií, apod.). Nedotažení projektů města. Náhlé klimatické změny. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nedostatečně urbanisticky a udržitelně řešené rozvojové lokality mimo současně zastavěné území města.

 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Města k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou více či méně řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje a zejména doplnit chybějící data.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Je zřejmé, že Město řeší rozvoj na principech udržitelného rozvoje. Je však třeba doplnit chybějící data a důsledněji v auditech využívat indikátory, vč.trendů vývoje.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace je uspokojivá.

Poznámka:

Dne 23.6.2020 byl nový ÚP schválen na zasedání zastupitelstva města s platností a účinností od 1.7.2020.

Územně plánovací dokumentace bude teprve v příštích dnech zkolektována a publikována na webových stránkách města jako nový strategický dokument.


Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město projednává zásadní investiční záměry s veřejností.

Rada města dále zřizuje Komisi pro regeneraci městské památkové zóny.

Tato provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí obnovy na následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně /možnost využití památkově chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor,  zeleň, apod.


Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nabídky pozemků či prostor jsou omezené.

Postupně jsou obnovovány nevyužívané objekty, město investovalo do demolice nevyužívaných objektů (Domov důchodců) a území bylo přeměněno na veřejnou zeleň.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Je zjišťována řádná správa a údržba objektů občanské vybavenosti, bytového fondu, veřejných prostranství a technické infrastruktury.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Jsou připravována opatření ke snížení očekávaných dopadů souvisejících s klimatickou změnou.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní